Obec Oskava
ObecOskava

O naší obci Oskava

Obec Oskava se nazývá podle říčky Oskavy, její jméno je často spojováno se starogermánským označením jasanového lesa (jesenice=Askaha). Oskava vznikala postupně, takže nelze přesně určit datum založení. První písemná zmínka o obci byla zaznamenána v r. 1344. Výzkum v nedávné době prokázal, že se zde zřejmě již ve 13. století, snad i mnohem dříve v době keltské a velkomoravské, rýžovalo zlato a rozvíjelo železářství.

Oskava

Základní škola

logoNové webové stránky

Od dubna 2021 byly spuštěny nové webové stránky školy. Stránka, na které se právě nacházíte  již nebude aktualizována, proto všechny nové informace hledejte na tomto odkazu: 

https://www.zsmsoskava.cz/


Informace o provozu školy od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření ze dne 26. 2. 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. 4. 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Základní škola poskytuje všem žákům vzdělávání distančním způsobem.


Informace o provozu školy od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření ze dne 26. 2. 2021.

· Do 28. 3. 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Základní škola poskytuje všem žákům vzdělávání distančním způsobem. Aktualizovaný rozvrh on-line výuky je na webu školy.


Rozvrh online výuky - 1. stupeň

Změna rozvrhu od 22. 3. 2021

rozvrh


Školné MŠ a ŠD

Vzhledem k situaci se školné za MŠ i ŠD za březen 2021 neplatí a rodičům, kteří školné v březnu zaplatí, bude částka vrácena na účet.


Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

MŠMT informuje, že termín jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/21 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

· pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

· pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

· pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

· pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

· pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

· pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021


Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 probíhat v následujícím režimu:

1. Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole. Vyplněné a podepsané přihlášky mohou být zákonnými zástupci dětí doručeny škole v rozmezí od 1. 4. do 30. 4. 2021 následujícími způsoby:

- poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Oskava, p. o., Oskava 66, 788 01 Oskava (rozhodující je datum podání na poštu)

- do datové schránky školy

- emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- osobním předáním ve škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.) je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K přihláškám připojte prostou kopii rodného listu dítěte.

2. Rozhodnutí o přijetí budou zaslána zákonným zástupcům doporučeně poštou.

3. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, zašle ve výše uvedeném termínu spolu se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu bude přerušeno. Současně bude stanovena doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit, poté bude vydáno rozhodnutí o odkladu. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu

4. Zápis je určen pro:

- děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let,

- děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná školní docházka,

- děti narozené od září do prosince 2015 – jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení,

- děti narozené od ledna do června 2016 – jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení

5. Kritéria pro přijetí:

- dítě s trvalým pobytem v Oskavě

- dítě s trvalým pobytem mimo Oskavu

Počet dětí k přijetí: 30

Formulář žádosti o přijetí i žádosti o odklad naleznete na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

Mgr. Jaromíra Lónová

ředitelka školy


Informace o provozu školy od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníku základní školy

Základní škola poskytuje všem žákům vzdělávání distančním způsobem.

Ošetřovné:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodiče mohou informace získat na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Aktualizovaný rozvrh on-line výuky:

rozvrhrozvrhrozvrhrozvrhrozvrh


Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MŠMT informuje, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. 2. 2021 od 00:00 do odvolání platí:

1.  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných pomůcek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

- respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

- ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. ve školách a školských zařízeních)

2.  Výše uvedený zákaz se nevztahuje:

- na děti v MŠ, pedagogičtí pracovníci MŠ jsou však povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit,

- na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

3.  Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.


Informace o provozu školy od 15. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. 2. 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Změny v rozvrhu:

rozvrhrozvrh


Malý badatel

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si užili naši prvňáčci a druháčci zábavné dopoledne. Nejprve jim byla předána vysvědčení s krásnými jedničkami a poté se přesunuli do učebny fyziky a chemie, aby si vyzkoušeli, jaké je to být malým vědcem. Pod vedením p. uč. Šůstka připravovali nejrůznější pokusy, aby zjistili, jaké to je, když se něco podaří, ale také pokud něco nevyjde. Všichni byli moc šikovní a proto se už teď mohou těšit na pokusy nové, které se pro ně připravují.

Malý badatel (6.39 MB)


Informace o provozu školy od 1. 2. do 14. 2. 2021

MŠMT oznamuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází od 1.2. do 14. 2. 2021 ke změnám v provozu škol a školských zařízení.

Provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.


Informace o provozu školy od 25. 1. 2021

MŠMT v návaznosti na prodloužení nouzového stavu informuje, že dne 22. 1. 2021 byla vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.

Provoz škol v týdnu od 25. 1. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Vysvědčení žákům vzdělávajícím se distančně bude v listinné podobě vydáno nejpozději do 3 dnů od zahájení prezenční výuky. Hodnocení žáků za 1. pololetí je zveřejněno v elektronickém systému školy.

 


oznámení


Omezení provozu škol do 22. 1. 2021

Rozhodnutím vlády ČR je omezen provoz škol do 22. 1. 2021. Prezenční výuky se budou účastnit pouze žáci 1. a 2. ročníku základní školy za stávajících hygienických opatření, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce.

Mateřská škola je v provozu bez omezení.

Školní družina (ranní i odpolední) je pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Školní jídelna je v provozu, žáci a zaměstnanci školy se mohou stravovat za dosud platných podmínek.


Rozvrh 4. 1. - 10. 1. 2021

rozvrhrozvrhrozvrhrozvrhrozvrh


Informace k provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

Rozhodnutím vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se upravuje provoz základních škol od 4. 1. do 10. 1. 2021 následovně:

- Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol.

- Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultace rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

- Je možné raelizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

- Je umožněn provoz školní družiny (ranní i odpolední) pro prezenčně vzdělávané žáky.

- Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat prezenčně vzdělávaní žáci (1. a 2. ročník) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

- Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

- Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet všechna předcházející platná hygienická opatření (rozestupy 1,5 m mezi stoly, rozestupy min. 2 m mezi žáky, dezinfekce rukou, počet strávníků u 1 stolu, počet osob v jídelně).


přání

Upozornění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje dny 21. 12.  a 22. 12. 2020 jako volné dny, na které navazují vánoční prázdniny.  Výuka končí v pátek 18. 12., žáci znovu nastupují do školy v pondělí 4. 1. 2021. 


Online výuka 14. 12. – 18. 12. 2020

rozvrh

Jak proběhnou přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

V případě víceletých gymnázií je počítáno se standardním průběhem přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

V případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou bude mít ředitel školy možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška.

V případě, že počet přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Střední školy také budou moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborůdochází k prodloužení období pro konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. do 31. ledna 2021. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu od 2. ledna do 31. března 2021.

Hlídejte si webové stránky Cermatu, infoabsolvent a středních škol, na které se hlásíte. Dozvíte se zde všechny změny, které se budou týkat realizace přijímacích řízení z důvodu pandemie COVID-19.


Harmonogram rotační prezenční výuky od 30. 11. 2020

rozvrh

V rozvrhu hodin došlo k několika změnám. Aktuální rozvrh najdou žáci již nyní na DMsoftware.

30. 11. – 4. 12. 2020 (lichý týden)

Prezenční výuka – 6., 8., 9. roč.

Distanční výuka – 7. roč.

rozvrh

7. 12. – 11. 12. 2020 (sudý týden)

Prezenční výuka – 7., 9. roč.

Distanční výuka – 6., 8. roč.

V tomto režimu se budou 6. – 8. ročník pravidelně střídat. Všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník mají pouze prezenční výuku.

Vstup do budovy školy je rozdělen následovně:

 1. stupeň – zadní vchod
 2. stupeň – hlavní vchod

Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně (ve škole), mají automaticky přihlášen oběd ve školní jídelně. Případné odhlášky si řeší sami.

Odchod žáků do školní jídelny:

Všechny ročníky (včetně 2. stupně) odcházejí po skončení poslední vyučovací hodiny v doprovodu svých vyučujících v časovém rozestupu tak, aby se ve školní jídelně nepotkávali se žáky jiných tříd. Odvádějící pedagogové vykonávají nad třídou ve školní jídelně dohled.

Rozdělení spojených ročníků

Spojené ročníky pro výuku některých předmětů (výchovy, cizí jazyk) budou v zájmu zachování homogenity skupin rozděleny. Výuka bude zajištěna on-line přenosem za přítomnosti pedagogického dohledu nebo jiným než kmenovým vyučujícím.


Informace o provozu školy od 23. 11. a 30. 11. 2020

Od 23. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Od 30. 11. 2020 se povinně prezenčně vzdělávají všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník, pro ostatní ročníky 2. stupně (6., 7. a 8.) je povinná rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Harmonogram rotační prezenční výuky bude zveřejněn na webových stránkách školy. Třídy, které se v daném týdnu nevzdělávají prezenčně, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Jsou umožněny individuální konzultace ve škole i pro žáky, kteří se vzdělávají distančně (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), přítomen může být zákonný zástupce žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Organizace vstupu žáků do školy bude eliminovat vzájemné potkávání se žáků z různých tříd. Harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní družina (ranní i odpolední) je v týdnu od 23. 11. v provozu pouze pro homogenní skupinu žáků 1. a 2. ročníku, v týdnu od 30. 11. pro homogenní skupiny ostatních žáků podle tříd. 

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dezinfekce rukou, povrchů, větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Zařízení školního stravování je v provozu za dodržování nezbytných hygienických opatření. Stravovat ve školní jídelně se mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy (včetně pedagogických pracovníků zajišťujících distanční výuku z místa mimo pracoviště) a cizí strávníci odebírají stravu výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Stravování ve školní jídelně bude organizováno tak, aby se nepotkávali žáci z prezenční a distanční výuky ani žáci z různých tříd. Harmonogram bude zveřejněn na webu školy.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Informace o provozu školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol na vzdělávání ve škole.

Pro ostatní ročníky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní družina (ranní i odpolední) je v provozu pouze pro homogenní skupinu žáků 1. a 2. ročníku.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zařízení školního stravování je v provozu za dodržování nezbytných hygienických opatření. Stravovat ve školní jídelně se mohou pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. ročník) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy (včetně pedagogických pracovníků zajišťujících distanční výuku z místa mimo pracoviště) a cizí strávníci odebírají stravu výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Krizová opatření vlády

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 platí následující:

- Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

- Nově: pro 1. a 2. stupeň základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

- Nově se zakazuje pobyt ve školní družině.

- Školní jídelna umožňuje stravování žákům i zaměstnancům pouze v prostorách školní jídelny v době od 12.00 do 13.20 hod. dle následujícího rozpisu:

1., 2., 3. roč.: 12.00 – 12.20

4., 5. roč.: 12.20 – 12.40

6., 7. roč.: 12.40 – 13.00

8., 9. roč.: 13.00 – 13.20

Obědy není možné odebírat žáky ani zaměstnanci s sebou z důvodu zvýšeného epidemiologického rizika.

Dohled nad žáky stravujícími se ve školní jídelně vykonávají pracovníci školní jídelny.

Mgr. Jaromíra Lónová

1. stupeň

rozvrhy

rozvrh

rozvrhy

rozvrh


"Stromy ožívají"

Rádi bychom vás pozvali na netradiční výstavu s uměleckým nádechem v aleji za rybníkem v Oskavě, kterou vytvořili žáci z 9. třídy a která potrvá jen do prvních vydatných dešťů. 
"Stromy ožívají" a s ním i naši deváťáci....
 
Zde jen pár fotek, zbytek uvidíte na vlastní oči na místě. 
Přejeme příjemnou procházku.
 

Mgr. et Bc. Eva Josefíková a žáci 9. třídy

výstavavýstavavýstavavýstavavýstava

Videopozvánka


Informace o provozu školy ve školním roce 2020-21

Vážení rodiče,

v souvislosti s nadcházejícím zahájením nového školního roku si vás dovolujeme informovat o podmínkách provozu školy vzhledem ke Covid-19.

Škola v rámci přípravy na výuku vychází z dokumentu MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 8. 2020 („Manuál“), striktně se řídí jeho nařízeními a akceptuje vydaná doporučení. Ředitelka školy vydala opatření pro úklid všech prostor školy v rámci prevence:

- Všechny prostory školy budou denně po výuce uklízeny namokro, podlahy, umyvadla, toalety, vodovodní baterie, spínače světla, splachovadla, kliky dveří, klávesnice, myši, tlačítka dávkovačů mýdla a dezinfekce a ostatní dotykové plochy (stoly, lavice) budou dezinfikovány prostředky likvidujícími viry.

- Během hlavní a polední přestávky proběhne opakovaná dezinfekce dotykových ploch.

V úterý 1. 9. nastupují do školy všichni žáci bez omezení jejich počtu ve třídách. Od 8.00 do 9.00 hod. proběhnou třídnické hodiny.

Nově není povinností školy sledovat zdravotní stav žáků – při vstupu do budovy jim nebude měřena teplota a dezinfikovány ruce. Po příchodu do třídy dohlédne pedagogický pracovník na okamžité umytí rukou teplou vodou a mýdlem a následnou dezinfekci. Tento hygienický postup bude v maximální možné míře opakován v průběhu výuky. Ve třídách bude kladen důraz na časté větrání.

Třídy se nebudou do odvolání stěhovat, výuka bude probíhat v kmenových třídách.

Nošení roušek ve škole není povinné

Všem žákům je doporučeno maximálně omezit kontakt se žáky ostatních tříd.

Organizace stravy ve školní jídelně bude probíhat za přísných hygienických opatření:

- V jídelně se nebudou potkávat žáci různých tříd

- Po příchodu si všichni vydezinfikují ruce

- Žáci si nebudou sami nabírat stravu ani pití

- Po odchodu každé třídy budou všechny stoly dezinfikovány

Školní družina bude probíhat v běžném režimu s důrazem na hygienu a časté větrání.

V případě příznaků jakéhokoliv virové onemocnění (rýma, kašel) neposílejte dítě do školy!

Žáci s příznaky virového onemocnění budou umístěni pod dohledem pedagogického pracovníka do izolační místnosti do doby jejich vyzvednutí zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. Izolační místnost bude následně dezinfikována. O zdravotním stavu žáka rodiče informují praktického lékaře.

Další možná opatření budou přijímána v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci v okrese (Semafor Covid-19).

V případě výskytu Covid-19 u žáka či zaměstnance se bude škola řídit pokyny Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mgr. Jaromíra Lónová


Sešity na školní rok 2020/21

sešitysešity

 


Aktualizovaný dokument MŠMT ze dne 27. 5. 2020


Informace o provozu školy od 8. 6. 2020 - 6. - 8. ročník

Informace o provozu

Čestné prohlášení


Informace o provozu školy od 25. 5. 2020

Informace o provozu školy od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení


Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 - 9. ročník

Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 

Čestné prohlášení


Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT stanovilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podle § 1 uvedené vyhlášky hodnocení žáků vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. od 1. 2. do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (školní skupiny)

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020


Informace k zápisovým lístkům

Od 28. 4. lze  vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na čísle 727 918 606 zápisové lístky pro žáky 9. ročníku. Vyzvednutí zápisového lístku je možné oproti podpisu primárním zákonným zástupcem žáka.


Ukliďme svět, ukliďme Česko

Moc nás to mrzí, ale úklidové akce naplánované na jaro 2020 se z důvodu aktuálního vládního nařízení, zavedení karantény a omezení volného pohybu osob v plánovaném rozsahu neuskuteční.

Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu a je jednou z mála smysluplných činností, které lze v současné době provozovat. Ta k proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem. Jdete do toho s námi? Bezpečně, sami či s rodinou...při individuálním pohybu v lese je zbytečné si kazit výlet funěním do roušky, přesto si ji nezapomeňte vzít. Jednak můžete cestou někoho potkat, ale také se Vám bude hodit na fotku v roušce. Budete tak mít památku na "staré špatné časy".

Vaše fotografie posílejte do konce dubna na adresu: zso.dvorackova@seznam.cz.  E-mail označte SOUTĚŽ. Trojici nejvtipnějších fotografií po návratu do školy odměníme!

Ukliďme Česko


Jarní číslo školního časopisu

Díky našim šikovným dětem, paní učitelce Valentové a paní asistentce Romaně Mikeskové se podařilo i během distanční výuky vytvořit další číslo našeho školního časopisu. 

Moc jim za to děkujeme a přejeme příjemnou zábavu vám všem.

Školní časopis č. 2


Zápis do 1. třídy

zápis

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad


ČT reaguje na zavření škol, od 16. března spustí na ČT2 projekt UčíTelkaUčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma na ČT1 s přípravou na přijímací zkoušky.

V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé zemi chce Česká televize nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, které může doplnit jejich samostudium. Projekt UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce.

Každý všední den od 9.00 startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné. Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti.

Videa na chystaném specializovaném webu budou rozdělena podle stupňů vzdělávání, předmětových oblastí i jednotlivých látek. Učitelé na ně budou moci žáky odkazovat při vzdělávání na dálku a rodiče na něm najdou materiály pro domácí přípravu svých dětí.

UčíTelka (1. stupeň ZŠ): Všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2

Odpoledka (pro starší děti): Všední dny od 12 do 15 hodin na ČT2

Škola doma (přijímačky): Úterý a čtvrtek od 14 hodin na ČT1


Mimořádné opatření!!!

Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR  bude od středy 11. 3. 2020 uzavřena až do odvolání základní škola a školní družina, mateřská škola zůstává v provozu. Žákům základní školy nevzniká v době karantény nárok na  čerpání obědů ze školní jídelny, jejich strava je automaticky odhlášena. Školní jídelna bude vařit pouze pro mateřskou školu a v rámci doplňkové činnosti. Po dobu karantény jsou zrušeny všechny školou plánované akce - beseda pro rodiče 16. 3., exkurze žáků do Ostravy (26. 3.), plavání, soutěže, olympiády, projekty. O náhradních termínech budete včas informováni.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat ošetřovné hrazené Okresní správou sociálního zabezpečení po dobu 9 dnů, matky samoživitelky 16 dnů. Formulář žádosti o ošetřovné je na webových stránkách školy, potvrzení vydává Od 16. 3. 2020 vydává ZŠ a MŠ Oskava pouze elektronicky. V případě potřeby kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Janu Gajdošovou na adrese zso.gajdosova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 731 457 326.  Potvrzený formulář odevzdává rodič zaměstnavateli bez návštěvy lékaře.

Žákům budou během karantény denně elektronicky zadávány úkoly a zasíláno probrané učivo. Je proto nutné sledovat DM Software a webové stránky školy.

Mgr. Jaromíra Lónová, ředitelka školy

Žádost o ošetřovné - ke stažení

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Uzavření základních, středních a vysokých škol

Prodej osobních ochranných prostředků

Karanténa po návratu z Itálie

Výjimka pro pracující v dopravě

Zastavení příjmu žádostí o víza Irán


Čtení s babičkami

Začátek měsíce března – měsíce knihy jsme přivítali v knihovně společným setkáním s našimi „čtecími babičkami“, které nám tentokrát předčítaly z knihy Anny Marie Kyšové Superholky. Kniha je o malé karatistce a atletce, které jsou pořádně odvážné holky. Rozhodnou se totiž vypořádat s věcmi, se kterými se mnohdy musí potýkat spousta dětí a nakonec jsou ochotni pomoci dospěláci. Babička Dana a Magda nám přečetly úvodní kapitoly - Co se stalo po cestě na autobus, Mají holky sedět v koutě?, kde zazněla spousta legračních jmen a situací, jež malé posluchače zaujala svým vtipem, fantazií a dětskou představivostí. .Jak bude příběh obou superhrdinek pokračovat a jak nakonec skončí, pokud vůbec skončí, si musí malí čtenáři a čtenářky přečíst sami. Doufám proto, že i u nás v knihovně si jich tato knížka najde plno. S chutí do čtení nejen knih a příběhů o superhrdinech s úžasnými superschopnostmi, ale i ostatní zábavné či naučné literatury.

Mgr.Zdeňka Benešová


Masopustmasopust

Masopust – lidově „ostatky“, „fašank“, „voračky“, „končiny“ či obecně karneval je svátkem připomínajícím odchod zimy a návrat očekávaného jara a je spojen s postním obdobím před velikonocemi. V naší škole se připomínka tohoto bujarého veselí stala tradicí. Žáci si již delší dobu připravovali ve škole i doma masky, trénovali masopustní písně a chystali se na průvod obcí. Ten vyrazil v pátek 21. 2. před polednem a prošel s několika zastávkami centrem vesnice. Rozveselil zaměstnance místních podniků, prodejen, hosty restaurace i pracovníky obecního úřadu. Největší radost určitě udělal dětem v mateřské škole. Odměnou našim maskám byly sladkosti, drobné finanční dárky od kolemjdoucích a především vynikající koblížky upečené ve školní jídelně. Nejvíce si vážíme toho, že jsme mohli být, jak se zpívá v masopustní písni, všichni pospolu.

Mgr. Jaromíra Lónová

videoValašský cestovatel

V pátek 14. února 2020 se na vsetínském zámku konala zeměpisná konference s názvem Valašský cestovatel. Z naší školy se jí zúčastnil tým ve složení Marek Zatloukal, Markéta Adamcová, Anna Kubečková, Vendula Šenková, Beáta Bartošíková a David Bartošík. Žáci prezentovali ve skupinách obec Oskavu a její okolí – zříceninu hradu Rabštejn a Rešovské vodopády. Poté si v soutěži změřili své znalosti o severní Evropě. Odměnou pro ně byla pochvala organizátora za kvalitu prezentací a výrazný projev. Díky jejich práci se i veřejnost za hranicemi regionu dozvídá o krásách naší obce a podhůří Nízkého Jeseníku. Všem účastníkům za úspěšnou propagaci děkujeme.

Mgr. Miloslav Šůstek

Valašský cestovatel Valašský cestovatel Valašský cestovatelRecitační soutěžRecitační soutěž

Ve čtvrtek 13. února se uskutečnilo školní kolo soutěže dětských recitátorů. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků. Atmosféra mezi soutěžícími byla napjatá, každý chtěl podat ten nejlepší výkon. Porota, která hodnotila podané výkony žáků, to neměla jednoduché. Soutěžilo se v pěti kategoriích.

Výsledky jednotlivých kategorií:

0. kategorie: 1. Tereza Klauzová 2. Jakub Vojáček 3. Pavlína Repáňová

I. kategorie: 1. Sylva Vlčková 2. Lukáš Šteiner 3. Michaela Krylová

II. kategorie: 1. Rozálie Hudáková 2. Adéla Večeřová 3. Prokop Wezdenko a Sára Urminská

III. kategorie: 1. Vendula Šenková 2. Jan Blaško

IV. kategorie: 1. Justýna Indrová 2. David Bartošík

Vítězové získali diplomy a drobné dárky. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a odvahu vystoupit před publikem. Rozálie Hudáková, Vendula Šenková a Justýna Indrová budou reprezentovat naši školu v okrskovém kole v Šumperku. Přejeme jim hodně štěstí.

Jana GajdošováEnergy Box

Dne 10. února 2020 proběhla v naší škole prezentace společnosti Wattware ze Šternberka zastoupená ing. Janem Liškou. Tato prezentace byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Pan ing. Liška seznámil žáky s technologiemi palivových článků, pohovořil o obnovitelných zdrojích energie, demonstroval žákům soběstačnou energetickou síť – solární, větrnou a kinetickou z ruční kliky, úložiště potenciálu kondenzátoru. Žáci měli možnost seznámit se s některými typy palivových článků – vodíkový palivový článek, palivový článek na bázi slané vody a jiné typy článků. Nakonec žáci ovládali automobil na vodíkový pohon, kde vodík byl získáván z vodíkového palivového článku.

Prezantace dané problematiky byla velmi zajímavá a pro žáky určitě přínosem. Žáci se podrobně mohli seznámit s poznatky fyzikální chemie v praxi. Těšíme se na naši další zspolupráci.

Mgr. Miloslav Šůstek

EnergyBox EnergyBox EnergyBox EnergyBox EnergyBoxŠetření energií

Naši žáci pokračují v práci na společném mezinárodním projektu se školami v Bělorusku, Polsku, na Slovensku a na Ukrajině. Běloruský partner aktuálně pořádá v rodném Gomelu výstavu žákovských výtvarných prací a elektronických pohlednic, mezi nimiž jsou i nejúspěšnější příspěvky našich žáků. Při této příležitosti vznikl krátký snímek našeho pracovního týmu, který je nejen zdravicí zahraničním partnerům, ale i představením našeho budoucího záměru v této oblasti spolupráce.

Mgr. Jaromíra Lónová

https://www.youtube.com/watch?v=Xbq829SmvPY&feature=youtu.beYPEFYPEF 2020

YPEF je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou zapojeny lesnické instituce z mnoha zemí Evropy.

Místní kolo letošní soutěže se konalo 11. února na Lesní správě v Janovicích a zúčastnili se ho již tradičně také naši žáci. V náročné odborné soutěži plnila tříčlenná družstva praktické i teoretické úkoly související s lesnictvím a přírodopisem. V závěrečném napínavém rozstřelu s družstvem z Břidličné vybojovali naši zkušení borci Pavel Doubrava, Pavel Mikeska a Dušan Repáň krásné třetí místo! Na pěkné páté umístění dosáhlo ještě družstvo dívek ze sedmé třídy – Bára Bradová, Anna Kubečková a Markéta Adamcová. Medailistům blahopřejeme a děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra DvořáčkováOlympiáda v anglickém jazyce

Dne 29. ledna 2020 se v naší základní škole uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Z přihlášených jedenácti žáků 8. a 9. třídy (M. Kudlová, T. Doleželová, R. Slovák, V. Kuráč, J. Indrová, A. Struhárová, N. Kopuletý, M. Straka, M. Vrba, O. Hanák, A. Jahnová) na pomyslné stupně vítězů dosáhli tito žáci: 1. místo: Vít Kuráč, 2. místo Miroslav Straka a o 3. místo se dělí Alice Struhárová  a Ondřej Hanák.  Do okresního kola, které proběhne 20. února 2020 v Šumperku, ale může postoupit z naší školy pouze jeden žák, tak naši školu bude reprezentovat vítěz školního kola – Vít Kuráč.  Vítkovi samozřejmě budeme všichni držet palce!

Mgr. Gabriela Mádrová

olympiáda olympiáda olympiáda olympiádaZdravá 5

Ve středu 29. ledna se žáci prvního a druhého ročníku zúčastnili výchovně vzdělávacího programu z oblasti zdravé stravy a zdravého životního stylu. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.

U nás v mateřské škole lektorka paní Jolana seznámila žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Motivovala je k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Pásmo – pohádkový příběh, bylo protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých byly děti zapojeny – jely do obchodu, nakupovaly a uskladňovaly potraviny do lednice, kdy si obohatily a otestovaly své znalosti o potravinách. Příběh provázel děti písničkami s vtipným textem, který doplňoval zábavnou a hravou atmosféru příběhu o panu Papáčkovi. Nakonec si připravily špíz z připravených kousků zeleniny. Obdrželi jsme nálepky, plakát s výživovým talířem dětského těla znázorňujícího vliv určitých potravin na jednotlivé části těla, také zpěvníček s písničkami, které si určitě zazpíváme, třeba v prvouce při zdolávání učiva o člověku.

Věřím, že se děti doma podělily o zážitky z tohoto programu a řekly o zajímavých tipech k přípravě zdravé svačinky, že si budou držet zdravou pětku v jídelníčku, myslet na dostatek ovoce a zeleniny, aby se snáze soustředily nejen na školu, ale na vše, co je baví.

Mgr. Zdeňka BenešováŽáci si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Letos, stejně jako vloni, jsme na konci ledna vzpomněli tragické události 2. světové války. Již na podzim se naše škola zapojila do projektu KROKUS, vyhlášeného Židovským muzeem v Praze, v rámci něhož žáci vysadili cibulky žlutých krokusů a společně jsme očekávali květy k výročí osvobození největšího vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Naše rostlinky však bohužel zatím nevykvetly, takže tuto událost jsme si 27.  ledna připomněli bez květinové výzdoby. Tragické osudy židovského obyvatelstva přiblížil žákům film zachycující životní příběh paní Edith Carter Knopfelmacherové a členů její rodiny. V následné besedě s lektorem pořadu panem Luďkem Štiplem z mohelnického občanského sdružení „Respekt a tolerance“ se žáci mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze života hlavní postavy filmu a získané informace výtvarně ztvárnit formou návrhu plakátu k filmu či komiksu. V pracovních listech si skupinky žáků společnou prací ověřily získané znalosti a výsledky své práce prezentovaly publiku. Nejlepší řešitele čeká zasloužená odměna.

Mgr. Jaromíra Lónová

HolocaustHolocaust Holocaust HolocaustOkresní kolo olympiády v českém jazyce

V úterý 21. ledna byly žákyně 9. třídy Tereza Doleželová a Monika Kudlová vyslány na okresní kolo olympiády v českém jazyce v Šumperku. Tyto dvě vítězky školního kola OČJ vypracovaly v rámci soutěže mluvnickou část a napsaly slohovou práci s názvem „Co bych si přála, kdybych měla Aladinovu lampu“. Svou prací vybojovala Tereza Doleželová 44. a Monika Kudlová 45. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana ValentováolympiádaŠkolní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 15. ledna se sešli žáci 9. ročníku, aby předvedli, co se naučili v hodinách německého jazyka. Jejich prvním úkolem bylo porozumět čtenému textu natolik, aby dokázali odpovědět na otázky související s textem. Další úkol byl komunikativní. Žáci diskutovali s vyučující na téma jejich volného času, týdenního i denního programu. Do okresního kola se nakonec probojovalo chlapecké duo Dušan Repáň a Richard Slovák. Ve čtvrtek 13. února se hoši vydají do Šumperka, kde poměří své znalosti s žáky z jiných škol. Budeme jim držet palce a přát si, ať jim třináctka přinese štěstí.

Mgr. Petra DvořáčkováKPPKPP

V úterý 14. 1. 2020 proběhla na naší škole další z besed v rámci KPPŠ nazvaná Mediální výchova aneb dvakrát měř a jednou klikni, tentokrát pro žáky 4. ročníku. S příchodem internetu se svět informací zásadně změnil. Umožnil vznik nekonečného množství blogů, vlogů a webů, které mnohdy fungují stejně jako klasická média, ale jejich obsah je čistě osobní a žádná instituce ho nereguluje. Kdokoliv se může stát vydavatelem. Dopátrat se pravdu, nebo přinejmenším alespoň poznat lež, se tak stává obtížnější a ne lehčí, jak se kdysi věřilo. Přesto, znalost základních mechanismů, která média (seriózní, bulvární i ta podvodná) pro šíření zpráv používají, je dobrý způsob jak začít.

KPPVíte například, co jsou to hoaxy nebo fake news? Zatímco hoaxy vznikají spíš jako žert, fake news jsou často produktem dezinformačních webů a médií, které se snaží ovlivnit veřejné mínění cíleným šířením nepravd. Oba typy manipulace ale škodí stejně.

Druhy hoaxů:

Poplašná zpráva manipuluje s pravdou nebo přímo lže a snaží se čtenáře přimět k dalšímu šíření. Přitom vystupuje jako dobrák, který pomáhá lidem. Kanadský žertík chce hlavně pobavit. Přináší jen těžko uvěřitelnou informaci, z fotek bývá téměř na první pohled patrné, že jde o fotomontáž. Smyšlená petice nejčastěji bojuje proti údajnému plánovanému zpoplatnění nějaké sociální sítě a sbírá tak e-maily pro další spamy. Prosba o pomoc snaží se zapůsobit na city příběhem lidí ve svízelné situaci a emotivními fotkami. Často žádá o peníze a šíří se i potom, co už dávno není aktuální. Řetězový dopis štěstí nejdřív se šířil klasickou poštou, pak e-maily a dnes i po sociálních sítích. Zneužívá pověrčivost lidí k šíření spamu. Podvodná výhra pracuje s příslibem snadného zisku nebo opravdu lákavých cen. Stačí poslat trochu peněz, registrovat se nebo jen kliknout.

Tohle je jen střípek informací, se kterými se děti seznámily. A nevěřili byste, jaký v tom měly přehled. Celé dvě hodiny byly nabité informacemi a děti pracovaly s nadšením. Tento program hodnotím velmi pozitivně a děkuji lektorům PONTISU za skvělou přípravu.

Mgr. Věra Kyselá, metodik prevence


KPPKPP

V rámci Komplexního preventivního programu proběhly v měsíci prosinci dvě další besedy. První byla určena žákům 9. ročníku a zabývala se riziky sexuálního chování. Druhou besedu, zaměřenou na poruchy příjmu potravy, absolvovali žáci 7. ročníku. Obě besedy proběhly v přátelské atmosféře a žáci se aktivně zapojovali do diskuze. Jako zpětnou vazbu vytvořili žáci 7. ročníku kresby vztahující se k některým poruchám příjmu potravy a žáci 9. ročníku hodnotili besedu krátkým komentářem.                                               Mgr. Věra Kyselá

 KPP KPPCo přinesl Ježíšek

Tak jako každým rokem jsme i letos zavítali v adventním čase do muzea. Tentokrát do šumperského, kde jsme měli možnost prohlédnout si výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty byly prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska. Tato sbírka obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška – různé panenky, domečky pro panenky, kočárky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Po shlédnutí všech vystavených dárků jsme měli možnost si jeden drobný dáreček vlastnoručně vyrobit. Byla to hvězdička z korálků, které jsme navlékali na předem připravený drátěný základ. Vše se nám moc líbilo, a věříme, že hvězdičky udělaly nejen radost, ale našly to správné místo k vánoční výzdobě.

Žáci a pedagogové prvního stupně

adventAdventní koncert 

Dne 19. prosince 2019 se v kostele sv. Floriána v Oskavě uskutečnil Adventní koncert. Hlavními účinkujícími byli žáci 1. - 9. třídy ZŠ Oskava. Přítomní hosté z řad rodičů dětí, prarodičů, představitelů obce a široké veřejnosti si tak mohli v předvánočním čase vyslechnout pásmo vánočních básní, písní a koled, např. báseň Betlémské světlo v přednesu Davida Gregora a Sofie Valentová, koledu Já bych rád k Betlému v podání Jakuba Vojáčka, písně Vánoční zvonky, O Vánocích, kterou zazpívala Vendula Šenková. Dále v programu vystupovali: Rozálie Hudáková, Daniel Jaroš, Karla Měrková, Beáta Bartošíková, Julie Pořízková. Své vystoupení divákům předvedly i bývalé žákyně ZŠ Oskava: Hana Doubravová, Kristýna Vrbová, Eliška Šenková. Všem účinkujícím se vystoupení velmi povedlo a byli po zásluze odměněni potleskem všech přítomných. Malé připomenutí svátečního večera najdete zde.

Mgr. Gabriela Mádrová

 

adventadventadventadventadventadventadventPřání

přáníMikulášská nadílkaMikuláš

Podzim nám pomalu skončil. Říkávalo se, že 11. listopadu přijede Martin na bílém koni, což znamenalo, že už napadne sníh. Zatím tomu tak u nás není. Ale dnes – 5.12. k nám opět po roce přišel Mikuláš s andělem a čerty. To aby si děti dávaly pozor a nezlobily. U kterých se už stalo, byly patřičně napjaté. Čerti nás všechny poškádlili, začernili, některé i vystrašili. No a my? My všichni jsme jim zazpívali, přednesli připravené básničky a říkanky. Za to jsme dostali krásné hry a pomůcky do výuky.

Všem,kteří se podíleli na přípravě této lidové tradice moc děkujeme.

Žáci prvního stupněVelký úspěch našich žáků v soutěži „Svačíme s FIT KONTEM“

Soutěž probíhala na území ČR od 16. září do 10. listopadu a byla určena žákům/žákyním od 6 do 15 let. Děti odpovídaly prostřednictvím internetu na anketní otázky na téma – zdravá výživa a příprava školních svačin. Nápovědu pro správné odpovědi našli žáci v e-booku Svačíme s FIT KONTEM, v článcích a ve slovníku na www.fitkonto.cz. Tyto stránky poskytují spoustu užitečných informací o zdravém životním stylu a mimo jiné aktuálně i vánoční recepty. Pro děti je zde také hravý nástroj pro zaznamenávání pohybových aktivit a skladby jídelníčku – MOJE FIT KONTO.

A jaké byly ceny pro úspěšné soutěžící? Byly to pěkné a praktické časovače ovoce, dózy s víčkem, barevné pohárky, loupače pomerančů, cestovní lžičky a dokonce FITNESS NÁRAMEK, který vyhrála Beáta Bartošíková. A zde jsou naši výherci: Adamcová, Pavel Mikeska, Štěpán Wezdenko, Pavlína Repáňová, Teodor Ficek, Nikola Nováková, Marek Zatloukal, Pavel Lašák, Adéla Pořízková, Justýna Indrová, Bára Bradová, Adelinde Jahnová, Nela Stejskalová, Ondřej Hanák, Jakub Struhár, Nikola Nováková, Matyáš Lacina, Adam Brada.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Mgr. Petra DvořáčkovározsvěcováníRozsvěcování vánočního stromu

První prosincovou neděli jsme se jako každoročně sešli na návsi, abychom společně zahájili nejkrásnější období roku – adventní čas. Žáci základní školy spolu s nejmenšími dětmi z naší „mateřinky“ vyrobili řadu krásných vánočních ozdob, které bylo možné zakoupit na jarmarku. Letos jsme se mohli těšit obzvlášť hojné účasti občanů a o dětské výtvory z vánoční dílny byl opravdu velký zájem. Maminky i babičky si rády zakoupily adventní věnec, svícen či vánoční hvězdu pro výzdobu svých domovů. Mladší žáci zpříjemnili zimní podvečer recitací básní, v podání dívek ze 7. ročníku jsme zaposlouchali do vánoční písničky v anglickém jazyce. Vyvrcholením programu se stal rozzářený, krásně zdobený vánoční strom. Ještě dlouho po jeho rozsvícení jsme se nerozcházeli. Využili jsme příležitosti chvíli se zastavit a vnímat atmosféru nadcházejících svátků v kruhu svých přátel a známých.

Mgr. Jaromíra LónováŠetření energií

Naše škola se ve spolupráci se školami z Polska, Běloruska, Slovenska a Ukrajiny zapojila do mezinárodního projektu „Šetření energií“, jehož cílem je vést žáky k šetrnému a úspornému přístupu k využívání energetických zdrojů. Prvním krokem v této oblasti bylo zamyšlení se žáků nad možnostmi energetických úspor v běžném životě a ztvárnění jejich nápadů na elektronických pohlednicích, které vytvořili s paní učitelkou Doubravovou v předmětu IKT. Nejhezčí z nich, jejichž autory jsou Pavel Mikeska a Tereza Doleželová, byly rozeslány našim partnerským školám u příležitosti Mezinárodního dne šetření energií. U této příležitosti absolvují žáci virtuální prohlídku Centra šetření energií v běloruském Gomelu, pokračováním projektu bude mezinárodní výtvarná soutěž a soutěž reklamních videoklipů. V roce 2020 – 21 by mělo být naše společné snažení zhodnoceno na mezinárodní konferenci a výsledkem práce by se měla stát regionální centra pro šetření energií ve všech zúčastněných zemích.

Mgr. Jaromíra Lónová

ŠetřeníŠetření 

ŠetřeníNástrahy internetu

V pondělí 4. 11. 2019 v odpoledních hodinách proběhla beseda na téma: ,, Nástrahy internetu a jejich předcházení,“ která byla určena především pro rodiče našich žáků. Víte, kolik času by měly děti maximálně strávit na počítači a dalších zařízeních? Co je to netolismus, stalking nebo sexting? Jak se proti nim bránit? Na tyto i další otázky odpovídal oblastní metodik prevence a psycholog Mgr.Petr Halama, který nás seznámil s možnými riziky, jenž na děti číhají ve virtuálním světě. Přispěl také užitečnými radami, jak dostat děti od mobilů, seznámil nás s programy, které blokují nevhodné stránky na internetu apod. Doufáme, že beseda byla pro rodiče nejen poučná, ale také užitečná.

V příštím roce budeme v těchto akcích pokračovat. Téma můžete navrhnout i vy prostřednictvím třídních učitelů a v dalších besedách se na něj můžeme zaměřit.

Mgr. Věra KyseláHalloweenské odpoledneHalloween

Letos poprvé si připomněli žáci naší školy tradiční americký svátek Halloween. Všechny děti se podílely na krásné výzdobě školy. Ze školního parlamentu vzešel návrh připravit strašidelné odpoledne pro mladší ročníky, čehož se s nadšením ujali sedmáci. Návštěvníky čekala stezka odvahy v okolí školy, možnost vyřezávání dýní a po splnění úkolů večerní opékání špekáčků. V chladném počasí všem přišel vhod horký čaj s ovocem, který nám připravila paní asistentka Romana Mikesková, ochutnat jsme mohli také vynikající halloweenské sladkosti. Některé z nich připravili žáci v kroužku vaření, jiné napekla děvčata doma spolu se svými maminkami. Sortiment sladkostí rozšířily i naše paní učitelky svými specialitami. Všem, kteří přispěli k příjemně strávenému podzimnímu odpoledni, děkujeme. Velké poděkování patří zejména panu Radku Pořízkovi za zajištění technického zázemí, doprovodné hudby a dobré nálady. Věříme, že se tento svátek i u nás ve škole stane tradicí a těšíme se na příští společné setkání se žáky a jejich rodiči.

Mgr. Jaromíra Lónová

FotovideoDen stromů

V sobotu 19. října se po celé republice zúčastnilo téměř 31 000 účastníků Dne za obnovu lesa, aby symbolicky podpořili snahu Lesů ČR vytvořit lesy nové generace pro 22. století. Sami vysázeli na 162 000 sazenic.

Ani nám, žákům základní školy, není budoucnost našich lesů lhostejná a k této kampani jsme se přihlásili. Po domluvě s revírníkem LČR Pavlem Gajdošem jsme vyrazili do Bedřichova. Počasí nám přálo a my jsme se na práci moc těšili. Čekala nás nejen cesta na místo postižené kalamitou, ale hlavně nachystané motyky a navezené sazenice. Samotné práci předcházel teoretický výklad k výsadbě stromů, pak už jsme společně pomocí provázku a spreje označili místa pro výsadbu stromků. Snažili jsme se vykopat jamku (i přes potíže s kořeny, kameny, šlahouny ostružin a pařezy po vykácených stromech), stromky zasadit do správné hloubky a zahrnout pevně hlínou, aby dobře zakořenily. Práce nás moc bavila.

S Ing. Mirkou Remešovou jsme navštívili lesní oplocenku, kde jsme si povídali o pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i těžbě surovin. Prostřednictvím her jsme poznávali lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech. Velkým zážitkem pro nás bylo vidět v akci harvestor.

Při práci nám pořádně vyhládlo! A proto na nás čekalo překvapení v podobě rozdělaného ohně, kabanosu, špekáčků a topinek.

Přejeme stromečkům hodně vláhy a sluníčka a slibujeme, že se na ně přijdeme opět podívat. Zaměstnancům LČR děkujeme za pochvalu naší práce a čas, který nám věnovali po celý den. Těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                           Žáci 1. stupně ZŠ

 Exkurze do Vídně

Žáci jsou zpět v lavicích, my pedagogové za katedrami a teď už jen nostalgicky vzpomínáme na úžasný den strávený v hlavním městě našich jižních sousedů v Rakousku. Tam jsme vyrazili pod vedením informacemi nabitého průvodce pana Krestýna a zkušeného řidiče pana Hudáka z cestovní kanceláře BAVI. Ještě jsme nestačili dospat časné ranní vstávání a už nás vítala mlhou zalitá metropole bývalé habsburské monarchie, město hudby a kávy – VÍDEŇ.

První kroky naší historicko-jazykové exkurze se ubíraly do rozlehlého letního sídla Habsburků na Schönbrunnu (Šénbrůn). Po hodinách sezení v autobuse přišla vhod procházka stále ještě rozkvetlými zámeckými zahradami na návrší zvaném Glorieta. Dozvěděli jsme se, že mělo být původním stavebním pozemkem pro zámek. Rozpočet však byl tak vysoký, že ani zámožní habsburští panovníci si realizaci nemohli dovolit. A protože se mezitím počasí lehce umoudřilo, byl odtud solidní výhled nejen na zámek, ale také na vzdálené čtvrti města. Další odvážný a riskantní počin na nás čekal v přírodním bludišti, které je součástí zahrad. Po půl hodince strávené v bludištích jsme s úlevou, že se nikdo neztratil, přešli do zámku. Zvolili jsme prohlídku dětského muzea, které je zaměřeno na děti – propojuje svět dnešních dětí se světem dětí nejvyšší společenské vrstvy 19. století. Zde si přišel na své každý. Expozice je interaktivní, takže děti měly možnost si pohrát s dobovými hračkami, prostřít si královskou tabuli, ale i poznat jaký měly tehdejší děti denní režim. Na závěr prohlídky neodolal snad nikdo příležitosti obléknout si dobové šatstvo a vyfotit se na památku v královském křesle, na koni, v nosítkách nebo jen tak na pozadí zámeckých kulis.

Areál Šénbrůnu jsme opouštěli v doprovodu sluníčka, což bylo ideální pro návštěvu zábavního parku Prátr. Tam si našel každý, co je jeho chuti nejblíž, nebo co mu jeho žaludek dovolil. Úchvatné výhledy zažili ti, co se svezli na proslaveném obřím vídeňském kole i ti, co se odvážili vstoupit na jiné adrenalinové atrakce tyčící se desítky metrů nad zem. K parku patří také stánky s dobrotami a pamlsky, kterým rovněž málokdo odolal. Snad nic neutíká rychleji než to, co je zábavné, proto než jsme se nadáli, přišel čas odjezdu. Zdraví a s dobrou náladou jsme se vydali zpátky domů. Cestou jsme měli možnost obdivovat městskou architekturu Vídně a dozvědět se díky panu průvodci spoustu zajímavých věcí nejen o Vídni, ale také o Rakousku. Tímto děkujeme cestovní kanceláři BAVI a těšíme se na další poznávací exkurze.

Mgr. Petra Dvořáčková

Fotografie

VídeňZáložka spojuje

Na začátku letošního školního roku se naše základní škola zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy 2019“. Tématem letošního ročníku  se stala myšlenka: 
„ List za listem – baví mě číst“. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství. Kontakty si měli žáci vyměnit prostřednictvím výměny záložek do knih. Kdo se chtěl seznámit, na vlastní vyrobenou záložku zveřejnil svou adresu, telefon nebo e-mail. Rovněž žáci ze ZŠ – Oskava vyrobili celkem 190 záložek, na nichž se objevovala  různá literární díla. Pod vedením paní učitelek vymysleli techniky a způsoby, jak záložku vytvořit. Od pastelek, přes tempery, vodové barvy a papír až k dřívkům s korálky. Nápady byly vskutku originální a neopakovatelné. Žákům se práce velmi zdařila. Jelikož jsme malá škola, každý žák musel vyrobit alespoň 2 záložky.

Mgr. Renata Melicheríková

Záložky Záložky  Záložky Záložky 

ZáložkyZáložky ZáložkyČtení s babičkami

Nastal nám podzim, dny se krátí a to je ten pravý čas na čtení, poslouchání a povídání nejen o knížkách. Opět za námi přišly naše čtecí babičky. Bylo to v pondělí 14. října odpoledne, kdy jsme se s našimi nejmenšími školáčky zaposlouchaly do pohádek Boženy Němcové a Elišky Krásnohorské. Trpělivé a znalé babičky vysvětlily některé zastaralé výrazy a neznámá slova a všichni jsme si společně připomněly pohádku O perníkové chaloupce a bajku O zajíci a hlemýždi.

Babičkám Daně a Magdě moc děkujeme za čas strávený s dětmi a už se těšíme na další setkání.

Paní knihovnici Lence Janků děkujeme za přípravu, ochotu a trpělivost .

Mgr. Z. Benešová

Čtení s babičkami Čtení s babičkami Čtení s babičkami Čtení s babičkamiKomplexní preventivní program Šumperk 2019/2020

V rámci projektu KPPŠ 2019/2020 budou na naší škole po celý rok probíhat besedy se žáky jednotlivých ročníků.

Ve středu 16.10.2019 se uskutečnily první dvě besedy. Přednášející organizací byl tentokrát OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Žáci 5. ročníku se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu:,, Práva a povinnosti nezletilých dětí“ (např. Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana dětí, týrání, zneužívání, atp.) a jejich ukotvením v legislativním rámci ČR. Procvičili si v praktických ukázkách chování v krizových situacích, získali kontakty na instituce a organizace, které jim v těchto situacích mohou pomoci.

V 8. třídě současně probíhala beseda na téma: ,,Mám 15 let, co to pro mě znamená?“

Beseda byla zaměřena na aplikaci rodinného práva a trestně právních předpisů ve vztahu k dospívajícím dětem a nabytí trestně právní odpovědnosti. Rozlišení pojmů dítě x nezletilý x mladistvý, přestupek x trestný čin, sociální kuratela, výchovná opatření, ústavní a ochranná výchova. Žáci se také seznámili s problémem záškoláctví, šikany, zneužívání omamných látek ve vztahu k trestnímu právu apod.

Obě besedy proběhly v přátelské atmosféře a byly žáky hodnoceny velmi pozitivně.

Mgr. Věra KyseláKroužek vaření

Ve středu 2. 10. 2019 se uskutečnil náš první kroužek vaření. Pekli jsme dýňové muffiny. Druhý tým smažil palačinky a třetí zase připravoval hamburgery. Umyli jsme si ruce a šli jsme na to. Já jsem míchal a ostatní připravovali ingredience. Sice jsme popletli pořadí, jak se co přimíchává, ale to vůbec nevadilo. Jako správný jedlík jsem navrhl, že těsto ochutnáme a překvapivě všichni souhlasili. Nebylo to vůbec špatné. Tak jsme se dali do plnění košíčků na muffiny, pak jsme je vložili do trouby. Abychom se nenudili, tajně jsme ujídali hranolky třetímu týmu. A najednou jsme uslyšeli pípnutí – oznámení, že muffiny jsou hotové, i když to nebyla úplně pravda, protože byly ještě nedopečené. Po chvilce jsme je tam vrátili znova a doufali, že „dojdou“, protože jsme měli nachystaný ještě jeden plech. No nakonec jsme oba plechy na 100 procent nedopekli. Po chvilce pláče a smutku jsme si řekli, že to bylo naše první vaření a že bychom se měli držet přísloví - chybami se člověk učí. A to bylo vše! Sice spousta z nás musela jít domů za deště, ale vůbec nám to nevadilo, spokojení jsme byli i tak.

Zdeněk Ptáček, VI. třída

FotovideoOslava 240. výročí založení školy

Ve dnech 27. – 28. září oslavila naše škola 240. výročí od svého založení.

V pátek jsme uspořádali Den otevřených dveří – cílem bylo ukázat naši školu v plné kráse. Návštěvníci si prohlédli vyzdobenou školu, mohli nahlédnout do tříd, kde probíhali ukázky jazyků v rámci Mezinárodního dne jazyků, školou zněl zpěv žáků. Veliký úspěch měla výstava fotografií žáků, učitelů, dokumentů a ostatních historických materiálů - kronik, třídních knih, starých vysvědčení….

Další částí oslav byl koncert v kostele sv. Floriána. Soňa Jungová, která je členkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, zazpívala chrámové, operní, operetní i muzikálové melodie a páteční část oslav skončila ve velmi příjemné atmosféře.

I v sobotu od rána naši výstavu navštívilo mnoho návštěvníků všech generací. Děkujeme všem, kteří si na svou školu vzpomněli a přišli se podívat. Obzvlášť děkujeme těm, kteří nám zapůjčili materiály k výstavě. Velké poděkování patří panu Petru Lónovi, který se podílel na přípravě materiálů k výstavě, natočil video a pomáhal také v průběhu celých oslav.

Ve 14 hodin zaplnili sál kulturního domu rodiče, prarodiče a sourozenci žáků. Probíhala zde totiž vystoupení žáků naší školy u příležitosti jubilea školy, za milé účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, náměstka pro zdravotnictví Mgr. Dalibora Horáka a doc. Evy Vysloužilové, CSc. z filozofické fakulty UP v Olomouci.

V úvodním projevu paní ředitelka shrnula bohatou historii školy, se svou zdravicí vystoupil i hejtman Olomouckého kraje a starosta obce Ing. Stanislav Hýbner. Všichni jsme pak společně sledovali program, ve kterém si žáci se svými pedagogy připravili spoustu zdařilých vystoupení v českém, anglickém, německém a ruském jazyce, zpívali, tancovali, recitovali, cvičili, hráli divadlo, dělali chemické pokusy.

Jsme pyšní, že se všem s námi líbilo, všichni jsme si odnesli hezké zážitky a to díky šikovným žákům, pedagogům, provozním zaměstnancům a vstřícnosti zřizovatele.

Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ

OslavyOslavyOslavyOslavyOslavy

Oslavy OslavyzahájeníSlavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se 2. září opět sešli, abychom společně přivítali nový školní rok 2019/ 2020.

Bývalí deváťáci se „rozprchli“ na střední školy a učiliště a místo nich v naší škole zasedne do lavic 8 nových prvňáčků. Ti byli i se svými rodiči pozváni do kulturního domu, kde se již tradičně konalo jejich slavnostní uvítání.

V úvodním slovu přivítala ředitelka školy Mgr. Jaromíra Lónová žáky, pedagogy, rodiče, starostu obce pana Ing. Stanislava Hýbnera a představila nové posily učitelského sboru. Prvňáčkům třídní učitelka Mgr. Zuzana Doubravová slavnostně navlékla šerpu, paní vychovatelka Jarmila Žampachová předala malý dárek, pan starosta předal pamětní list a popřál nejenom jim, ale i ostatním žákům, jejich rodičům a všem učitelům poklidný průběh nadcházejícího školního roku. Všem žákům ZŠ Oskava přejeme hodně chuti do práce při získávání nových vědomostí a dovedností, aby pro ně nadcházející školní rok byl rokem úspěchů, radosti a poznání a samozřejmě co nejvíce jedniček.

Pedagogům a ostatním zaměstnancům pak přejeme rok plný pohody a optimismu.

Mgr. Jana Gajdošová ZŘŠ

zahájeníLoučení našich deváťákůLoučení

Loučení je vždy velmi těžké, ale bývá začátkem něčeho nového...

Přejeme našim deváťákům, aby do toho velkého světa vykročili s chutí a zvolili ten správný směr.

VideoMladoňov – MIKROKOSMOS

Dne 20. června před osmou hodinou jsme odjeli přistaveným autobusem do nedalekého Mladoňova, kde nás čekal výukový a zároveň zajímavý program. Ten začal ve společenské místnosti ekologického centra tematickou pohádkou Mrňouskové a mnoha zábavnými hrami, při kterých jsme se mnohé dozvěděli. Líbilo se nám, že hry byli spojeny s pohybem a hlavně aktivita, při které jsme si vlastnoručně zhotovili klíčenky s motivem hmyzu.

Po krátké pauze na svačinu jsme vyrazili do přírody. Byli jsme rozděleni na dvě skupinky. Každá skupinka dělala něco jiného a poté jsme se prostřídali. Jedna skupinka chytala na louce hmyz a druhá si hrála na lýkožrouty. Tyto činnosti nás velmi bavily.

Před odjezdem jsme dostali své klíčenky a každý zhodnotil, co ho nejvíce bavilo. Na celé čáře zvítězila trochu drsná hra Burgundští šneci.

Již cestou domů jsme se shodli, že exkurze se všem líbila a myslíme si, že by si ji každý rád zopakoval. Děkujeme tímto paní učitelce Zbořilové, která pro nás zařídila tuto exkurzi v rámci výuky environmentální výchovy.

Nikola Nováková, Nela PetrováStezkou Bílé Opavy na Praděd

V úterý 18. června jsme se se žáky druhého stupně rozhodli zdolat nejvyšší horu Jeseníků. Naše náročná výprava začala v malebném lázeňském městečku Karlové Studánce, v nadmořské výšce 760 m. Zde jsme pořídili první netradiční suvenýr - léčivou minerální vodu, která, mimochodem, nebyla všem zrovna po chuti.

Naše další kroky už vedly jenom vzhůru. První zastaveníčko bylo u vodopádu Bílé Opavy pod parkovištěm U Huberta. To byla malá ochutnávka toho, co nás čekalo dál. Z parkoviště jsme se vydali po naučné stezce, údolím Bílé Opavy. Z informačních tabulí jsme cestou získávali základní informace o přírodě a zajímavostech této jedinečné rezervace. Projít údolí po námi zvolené žluté značce, která vede přímo po březích Bílé Opavy, bylo vzhledem ke kaňonovitému charakteru údolí atraktivní ovšem velmi náročné. Čekaly tu na nás překážky ve formě kmenů, kluzkých skal, chodníků, dřevěných žebříků a lávek. Po zhruba pěti kilometrech protkaných četnými přestávkami jsme překonali převýšení 460 m a dosáhli prvního záchytného místa, kterým byla chata Barborka. Protože jsme však zdatní sportovci, pokračovala většina z nás po krátkém oddychu vstříc stanovenému cíli. Praděd se nad námi hrdě tyčil nad našimi hlavami a my jsme po asfaltové silnici ukrajovali poslední metry, abychom s úlevou padli do náruče sochy Praděda, který nás vítal u vysílače ve výšce 1492 metrů. Někteří si nenechali ujít příležitost, vyvést se výtahem na druhé nejvyšší místo v České republice, odkud bylo vidět Krkonoše, Beskydy, Malou Fatru a možná i Vysoké Tatry.

Náš cíl byl dosažen, ať už jsme na Pradědu byli nebo ne. Užili jsme si totiž společně s kamarády a spolužáky nevšední den v naší krásné moravské přírodě!

Mgr. Petra DvořáčkováŠkolní akademieAkademie

Ve čtvrtek 14. 6. se v oskavském kulturním domě za velké účasti rodičů, prarodičů a příznivců školy konala Školní akademie plná tance, zpěvu a mluveného slova na téma „Film a filmové melodie“.

V úvodu všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Jaromíra Lónová a pak už se slova ujali moderátoři celého odpoledne Pepa Borák a Bára Šimková. Žáci 8. ročníku nám přiblížili ne zrovna běžnou hodinu ve škole a také nám ukázali něco málo z toho, co se naučili v hodinách TV, také nás pozvali na Cestu kolem světa s jejich cestovní agenturou. Děti ze školní družiny nacvičily pásmo plné pěkných básniček. K vidění bylo několik pohádek: O červené Karkulce trošku jinak (5. tř.), Polámal se mraveneček (1. tř.), třeťáci zahráli v angličtině pohádku O veliké řepě, deváťáci v němčině Šípkovou Růženku. Při muzikálových melodiích nás pobavili: Pomáda (2. tř.), Sestra v akci (6. tř.) či Ať žijí duchové (4. tř.) nebo Mach a Šebestová s žáky z 3. B (3. tř.). Sedmáci vysílali televizní noviny z Oskavy. Žáci 9. ročníku si připravili dramatizaci básně Jaroslava Vrchlického Jarní romance, zhlédli jsme Pásmo o životě Karla IV.. V ruském jazyce nám zazpívala vítězka krajského kola a držitelka mimořádného ocenění poroty Puškinova památníku Karlička Měrková. Vystoupení jednotlivých tříd ukončilo rozloučení deváťáků a předání jejich žezla letošním osmákům. Závěr celé školní akademie patřil společnému zpívání žáků naší školy a skupiny Kelt Grass Band.

Děkuji všem paním učitelkám, asistentkám, paní vychovatelce za přípravy vystoupení, výzdoby, kulis, zajištění občerstvení…, a za skvělou práci zvukaři Jirkovi Sadilovi.

Užili jsme si krásné odpoledne!!!

Mgr. Jana Gajdošová

Záznamy z vystoupení:

Školní družina

1. tř. - Polámal se mraveneček

2. tř. - Pomáda

3.  tř. - Mach a Šebestová, O veliké řepě (AJ)

4. tř. - Ať žijí duchové, Roční období (AJ)

5. tř. - Červená Karkulka

6. tř. - Sestry v akci

7. tř. - Televizní noviny

8. tř. - Zkoušení ve škole, Cestovní agentura

9.tř. - Jarní romance, Šípková Růženka (NJ)

Karlička Měrková (RJ)

Karel IV.

Předávání žezla

Kelt Grass Band

Za oponouExkurze do Lidic

11. června brzy ráno vyrazil autobus se žáky 5. – 9. ročníku do místa, kde se nejkrutějším způsobem podepsala 2. světová válka. O vypálení obce před 77 lety se všichni účastníci nejen učili ve škole, ale byli zapojeni i mezinárodního projektu, díky kterému získali volnou vstupenku do Památníku Lidice. Číst příběh, slyšet vyprávění či vidět film, nic z toho nenahradí vlastní zážitek z míst, kudy šla smutná historie. S naší průvodkyní jsme asi hodinovou vycházkou prošli krásně upravený terén, kde kdysi stávala vesnice. Zastavili jsme se u popravčí zdi, hromadného hrobu obětí, základů bývalého Horákova statku i místní školy. Vyslechli jsme podrobný příběh obce a souhru nešťastných událostí, které vedly k její likvidaci. Poslední zastavení patřilo vzpomínce na lidické děti, které byly usmrceny v koncentračních táborech. Informace, které žáci získali v rámci výukového projektu, si následně mohli ověřit formou interaktivního programu, válečné události zopakovat zhlédnutím dokumentárního filmu a výstavy v památníku.

Mgr. Jaromíra LónováSlavnost Slabikáře – Pasování na čtenáře

Opět jsme se v závěru školního roku setkali v 1. třídě u příležitosti již každoročního poděkování Slabikáři za písmenka, slabiky, slova a věty. A nejen ty, ale i říkanky, příběhy a pohádky se nám moc líbily. Umíme je i přečíst, porozumět jim a převyprávět. Všem hostům, kterým jsme předali vlastnoručně vyrobenou pozvánku, jsme ukázali, co jsme se stihli naučit – recitovat, zpívat, číst i dramatizovat veršovanou pohádku. Dále následoval slib malých čtenářů, kterým se zavázali, že budou hodně číst, aby byli moudří a vzdělaní a budou se o knihy pěkně starat. Potom pan starosta pasoval všech sedm prvňáčků na malé čtenáře a dal dětem ovocný balíček. Paní ředitelka předala na památku knížku „Vítej,Karle“, paní zástupkyně pamětní list a paní knihovnice tričko a drobné dárky nejen pro radost.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce, vedení školy a paní knihovnici nejen za účast, ale i spolupráci po celý školní rok.

Mgr.Zdeňka Benešová,tř.uč.Karlička zazářila i v Praze!

Po dubnovém vítězství v krajském kole soutěže „Puškinův památník – ARS POETICA“ rozšířila žákyně 3. třídy Karlička Měrková svůj repertoár a za kytarového doprovodu Mgr. Zuzany Doubravové zazpívala 6. června na celostátním festivalu v Praze písně „Podmoskevské večery“ a „Dolina“. Za svůj výkon v ruském jazyce byla odměněna nejen obrovským potleskem publika, ale nadchla i porotu, která jí vedle účastnického diplomu udělila i mimořádné ocenění.

Mgr. Jaromíra Lónová

Puškinův památníkPuškinův památník Puškinův památníkŠkolní výlet 1. stupně

Ve čtvrtek 6. 6. jsme se všichni žáci a učitelé prvního stupně vydali na školní výlet. První zastávkou byl hrad Sovinec, kde nás čekala Adélka Dufková, kterou děti již znaly z naší školy, kde byla učitelkou 2.třídy. Provedla nás hradem a pro děti si připravila „hradní hru“.

Další zastávkou bylo Muzeum turistických známek v Janovicích u Rýmařova s venkovní expozicí „malých dřevěných koleček s obrázkem“, které se dají koupit jen na tom místě, ke kterému se vztahují. Jedním z duchovních otců známek, které jsou turistům vzpomínkou na navštívená místa, je muž s přezdívkou Gin, Ladislav Šín. Ladislav Šín – je také mistrem biče a v Kempu Indiana nám ukázal něco ze svého westernového umění.

Poslední zastávkou byla rozhledna v Nové Vsi u Dolní Moravice s nádherným výhledem na Rýmařovsko, Bruntálsko, na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku, Slezskou Hartu, Velký a Malý Roudný, … Nechyběla výborná zmrzlina, ledová tříšť a nákup upomínkových předmětů. Všichni jsme si užili krásný slunečný den.

Mgr. Jana GajdošováOcenění našich žáků v Opavě

5. červen byl pro žáky 5. – 9. ročníku slavnostním dnem. V kostele sv. Václava v Opavě proběhlo za přítomnosti představitelů církve, diplomacie a kultury vyhodnocení a ocenění účastníků mezinárodního projektu „Lidice pro 21. století“. Ze 104 českých, polských a slovenských škol získala ZŠ v Oskavě 2. místo v soutěži o nejaktivnější školu. Žáci byli odměněni hodnotnými knižními publikacemi a volnou vstupenkou do Památníku Lidice. Cenu převzal žák 9. třídy Vojtěch Dokoupil. Slavnostní akt byl završen koncertem, po němž následovala prohlídka Slezského muzea a Památníku II. světové války v Hrabyni. Zde měli žáci možnost shlédnout nejen autentické materiály z osvobozování naší vlasti, ale v rámci rekonstrukce se stát i účastníky jedné z nejtěžších bitev na našem území.

Mgr. Jaromíra LónováČtení s babičkami

V pondělí 3.června jsme se naposled v tomto školním roce sešli s našimi „čtecími babičkami“. Tentokrát nám předčítali z knihy Zuzany Pospíšilové Školnice Valerie. V již třetím dílu této série se Martin a jeho parta spolužáků snaží vypátrat, co je Valerie zač. Když do školy navíc nastoupí noví učitelé Gabriela, Richard a Erik, pátrání se zkomplikuje, ale zároveň se záhada blíží k zajímavému rozuzlení. Určitě stojí za to přečíst si krásně ilustrovaný školní příběh plný kouzel a napětí, tajemné atmosféry a záhad opět se skvělými ilustracemi Zuzany Osako.

Touto cestou bych zároveň chtěla babičkám – Mgr. Daně Martinkové a Magdě Novačkovové poděkovat za jejich čas, který nám věnují, popřát jim hodně zdraví a letní pohody.

Všem čtenářům přeji krásné zážitky při čtení jakékoliv knihy a prázdniny plné sluníčka.

Mgr.Zdeňka BenešováExkurze do OlomouceOlomouc

Žáci 5. a 8. ročníku si tentokrát přivstali a vyrazili navštívit jedinečná místa, která nejsou pouze památkami. Hlavním cílem jejich exkurze byl Arcibiskupský palác. Zde se člověk může setkat se současným arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem i s mnoha dalšími lidmi, kteří se zde podílí na každodenními životě církve.

Nejprve však paní ředitelka žáky zavedla na Václavské náměstí, kde si děti prohlédly novogotickou katedrálu sv. Václava a připomněly si významné historické události spjaté s tímto místem. Odtud se děti přesunuly do nedalekého arcibiskupského paláce, který je od 16. století až dodnes sídlem olomouckého arcibiskupa. Sály původně barokního paláce zdobí bohatá štuková výzdoba, dochoval se dobový nábytek i kachlová kamna a zcela výjimečný je soubor zlacených klasicistních lustrů. Interiéry jsou doplněny vzácnými sbírkami skla, porcelánu a habánské keramiky.

Naše průvodkyně, Mgr. Lucie Kropáčková, žákům připravila výukový program: František Josef I. v Olomouci. Proč se jeden z nejdéle vládnoucích panovníků světa ujal vlády právě v Olomouci? Ve kterém sále Arcibiskupského paláce a za jakých okolností byl uveden na trůn? Na tyto i jiné otázky dostali žáci odpovědi během 90 minut. A nejen to! Žáci měli jedinečnou možnost, zinscenovat si nástup rakouského císaře Františka Josefa I. na trůn. Rázem se z žáků staly významné i méně významné osobnosti našich dějin. Počínaje Vítkem jako císařem až po Romanu coby komornou.

Další kroky dětí směřovaly do centra, ke Kostelu Panny Marie Sněžné a k dominikánskému Kostelu Neposkvrněného Početí Panny Marie. Po krátké prohlídce centra se vyráželo zpět domů. V Uničově děti ocenily krátké zastaveníčko u stánku se zmrzlinou a nešetřily slovy chvály na vydařený den, bohatě protknutý historií a kulturou.

Mgr. Petra DvořáčkováExkurze do TerezínaTerezín

V neděli 19. května se naši žáci zúčastnili pietního aktu k uctění památky obětí holocaustu v Terezíně. Slova vrcholných představitelů státu, duchovních i přímých pamětníků válečné tragédie jim připomněla to, co zatím znali pouze z učebnic a dokumentárních filmů. Během návštěvy Malé pevnosti mohli na vlastní oči vidět podmínky, v nichž tehdy židovské obyvatelstvo bylo nuceno žít. Velmi působivou výpovědí byly zachované úryvky dopisů a poznámky z deníků vězňů, které si mohli návštěvníci přečíst v Muzeu ghetta. Smutek a bolest dětí žijících v pevnosti přiblížila výstava dětských kreseb v Magdeburských kasárnách. Exkurze byla pro naše žáky zajímavým a důstojným ukončením letošní projektové práce na téma holocaustu.

Mgr. Jaromíra LónováPlanetáriumPlanetárium Ostrava

Dne 9.5. 2019 se žáci druhého stupně ZŠ Oskava zúčastnili školní exkurze do Planetária v Ostravě. V rámci exkurze žáci shlédli v sále se sférickou projekcí a digitálním simulátorem pořad "Ze Země do vesmíru". Díky speciálním technologiím tak žáci mohli zažít simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovat nespočetné množství vesmírných objektů, jako jsou planety, komety, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. Kromě klasického optomechanického projektoru je v sále planetária i digitální projekce - sférické kino. Ve sférickém kině byl tak obraz promítán na kopuli a žáci tak mohli sledovat scénu nejen před sebou, ale i nahoře, vlevo, vpravo a dokonce i za sebou! Byli tak mnohem více vtaženi do děje i prostoru, a to bez jakýchkoli speciálních pomůcek. Součástí pořadu byla i živě moderovaná část: Jak vypadá vesmír - Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru.

Kromě promítaného filmu a moderované části programu se žáci naší školy mohli seznámit v části planetária, zvané Experimentárium, a pohráli si s několika desítkami interaktivních exponátů. Žáci si tak například vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu, viděli se sami sebe v infračerveném světle, prohlédli si expozici, která se zabývá pilotovanými i nepilotovanými kosmickými lety a v expozici "K planetám", se dozvěděli mnoho zajímavostí o planetách ve Sluneční soustavě i u vzdálených hvězd.

Exkurze byla pro žáky nejen velmi poutavá, ale rovněž velmi přínosná.

Mgr. Gabriela Mádrová

FotovideoEvropa čte – čtěte s námi!

Jeden z pěti patnáctiletých neumí moc dobře číst. V Evropě postrádá literární dovednosti 73 milionů dospělých. Udělejte proti tomu něco! My víme co!

Od 23. dubna do 9. května 2019 jsme se připojili ke DNŮM DĚTSKÉHO ČTENÍ. Proč právě tento termín? 23. duben je Světový den knihy a 9. 5. začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha.

Stačilo si otevřít svou oblíbenou knížku a přečíst úryvek:

· spolužákům a učitelům ve škole

· rodičům, sourozencům, prarodičům

· kamarádům v družině a ve školce

· seniorům v knihovně

· panu starostovi

· náhodným kolemjdoucím

a šířit tak povědomí o pozitivním vlivu i osobním potěšení a společných zážitcích, které čtení nahlas přináší. Našim přáním je, aby si každý našel cestu ke knihám, která ho bude bavit. Doufáme, že jsme našim projektem ukázali, jak rádi čteme a získali pro naši školu „KNÍŽKY“!!!

Mgr. Jana Gajdošová

VideoDen Země

Tento projektový den jsme letos spojili i se Dnem mezinárodní kuchyně. V pátek 26. dubna školou zavoněl ruský boršč, angličtináři připravený popcorn a sladký trhanec z kuchařské dílny našich němčinářů. Ochutnávka těchto pokrmů byla příjemným zpestřením, nikoliv však jedinou náplní tohoto dne. Žáci si spolu s vyučujícími cizích jazyků připravili formou prezentace zajímavosti z kuchyně zemí, jejichž jazyk se učí, ruštináři nás seznámili s dobrotami, které si můžeme koupit v ruských obchodech a zavedli nás do stylové ruské restaurace. Ve druhé části dopoledne žáky čekal zajímavý program připravený ve spolupráci s našimi partnery. Lesy České republiky zastupoval pan starosta, který učil žáky poznávat rostliny a dřeviny, Záchranná stanice dravců a sov předvedla ukázku dravců a přivezla dětem ukázat dva malé mazlíčky – mládě divočáka a lišky. Ti si okamžitě získali pozornost všech a stali se nejčastějším objektem fotografování. S duhy žab a nutností jejich ochrany byli žáci seznámeni prostřednictvím zajímavé prezentace Českého svazu ochránců přírody.

Mgr. Jaromíra Lónová

VideoVelikonoce na Hané

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, vychází však z pohanské tradice vítání jara. Tohle už ví i žáci prvního stupně naší školy, kteří se v úterý 16. dubna zúčastnili výukového programu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s názvem „Velikonoce na Hané s výtvarnou dílnou“. Žáci se v rámci 90minutového programu podívali do tehdejší hanácké jizby, pověděli si o době předvelikonoční i symbolech a zvycích vážících se k samotným Velikonocům. V další části se přesunuli do výtvarné dílny, kde si nejprve popovídali s paní lektorkou o zdobení vajec v různých koutech naší vlasti. Poté si sami vyzkoušeli nazdobit papírová vajíčka hanáckým stylem – lepení kousků slámy, z kterých se tvoří obrazce. Cestu jsme zakončili na Horním náměstí, kde si děti mohly koupit zmrzlinu či velikonoční dekorace v tamním stánku.

Adéla Dufková

FotovideoSouboj čtenářů 2019

Kdo to byl Harpagon a odkud ho znáte? Z knihy, divadelní hry, filmu? A jak se pravým jménem jmenoval hrabě Monte Christo?

Odpovědi na podobné otázky zjišťovali šesťáci a primáni po celé republice od února do 15. dubna, kdy proběhlo online kolo soutěže Souboj čtenářů 2019. Žáci četli 5 zadaných titulů a připravovali se na online kolo soutěže, ve kterém se prověřovalo jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm, dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině i v rámci celého třídního kolektivu.

Naši šesťáci soutěžili poprvé a vedli si dobře. Ze 120 soutěžících škol získali 43. - 46. místo. Blahopřejeme a těšíme se na další „souboj“ a hlavně na nové knihy!

Mgr. Jana ValentováUkliďme svět, ukliďme Česko

je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!

Uklízela také celá naše škola. Společně. V jeden den. V pátek 5. dubna. Při té příležitosti jsme také přenesli několik ropuch a skokanů do přehrady a pomohli jim tak bezpečně překonat silnici a dostat se do bezpečí. Jak celá naše akce probíhala, můžete vidět na pořízených fotografiích.

Mgr. Petra Dvořáčková

FotovideoSoutěž pro děti "Voda pro všechny"

Ministerstvo zemědělství letos opět vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií u příležitosti Světového dne vody 2019. Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Celosvětovým tématem letošního roku bylo heslo

"Water for All – Voda pro všechny"

Voda má zásadní význam pro život na Zemi. Letošní téma se proto zabývalo otázkou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě. Cílem soutěže bylo, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

Naši školu reprezentovali Lukáš Karger a Sára Valentová ze 7. třídy a Anna Jana Braunerová z 9. třídy.

I když se naši žáci neumístili na stupínku vítězů, děkujeme jim za účast v soutěži a krásné fotografie, se kterými na dané téma soutěžili.

Mgr. Petra DvořáčkováZŠ Oskava 2. v republice!

Žáci 5. - 9. ročníku se zapojili se do on-line soutěže Lidice 21. století. V průběhu 4 týdnů mohli samostatně pracovat a získávat informace o tragických událostech 2. světové války, které potom využili ve svých odpovědích na soutěžní otázky. Závěrečný úkol byl nejnáročnější – esej na téma „Co se u nás povídalo“ měla zachytit válečné události z našeho regionu. Většina žáků se věnovala bratrušovské tragédii nebo vypálení obce Javoříčko. Je pro nás velkým úspěchem, že ZŠ Oskava se stala 2. nejaktivněji zapojenou školou v rámci celé republiky. Za odměnu získala volné vstupenky pro 50 žáků do památníku Lidice se vzdělávacím programem a hodnotné knižní publikace.

Mgr. Jaromíra LónováSoutěž YPEF YPEF

Ve čtvrtek 4. dubna se žáci VIII. třídy (Dušan Repáň, Pavel Doubrava a Pavel Mikeska) zúčastnili regionálního kola YPEF v Hranicích, kde absolvovali písemný test z oblasti přírody, lesů a lesnictví. Poté byla pro žáky připravena poznávací soutěž, kde určovali listy, plody, semena, horniny a nerosty, lesnické pomůcky a prostředky. Během čekání na výsledky byla možnost zhlédnout výstavu paroží. Naše škola se zúčastnila této soutěží poprvé, proto 6. místo, které žáci vybojovali, je pro nás velkým úspěchem.

Romana MikeskováPuškinův památníkÚspěch v Mohelnici

Naše škola se letos poprvé zúčastnila krajského kola soutěže „ARS POETICA – Puškinův památník“, která se každoročně koná v Mohelnici. Soutěžní klání probíhá v kategorii slovního a hudebního projevu v ruském jazyce. Porotu svým výkonem zaujala nejmladší účastnice soutěže, žákyně 3. třídy naší ZŠ, Karlička Měrková, která za kytarového doprovodu Mgr. Zuzany Doubravové zazpívala píseň „Podmoskevské večery“. K 1. místu získala i nominaci na celostátní festival v Praze.

Blahopřejeme!

Mgr. Jaromíra LónováZapojení školy do projektu SRP

Od srpna roku 2018 je naše škola zapojena do projektu „Strategický rozvoj a plánovaní“ (SRP), realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou školní inspekcí.

Více informací naleznete zde.Masopust

S odcházející zimou se naši školáci rozloučili tradičním masopustem, na který se dlouho a pečlivě připravovali nejen výrobou nápaditých masek, nácvikem masopustních písní, ale také veselou výzdobou školy. V pátek 1. března vyrazil rej masek od školy na náves, kde jsme společně zazpívali pracovníkům místní knedlíkárny, zaměstnancům textilního závodu, hostům restaurace, prodavačům a prodavačkám prodejny potravin, dětem v mateřské škole, našim kuchařkám ve školní jídelně a na závěr panu starostovi a zaměstnancům obecního úřadu. Všude byli naši koledníci odměněni sladkostmi, ve školní jídelně vynikajícími koblížky, na kterých si všichni pochutnali.

Mgr. Jaromíra Lónová

VideoBeseda s revírníkem

V úterý 12. 2. nás v naší škole navštívil revírník LČR p. Pavel Gajdoš.

V 7. třídě si se žáky povídal o stavu kůrovce v našich lesích, potom nám dětem 1. stupně vyprávěl o své práci, co všechno musí revírník znát a ovládat, čemu musí rozumět, když se má dobře starat o les. Jak je práce revírníka namáhavá a důležitá pro společnost i budoucí generace. Vyprávěl nám o životě lesních zvířat a svých bohatých zážitcích. Žáci si mohli mnoho exponátů prohlédnout i osahat. K vidění byly vyčiněné kožešiny lesních zvířat, vycpaná zvířata a ptáci, shozy paroží …

Beseda byla užitečným doplněním výuky a příjemným zpestřením dne.

FotogalerieSoutěž dětských recitátorů

Po dlouhé době se milovníci poezie dočkali! Na naší škole proběhla soutěž v recitaci. 27 dětí předneslo básně různých autorů – od Karla Jaromíra Erbena přes Josefa Kainara až k těm současným, jako je např. Jan Vodňanský.

Učinkující soutěžili ve 3 kategoriích. A porota, složená z  paní ředitelky, učitelů českého jazyka a dvou žáků 9. ročníku, je hodnotila a vybrala z nich 9 nejlepších, z nichž část pojede naši ZŠ reprezentovat  do Šumperka.

Soutěž dětských recitátorů dopadla takto:

1.      kategorie (1. - 3. třída) –  1. místo:  Lukáš Šteiner

                                         2. místo:  Sára Urminská

                                         3. místo:  Eliška Dohnálková

2.      kategorie (4. - 5. třída) -   1. místo:  Jan Blaško

                                          2. místo:  Marek Zatloukal

                                          3. místo:  Michaela Navrátilová

3.      kategorie (6. - 9. třída) -   1. místo:  Aleš Barbořák

                                          2. místo:  Vendula Šenková

                                          3. místo:  Anna Jana Braunerová

Výhercům blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast!!

FotogalerieSoutěž YPEF

V pátek 8. 2. 2019 proběhlo na naší škole místní kolo soutěže YPEF.

YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy.

Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé společnosti. Díky grantům a sponzorským příspěvkům mají soutěžení družstva s doprovodem ve všech kolech zajištěno zdarma občerstvení, u celodenního národního kola i ubytování. Vítězné družstvo s doprovodem má plně hrazenou cestu a pobyt na mezinárodním kole. Ve všech kolech vítězná družstva získávají věcné ceny.

Otázky do místních a regionálních kol připravují členové národní koordinační skupiny YPEF. Národní kolo připravuje za využití podkladů od mezinárodního výboru YPEF Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Mezinárodní kolo pak organizuje za využití otázek sestavených mezinárodním výborem YPEF příslušná členská instituce mezinárodního výboru YPEF z dané hostitelské země.

Soutěž se skládá z postupných "rozřazovacích" kol. Nejprve se začíná:

Místními koly – probíhají na vybraných lesních správách Lesů ČR, s. p. a divizích VLS ČR, s. p

Vítězové z jednotlivých kategorií místních kol postupují do Regionálního kola – těch je celkem šest: Brno, Hranice, Písek, Trutnov, Žlutice, Praha.

Opět vítězná družstva z každé kategorie z regionálních kol se spolu utkají už v Národním kole – to proběhne v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU v Praze).

Místní kolo řídili zástupci Lesy ČR se sídlem v Šumperku, které zastupovala ing. Komárková se svými spolupracovníky. Naší školu zastupovala 4 tříčlenná družstva z jednotlivých ročníků. Všichni žáci ukázali nadstandardní vědomosti jak v části teoretické, tak i v praktickém určování přírodnin.

Do regionálního kola postupují žáci z 8. třídy v sestavě D. Repáň, P. Doubrava a P. Mikeska.

Na druhém místě skončilo družstvo žáků 6. třídy v sestavě A. Kubečková, B. Bartošíková a B. Bradová.

Diplom za 3. místo si odneslo družstvo 8. třídy pod vedením M. Kouly a 4. místo zůstalo na družstvo 7. třídy pod vedením Š. Wezdenka.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy a vítězům přejeme rychlé a správné rozhodování jak v řešení teoretické části, tak i v praktickém určování přírodnin.

Mgr. Ludmila Zbořilová

FotogalerieŽáci ZŠ uctili památku obětí holocaustu

Žáci základní školy si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. leden, den, kdy byl v roce 1945 sovětskou armádou osvobozen vyhlazovací tábor v Osvětimi, v němž zahynuly 4 milióny Židů včetně dětí. Tragické osudy židovských rodin z našeho blízkého okolí žákům školy i veřejnosti přiblížila výstava „Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti“, jejímiž průvodci se stali naši deváťáci. O životě tehdejších dětí židovského původu se však žáci mohli dozvědět mnohem více v rámci besedy s panem Jiřím Fišerem, který jako šestiletý prošel hrůzami Terezína i Osvětimi, kde se tváří v tvář denně setkával s Josephem Mengele, zvaným „Anděl smrti“. Ten na něm a jeho bratru-dvojčeti prováděl „lékařské“ pokusy. Vzpomínková akce vyvrcholila návštěvou vzdělávacího programu „Vím, co se stalo“, připraveného Židovským muzeem v Praze ve spolupráci s pražským gymnáziem „Přírodní škola“. Žáci si formou workshopů prohloubili své znalosti z dějepisu a dozvěděli se řadu zajímavostí. Na základě zhlédnutého filmu o Terezíně vytvářeli ve skupinkách mapy, pracovali s textem dobové písně a vybírali správné odpovědi z pracovních listů. Návštěva Pinkasovy synagogy, Španělské synagogy a židovského hřbitova uzavřela náš vzdělávací program, po němž následovala procházka historickou Prahou.

Mgr. Jaromíra Lónová

Fotogalerie Preventivní program pro naše žáky pokračuje

V pondělí 21. ledna zavítal mezi žáky 5. a 8. ročníku Mgr. Petr Vlach, lektor MěÚ Šumperk, aby v rámci Komplexního preventivního programu, do něhož je naše škola zapojena, připravil žáky na různá úskalí, s nimiž se mohou ve svém životě setkat. Beseda pro 8. ročník na téma „Mám 15 let, co to pro mě znamená?“ určitě podpořila snadnější orientaci této věkové skupiny v oblasti rodinného práva, trestně právních předpisů, nabytí trestně právní odpovědnosti apod. Tématy skupinové práce žáků se pak staly nejčastější sociálně patologické jevy jako záškoláctví, šikana, lhaní, ale i opilství, krádež nebo loupež. Velmi přínosný byl rovněž film“Virtuální nápadník“, který upozornil na nebezpečí seznamování přes internet. Mladší žáci si z besedy odnesli poznatky o škodlivosti návykových látek na lidské zdraví, byli upozorněni na nebezpečí kyberšikany a rizika zveřejňování informací na sociálních sítích.

Mgr. Jaromíra LónováVánoční překvapení

Paní ředitelka nás poprosila a zároveň nám nabídla, že bychom mohli zahrát naše oblíbené kantory. Úkoly jsme si rozdělili velmi rychle a začala doba zkoušení. Každý si musel vymyslet, co bude jako daný učitel říkat, co bude předvádět a jaký předmět bude “vyučovat.” Myslíme si, že se nám naše předvádění velmi povedlo a kantory jsme předvedli do puntíku. Odezva spolužáků i vyučujících byla náramná!!!

žáci 9. třídy

Vánoční překvapení

Obsazení:

Tereza Krumniklová - úvodní slovo

Aleš Barbořák - Mgr. Jaromíra Lonová

Josef Borák - Mgr. Tomáš Kolomazník

Anna Matoušková - Mgr. Jana Zezulová

Bára Šimková - Mgr. Andrea Antonová

Lucie Lakomá - Mgr. Jana Valentová

Lucie Maitnerová - Mgr. Věra Vybíhalová

 Adventní koncert

Vánoční čas je už sice za námi, ale příjemnou vzpomínkou na advent může být pro nás záznam z koncertu, který připravili žáci základní školy pod vedením svých učitelek. Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se kostel sv. Floriána v Oskavě zaplnil posluchači koled a písní s vánoční tématikou. Poslechnout si je přišli nejen rodiče našich žáků, ale i babičky a dědečkové, představitelé obce a široká veřejnost. Program však nebyl jen o zpívání. Žákovské pásmo, v němž nechyběli andělé a tři králové, nám připomnělo staré zvyky a tradice, na něž bychom v tomto krásném čase neměli zapomínat.

Záznam koncertuJežíškova vnoučataJežíškova vnoučata

Vánoce jsou ideální dobou, kdy někoho potěšit. Projekt Ježíškova vnoučata plní přání lidem z domovů pro seniory.

K tomu, abyste někomu udělali radost, totiž nejsou potřeba peníze. Osamělé lidi potěší i obyčejné, vlastnoručně vyrobené vánoční přání.

S žáky druhého stupně jsme v hodinách výtvarné výchovy a světa práce vytvořili pro babičky a dědečky z domovů pro seniory vánoční přání, která jsme odeslali do redakce rádia Junior. Přáníčka budou předána těm, kterým udělají radost.

Zapojili jsme se tak do skvělého projektu Ježíškova vnoučata, který starým lidem pomáhá již několik let. Na webu jeziskovavnoucata.cz je zveřejněn seznam věcí, které by si lidé z těchto domovů přáli a každý, kdo se chce zapojit, si z něj může nějaký předmět vybrat a seniorům ho pořídit.

Mgr. Petra Dvořáčková, Mgr. Tomáš KolomazníkVelký úspěch v soutěži Mléko a já!

Žáci 1. stupně se zúčastnili projektového dne Mléko a já a za pomoci svých p. učitelek plnili připravené úkoly.  Z tohoto dne bylo pořízeno video, a společně s fotografiemi a stručným popisem dne, bylo zasláno do soutěže společnosti Laktea.  Naše škola byla vybrána porotou mezi 10 nejlepších projektů a ohodnocena hodnotnými věcnými cenami, které nám do školy dovezla zástupkyně firmy Laktea a předala je dětem. Více informací o soutěži a jejích výhercích naleznete zde.

Mgr. Zuzana Doubravová

Mléko a já - předávání cenVánoční Olomouc - Zastavení u Betléma Zastavení u Betléma

Máte před Vánocemi čas zastavit se a  přemýšlet o vánočních tradicích a v klidu si projít trhy? My ano! Ve středu 19. prosince jsme jeli nasát vánoční atmosféru do Olomouce.

     V 9 hodin jsme dorazili na Horní náměstí, kde se teprve začínaly otevírat stánky s trdelníkem, vánočním punčem, bramborovými spirálami a různými jinými dobrotami či zajímavými věcmi. Zacinkali jsme zvonečkem ve zvoničce, vyslovili naše tajná přání, prošli všechna "lákadla", ochutnávali jsme, něco koupili pro své blízké  a pak jsme vyrazili do Vlastivědného muzea, kde už nás očekávali.

     Tam na nás dýchla skutečná vánoční atmosféra. Seznámili jsme se s různými typy Betlémů, jejich původem, použitými materiály, s lidmi, kteří se v nich vyskytují. Děti je srovnávaly a hlavně ten "živý" si vytvořily samy! Všichni se zapojili a nikdo nezůstal stranou.Každý z nás se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci něco nového dozvěděl a když jsme odcházeli s darovaným  svícínkem, bylo o čem přemýšlet. 

Mgr. Jana Valentová

Zastavení u Betléma

Vánoční Olomouc

 Pokračování komplexního preventivního programu v naší škole

V pátek 7. 12. nás opět navštívila Mgr. Jolana Keprtová, lektorka Poradny zdraví Šumperk, aby se žáky 7. ročníku diskutovala na téma „Poruchy příjmu potravy“. Školáci ochotně spolupracovali, zároveň bylo vidět, že o této problematice něco vědí. Hodnotili své vlastní stravovací návyky, povídali si o správné výživě, posuzovali příklady z praxe lektorky, aby pak společně došli k závěru, jak správně jíst a čeho se naopak vyvarovat. Lektorka byla i tentokrát výborně připravená, děti program bavil a zároveň je zcela určitě motivoval správným směrem.

Se žáky 9. ročníku lektorka diskutovala na téma „Rizikové sexuální chování“. Vedla je k uvědomění si postojů k lásce a sexu, společně hledali rozdíly mezi těmito termíny. Během práce ve skupinách žáci odpovídali na otázky s láskou a sexem související, rozpoznávali rizika v sexuálním chování a důsledky, které z nich vyplývají. Profesionálně připravený program podpořil u žáků bezpečný postoj k sexuálnímu chování.

 Vánoční strom

Obyvatelé Oskavy se v neděli 2. 12. sešli při tradičním rozsvěcování vánočního stromu. Žáci základní školy navodili sváteční atmosféru zpěvem koled, k nimž se přidali i dospělí. Ti se mohli za chladného počasí doprovázeného sněhovými vločkami zahřát horkým punčem, děti rády ochutnaly sladké domácí pečivo. Vkusné vánoční dekorace vyrobené našimi školáky i předškoláky pro oblíbený jarmark budou o svátcích zdobit nejednu domácnost. Zajisté zůstanou i připomínkou tohoto příjemného setkání.

Video

 Setkání se seniory

Každým rokem pořádá OÚ Oskava Setkání se seniory, které již tradičně zahajují naše děti krátkým pásmem básniček, písniček či divadelní scénkou. Letošní setkání nebylo výjimkou.  Nejprve babičkám a dědečkům zazpívali, zarecitovali a zatančili naši nejmenší z mateřské školy. Poté žáci základní školy připomněli historické období vlády Karla IV. krátkou scénkou. Na závěr našeho vystoupení zahráli naši muzikanti Martin Vrba (klarinet), Vendula Šenková a Hana Doubravová (obě příčná flétna) za doprovodu p. uč. Zuzany Doubravové.

Sestřih vystoupení

 Volby do školské radylogo

Ředitelka ZŠ a MŠ Oskava, příspěvková organizace oznamuje výsledky volby do školské rady, která se uskutečnila dne 21. 11. 2018.

Za zákonné zástupce žáků získala nejvyšší počet hlasů paní Andrea Bokůvková, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Zuzana Doubravová.

Voleb se zúčastnilo 61% zákonných zástupců žáků a 100% pedagogických pracovníků školy.

Děkuji všem, kteří se volby zúčastnili, zvoleným zástupcům blahopřeji a těším se na spolupráci.

Mgr. Jaromíra Lónová

 Koncert s názvem:,, Šlehačka plná Smetany“

Po půl roce nás opět navštívil vynikající varhaník a pedagog opavské konzervatoře Martin Kubát, tentokrát s programem o Bedřichu Smetanovi. V něm dětem přiblížil život a dílo tohoto velkého skladatele. Žáci se nenásilnou formou seznámili s některými událostmi ze Smetanova života a společně s panem Kubátem si i zazpívali. Mimochodem – úroveň hlasových a hudebních dovedností pana Kubáta je obdivuhodná a my doufáme, že alespoň část informací zůstane v hlavách našich žáků na delší dobu, než jen do konce vyučování.

Mgr. Věra Kyselá

Ukázka z koncertu

 Mléko aMléko do škol já 

Více než týden jsme se žáky 1. - 5. tř.  pracovali na projektu "Mléko a já". Nejpve si žáci odnesli domů tabulky, ve kterých doplňovali údaje o množství mléka a mléčných výrobků ve své stravě. Tabulky nemají sloužit pouze dětem a učitelkám, ale hlavně rodičům, kteří díky celotýdennímu sledování mohou zhodnotit, zda má jejich dítě dostatečné množství mléčných výrobků ve své stravě nebo zda by bylo dobré, něco v dětském jídelníčku vylepšit. Spoustu cenných rad nalezneme např. ZDE.

Celý projekt vyvrcholil ve středu 7. 11. naším "mléčným dnem". Již od rána bylo ve třídách živo a celá škola voněla chystanými dobrotami. Pro děti byla připravena celá řada aktivit, při kterých se dověděly nové informace o mléku, ale také předvedly své dovednosti a znalosti. Z našich činností:

 • poznávání mléčných výrobků a jejich složení
 • seznámení se s alternativními druhy mléka (sójové, kokosové, mandlové...) 
 • výroba a ochutnávka palačinek, ovocných koktejlů, tvarohové, sýrové, lučinové pomazánky, jogurtové buchty
 • recepty
 • třídění odpadu
 • zvířata, která nám dávají mléko, jeho využití
 • výtvarné návrhy krabiček na mléko

Na přiloženém videu si můžete prohlédnout, že jsme si tuto akci opravdu skvěle užili a už teď se všichni těšíme na další.

Mgr. Zuzana Doubravová

 Video z našeho projektu "Mléko a já"

 Oslavy 100. výročí založení republiky 100 let

V sobotu 27. 10. 2018 se základní a mateřská škola zúčastnila oslav pořádaných obcí Oskava ke 100. výročí založení republiky. Slavnostní odpoledne začalo Hubertskou troubenou mší v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově, pokračovalo lampionovým průvodem a vystoupením žáků v kulturním domě. Ti ve svém historickém pásmu připomněli nejdůležitější okamžiky na cestě našeho národa ke svobodě. Jejich vystoupení bylo doplněno sborovým zpěvem a tancem dětí z mateřské školy. Vyvrcholením oslav byl večerní ohňostroj.

Mgr. Jaromíra Lónová

Vystoupení žáků 1. část.

Vystoupení žáků 2. část

Souhrnné video z celého dne můžete shlédnout zde.

 

100 let100 let

 Tvoření s Magdou

Opět nás ve škole navštívila p. Magda Giesslová, abychom si s ní užili další netradiční vyrábění. Tentokrát jsme pracovali se dřevem, barvami, navlékali jsme korálky, ale hlavně jsme si vyzkoušeli novinku - prstové vosky. A jak se nám to povedlo? Vy se můžete podívat na přiložené fotovideo, ale naši rodiče si musí počkat až do Vánoc.

žáci 1. - 5. třídy

Tvoření s MagdouBeseda se Zuzanou Pospíšilovou

Ve středu 17. 10. 2018 navštívila naši školu spisovatelka Zuzana Pospíšilová, autorka pohádek, příběhů pro děti, básniček, říkanek, hádanek… Pro všechny z nás to bylo velmi inspirativní setkání.

Paní spisovatelka vyprávěla dětem o svých knížkách, jak dlouho knihy píše, kdo všechno se podílí na jejich tvorbě, jak se knihy vyrábí. Také se děti dozvěděly, jakým způsobem hledá náměty k příběhům či básničkám – stačí se jen pozorně dívat kolem sebe a námětem mohou být kamarádi, věci kolem nás, broučci apod. Dovezla nám také ukázat své „knižní miminko“ Logohrátky – knihu, která byla vydána teprve minulý týden.

Děti se vůbec nenudily. Nejprve pozorně poslouchaly, po chvíli už ale hádaly hádanky, luštily přesmyčky a rébusy, poslouchaly pohádky a hrály si se slovy a písmenky. Paní spisovatelka povídala dětem nejen o spoustě knih, které dovezla, ale také o těch, které se již do velkého kufru nevešly. A vejít se ani nemohly! První pohádky byly zveřejněny v roce 2004, první kniha byla vydána v roce 2005, a kdo dobře počítá, zjistí, že za pouhých 13 let vydala Zuzana Pospíšilová asi 230 knih a další stále vznikají.

Knížky, které děti milují, čtou, hrají si s nimi, prohlíží si je nebo se z nich i učí. Svědčí o tom i počet výpůjček v naší místní knihovně.

Mgr. Zuzana Doubravová

Fotovideo z besedyČtení s babičkami

V pondělí 15. října odpoledne jsme se v knihovně opět setkali s „čtecími babičkami“ Danou a Magdou. Tentokrát předčítaly z knížek autorky Aleny Kastnerové O nevyřáděném dědečkovi a O líné babičce. Velice hezky nám všem, hlavně nejmladším školáčkům přiblížily, o čem knížky vypráví, ale také vysvětlily význam některých slov. Potom jsme si o přečtených ukázkách povídali a také přidali své vlastní zážitky s prarodiči.

Čtení i vyprávění bylo příjemné, někdy až bláznivé, ale rozhodně pobavilo. A to nejen děti, ale i všechny dospělé, kteří se ho účastnili. I když šlo o dětské knížky, nejeden dospělý se zasmál, protože se autorce podařilo tyto příběhy napsat velmi vtipně a s použitím nádherného až sarkastického humoru.

Tak s chutí do čtení. Ať se vám knížky líbí, ať vás také baví a přijďte příště za námi – jen tak posedět, zaposlouchat se a povídat si nejen o knížkách.

                                                                                                                  Mgr. Zdeňka Benešová

Čtení s babičkou - fotokouřeníKouření a kyberšikana

Mají tyto dva pojmy – kouření a kyberšikana – něco společného? Rozhodně ano! Jsou to dva v naší současné společnosti velmi často diskutované problémy, které se bohužel nevyhýbají ani naší mládeži. A právě proto do naší školy zavítala lektorka z KPPŠ (Komplexní preventivní program) ze Šumperka.

Téma „kouření“ probírala se žáky 5. třídy. Společně diskutovali o tom, proč je zdraví škodlivé, proč lidé kouří a zda je možné tomu předejít. Dětem kouření vadí, velmi dobře si uvědomují, jak kuřáci obtěžují své okolí a že není jednoduché se tohoto zlozvyku zbavit.

„Kyberšikana“ je zcela určitě pro školáky – nejen žáky 6. třídy, kde ji s lektorkou rozebírali – ještě větší nebezpečí! Dnes už šesťáci přesně vědí, co to je a jak se zachovat a hlavně bránit v případě útoku kyberagresora.

Otázka na závěr: mají preventivní programy tohoto typu smysl? Jednoznačně ano! Lektorka problematiku dokonale zná, umí s dětmi navázat kontakt a udržet si jejich pozornost. A ony o svých problémech ve většině případů raději mluví s někým jiným než s rodiči či učiteli. A proto i příště bude naše škola lektorům KPPŠ otevřená!

 Pocta sv. Václavovi

O knížeti Václavovi je známo, že je Čechy zbožňován jako mučedník a národní světec. Sami jsme si ho prohlásili za svatého. Vypráví se, že jednou v roce se vypraví do nebe, a to na úsvitě 28. září. Zmobilizuje válečné vojsko a hodinu před půlnocí se vrací opět do Blaníku. Až bude v Čechách nejhůře, zjeví se na Karlově mostě svatý Václav s družinou blanických rytířů, jeho kůň vyrýpne kopytem skrytý kouzelný Bruncvíkův meč, který je ukryt v pilíři. Tím mečem Václav seseká všem nepřátelům hlavy a zavládne trvalý mír.

 

V sobotu 6. 10. 2018 Římskokatolická farnost Oskava a obec Oskava uspořádaly v kostele v Bedřichově koncert k 100. výročí republiky a k poctě sv. Václava. Bedřichovský kostel byl vyzdoben kresbami a výtvory žáků naší školy k historické éře vlády svatého Václava. Žáci pod vedením paní ředitelky Jaromíry Lónové a p. uč. Zuzany. Doubravové vystoupili s divadelním pásmem, básněmi a písní Legenda o svatém Václavu. V jejich podání jsme se setkali s kněžnou Ludmilou a knížetem Bořivojem, s knížetem Vratislavem a kněžnou Drahomírou a na vlastní oči byli svědky vraždy svatého Václava iniciované jeho bratrem Boleslavem.

Po krásném a zdařilém vystoupení nám po zbytek dne zněla v uších slova Svatováclavského chorálu:

sv. Václav

Velmi milá a pochvalná slova všech diváků a to, že se o akci pěkně mluvilo i dalších několik dní svědčí o tom, že byla úspěšná. Děkujeme všem žákům, kteří nám ukázali, že si váží historických odkazů, že umí být zodpovědní a spolehliví a dokáží si udělat čas klidně i o víkendu. 

Mgr. Jana Gajdošová

Záznam z vystoupení

sv. Václavsv. Václavsv. Václavsv. Václavsv. VáclavŠvagrov 3. - 5. 10. 2018

Tak jsme se konečně dočkali! Po třech letech jsme opět vyrazili do Střediska ekologické výchovy ve Švagrově, které se nachází v malebném prostředí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti Vernířovic. Vytíženost a obliba tohoto střediska je opravdu veliká, určitě i zásluhou kvalitně připravených a milých lektorů, kteří odvádějí skvělou práci.

Letos na nás čekal program Živobytí na vsi, pomocí kterého se děti seznámily s činnostmi typickými pro podzimní období v dobách již dávno minulých. Dnešní děti si jen s obtížemi dovedou představit, co všechno musely udělat naše babičky, aby si upekly křupavý bochník chleba. Tak si to všechno vyzkoušely na vlastní kůži. Obilí děti vymlátily cepy, vyfoukaly plevy a zůstala jim zrníčka, která umlely na ručním mlýnku. Samy si zadělaly těsto a po vykynutí si každý upletl vlastní pletýnku nebo jen uplácal bochánek, posypal semínky a bylo to. Šup s tím do trouby! Vonělo to celým domem.

Druhá skupina se zatím pustila do krouhání zelí. Naši pozornost upoutala spousta nebezpečných nástrojů, které lektorka Markétka hodlala dát do rukou našim žáků. Ovšem organizace práce byla úžasná! Něžná Markétka si dovedla se vším skvěle poradit. Děti loupaly zelí, cibuli, krájely, strouhaly a taky dost plakaly! Samozřejmě z cibule a křenu! Práce jim šla skvěle od ruky a výsledkem jsou tři čtyřlitrové sklenice našlapaného zelí, které jsme si přivezli a v současné době ho můžete cítit po celé škole. Určitě bude výborné! No, a nabytých zkušeností vašich dětí se nebojte využít, byly opravdu velice šikovné.

Poslední skupina se zabývala výrobou moštu od sklizně jablek až po ochutnávku nápoje plného vitamínů. Opět se potvrdilo, že pokud dáte dětem důvěru, dokážou být zodpovědné a opatrné. Všechny činnosti byly provázeny spoustou říkanek, pranostik a přísloví, které vám děti doma určitě zopakují – stejně jako paní ředitelce ve škole. Na rozdíl od nás si je pamatují!J

Celým programem nás prováděla babička Irma, která nás v pátek pozvala na dožínkovou slavnost. To vám bylo dobrot! Někteří z nás si jich ovšem moc neužili, jelikož už začala řádit střevní viróza, kterou jsme si s sebou přivezli a postupně ji předávali dalším zájemcům. Aby nám nezáviděli!

A tak se budeme těšit zase na příště. Nebude to ovšem dřív jak za dva roky. Na tak dlouho už totiž mají plno. Ale to nevadí, vždyť u nás ve škole se přece nenudíme!

Žáci a učitelé I.stupně ZŠ Oskava

ŠvagrovŠvagrovŠvagrovŠvagrovProžili jsme Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001 každoročně 26. září slaví Evropský den jazyků. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění.

I na naší škole jsme slavili! Od letošního září se oskavské děti učí nejen anglicky a německy, ale i rusky. A v  tomto duchu proběhl i „náš Den jazyků“.

V německém pásmu školáci zazpívali písničku, zarecitovali básničku, zahráli pohádku O Šípkové Růžence a předvedli vtipný rozhovor se svými příbuznými. Vše samozřejmě v němčině.  

Ruský jazyk se děti učí teprve krátce, proto předvedly drobnou ukázku několika písmen ruské azbuky a potom se spíše zaměřily na prezentaci Ruska. Diváci se seznámili se zajímavými místy Moskvy, slyšeli něco z historie vědy, z oblasti kultury a ruské kuchyně. Na závěr byli všichni pozváni na boršč, který se bude vařit v listopadu v rámci další plánované akce.

Poslední vystoupení patřilo anglickému jazyku, který žáci ovládají nejvíce. Divákům byly představeny reálie USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie a Irska, a to v  anglickém jazyce. Prezentaci oživil krátký rozhovor dvou dívek.

Co napsat závěrem? Tato školní akce byla nejen zajímavým představením jazyků, které se na ZŠ v Oskavě vyučují, ale i obrovskou zkušeností pro účinkující, kteří pod vedením učitelů cizích jazyků zjistili své schopnosti jazykové, rovněž dovednosti herecké a hlavně jaké to je vystupovat před obecenstvem.

 Myslím, že se můžeme těšit na příští rok na Evropský den jazyků v Oskavě, kdy zcela určitě uslyšíme i krásný český jazyk, nebo kdy si starší diváci možná zavzpomínají i na slovenštinu.

Evropský den jazykůEvropský den jazykůEvropský den jazykůEvropský den jazykůEvropský den jazyků

Evropský den jazykůEvropský den jazykůEvropský den jazykůEvropský den jazyků

Evropský den jazyků v Oskavě - anketa

27. září 2018 se v oskavské ZŠ slavil Evropský den jazyků. Po akci – čtyřicetiminutové prezentaci německého, ruského a anglického jazyka  - proběhla krátká anketa mezi účinkujícími a diváky. Zajímavé je, že odpovědi se shodovaly a dají se shrnout takto:

Účinkující:

1. Jak dlouho jste se připravovali?

2. Bylo těžké se připravit a vystoupit?

3. Bavilo vás to?

Odpovědi:         

1. Příprava byla velmi krátká, času málo.

2. Němčináři a angličtináři neměli problémy s přípravou a vystoupením, pouze vzhledem k nedostatku času se všichni nestihli naučit text zpaměti.

Ruštináři se trochu „trápili“ s ruskou intonací a výslovností, protože je pro ně nezvyklá.

3. Příprava a nácvik některé účinkující moc nebavil, ale vystoupení si už většinou všichni užívali.

Diváci:

1. Co se ti líbilo?

2. Které vystoupení bylo nejlepší?

3. Ovlivní tě toto vystoupení při volbě druhého jazyka v 6. třídě nebo na SŠ?

Odpovědi:         

1. Všechno bylo zajímavé.

2. Nejvíc se líbila ruština. Je pro žáky nová, jiná.

3. Mladší žáci nevědí, ale líbila se jim ruština, starší zůstanou u německého jazyka, protože něco nového se už učit nechtějí.

Vzhledem k atmosféře při vystoupení a dobré náladě po něm lze říct, že takové akce je nutné připravovat. Děti se baví – diváci i účinkující – a navíc formou hry získávají nejen nové informace, ale i motivaci k další práci.

 Exkurze do lesní školky 

21. září se žáci 1.- 4.ročníku vydali krásnou procházkou směrem dolů Oskavou a poznávali okolí svého bydliště, až k cíli naší cesty, do lesní školky u Háje na Břevenec.
V lesní školce nás čekal p. Miroslav Král - vedoucí lesní školky a seznámil nás s pěstováním sazenic pro umělou obnovu lesa. Děti viděly výsev semen na záhony, samy si vyzkoušely vyzvedávání semenáčků, prohlédly si fóliovníky, sbíraly žaludy... Poznali jsme, co práce dá vypěstovat novou sadbu pro budoucí les. 

Lesní školka Lesní školkaLesní školkaLesní školkaLesní školka

 

 Velký úspěch v soutěži „Den policistou“

20. září se žáci naší školy zúčastnili soutěže, kterou každoročně pořádá Územní odbor Policie Šumperk ve spolupráci s Krajským oddělením Policie Olomouckého kraje pro žáky základních škol. V konkurenci šesti družstev získali krásné 2. místo žáci osmé třídy Tereza Deleželová, Dušan Repáň a František Sívek.

V náročné celodenní soutěži museli prokázat svoji fyzickou kondici, ale také dovednosti a znalosti v těchto disciplínách:

* Střelba z malorážky

* Testy sportovní kondice (člunkový běh, kliky, Jacíkův test)

* Test znalostí z dopravního provozu, kriminalistiky a služební kynologie

Kromě soutěžního zápolení nahlédli soutěžící „pod pokličku“ policejní profesi. Na oddělení kriminalistiky si zkusili sejmout otisky prstů, na kynologickém cvičišti shlédli ukázku zásahu policejního psovoda, na střelnici si zastříleli z malorážky a dopravní policii pomáhali při silniční kontrole řidičů.

Všichni tři naši žáci jednohlasně prohlásili tento den za nezapomenutelný a nešetřili superlativy.

Všem jim patří uznání a velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Den s policistouDen s policistou Den s policistou

Kalendář svozu

Červen2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4
5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 1 2
3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 • 316

  metrů nadmořské
  výšky

 • 1344

  První písemná
  zmínka

 • 1277

  Počet obyvatel
  k roku 2021

 • 5948

  rozloha obce
  v hektarech