Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 1. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C, při slunečnu až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Školní poradenské pracoviště

 

Ředitelka školy, koordinátorka ŠPP: Mgr. Jaromíra Lónová

Kontakt: zso.lonova@seznam.cz

Telefon: 583 233 560, 733 124 090

 

Statutární zástupce: Mgr. Jana Gajdošová

Kontakt: zso.gajdosova@seznam.cz

Telefon: 583 233 560, 733 540 340

 

Výchovný poradce: Mgr. Jiří Kozák

Konzultační hodiny: po telefonické dohodě

Kontakt: zso.kozak@seznam.cz

Telefon: 775 620 250

 

Školní metodik prevence: Mgr. Věra Kyselá

Konzultační hodiny: středa, čtvrtek 7:30 – 8.30 (po telefonické dohodě i mimo ně)

Kontakt: zso.kysela@seznam.cz

Telefon: 775 620 250

 

Program poradenských služeb

ZŠ OSKAVA STRATEGICKÝ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY 2020-21

Činnosti členů školního poradenského pracoviště určené pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce žáků

 

Ředitelka školy

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména:

* zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování,

* koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního programu školydo osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu,

* řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole,

* jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady,

* vytvářením podmínek pro systematické další vzdělávání školního metodika prevence v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika prevence se žáky a zákonnými zástupci ve škole,

* podporou týmové spolupráce školního metodika prevence, výchovného poradce, asistenta pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu školy,

* spoluprací s metodikem prevence v PPP a s okresním a krajským školským koordinátorem prevence,

* podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

 

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby, kontrola realizace a inovace preventivního programu školy

* Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování

* Kontaktování odborného pracoviště nebo intervence s následnou péčí v případě akutního výskytu rizikových jevů

* Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků (vyhledávání rizikových projevů chování, preventivní

práce s třídními kolektivy)

* Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

* Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

* Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování

* Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

* Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

Informační činnosti

* Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

* Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

* Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

 

Poradenské činnosti

* Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

* Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na

sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

* Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

 

Výchovný poradce

Poradenské činnosti

* Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků zpravidla formou individuálního poradenství

* Zajišťování skupinových návštěv informačních a prezentačních akcí v kontextu volby střední školy (Scholaris, Burza škol a veletrh vzdělání, dny otevřených dveří apod.)

* Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (IVP)

* Příprava návrhů na další péči o žáky vyžadující zvláštní pozornost (např. žáci-cizinci apod.)

* Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

* Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole

 

Metodické a informační činnosti

* Přiblížení oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

* Předávání informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogům školy

* Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu zákonným zástupcům žáků

* Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích vedených ve školském poradenském zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

* Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

1) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „RACHOT“ Kontakt: www.pontis.cz rachot@pontis.cz

tel. 583 550 237

2) P-centrum Kontakt: www.p-centrum.cz

tel. 585 221 983, 733 362 942

3) Středisko sociální prevence Olomouc Kontakt: ssp@ssp-ol.cz

http: //ssp-ol.cz/

tel. 585 427 141

Psychiatrická klinika PN Olomouc – Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie

Kontakt: 585 851 111

Ambulance závislosti - ulice Tomayerova

Kontakt: 588 444 618

Vojenská nemocnice Olomouc, psychiatrické oddělení

Kontakt: 585 407 007

Podané ruce - poradna i pro nealkoholické závislosti Kontakt: www.podaneruce@cz

Pedagogicko – psychologická poradna Kontakt: http://ppp-olomouc.cz/sumperk/ ppp.spk@seznam

tel. 583 215 279

 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

O drogách - portál primární prevence www.odrogach.cz/

Prev-Centrum www.prevcentrum.cz/

Informační portál o ilegálních a legálních drogách www.drogy-info.cz

DIS - drogový informační server www.drogy.net/

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou

drogových závislostí www.asociace.org/

Sekce Prevence sociálně patologických jevů na stránkách MŠMT www.msmt.cz/vzde