Usnesení rady č. 14 (14.4.2004)

Zveřejněno: 7. 5. 2004

 

Usnesení z 14.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 14.4.2004

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Dopis č.j. 222/04 pana Strapka – nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva obce o prodeji pozemků p. Doubravovi. Pan Strapek byl pozván k dnešnímu jednání. Byla dohodnuta konzultace právního zástupce p. Strapka s Mgr. Němcem k vyjasnění problému, o kterém bude následně písemně informován.

2.      Žádost č.j. 224/04 ze dne 13.4.2004 o snížení ceny za prodej pozemku. Žádost bude předložena zastupitelstvu obce, žadatelé manželé Zezulovi

3.      Protokol Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o provozování vodovodu u domů 57, 58 v Oskavě.

4.      Žádost č.j. 154/04 o odprodej příjezdové cesty k domu č.p. 185, žadatel p. Miloslav Pořízek, Oskava. Jedná se o p.č. 255 o výměře 595 m2 , ostatní plocha v k.ú. Nemrlov. Po místním šetření bude rozhodnuto.

5.      Žádost o prodej části p.č. 323/1, p.č. 321/3 v k.ú. Oskava, žadatel p. Tichý, Libina

6.      Zprávu kontrolního výboru ze dne 9.4.2004

 

Rada obce schvaluje:

1.      Dohodu o pracovní činnosti s ing. Oldřichem Navrátilem od 3.5.2004 na období 3 měsíce, jeho náplň práce a  odměnu dle předloženého měsíčního výkazu ve výši 70,- Kč + odvody

2.      Uzavření pracovní smlouvy s p. Ilonou Bradovou na rozvoz obědů potřebným občanům od 3.5.2004. Zařazení pracovníka dle platného katalogu prací

3.      Odsouhlasení stavu závazku ke dne 31.3.2004 vůči p. Miroslavu Vavrečkovi

4.      Žádost č.j. 235/04 z 14.4.2004 o souhlas k připojení na zdroj elektřiny za podmínky dostatečné kapacity, žadatelé manželé Záhumenští. Žadatelé zajistí na svůj náklad revizi, stavební povolení a měřící zařízení.

5.      Žádost č.j. 201/04 o prodej pozemku p.č. 411 v k.ú. Oskava o výměře 50 x 50 m2 , žadatel p. Karel Zvonek ml. Rada schvaluje záměr prodeje za podmínky: minimální cena 5,- Kč/m2 , náklady spojené s oddělením parcely hradí kupující

6.      Záměr prodeje pozemků:

-         část p.č. 427/3, p.č. 759 – 478 m2 v k.ú. Mostkov, žadatel p. Šenk Jan, bytem Oskava

-         p.č. 521/1 zahrada, 66/1 stavební v k.ú. Oskava, žadatel p. Fiala Martin, bytem Oskava

7.      Žádost o snížení poplatku za znečištění ovzduší za rok 2003, žadatel Benda Jaroslav, Společenství vlastníků jednotek. Rada schvaluje poplatek ve výši 2.500,- Kč a doporučuje změnit druh paliva.

8.      Nákup SIM karty do mobilního telefonu pro všechny operátory

9.      Termín vyvěšení všech záměrů prodeje od 20.4.2004 – 5.5.2004. Do 5.5.2004 příjem žádostí

10.  Dobu pro uzavírání manželství na OÚ Oskava

pondělí až pátek od 13,00 do 15,00 hodin, sobota od 8,00 do 15,00 hodin. V tuto dobu nebude stanoven poplatek, v jiných případech stanoven poplatek 1.000,- Kč.

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Zprávu kontrolního výboru  ze dne 9.4.2004 dle přílohy tohoto zápisu

2.      Výstavbu betonových základů urnových hrobů  na podkladě nabídek firem

3.      Smlouvu s Úřadem práce o poskytování pracovníků na veřejně prospěšné práce

4.      Revokaci záměru prodeje stodoly v majetku obce (sklad) obec v současné době nebude prodávat

5.      Pronájem nebytových prostor v Oskavě č.p. 128 (obchod po p. Vrbové) dle předložených nabídek. Rada nerozhodla o návrhu na pronájem nejvyšší nabídce

6.      Zrušit odměnu matrikářce za svatební obřady konané v pracovní dobu (pondělí až pátek), která činí dle schválení 24. zasedání ZO 300,-- Kč za 1 akci

 

Rada pověřuje:

1.      Pana Lysáka k přípravě podkladů s ŠPVS Šumperk ohledně možnosti napojení odběratelů domu č.p. 57 a 58 v Oskavě na veřejný řád vodovodu. Zároveň připraví návrh ZO rozpočtové změny k zajištění přepojení

2.      Pana starostu a Lysáka k provedení místního šetření ohledně prodeje příjezdové cesty k domu č.p. 185 v k.ú. Nemrlov

3.      Paní Tokarovou k obeslání sousedních vlastníků pozemků k provedení místního šetření ohledně prodeje části parcel č. 323/1 a 321/3 p. Tichému. Návrh na rozdělení parcel bude dojednán tak, aby nedošlo k omezení vlastnictví sousedních parcel, termín do příští rady

4.      Pana starostu a p. Taláčka k zajištění podkladů pro možnost vydávání Oskavského zpravodaje měsíčně

 

 

 

Usnesení schváleno jednohlasně

 

 

 

 

Zapsal:  Tomáš Matoušek - místostarosta          ........................................................

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                      ........................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 14 (14.4.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)