Usnesení ZO č.8(4.12.2007)

Zveřejněno: 13. 12. 2007

 

Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 4.12.2007 v 15,30 hodin v budově OÚ Oskava

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 6. a 7. zasedání ZO
 2. Usnesení z jednání rady č. 9 a 10
 3. Informaci žadatelů o prodej pozemku na Třemešku za účelem výstavby rekračníého zařízení, seznámení se záměrem
 4. Nabídku pojištění nemovitosti a movitého majetku pojišťovny Slavia, ČPP a Kooperativa
 5. Dopis všem knihovnám o poskytnutí rabatu při objednávce knih do knihoven
 6. Vyrozumění Krajského soudu Ostrava o zpětvzetí žaloby ve věci žalobce IV NOVA, a.s.  proti Obec Oskava, Ing. Josef Drexler, Ing. Mgr. Bohumír Drexler
 7. Dopisy č.j. 1001/07 p. Suchého, č.j. 1065/07 Ing. Stacha a č.j. 1019/07 Mgr. Jurigy ve věci pozastavení prodeje náhonu s tím, že kupní smlouvy dle schválení zastupitelstva již byly podepsány a prodej je uzavřen

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Ověřovatele dnešního jednání: p. Zatloukal, p. Gajdoš              
 2. Program dnešního jednání – jednohlasně schválen
 3. Provizorium rozpočtu na 1. čtvrtletí 2008, na straně příjmů i výdajů ve výši 3.520 tisíc
 4. Nabídku na zpracování PD pasportu místních komunikací v Obci Oskava v k.ú.  Třemešek, Mostkov, Nemrlov, Václavov a Bedřichov
 5. Nabídku na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Mostkov-Václavov
 6. Pojištění odpovědnosti vozidel u České podnikatelské pojišťovny
 7. Smlouvu darovací o převodu domovního regulátoru č. OL-DA4076/07 pro školní jídelnu mezi Obcí Oskava a SMP Net, s.r.o
 8. Cenu stočného ve výši 10,20 Kč pro CNM textil a.s. na rok 2008
 9. Smlouvu o dílo na zhotovení pasportu místních komunikací mezi Obcí Oskava a firmou Regioprojekt Morava
 10. Smlouvu o dílo za zhotovení pro územní řízení a stavební povolení pro cyklostezku Mostkov – Václavov
 11. Smlouvu o zprostředkování prodeje domu č.p. 37 v Oskavě  č. 307/07 mezi Obcí Oskava a HRK s.r.o Olomouc za cenu 700 tisíc Kč s tím, že starosta podá dalšímu zastupitelstvu zprávu  o uskutečnění prodeje
 12. Snížení prodejní ceny budovy bývalého kina v Oskavě o 100 tisíc Kč, tzn. Z původní ceny 700 tisíc Kč na 600 tisíc Kč (pokud nebude zájem o prodej do 31.12.2007)
 13. Nákup pozemků p.č. 895 ZE-GP o výměře 806 m2 v k.ú. Oskava a p.č. 896 ZE-GP o výměře 830 m2 v k.ú. Oskava od České obce sokolské za účelem vybudování dětského hřiště
 14. Pronájem části pozemku p.č. 428/8 zahrada v k.ú. Oskava, žadatel p. Lysák, Rybolov pod Trianglem
 15. Pronájem části pozemku p.č. 428/8 zahrada v k.ú. Oskava, žadatelé manželé Žampachovi, Oskava  
 16. Prodej pozemků:

Ø       p.č. 234/10 ostatní plocha o výměře 338 m2 v k.ú. Nemrlov za 10,-- Kč/m2, žadatel p. Kelich

Ø      p.č. 1003/4 o výměře 8835 m2, a p.č. 1005 o výměře 267 m2, oba v k.ú. Třemešek za účelem vybudování rekreačního zařízení,m žadatelé p. Sedlák a Padalík. Cena pozemku 12,-- Kč/m2, platba bude provedena do konce roku

Ø      části pozemku dle GP p.č. 376/2 v k.ú. Bedřichov p. Paprskářovi za cenu 10,-- Kč/m2, GP hradí po dohodě obec, bude vyčleněna příjezdová cesta k domu p. Krahulce

Ø      p.č. 807/3 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k.ú. Oskava, za prodejní cenu 5,-- Kč/m2,  žadatel p. Šenk

Ø      p.č. 801/6 v k.ú.Oskava o výměře 109 m2, cena pozemku 10,-- Kč/m2, žadatel p. Žídek

Ø      p.č. 474/1 v k.ú. Oskava o výměře 2095 m2 na základě podané cenové nabídky 10.-- Kč/m2, žadatel p. F. Beneš

Ø      p.č. 252 ZE-PK o výměře 183 m2 a p.č. 253 ZE-PK o výměře 183 m2 v k.ú. Bedřichov za cenu 5,-- Kč/m2, žadatel p. K.Dobiáš

Ø      p.č. 801/4 ostatní plocha o výměře 26 m2, v k.ú. Oskava za cenu 10,--Kč, žadatel paní M.Kubíčková

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Prodej pozemku p.č. 428/8, zahrada v k.ú. Oskava – žadatel p. Žampach

2.      Bezúplatný prodej pozemků p.č. 3939/5. 393/7, 432/5 v k.ú. Bedřichov LČR Janovice, ale navrhuje směnu za pozemek připadající u budovy č.p. 37 (bývalé polesí)

Zastupitelstvo pověřuje:

1.     p. Pluskala k zajištění nabídky České pojišťovny k pojištění nemovitostí a movitého majetku nezávazně do konce roku

2.     p. starostu k porovnání pojištění nemovitostí a majetku mezi pojišťovnami – Slavia, ČPP, Kooperativa a Česká pojišťovna do dalšího zasedání ZO

3.     p.starostu kontaktovat náměstka ŠPVS Šumperk, zjistit možnost kontroly stočného vlastníkem nebo provozovatelem a možnost uložení sankcí 

4.     p. starostu k podání zprávy o prodeji polesí za 700 tisíc Kč

5.     sl. Žampachovou k zaslání návrhu LČR Janovice na směnu pozemků p.č. 393/5, 393/7 a 432/5 v k.ú. Bedřichov za pozemek u bývalého polesí Oskava

 

 

tajemník –  Petr  L y s á k                               ………………………………….

místostarosta – Tomáš  M a t o u š e k            ………………………………….

ověřovatel – Jiří   Z a t l o u k a l                     ………………………………….

ověřovatel -  Pavel  G a j d o š                         …………………………………..

 

 

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.8(4.12.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)