Usnesení ZO č.6(20.9.2007

Zveřejněno: 10. 10. 2007

 

Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 20.9.2007 v 17,00 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení:

Ø      Prodloužení stávající konečné stanice u hotelu Rabštýn po Horní Moravolen – splněno, požadavek zaslán 11.7.2007 na KÚOK

Ø      Písemné a fyzické doložení hospodaření v ob. Lesích. Dle lesního hospodáře má p. Kokoška dle vážních lístků doplatit z těžby ještě 130 tisíc Kč. Pan Kokoška si vyčíslí práce, které provedl pro Obec /zastávka, bočnice, podlaha v zahradním domku MŠ, mostek ve Václavově/ a poté bude proveden zápočet

Ø      Ostatní body splněny

 1. Zprávu o činnosti rady č. 8 
 2. Sdělení č.j. 887/07 ze dne 20.9.,2007 Ing. Zezuly o odstoupení od záměru koupě pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Oskava
 3. Žádost p. Blaško, Blaškové o odprodej pozemku p.č. 521/2 v k.ú. Mostkov – jedná se o pozemek v chatovišti, postoupit k vyjádření chatového výboru
 4. Žádost p. Beneše a manželů Růžičkových o stejný pozemek p.č. 474/1 v k.ú. Oskava, vyzveme k podání cenové nabídky, minimálně 10,-- Kč/m2
 5. Sdělení ČSÚ o prováděném zemědělském šetření v zemědělství Zem 2007 v období září – říjen 2007
 6. Informace KÚOK Olomouc o přípravě projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje
 7. Připomínkové řízení od KÚOK k jízdním řádům autobusové dopravy – bez připomínek
 8. Nařízení exekuce Exekutorského úřadu Ostrava ve prospěch IV NOVA

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Účelový úvěr u ČSOB na pokrytí závazků.– do celkové výše 11 mil. Kč. Délka splatnosti úvěru maximálně 15 let, počátek splátek 06/2008. Způsob splácení – pololetně.

-         dále schvaluje zástavy nemovitostí v majetku obce: č.p. 167 – budova zdravotního střediska, č.p. 112 – budova Obecního úřadu, č.p. 128 – občanská vybavenost /2 byty, prodejna/ včetně příslušných parcel

-         jištění úvěru blankosměnkou.

-         Přímé inkaso splátek úvěru z účtu

 1. Program jednání schválen jednohlasně, ověřovatelé – p. Matoušek, Minařík
 2. Nákup nového křovinořezu dle nabídky Mounfieldu za současný neopravitelný
 3. Jednotnou cenu stočného pro občany, podnikatele i CNM textil a.s. 12,- Kč + DPH s tím, že při této variantě A se upouští pro CNM a.s. od paušálních poplatků za využívaní zařízení obce. Při nesouhlasu textilky s touto variantou, bude platit pro CNM varianta B a to 40 tisíc Kč/měsíc za využití kanalizačního řadu obce.
 4. Výjimku z celkového počtu žáků v základní škole pro školní rok 2007/2008 – minimální počet 117 žáků.
 5. Kulturní vystoupení „Květy paní operety“ za cenu 7.400,-- Kč pro seniory /do 80 i nad 80 roků/ na 23.11.2007. Začátek ve 14,00 hodin, program – vystoupení žáků ZŚ, MŠ, představení operety, tombola a volná zábava s poslechem skupiny DUO Langer. Vstup pro veřejnost – vstupné dobrovolné, důchodci zdarma. Občerstvení ve vlastní režii. Tradiční beseda se seniory se již v letošním roce neuskuteční.
 6. Pronájem tělocvičny pro cvičení žen za cenu 100,- Kč/hodina
 7. Připojení místní knihovny Oskava k databázi Městské knihovny Šumperk v rámci organizačních změn. Finanční prostředky na vytvoření nového pracoviště knihovníka (PC, Windows XP připojené k síti internet, čtečka čárových kódů a tiskárna) budou zapracovány do rozpočtu na rok 2008
 8. Návrh smlouvy  mezi Městskou knihovnou Šumperk a Obcí Oskava o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně
 9. Smlouvu o zprostředkování prodeje č. 233/07 mezi Obcí Oskava a Hanáckou realitní kanceláří s.r.o budovy bývalého kina a okolního pozemku na st.p.č. 18/2  v kú. Oskava
 10. Plnou moc HRK s.r.o. k prodeji budovy bývalého kina a okolního pozemku na stavební p.č. 19/2
 11. Uznání dluhu ze smlouvy o půjčce Ing. Durdila, CSc. k datu 31.8.2007 ve výši 3.204.015,- Kč
 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce VO č. 06/IES/2007 mezi Obcí Oskava a EVI energetika. Dodatek se týká změny termínu splatnosti nejpozději do 10. kalendářního dne daného kalendářního měsíce. Termín zahájení měsíčních splátek je 1.9. 2007 a splatnost první faktury je 10.9.2007 v případě uzavření smlouvy do 30.4.2007 První splátka 10.912,-- Kč, následující splátky ä 10.858,-- Kč měsíčně
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu Oskava. Předmětem dodatku je ujednání o rozsahu činností v roce 2007 a o změně výše nájemného za rok 2007 
 14. Zakoupení vyšší verze programu Profidata-Codexis u firmy ATLAS-SOFTWARE.cz za cenu 8.500,-- Kč bez DPH a navýšení stávajících aktualizací za cenu 4.500,-- Kč, aktualizace do 07/2008
 15. Nabídku firmy ASI Mohelnice na server Merkury za cenu 50.695,-- Kč, za instalaci 4.500,-- Kč bez DPH
 16. Nabídku na zpracování projektu pro financování z fondů EU – podpora zdravého životního stylu – dětská hřiště a odpočinkové ploch, příprava pro dotace
 17. Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Mgr. Byzovovou a Obcí Oskava vůči společnosti IV NOVA. Sjednaná odměna je cena smluvní dle ust. vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, zvýšeno o DPH
 18. Nákup okapové rýny na vodojem
 19. Zřízení věcného břemene manželům Kubešovým na pozemku p.č. 1395 ostatní plocha v k.ú. Třemešek s tím, že GP si musí zaplatit
 20. Záměr pronájmu pozemku p.č. 428/2 zahrada v k.ú. Oskava o výměře 572 m2 za účelem zřízení odstavné plochy pro provoz areálu rybolovu, žadatel RPTO s.r.o
 21. Záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 393/5, 393/7 a p.č. 432/5 o celkové výměře 93 m2 , vše v k.ú. Bedřichov na LČR, s.p.
 22. Prodej  pozemku p.č.474/2 o výměře 1029m2  v k.ú. Oskava za cenu 10,-- Kč/m2  manželům Růžičkovým
 23. Snížení ceny  prodávaného pozemku p.č.474/2 o výměře 1029m2  v k.ú. Oskava z původních 21,-- Kč/m2 na 10,-- Kč/m2  manželům Růžičkovým
 24. Prodej nemovitostí:

Ø      Prodej poz. p.č. 248/1 o výměře 3150 m2 v k.ú. Bedřichov za cenu 21,-- Kč/m2  dle vyšší cenové nabídky p. Ryšavému

Ø      Prodej pozemku p.č. 979 trvalý travní porost o výměře 1133 m2, a p.č. 1019/2 ostatní plocha, oba v k.ú. Bedřichov za cenu 20,-- Kč/m2 , p. Michalu Wezdenkovi

Ø      Prodej pozemku p.č. 786 v k.ú. Bedřichov o výměře 734 m2 za cenu 10,-- Kč/m2 , st. p.č. 136 o výměře 32 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 , Kč manželům Vysloužilovým

Ø      Prodej pozemku p.č. 67 o výměře 104 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 manželům Kubešovým

Ø      Prodej pozemku p.č. 221/3 o výměře 260 m2 za cenu 1,-- Kč/m2 p. Kudlové

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.            Rozpočtovou změnu navýšení  položky cestovné pro rok 2007. Pro letošní rok je rozpočet zcela vyčerpán a překročen. Je třeba dodržovat maximálních úspor, omezit používání soukromých aut a na nezbytně nutné služební cesty používat hromadnou dopravu.

2.            Žádost p. Buxbauma o koupi pozemku na skládku stavebního odpadu – v současné době nemá obec žádné pozemky k dispozici, které se dají využít k účelu žádosti

3.            Prodej pozemku p.č. 248/1 o výměře 3150 m2 v k.ú. Bedřichov dle podané cenové nabídky, žadatel p. Wezdenko

 

 

Zastupitelstvo revokuje:

1.      Usnesení ZO č. 2 z 20.12.2006 v části schvaluje, bod č. 21

2.      Usnesení ZO č. 3 z 15.3.2007 v části schvaluje, bod č. 14

3.      Usnesení ZO č. 4 v části schvaluje, bod č.8

4.      Usnesení ZO č. 5 v části schvaluje, bod č. 11.Ve všech případech se jedná o stanovení cen za stočné

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      starostu k zaslání dotazu na Obec Šumvald, zda by obec neměla zájem o vyvolání jednání k obnovení autobusové linky o víkendu v 06,00 hodin do Uničova /příští rok/

2.      starostu k zaslání dopisu p. Kokoškovi k ocenění své práce pro Obec Oskava

3.      předsedu FV Mgr.Lysáka ke zpracování podkladů OZV na zvýšení daně z nemovitostí do  06/2008, tak aby mohla být předložena zastupitelstvu ke schválení a být v platnosti od roku 2009

4.      s. Žampachovou k zaslání dopisu p. Paprskářovi s tím, že zastupitelstvo nemohlo rozhodnout bez jeho vyjádření na dopis z obce

5.      sl. Žampachovou požádat Českou obec sokolskou o prodej pozemku p.č.896 a 895 ZE-GP   o výměře cca 1000 m2 (bývalé dětské hřiště) za účelem obnovení a vybudování nového dětského hřiště

6.      p. Cackovou k zaslání odpovědi a posečkání s rozhodnutím ve věci úhrady plateb za stočné paušálem, obec ještě neobdržela veškeré informace pro vydání rozhodnutí

7.      p. Cackovou ke zveřejnění článku o zákazu napojení povrchových vod do kanalizace v nejbližším vydání Oskavského zpravodaje  

 

Hlasování veřejné:

Bod č.4 stočné pro závod CNM  textil a.s. samostatně: 9 členů pro, nikdo proti, 2 se zdrželi

Ostatní body schváleny jako celek: 11 přítomných členů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

 

Starosta: Radomil  B r a d a                                            …………………………………

 

Místostarosta: Tomáš  M a t o u š e k                             …………………………………

 

Ověřovatel:                                                                     ………………………………….

 

Ověřovatel:                                                                     ………………………………….

   

Zapsala: Zdeňka  C a c k o v á                                        

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.6(20.9.2007

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)