Usnesení rady č. 16 (15.6.2004)

Zveřejněno: 13. 7. 2004

 

Usnesení z 16.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 15.6.2004

Rada obce bere na vědomí:

1.      Nabídku firmy RUMPOLD Ostrava na likvidaci nebezpečného odpadu

2.      Dopis od JUDr. Dutka ohledně dlužných faktur na ČOV

3.      Kontrolu usnesení z minulé rady:

-         platební kalendář na splátky s Ing. Durdilem – splněno               

-        smlouva o pojištění hasičského sboru – splněno

-        prověření nájemní smlouvy na p.č. 284/1 v k.ú.Bedřichov  - trvá

-         místní šetření ohledně prodeje p.č. 518/20, 519/7, 518/19 v k.ú. Oskava (Smrčkovi), dále ohledně prodeje p.č. 474 v k.ú. Oskava - trvá

-         jednání ŠKK ve věci pořádání žákovského turnaje, oslav obce 660 let, prověření vyúčtování při sportovních akcích, předloží p. Doubrava z Koliby – splněno

-         dodržování vyhlášky poplatků z ubytovací kapacity – trvá

-         kontrola využití veřejného prostranství trvá

-         podklady pro možnost vydávání Oskavského zpravodaje měsíčně – trvá

Rada obce schvaluje:

1.      Konání letního tábora v areálu zařízení Krystal Oskava v období letních prázdnin – žadatel p. Horník 

2.      Nabídku p. Schurana z Bíliny za likvidaci podvozku za cenu 6.000,- Kč, vyšší nabídka. Podmínkou je předložení likvidačního protokolu do 60 dnů, finanční vyrovnání bude provedeno po likvidaci, součástí předávací protokol – 2 podvozky

4.      Pronájem nebytových prostor (skladu) p. Chovanečkovi za 2.000,-Kč/měsíc. Nájem je splatný na ½ roku předem nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Sklad zakoupen od Jednoty Zábřeh

      Rada neschvaluje:

1.      Členství ve Sdružení cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky, dopis č.j. 240/04 ze dne 16.4.2004

2.      Nabídku p. Axmanna z Dlouhé Loučky na likvidaci podvozku za cenu 4.500,- Kč

3.      Snížení ceny za již schválený prodej kamen na tuhá paliva – p. Smrčkové. Zmíněná kamna použije tedy obec k vybavení hasičárny v Nemrlově, která je v majetku obce

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Dodatek č. 2 SME ke smlouvě VO/16-05-2001 ohledně navýšení DPH od 1.5.2004

2.      Smlouvu o vytvoření Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko a stanovy Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko. V doplnění stanov nutno dopracovat bod o nedobrovolném vyloučení obce ze Svazku

3.      Program oslav 660. výročí obce:

3.9. – výstava dětských prací, mažoretky, výcvik psů, lampionový průvod, ohňostroj

4.9. – svěcení praporu, ve 14.00 hodin zahájení, projev starosty obce, parašutisté, helikoptéra, TATRA, Motokros, fotbalové utkání, M.Strapek, taneční zábava

5.9. – hasiči, historický šerm, losování, fotbal, bojové umění, prapor obce na zeleném pozadí

4.      Splátkový kalendář Ing. Durdilovi na poskytnutou půjčku ve výši 300 tisíc Kč měsíčně, počínaje 07/2004

5.      OZV č. 1/2004 – Požární řád obce

6.      Prodej již zveřejněných záměrů prodejů – z důvodu exekuce bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí:

-         p.č. 255 ostatní plocha o výměře 595 m2 (část dle DP) v k.ú. Nemrlov za cenu 10,- Kč/m2 – žadatel p. Pořízek

-         p.č. 658/2 ZE v k.ú. Mostkov – žadatelé manželé Tichých k výstavbě RD, cena 600 m2 za 1,-- Kč, zbývající výměra za 10,-- Kč/m2

-         p.č. 165 (část dle GP) stavební a p.č. 119/1 ostatní plocha v k.ú. Oskava za cenu 15,-- Kč/m2 – žadatelé manželé Seidlovi)

-         p.č. 211 trvalý travní porost o výměře 3890 m2 v k.ú. Třemešek za cenu 8,-- Kč/m2 – žadatelka p. Škrábalová

-         p.č. 246 stavební o výměře 60 m2 a části dle GP p.č. 323/1 ostatní plocha a p.č. 321/3, všechny v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2 – žadatelé manž. Tichý, Kappelovi, Kudelovi a Niklovi

-         p.č. 427/3 travní porost o výměře 33 m2, p.č. 759 ostatní plocha o výměře 478 m2 v k.ú. Mostkov za cenu 5,-- Kč – žadatel Šenk Josef a Jiří

-         p.č. 411 zahrada v k.ú. Oskava dle GP za cenu 10,-- Kč/m2 – žadatel p. Zvonek Karel

-         p.č. 521/1 zahrada a p.č. 66/1 ZE v k.ú. Oskava, žadatel p. Fiala Martin

Rada nedoporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Odprodej pozemků z důvodu blokace obecního majetku, v současné době nelze nakládat s majetkem obce

-         p.č. 284 v k.ú. Bedřichov, žadatel  JUDr. Šlampa

-         p.č. 489/5 v k.ú. Oskava, žadatelé Beňo Zdeněk a Irena

-         část p.č. 376/1 v k.ú. Oskava, žadatelé Kryl Antonín a Ludmila

-         část p.č. 376/1 v k.ú. Oskava, žadatelé Beneš František a Zdeňka

Rada ukládá:

1.     p. Lysákovi do 25.6.2004 odeslat průměrné množství naměřené odpadní vody na OÚ Libina

2.      p. Tkadlecové vyvěsit záměr pronájmů pozemků:

-         p.č. 518/6, 521/1 v k.ú. Oskava – p.Plánka   

-         p.č. 449 v k.ú. Oskava – p. Pávek, starosta provede místní šetření   

-         p.č. 284/1 v k.ú.Bedřichov dle žádosti p. Eichlera, Kabelový servis. Prodej v současné době není možný z důvodu blokace

Usnesení schváleno jednohlasně

 

Zapsal:  Mgr. Dana Martinková – členka rady               ........................................................

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                   ........................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 16 (15.6.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)