Usnesení ZO č 19 (27.11.2012)

Zveřejněno: 21. 12. 2012

 

   OBOS 1081/2012

Usnesení ze 19. zastupitelstva obce konaného dne 27.11.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1.  Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

   2.  Usnesení  rady č. 12 z 6.11.2012.

   3.  Podnět Ing. Adamce (viz. příloha zápisu) k odvolání starosty – viz. písemný podnět na

         dalším veřejném zasedání zastupitelstva, zahrnout do programu.

 

   Zastupitelstvo schvaluje: 

 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Martinková,

                  Minařík, Pluskal, Valouch,

                     2.  Ověřovatele zápisu: Ing. Zbyšek Adamec, Mgr. Dana Martinková

                              Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Martinková,

                  Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

3.   Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.

      Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Martinková,

                          Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

       4.  Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému

           shronažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

           odpadů.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel

               pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Martinková,

                           Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

               zdržel se – Kyselá

5.      Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2012 č.j. OBOS 956/2012.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

               pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková,

                          Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

               vzdálil se – Janků

6.      Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s firmou EP Energy Trading, Praha z 24.10.2012.

            Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková,

                         Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

        7.  Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou Centropol

            Energy a.s., Ústí nad Labem z 1.11. 2012 (na  obecní objekty: Oskava 112, obecní

             úřad, Oskava 131 – kulturní dům, Oskava 167 - zdravotní středisko)..

            Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

               pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková,

                         Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

            zdržel se – Charvát

        8.  Smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci směny pozemků

            p.č. 23/2 orná půda, p.č. 25/1 zahrada a p.č. 26 zahrada o celkové výměře 4.608 m2 v

            k.ú. Mostkov, obce Oskava ve vlastnictví Úsovsko a.s. za pozemky p.č. 659/3 ZE-GP,

            p.č. 805 ZE-GP v k.ú. Mostkov, obce Oskava p.č. 1323 ZE-PK, p.č. 1419/2 ZE-PK  

                  v k.ú. Třemešek, obce Oskava pač. 439 ZE-PK, p.č. 442/1 ZE-PK a p.č. 453

                  ZE-PK v k.ú. Václavov u Oskavy o celkové výměře  6.742 m2, obce Oskavy

                  v majetku obce Oskava.

                  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková,

                                Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

                  zdržel se – Charvát

               9.  Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Úsovsko a.s., Klopina ve věci odprodeje

                  pozemku p.č. 451 ZE-PK část o výměře 4937 m2  v k.ú. Václavov u Oskavy, obce

                  Oskava (ve vlastnictví obce Oskava).

                  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková,

                                Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

                  zdržel se – Charvát 

10.  Souhlasné prohlášení učiněné dle § 40 odst. 2 vyhl. č. 26/2007 Sb. mezi obcí

                  Oskava  a Arnoštem Sehnalíkem, Marií Horkou, Zdeňkou Bidovskou a Martinou

                  Pelikánovou ve věci duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se

                  pozemku p.č.  638 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava.

                  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                 Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

                  zdržel se – Tokar

            11.   Žádost o spolupráci při odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům

                  na LV č. 743 -  pozemku p.č.  638 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava.

                  (žadatelé - Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová), č.j. OBOS 692/2012.

                  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                  Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

                  zdržel se – Tokar

12.  Žádost o provedení záznamu do katastru nemovitostí  - výmaz duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 743, týkající se pozemku p.č.  636 ZE-PK v k.ú. Mostkov, obce Oskava – Sehnalík, Horká, Bidovská, Pelikánová a Obec Oskava.

                   Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

                        pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                   Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

                      zdržel se – Tokar

13.  Termín konání zasedání zastupitelstva obce na den 11. prosince 2012

                   v 16.30 hodin.

                   Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

                       pro –  Adamec, Barbořáková,  Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá, Martinková,

                                  Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

                  zdržel se – Bartoň

              14. Rozpočtové opatření č. 9   dotace Ol. Kraje pro hasiče na odbornou přípravu ve

                   výši 480,- Kč.  (viz. příloha zápisu).

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                  Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

15.  Rozpočtové opatření č. 10   účelová neinvestiční dotace Ol. Kraje ne úhradu

                  výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek, opravu požární techniky a nákup

                   věcného vybavení ve výši 20.000,- Kč.  (viz. příloha zápisu).

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                 Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

 

 

16.   Rozpočtové opatření č. 11   účelová neinvestiční dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancování ze státního   rozpočtu a Evropského fondu na mzdu 9/2012 ve výši 6.332,- Kč. (viz. příloha zápisu).

                   Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                       pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                   Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

            17.  Rozpočtové opatření č. 12   účelová neinvestiční dotace – kompostovací stanice

                  (platba 3) z rozpočtu EU 85 % ve výši 549.693,30 Kč, ze státního rozpočtu 5 %

                   ve výši 32.334,89 Kč. (viz. příloha zápisu).

                   Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                       pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                   Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar    

            18.  Rozpočtové opatření č.13   vrácení účelové dotace pro hasiče na pořízení, opravu

                   požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v plné výši 19.000,- Kč. (viz.

                   příloha zápisu).

                   Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                       pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                  Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

            19.  Rozpočtové opatření č. 14   zaúčtování účelové dotace ve výši 500.000,- Kč na

                   realizaci projektu „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Oskava“. Bude

                   vráceno na účet Olomouckého kraje celkem 187.199,- Kč. (viz. příloha zápisu).

                   Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                       pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                  Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

          20.  Rozpočtovou změnu  č. 15 – kapitola 6310 se ponižuje na 1.200.000,- Kč a kapitola

                  3133  Základní šklola se povyšuje na 2.600.000,- Kč.

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                 Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

            

 

 

      Zastupitelstvo neschvaluje: 

 

1.      Rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce dne 27. listopadu o hlasování o odvolání starosty.

               Hlasování: 7  pro,  6  proti,  1 se zdržel

               pro – Bartoň, Brada, Janků, Martinková, Minařík, Pluskal, Valouch

               proti – Adamec, Barbořáková, Beránková, Charvát, Kyselá, Navrátilová

               zdržel se -   Hýbner

       2.   Žádost o finanční podporu služeb Armády spásy, Šumperk č.j. OBOS 1031/2012.

            Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                proti –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                              Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar    

 

   Zastupitelstvo pověřuje:

 

      1.   Pány Bradu, Adamce, Pluskala a p. Navrátilovou k jednání se ŠPVS ve věci sjednání

            splátkového kalendáře o úhradě závazku na základě kterého bude sjednána dohoda

            mezi obcí Oskava a ŠPVS.

            Hasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              proti –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                           Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar     

             2.   Paní Beránkovou vznést dotaz na právní poradnu pro zastupitele ve věci nedostatku

                 zjištěného při kontrole v čl. 1.1. v  Zápisu z dílčího přezkoumání (č.j. OBOS

                 956/2012).

                  Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková,

                                         Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch

                      vzdálil se – Janků

3.      Starostu p. Bradu vznést dotaz na právní zástupkyni Mgr. Sršňovou ve věci

                  nedostatku zjištěného při kontrole v čl. 1.1. v  Zápisu z dílčího přezkoumání

                  (č.j. OBOS 956/2012).

                  Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

                    pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková,

                                 Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valou

                      vzdálil se – Janků

4.      Pana Petra Lysáka a p. Beránkovu k projednání dodatku č. 5 ke smlouvě o

                  provozování kanalizace a dodatku č. 2. ke smlouvě o provozování vodovodu

                  Oskava se ŠPVS za účasti daňové poradkyně Ing. Musilové.

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                      proti –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                     Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

            5.   Pana P. Lysáka k zajištění podkladů pro realizaci kanalizačních přípojek pro domy

                 Oskava čp. 57 a čp. 58.

                  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                      proti –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                    Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

               6.  Radu obce ke schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2013. 

                  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

                      pro –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Janků, Kyselá, Martinková

                                 Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar        

                      zdržel se – Charvát

             7.  Kronikáře p. Stanislava Lysáka k zapracování požadavku Ing. Pořízka (č.j. OBOS

                  939/2012) do kroniky.

                     Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                     proti –  Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,

                                  Martinková, Minařík, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

 

 

               

         

 

Starosta:            Radomil  Brada                                          ………………………………..

Místostarosta:    Ing. Miroslav Bartoň                                 ………………………………..

 Ověřovatel:       Ing. Zbyšek Adamec                                  …..……...……………………

Ověřovatel:       Mgr. Dana Martinková                              ……………………………….

 

Zapsal Ing. Miroslav Bartoň

Schůze ukončena ve 22.30 hodin.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č 19 (27.11.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)