Usnesení rady č. 12(14.2.2008)

Zveřejněno: 25. 2. 2008

 

Usnesení z 12. schůze rady obce konané dne 14.2.2008 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 11. rady:

Ø      Dopis firmě EnRen s.r.o o vyjádření možnosti odstoupení od KS - trvá

Ø      Doplnění vyúčtování pracovních cest o zprávy z pracovní cesty – splněno

Ø      Návrh OZV o změně výběru daně z nemovitosti – připravit do ZO v březnu

Ø      Doložení souhlasů k odkupu pozemku p.č. st. 42 p. Kubíčkové - splněno

 1. Žádost občanů Třemešku č.j. 135/08 ze dne 12.2.2008 na opravu místní komunikace 160/3 v k.ú. Třemešek  
 2. Žádost o změnu smlouvy o odvádění odpadních vod, žadatelé manželé Krylovi, Oskava 179 – samostatně bude řešit OÚ, nebude nadále projednávat rada
 3. Informace o projektu na dětská hřiště od ing. Calábka                                                                                                
 4. Protokol o ukončení střediskové činnosti v místní knihovně Libina k 31.12.2007                                                   
 5. Odstoupení od nájemní smlouvy nebytových prostor - MUDr. Vološin     
 6. Hospodaření  MAS Šumperský venkov – odpověď č.j. 89/08 na žádost                                                                                          

 

Rada obce schvaluje:

 1. Plnou moc Ing. Zapletalové k vyřízení stavebního povolení k výstavbě autobusových zastávek
 2. Pronájem tělocvičny pro Hotel Václavov na období od 18. do 24.8.2008 ve výši 500,-- Kč/den, dle žádosti č.j. 125/08 ze dne 8.2.2008 p. Janála
 3. Žádost č.j. 112/08 ze dne 1.2.2008 p. Ing. Adamce o povolení opravy komunikace p.č.713/3 a 770  v k.ú. Mostkov na vlastní náklady 
 4. Dotaci na nákup knihovnických fondů na rok 2008 pro místní knihovnu Oskava ve výši 10 tisíc Kč
 5. Zakoupení daru na ples obce dne 1.3.2008 do výše maximálně  10 tisíc Kč
 6. Záměr o bezúplatný převod pozemků p.č. st. 204, 205, 206, 207, 208, 209, a 210 v k.ú. Bedřichov za účelem vybudování odstavných pásů pro autobusy a rekonstrukci autobusových zastávek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
 7. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Oskava a p.č. 322 v k.ú. Bedřichov za účelem vybudování odstavných pásů  pro autobusy a rekonstrukci autobusových zastávek od Pozemkového fondu ČR     
 8. Záměr pronájmu nebytových prostor (garáže) v objektu zdravotního střediska
 9. Záměr bezúplatných převodů ostatních ploch, nádvoří, ostatní komunikace dle přílohy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 10. Záměr bezúplatného převodu pozemků ve ZE od České obce sokolské Praha dle přílohy
 11. Záměr prodeje pozemku p.č. 370 ostatní plocha o výměře 291 m2 a p.č.  371 orná půda  o výměře 191 m2 v k.ú. Bedřichov, žadatel p. Krahulec
 12.  Záměr prodeje pozemku st. p.č. 154 a část pozemku dle GP p.č. 712/1 ostatní plocha  v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Novákovi                                        

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Slevu za svoz komunálního odpadu na Třemešku – dle žádosti č.j. 134/08 p. Stona a spol
 2. Záměr prodeje budovy na pozemku p.č. 324/2 v k.ú. Oskava, v současném stavu nelze uskutečnit prodej p. Repáň

 

 

 

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Kroniku obce Oskava za rok 2006 včetně příloh ke kronice
 2. Podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2008
 3. Rekonstrukce doprovodné občanské vybavenosti obce Oskava v podobě autobusových zastávek
 4. Změnu žadatele v odkupu nemovitosti KD Bedřichov – odstupuje p. Průša Petr, nový žadatel p. Kunický František
 5. Nabídku řešení prostoru za hřištěm: „Areál volnočasových aktivit a relaxace“
 6. Smlouvu mezi Obcí Oskava a Městskou knihovnou Šumperk o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně
 7. Nákup a instalaci 2 počítačů v knihovně a 1 monitoru dle nabídky č.j. 144/08 firmyASI Mohelnice
 8. Bezúplatný převod parcely č.  847 vodní plocha v k.ú. Oskava  na LČR-Správa toků  
 9. Mandátní smlouvu mezi Obcí Oskava a firmou Český projekt – poradenství, s.r.o. Předmětem smlouvy je projekt realizace úspor energie - zateplení obecních objektů 
 10. Strategický plán rozvoje obce Oskava pro období 2008 – 2013 (součást žádosti z programu POV – autobusové zastávky) č.j. 148/08 z 14.2.2008

 

 Rada obce nedoporučuje ZO ke schválení:

 1. Prodej pozemku p.č. 578 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé. Paciorkovi

 

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek                ………………………

 

Schválil:       Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 12(14.2.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)