Usnesení rady č. 20 (25.11.2004)

Zveřejněno: 3. 1. 2005

 

Usnesení z 20.  schůze rady obce Oskavy,  konané na OÚ Oskava dne 25.11.2004

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z minulé rady – nadále trvá bod dodržování vyhlášky poplatků z ubytovací kapacity, kontrola využívání veřejného prostranství
 2. Nabídku firmy STAVES s.r.o. v případě realizace akce „Kanalizace Mostkov“, nabídka bude projednána v orgánech obce
 3. Nabídku firmy DESIGN a.s. na kancelářskou a výpočetní techniku
 4. Výsledky výběrového řízení na akci „Projekční práce pro bytovou zástavbu v k.ú. Mostkov“
 5. Protokol o předání a následné likvidaci poškozených razítek
 6. Žádost č.j. 874/04 z 25.11.2004 o prodej nemovitosti č.p. 109 v Bedřichově – firma Kabelový servis s.r.o. –  doporučuje ZO prodat nejvýhodnější nabídce
 7. Zaslání oznámení paní Kudlové o tom, že na nemovitost, ve které bydlí, byla podána žádost o prodej a obec žádá o vyjádření k nastalé situaci. ZO bude dne 9.12. rozhodovat o prodeji této nemovitosti
 8. Žádost č.j. 831/04 p. Valentové o prodej p.č. 314, 313/1 v k.ú. Bedřichov 
 9. Žádost č.j. 827/04 manželů Horníkových o prodej části p.č. 847 o výměře 5 m2

 

Rada obce schvaluje:

1.      Smlouvu o reklamě s firmou Královská obchodní, s.r.o. za cenu 5 tisíc Kč na 1 rok, umístění reklamní tabule na zábradlí u zastávky ČSAD před OÚ

2.      Odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Základní školy Oskava Mgr. Lysáka ve výši 15 tisíc Kč na kalendářní rok 2004

3.      Žádost č.j. 829/04 p. Repáně Dušana o pronájem budovy na p.č. 324/2 v k.ú. Oskava za účelem uskladnění nářadí. Nájemní smlouva ve výši 500,- Kč ročně bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

4.      Zvýšení ročních členských poplatků v místní knihovně následovně:

studenti     25,- Kč

důchodci   30,- Kč

dospělí      35,- Kč

5.      Rozpočtovou změnu č. 3 zvýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ Oskava ve výši 170 tisíc Kč na § 3113, pol 5331 – mzdy, odvody, pojistné auta

ve výši 30 tisíc Kč na § 311, pol. 5331 – bezdotykové baterie MŠ

na úkor snížení výdajů  ve výši 100 tisíc Kč na § 2212, pol 5171 a ve výši 100 tisíc Kč na §  2212, pol. 5169

6.      Dar do tomboly pro Český rybářský svaz Uničov za cenu do 1 tisíce Kč

7.      Ceny za inzerci pouze na zadní straně Oskavského zpravodaje:

-         místní občané a provozovny na území obce zdarma

-         ostatní max. velikost A7, poplatek 50,- Kč za 1 vydání

-         poplatek za blahopřání ve zpravodaji zůstává nadále za cenu 20,- Kč pro všechny dle schválení z 18.9.2003

8.      Cenu za inzerci na internetových stránkách obce:

-         místní občané a provozovny na území obce zdarma

-         cizí za poplatek 5 tisíc Kč na rok včetně instalace, maximálně 1 strana, veškerá internetová inzerce bude instalována po odsouhlasení v orgánech obce

 

 

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

 1. Žádost č.j.574/2004 p. Růžičky o odprodej zahrady p.č. 474/2 o výměře 989 m2 v k.ú. Oskava
 2. Doplnit usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.3.2004 o záznam ve smyslu rozšíření kupní smlouvy o druhého kupujícího Pavla Doubravu (z důvodu nezaznamenání tohoto již schváleného údaje do usnesení z 9. schůze zastupitelstva obce)
 3. Dodatek ke smlouvě o svozu a ukládání odpadu pro rok 2005 mezi obcí Oskava a firmou EKOUNIMED Medlov 
 4. Smlouvu o dílo mezi obcí Oskava a firmou Projekty Vodam s.r.o. za podmínky změny č. 6 – platební podmínky. Lhůta splatnosti faktury je stanovena 14 dnů po předání stavebního povolení zadavateli
 5. Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Oskava a firmou Gordic s.r.o.
 6. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí r. 2005 dle přílohy
 7. Prodej nemovitosti č.p. 109 v Bedřichově nejvýhodnější nabídce

 

Rada nedoporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Uzavření smlouvy na projekční práce pro bytovou zástavbu v k.ú. Mostkov až do vyřešení finanční situace a majetkových vztahů

 

Rada ukládá:

1.      knihovnici p. Janků zajistit podklady k nevráceným zápůjčkám – korespondence, penále, celkové vyčíslení

2.      paní Tokarové vrátit smlouvu o nájmu honebního práva na pozemky Honební společnosti Mostkov k přepracování, nesouhlasí soupis parcel

3.      p. Tokarové zveřejnit záměr prodeje p.č. 314, 313/1 o výměře 1874 m2 , 260 m2  v k.ú. Bedřichov a p.č. 847 o výměře 5 m2 v k.ú. Oskava 

 

 

 

Usnesení schváleno jednohlasně  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Tomáš Matoušek

 

 

 

Schválil:   Radomil  Brada

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 20 (25.11.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)