Usnesení ZO č. 24 (21.9.2006)

Zveřejněno: 6. 10. 2006

 

Usnesení 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného  dne 21.9.2006 v 16,00 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 22 a 23:

Ø      žádost o prodloužení veřejného osvětlení na Třemešku – trvá, v současné době probíhá pasportizace

Ø      prověření, napravení a odpověď na dopis MUDr. Pražákovi – trvá

Ø      úklid klestu po kácení a zalesnění  v Nemrlově – trvá, p. Kokoška bude vyzván k úklidu

Ø      ostatní úkoly splněny

2.      Usnesení rady obce č. 39 z 20.7.2006 a rady č. 40  z 16.8.2006

3.      Protokol o revizi knihovních fondů v Obecní knihovně Oskava včetně příloh 1,2,3, 4, zpracovaného pracovníky Střediskové knihovny Libina a Městské knihovny Šumperk

4.      Zprávu o hospodaření obce za uplynulé volební období, přehled evidence o přírůstku a úbytku obyvatel a hospodářskou činnost obce

5.      Informaci i možnosti zřízení funkce knihovníka na hlavní pracovní poměr – ponecháno k rozhodnutí novému zastupitelstvu, nutno doložit podklady, počet členů, zápůjček, navýšení práce

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu – p. Taláčka, p. Punčochářová

2.      Dohodu o ukončení smlouvy o podnájmu lesa uzavřené mezi Obcí Oskava panem Vincourkem k 30.9.2006 a následně odstranění nedostatků stanovených odborným lesním hospodářem. Zdůvodnění ukončení vztahu jsou uvedeny  v dohodě o ukončení

3.      Dohodu o narovnání s panem Miroslavem Vavrečkou ze dne 15.7.2005. Dle oddílu III. bod č. 3.1 Obec Oskava zaplatí maximálně 2 miliony Kč z prodeje plynárenského zařízení v roce 2006 a 690 tisíc Kč uhradí do konce roku 2007

4.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko

5.      Vnitřní směrnici pro výběr školného od 1.9.2006 na 100,-- Kč měsíčně – Základní škola a mateřská škola Oskava

6.      Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc Kč  

7.      Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc Kč na věcné vybavení neinvestičního charakteru pro JSDH

8.      Smlouvu na vícepráce na akci Kanalizace Mostkov

9.      Smlouvu o provozování vodovodu Oskava mezi Obcí Oskava a ŠPVS Šumperk včetně přílohy č. 2, 3 a podmínek dodávky vody

10.  Smlouvu o auditorské činnosti obce na období r. 2006 za cenu 20 tisíc Kč

11.  Smlouvu o zprostředkování zájemce o koupi nemovitostí „lesní půda“ za kupní cenu odsouhlasenou ZO mezi Obcí Oskava a p. Rekem. V návrhu nutno doplnit v článku IV, bod č. 2 – odměna ve výši 9 % z kupní ceny bude vyplacena v případě realizace prodeje

12.  Kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Třemešek dle žádosti mezi Obcí Oskava a Lesní statek Třemešek v.os. za cenu 146.213,-- Kč. Celá platba bude uhrazena při podpisu smlouvy

13.  Kupní smlouvu na prodej lesních pozemků v k.ú. Oskava, Mostkov, Nemrlov, Bedřichov, Václavov a Třemešek mezi Obcí Oskava a Ing. Oldřichem Skulilem za kupní cenu 3.200.000,-- Kč

14.  Žádost č.j. 467/06 p. Ficka o vybudování dětského koutku na p.č. 283/1, odstranění neúčelných betonových sloupků na p.č. 283/3 a poskytnutí 2 kusů starých zastávek k uskladnění popelnic

15.  Zpracovanou kroniku obce za rok 2005 Ing. Pořízkem

16.  Odměnu na základě dohody o provedení práce ve výši 3.000,-- Kč za ušití 55 kusů povlečení do mateřské školy

17.   Výměnu pozemku p.č. 469 v k.ú. Mostkov, za parc. č. 141/1 a 712/25  v k.ú. Mostkov. Žadatel slečna Navrátilová a p. Šteiner. Návrh a podmínky výměny jsou uvedeny v nabídce ze dne 15.8.2006. Součet výměry p.č. 141/1 a 715/25 bude odečten od výměry nabízených parcel manželů Navrátilových. Rozdíl výměry pozemků bude uhrazen následovně:  7,-- Kč/m2  při platbě první poloviny v roce 2006 a druhé poloviny v roce 2007.

18. Prodej p.č. 1015 ostatní plocha a p.č. 1016 ostatní komunikace,  k.ú. Bedřichov za cenu 1,-- Kč/m2 + věcné břemeno, žadatelé manželé Koryťákovi

19. Prodej části p.č. 411 o výměře 300 m2 v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2 za účelem zřízení zahrádky a posezení, žadatelka p. Zemánková

20. Prodej části p.č. 411 v k.ú. Oskava za cenu 3,-- Kč/m2 za účelem zřízení příjezdové komunikace k vlastnímu pozemku, žadatel p. Metnar

21. Prodej st. p.č. 2/1 zast. plocha 31 m2 v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Žampachovi

22. Prodej p.č. 158 o výměře 721 m2 v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Martinkovi

23. Prodej části pozemku p.č. 411 v k.ú. Oskava za cenu 3,-- Kč/m2 , je třeba oddělit část pozemku před studnou

24. Prodej části pozemku dle GP p.č. 712/25 o výměře 26 m2  v k.ú. Mostkov za cenu 5,-- Kč/m2 ,  žadatel p. Brada Lukáš

25. Části pozemku dle GP p.č. 652/2 ZE orná půda v k.ú. Mostkov za cenu 600 m2 za 1,-- Kč, zbývající část za 10,-- Kč/m2  , žadatelé p. Dostálová Zdenka a Bodnárík Jozef

26. Bezúplatný převod nemovitostí p.č. 832/1 ostatní plocha v k.ú. Oskava, žadatel Lesy ČR, s.p. Janovice

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

  1. Návrh Jednoty Zábřeh  ceny pozemku st. p.č. 269, zastavěná plocha  o výměře 141 m2  za cenu 40,-- Kč/m2 . Zastupitelstvo navrhuje cenu 10,-- Kč/m2  
  2. Nabídku firmy Saton k zakoupení speciálního víceúčelového automobilu Liaz MTSP25 za cenu 63 tisíc + 19% DPH

 

 

 

Schváleno  12 hlasy, 1 se zdržel hlasování

 

 

zapsal:        Tomáš Matoušek                                            ...........................................

 

schválil:      Radomil Brada                                              ...........................................

 

ověřil:         Jan Taláček                                                    ...........................................

 

ověřil:         Lenka Punčochářová                                     ...........................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 24 (21.9.2006)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)