Usnesení ZO č.4 (18.4.2007)

Zveřejněno: 9. 5. 2007

 

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 18.4.2007 v 16,00 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení:

Ø      Písemné a fyzické doložení hospodaření v ob.Lesní hospodář byl vyzván k předložení výsledku - trvá (předseda FV, KV, Matoušek)

Ø      Zjištění finančních podkladů za práce p. Kokošku, které prováděl pro obec ke vzájemnému zápočtu - trvá (starosta, tajemník)

Ø      Prodloužení stávající konečné stanice u hotelu Rabštýn po Horní Moravolen – zatím trvá

Ø      p. Lysáka a p. Matouška k projednání ceny parcely pod vodojemem 715/8 dle rozhodnutí soudu o dědictví s p. Novosadem – trvá, pozvání na OÚ

Ø      sl. Žampachovou - vyzvat pana Škůrka k předložení cenové nabídky k odkoupení budovy bývalého kina – byl vyzván, dosud se nevyjádřil 

Ø      sl. Žampachovou k prošetření majetkoprávních vztahů kapličky v Bedřichově a přilehlé louky, požádat o identifikaci na katastrálním úřadě, za současného stavu nelze provést převod – splněno

Ø      sl. Žampachovou k zaslání dopisu manželům Petrovým s tím, že obec schválila záměr prodeje pozemku p.č. 29 v Mostkově, který užívají na základě nájemní smlouvy a nabídnout jim předkupní právo splněno

 1. Zápis z jednání 4. rady
 2. Preventivní opatření HZS Šumperk proti zvýšenému výskytu požárů od vypalování trávy, porostů, klestu. Informační leták bude  předán k využití starostům SDH
 3. Sdělení katastrálního úřadu o pozemku 869-vodní plocha o výměře187 m2 v k.ú, Oskava, nelze převést na obec, a tudíž nelze prodat zájemcům (EnRen, p. Varmužová)

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Program jednání schválen jednohlasně, ověřovatelé – p. Pluskal  Taláček, návrhová komise – Minařík, Šalamoun
 2. Prodej pozemků:

Ø      p.č. 652/6, orná půda o výměře 1276 m2 za účelem výstavby RD dle schválených podmínek, žadatelé manželé Vogelovi

Ø      kupní cenu 5,-- Kč/m2 p.č. 557/2 ZE-GP v k.ú. Mostkov (žadatel p. Radek Pořízek)

Ø      kupní cenu 5,-- Kč/m2 p.č. 547 ZE-GP v k.ú. Mostkov (žadatelé Jiřina a Bohumil Pořízkovi)

Ø      kupní cenu 20,- Kč/m2 p.č. 496/1, louka (žadatelka p. Zapletalová) za účelem přístupu k rekreační chatě

Ø      snížení kupní ceny pozemku části pozemku dle GP p.č. 411/1 v k.ú. Oskava z původních 8,-- Kč/m2 na 4,-- Kč/m2 (p. Zemánková-Bajaník, Doubravovi)

 1. Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2006 s výrokem – bez nedostatků
 2. Smlouvu s firmou EVI na Rekonstrukci VO Bedřichov a provoz veřejného osvětlení v Nemrlově a Bedřichově
 3. Nabídku 07028 na vypracování dokumentace provedení kanalizačních přípojek v Mostkově a srovnání s projektem. Cena plnění 1.050,-- Kč + 19 % DPH za 1 přípojku
 4. Smlouvu o dílo 182007 mezi Obcí Oskava a Projekty Vodam s.r.o. na vypracování skutečného provedení kanalizačních přípojek v Mostkově včetně srovnávacího rozpočtu za 1.050,-- Kč + 19 % DPH za 1 přípojku
 5. Darovací smlouvu ve výši 2.000,- Kč ha hry bez hranic pořádaných Vilou Terezou, místo konání 19.5.2007 Šumvald
 6. Dvě varianty úhrady za vypouštění odpadních vod pro CNM textil a.s.

Ø      varianta A: smlouva s ŠPVS Šumperk

cena 10,80 Kč/m3 pro rok 2007 bez paušálních poplatků

cena 12,--   Kč/m3 pro rok 2008 bez paušálních poplatků

Ø      varianta B: smlouva přímo s ČOV Libina s.r.o paušální poplatek ve výši 40 tisíc měsíčně za využívání kanalizačního zařízení. Poplatek hradí CNM textil a.s.

 1. Žádost č.j. 237/07 p. Tinky na zakoupení 6 kusů rour k zajištění sjezdu z komunikace k pozemku p.č. 163/4 v k.ú. Mostkov a zajištění přístupu ještě na další 3 parcely
 2. Prodej lesa o výměře 6,12 ha za těchto podmínek: prodej lesa jako celek, nejnižší cena 5,50 Kč/m2 , příjem nabídek do 25.4.2007
 3. Žádost o odprodej pozemku p.č. 582/4 lesní pozemek o výměře 200 m2 v k.ú. Mostkov dle GP od fi Úsovsko, a.s. Klopina. Kupní cena by měla být stejná jako u dřívějšího prodeje. Na parcele stojí stožár, na který má obec sjednané smluvní podmínky.

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 257/07 ze dne 18.4.2007 pana Reka ve věci zprostředkování prodeje remízek a ostatních ploch k prodeji

2.      Žádost č.j. 235/07 p. Navrátila na odkoupení lesního pozemku 220/4 v k.ú. Nemrlov. Pozemek se bude prodávat o celkové výměře 6,12 h  jako celek 1 zájemci. Může požádat o odkoupení celého pozemku a podat cenovou nabídku

3.      Prodej části pozemku p.č. 652/7 orná půda v k.ú. Mostkov manželům Vogelovým. Pozemky jsou zaměřeny k výstavbě RD a nebudou se dále dělit

4.      Prodej pozemku p.č. 29, zahrada v k.ú. Mostkov o výměře 734 m2 . Žadatelé jsou 2 -     p. Petr a p. Tinka. Pozemek bude nadále v užívání p. Petra, délku nájemní smlouvy a cenu za m2 upraví rada obce

5.      Prodej pozemku p.č. 411/4, zahrada. k.ú. Oskava dle obnovené žádosti p. Vyroubala

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Radu obce k posouzení a vyhodnocení cenových nabídek k prodeji lesa a uzavření smlouvy s nejvýhodnější předloženou nabídkou

2.      Radu obce k úpravě dosavadní nájemní smlouvy na pozemek p.č. 29 v k.ú. Mostkov, upravit délku nájemní smlouvy a cenu/m2

3.      p. Cackovou k pozvání p. Novosada ve věci dohody prodeje pozemku pod vodojemem

4.      p. Lysáka prověřit nájemní smlouvu na využívání WC v kině,  z bezpečnostních důvodů pokračování oprav na ŠJ ukončit  užívání

 

Hlasování:

 

Starosta: Radomil  B r a d a                                            …………………………………

 

Místostarosta: Tomáš  M a t o u š e k                             …………………………………

 

Ověřovatel:   František  P l u s k a l                                ………………………………….

 

Ověřovatel:   Jan  T a l á č e k                                         ………………………………….

   

Zapsala: Zdeňka  C a c k o v á                                      

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.4 (18.4.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)