Usnesení ZO č.7(10.10.2007)

Zveřejněno: 24. 10. 2007

 

Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 10.10.2007 v 16,00 hodin v budově OÚ Oskava

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Sdělení právní zástupkyně obce Mgr. Byzovové a seznámení se závazky obce, průběhem a vývojem exekuce
 2. Informaci právního zástupce JUDr. Taraby, který zastupuje věřitele Ing. Durdila
 3. Návrh smlouvy o postoupení pohledávky za dlužníkem Jaromírou Mertlíkovou – podmínky budou dohodnuty při společném jednání

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozšíření dnešního programu jednání o body: dohody o narovnání, mandátní smlouvy s Ing. Kunrtem, Obecně závazná vyhláška, a různé
 2. Ověřovatele dnešního jednání: p. Mgr. Dana Martinková, Mgr. Stanislav Lysák
 3. Přijetí dlouhodobých účelových investičních  úvěrů mezi ČSOB a.s. a Obcí Oskava. Úvěrem budou řešeny závazky vůči – Ing. Durdil – ve výši 4mil. Kč se splatností 20 let.  IV NOVA ve výši 7.302.906,-- Kč se splatností 20 let,  p. Vavrečka  ve výši 2.200.000,-- Kč se splatností 20 let, splácení úvěru bude pololetní, odklad splátek až na pololetí r. 2008 a jejich zajištění nemovitostmi, které jsou přílohou zápisu a blankosměnkami.
 4. Dohoda o narovnání mezi obcí a Ing. Durdilem ve výši 4.000.000,-- Kč
 5. Dohoda o narovnání mezi obcí a IV NOVA  ve výši 7.302.906,-- Kč               
 6. Dohoda o narovnání mezi obcí Oskava a p. Vavrečkou  ve výši 2.200.000,-- Kč. Každý z věřitelů potvrdí  Dohodu o narovnání s obcí Oskava, kde je mimo jiné uvedeno, že po úhradě závazku ve výši uvedené v dohodě, považují se veškeré závazky obce Oskava za vyřízené a žádná ze stran Dohody nemá vůči sobě navzájem žádné jiné povinnosti z podmínek smluv sjednaných v minulosti
 7. Mandátní smlouvu mezi Obcí Oskava a Ing. Kunrtem  k obstarání příležitosti uzavřít s bankou či jinou finanční institucí smlouvu, na základě které bude obec moci čerpat peněžní či finanční prostředky a to za úplatu 1 % z částky, která byla obci poskytnuta
 8. Mandátní smlouvu mezi Obcí Oskava a Ing. Kunrtem k obstarání příležitosti uzavřít s bankou či jinou finanční institucí smlouvu, na základě které bude obec moci čerpat peněžní či finanční prostředky a po uzavření smlouvy provádět ekonomické a finanční poradenství v rámci bankovních produktů a to za paušální úplatu 2.000,-- Kč měsíčně s platností od 1.1.2008
 9. Zápis z jednání mezi obcí Oskava a společností TEPLOTECHNA Ostrava o podílu na úhradě nákladů na opravu místní komunikace p.č. 1040/2 a 1081 v k.ú. Bedřichov ve výši 55.000,-- Kč
 10. Jednotnou hodinovou sazbu za pronájem místní tělocvičny se stanovuje pro všechny zájemce zařízení na 50,-- Kč/ hodinu
 11. Záměr odkupu parcel č. 895 a 896 ZE-GP v k.ú. Oskava za účelem vybudování dětského hřiště od České obce sokolské

 Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Starostu k podpisu smluv o úvěrech za p. Vavrečkou, Ing. Durdilem a společností IV NOVA, zajišťovacích smluv a blankosměnkami včetně dohod o vyplnění prohlášení směnečném mezi obcí Oskava a ČSOB

2.      Starostu k podpisu dohod o narovnání mezi Obcí Oskava a věřiteli – Ing. Durdilem, p. Vavrečkou a společností IV NOVA

3.      Starostu a p.Lysáka oslovit ČIŽP k možnosti zjištění sankcí za znečišťování životního prostředí a zajistit odborný článek o vlivu dopadu pálení plastů na zdraví a životní prostředí do zpravodaje

4.      Starostu a místostarostu k provedení místního šetření dne 11.10.2007 na hřišti v  Nemrlově za účasti p. Hanáka a Valoucha

5.      p. Lysáka, tajemníka OÚ k zajištění prořezání náletu kolem potůčku v Nemrlově prostřednictvím zaměstnanců OÚ

Hlasování veřejné:

O bodech č. 3 - přijetí dlouhodobého úvěru, bod č. 4, 5 a 6 – dohody o narovnání a pověření k podpisu bylo hlasování samostatně s výsledkem:

11 členů pro, 0 členů proti, 1 se zdržel hlasování

O ostatních bodech rozhodnuto najednou s výsledkem:

12 členů pro, 0 členů proti, nikdo se nezdržel

 

 

Starosta: Radomil  B r a d a                                            …………………………………

Místostarosta: Tomáš  M a t o u š e k                             …………………………………

Ověřovatel:   Mgr. Stanislav  L y s á k                           ………………………………….

Ověřovatel:   Mgr. Dana Martinková                             …………………………………. 

Zapsala: Zdeňka  C a c k o v á                                     

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.7(10.10.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)