Usnesení ZO č. 4 (13.3.2003)

Zveřejněno: 28. 3. 2003

 

Usnesení z 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konané dne 13.3.2003

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zabývat se otázkou výběru nelukrativních pozemků a možností dalšího využití, případně prodeje
 2. Zřízení stavební komise - nutné s ohledem na novelu stavebního zákona
 3. Stav pasív k 31.12.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Odložení termínu dlužné částky za stočné - Ladislav Maceček, Oskava do 31.3.2003
 2. Návrh smlouvy o hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy na rok 2003, nutno odečíst část finančních prostředků z důvodu odděle místní části Mladoňov
 3. Prodej bytu za 190.000,-- Kč, pí Kallerová Rudolfa, Oskava
 4. Prodej pozemků v k.ú. Mostkov dle GP 658/6 - 728 m2, EN 778/102 - 90 m2, GP 779 - 49 m2, žadatel Ladislav Brada, Mostkov
 5. Smlouvu o auditorské činnosti - Ing. Anděl
 6. Zachování odměny členů zastupitelstva v původní výši
 7. Zřízení funkce tajemníka OÚ
 8. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2003
 9. Hospodaření obce za rok 2002
 10. Obecně závaznou vyhlášku o ochraně ovzduší na území obce Oskava
 11. Slevu za svoz komunálního odpadu za rok 2002 pro občany Mladoňova dle přílohy
 12. Penále ve výši 50 % za dlužné poplatky za likvidaci komunálního odpadu - rok 2002
 13. Komisi školskou, kulturní a sportovní ve složení: p. Punčochářová, Kernová, Mgr. Lysák, Mgr. Martinková, Chovaneček B., Janků Jiří
 14. Prodej bývalé školy v Mladoňově, žadatel Šiška - návrh smlouvy o budoucí smlouvě
 15. Podmínky uvedené v dopisu od SFŽP č.j. 06273/D/EÚ/SFŽP/03 ze dne 6.3.2003, které budou uvedeny v dodatku č. 4 ke smlouvě č. 01019511 - splátka splatná k 31.3.2003 se odkládá. Tato splátka bude splatná od 30.6.2003
 16. Prodej pozemku pč. 1041 ostatní plocha v k.ú. Bedřichov p. Spáčilové
 17. Cenová kalkulace na zhotovení měrného místa - měření splaškových vod od firmy Elektroslužby Kňazovčík
 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o změně hranic a finančním vyrovnání mezi obcemi Oskava a Nový Malín
 19. Záměr prodat budovu bývalé pošty Bedřichov
 20. Záměr prodeje zemědělských pozemků - žádost Libinská AGRO a.s.
 21. Návrh smlouvy o dílo firmy TOMSTAV s.r.o. dle předložené nabídky
 22. Uzavření smlouvy o bezúročné půjčce s Mgr. Pospíšilem, Brno ve výši 300 tisíc Kč s návratností do 30.6.2003. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup pohledávky za Ing. Válku, Brno-Tišnov
 23. Smlouvu o půjčce mezi Olomouckým krajem a obcí Oskava k zabezpečení provozních výdajů obce ve výši 200 tisíc Kč
 24. Odkoupení pohledávky od KB za Ing. Válku a podpisu smlouvy

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Radu obce:

- k provádění rozpočtových změn

- doplnit školskou, kulturní a sportovní komisi o zástupce hasičů a zaměstnance OÚ

- zřídit stavební komisi

2. Pana Lysáka:

- k vyvolání jednání s SÚS ohledně vyčištění stromů u cesty v Nemrlově pod el. ved.

3. Starostu:

- k podpisu dodatku ke smlouvě č. 01019511se SFŽP - úpravy splátkového režimu

- k projednání opravy MK s Libinskou AGRO, a.s. v Mostkově, poblíž p. Köhlera

- k podpisu Smlouvy o dílo TOMSTAV s.r.o. Olomouc - protipovodňová opatření

- k podpisu smlouvy o půčce mezi Olomouckým krajem a obcí Oskava

 

Zastupitelstvo obce hlasovalo veřejně, usnesení schváleno jednohlasně

 

 

 

Zapsal: Tomáš M a t o u š e k - místostarosta obce .....................................................

 

 

Schválil: Radomil B r a d a - starosta obce .....................................................

 

 

Ověřil: Jaroslav Minařík - člen zastupitelstva a rady .....................................................

 

 

Ověřil: Mgr. Dana Martinková ....................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 4 (13.3.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)