Usnesení rady č. 6 (15.5.2003)

Zveřejněno: 7. 7. 2003

 

Usnesení z 6. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 15.5.2003

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informace Mgr. Lysáka o stavu financování příspěvkových organizací ZŠ Oskava
 2. Informace o činnosti školské, kulturní a sportovní komise a plánu pořádaných akcí v

prvním pololetí.Rada požaduje upřesnění při další konzultaci s organizačním výborem žákovského turnaje se školskou, kulturní a sportovní komisí, které proběhne 29.5. v 15,00 hodin v otázce vyúčtování turnaje

 1. Dopis č.j. 288/03 ze dne 28.4.2003 p. Svobodová Emilie, Brno - vykopání strouhy
 2. Protokol z inspekčního šetření KÚ, referát životního prostředí provedeného dne 6.5.2003
 3. Informace SDHOJ o sběru starého železa
 4. Informaci pana starosty o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka OÚ
 5. Informaci pana starosty o stavu příprav konání referenda o vstupu do EU
 6. Zájmové kroužky r. 2003-2004, kurzy informatiky pro rodiče a přátele školy pořádané příspěvkovou urganizací ZŠ Oskava
 7. Informační dotazník k problematice opuštěných a týraných zvířat - obec nemá zájem na vznik zařízení

 

Rada obce schvaluje:

 1. Požadavek organizačního výboru žákovského turnaje o zajištění úkolidu plochy u hřiště
 2. Termín pracovního zasedání ZO na 10.6.2003 v 16,00 hodin na OÚ a veřejného zasedání ZO na 12.6.2003 v 17,00 hodin v KD Mostkov
 3. Dárkový balíček do 500,-- Kč mgr. Lungovi za ukončení dlouholeté spolupráce
 4. Dárkový balíček do 500,-- Kč mgr. Lysákovi za příkladnou spolupráci při zřízení příspěvkové organizace
 5. Drobné odměny účastníkům Her bez hranic za prezentaci obce ve výši 1.000,-- Kč
 6. České poště, s.p. cenu 2,--Kč/cm2 za zveřejnění informací v Oskavském zpravodaji
 7. Provedení výřezu nežádoucích dřevin č.j. 269/2003 ze dne 22.4.2003 - p. Vykopal František-po vyznačení dřevin lesním hospodářem a po následné kontrole bude stanovena cena
 8. Rekonstrukci 2. autobusové zastávky v Oskavě u základní školy
 9. Konání dětského tábora č.j. 260/2003 ze dne 15.4.2003 - Horník Břetislav za splnění všech platných právních předpisů
 10. Žádost o povolení dětského tábora č.j. 328/2003 z 12.5.2003 - JUNÁK, Olomouc za splnění všech platných právních předpis
 11. Prošetření poškozené věci - poškozený přístřešek. Pan Kelich bude vyzván písemně k uvedení do původního stavu. Při nesplnění výzvy bude záležitost předána orgánům činným v trestním řízení
 12. Nabídku práce obecního kronikáře - p. Josef Sobek, Šumperk - bude vyzván k předložení cenové kalkulace
 13. Prodloužení pronájmu plynového zařízení o 1 rok č.j. 241/2003 ze dne 7.4.2003 SMP a.s. Dodatek ke smlouvě o pronájmu
 14. Výměnu vstupních dveří do kadeřnictví dle finanční možnosti obce
 15. Stočné dle vodoměru - p. Dofek, Oskava dle výsledku místního šetření

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost č.j. 268/03 o koupi pozemku v k.ú. Bedřichov- Procházka Václav, Vašek Vladimír, Makay Ivan, RO rozhodne až po místním šetření
 2. Žádost č.j. 321/03 a 305/03 na snížení poplatku za svoz komunálního odpadu. Poplatkem 300,-- Kč na rekreační stavbu řeší vyhláška o likvidaci odpadů celý systém likvidace odpadu a ne pouze svoz tuhého komunálního odpadu. Z toho důvodu nelze poplatek snížit (p. Švejnohová, Hrabčíková)
 3. Žádost o příspěvek na opravu kostela sv. Floriána v Oskavě v množství: 18 trámů, délka 11m, 10 trámů o délce 10 m a fošny 250 m2. Tento požadavek nelze poskytnout z důvodu, že lesní hospodářský plán neumožňuje toto požadované množství v letošním roce v obecních lesích vytěžit
 4. Žádost o přídělení bytu č.j. 286/2003 a 287/2003 z 28.4.2003 z důvodu, že obec nevlastní žádný volný byt a není známa žádná informace o uvolnění bytu, žádost vede v patrnosti
 5. Žádost č.j. 270/03 pana F. Vykopala o opravu propustku obecní cesty. Oprava této cesty není zahrnuta v rozpočtu obce pro letošní rok. Pokud pan Vykopal zahájil tyto práce svépomocí, musí dát cestu do původního stavu
 6. Žádost č.j. 263/03 paní Divišové o prominutí poplatku ze vstupného. Dle OZV nelze poplatek prominout. Byl stanoven minimální poplatek na 100,-- Kč

 

Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

 1. Výjimku o počtu žáků v jednotlivých třídách mateřské školy-vyhláška č. 35/92 Sb. o MŠ
 2. Cenu 50,-- Kč/ha za pronájem honebních pozemků
 3. Záměr prodeje masážního stroje. Po ověření stavu stroje bude stanovena cena
 4. Záměr prodeje části lesa od p. Koutného po p. Kočíba, rada doporučuje cenu 10,- Kč/m2
 5. Dohodu o úhradě ztrát za dopravní obslužnost - Město Šumperk
 6. Změnu sazby za svoz komunálního odpadu České poště na 2.000,- Kč ročně
 7. Prodej pouze části parcely č. 78 v k.ú. Třemešek - žadatel p. Zemánek. Místním šetřením bylo zjištěno, že prodejem celé parcely č. 78 by byl znemožněn přístup k sousední nemovitosti
 8. Prodej pozemku p.č. 1041 v k.ú. Bedřichov, žadatelé manželé Skoupilovi
 9. Prodej parcely č. 493 v k.ú. Mostkov, žadatel p. Lolek, Šumperk
 10. Žádost o prodej zemědělských pozemků v k.ú. Bedřichov o výměře cca 5 ha, žadatel p. Vašek Vladimír, Bedřichov. Rada doporučuje schválit záměr prodeje zemědělských pozemků, kromě pozemků pod lyžařským vlekem, dát na vědomí tento záměr současnému nájemci pozemků - Libinská AGRO, a.s.
 11. Záměr prodeje parcely č. 233/5 o výměře 277 m2 cenu 10,- Kč/m2, žadatelka p. Zerzánová, Oskava
 12. Záměr prodeje parcely č. 155 o výměře 295 m2 v k.ú. Oskava za cenu 10,- Kč/m2, žadatel p. Děrda.
 13. Prodej parcely č. 54 v k.ú. Bedřichov o výměře 97 m2, žadatel p. Hrabal. Tento prodej již zastupitelstvo schválilo, nebyla stanovena cena. Nyní rada obce doporučuje prodej pozemku za cenu 10,- Kč/m2
 14. Prodej pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Oskava, žadatel Radomír Kočíb, Malé Heraltice za cenu 10,- Kč/m2. Rada doporučuje výměnu parcel p.č. 510/2 díl „d“ 98 m2 a p.č. 796/1 díl „g“ 15m2 ve vlastnictví obce výměnou manželům Galíčkovým a Novotným. Pozemek p.č. 511/2 díl „b“ 48 m2 majitelů Galíčkových a Novotných je součástí cesty ve vlastnictví obce - rozdíl výměr pozemků bude doplacen, úhrada geometrického plánu hrazen 1/3 účastníků.
 15. Smlouvu o smlouvě budoucí ke koupi bytu v domě čp. 12 p. Pořízkovi
 16. Rozšířit školskou, kulturní a sportovní komisi o 1 člena - p. Navrátilovou
 17. Zakoupení programu Word a skartovačky na OÚ

Rada nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

 1. Odkoupení bytu p. Macečka (ing. Hýbl, správce konkursní podstaty) z důvodu jeho špatného technického stavu a z finančních důvodů
 2. Nabídku na vypracování územního plánu obce z finančních důvodů
 3. Odkoupení pozemku stavební parcely č. 33 v k.ú. Bedřichov o výměře 158 m2 za cenu 15 tisíc Kč. Je nutno do konce podzimu stavbu na tomto pozemku odstranit
 4. Cenovou nabídky firmy F.B.C. TRADING s.r.o. k pokládce zámkové dlažby z finančních důvodů
 5. Žádost o prodej lesních pozemků fi TRACT-STAV ve výši 1,5 mil. Kč

 

 

Rada obce pověřuje:

 1. Pana Doubravu zjistit a stanovit výši škod způsobených zvěří, poté navrhuje rada obce zastupitelstvu obce schválit výši náhrady
 2. Pana starostu a místostarostu k provedení místního šetření ohledně prodeje pozemku v k.ú. Bedřichov č.j. 268/03 - p. Procházka, Vašek, Makay
 3. Pana starostu a místostarostu k provení místního šetření v k.ú. Václavov - havarijní stav zídky
 4. Pana starostu zahájit jednání s firmou ASI, s.r.o. k zajištění dovybavení počítačové sítě (program Word)
 5. Pana starostu k zajištění nákupu skartovačky na OÚ
 6. Pana starostu k zajištění předání požadovaných informací ing. Andělem za účelem vypracování auditu
 7. Pana starostu k vydání plné moci ing. Koutníkové pro vyřízení záležitosti vodní nádrže
 8. Pana starostu k vydání plné moci JUDr. Nováčkovi zajistit prodej nemovitosti v Blansku
 9. Kontrolní výbor k provedení vnitřního auditu
 10. JUDr. Nováčka k vypracování kupních smluv na prodej nemovitosí: Pošta Bedřichov, Oskava 164, Pohostinství Třemešek, Oskava 34 a bývalá škola Mladoňov
 11. Starostu k předložení nabídky firmy TRACT-STAV Praha - prodej lesních pozemků

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Matoušek - místostarosta ……………………………….

 

 

 

Ověřil: Radomil Brada - starosta ……………………………….

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 6 (15.5.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)