Usnesení ZO č.13(6.11.2008)

Zveřejněno: 14. 11. 2008

 

Usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 6.11.2008 v 17,30 hodin v budově OÚ Oskava

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 12. zasedání  ZO – všechny úkoly z posledního zasedání splněny, v současné době probíhá v naší obci petice proti  plánované trase vedení VVN 400 kv
 2. Usnesení z jednání rady obce č. 19ze dne 25.9.2008 a č. 20 ze dne 23.10.2008
 3. Seznam vlastníků pozemků dotčených stavbou VVK 400 kv
 4. Informaci p. tajemníka o možnosti změny provozovatele počítačové sítě, dále se tímto v současné době nebude zastupitelstvo zabývat
 5. Informaci p. tajemníka o investicích v jednotlivých místních částech obce – Bedřichov, Oskava, Třemešek a Nemrlov v roce 2008. Jedná se o autobusové zastávky a opravy místních komunikací
 6. Informaci p. tajemníka o jednání na ŠPVS Šumperk, příprava na další jednání v příštím ZO
 7. Odvolání p. Kováříka a sl. Svetičové proti rozhodnutí ZO z 12.  zasedání ve věci prodeje pozemku p. č. 429/3 v k.ú. Václavov, dle provedeného místního šetření zastupitelstvo trvá na původním rozhodnutí
 8. požadavek a informace starosty JSDH p. Valoucha k potřebám zakoupení požárního vozidla s cisternou 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program dnešního veřejného zasedání všemi přítomnými, v  různém projednán požadavek nákupu požárního vozidla a ověřovatele zápisu-p. Zatloukal a Chovaneček  
 2. Povolení výjimky z průměrného počtu žáků Oskava pro školní rok 2008/2009. Celkový počet žáků základní školy nesmí klesnout pod hranici 117
 3. Dohodu mezi Obcí Oskava a firmou CASCO INVEST s.r.o. a zpětvzetí žaloby, zpracoval Mgr. Nedoma
 4. Zadání územního plánu Oskava vyjma významné trasy vedení 400 kv a všech bodů, které se dotýkají koridoru trasy vedení VVN 400 kv
 5. Nákup kopírky v r. 2009 pro potřeby OÚ, nutno zapracovat do rozpočtu na rok 2009
 6. Vystoupení obce Oskava z „MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV“ k 31.12.2008 a vstup do „MAS UNIČOVSKO“ k 1.1.2009
 7. Uhradit Nájemníkovi p. Kalovi za ponechání otopného systému v bytě 20 tisíc Kč a to z poskytnutého doplatku obci ve výši 100 tisíc Kč a uvolnění bytu novému nabyvateli
 8. Smlouvu mezi Obcí Oskava a fi Mediatel spol. s.r.o Praha o zveřejnění inzerce obce ve Zlatých stránkách za cenu 1130,- Kč
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Oskava a firmou Kareta Bruntál s.r.o na rekonstrukci místních komunikací v Obci Oskava
 10. Účast Ing. Beránkové na jednání finančního výboru při sestavování rozpočtu na rok 2009, zvážit požadavek na podání žádostí ke získání dotací k opravě hřbitova a výstavbě komunitního domu na Třemešku
 11. Podání žádosti u Okresního vlastivědného muzea o zapůjčení historického depozitáře při oslavách Základní školy Oskava
 12. Záměr vyvěšení:

Ø      p.č. 235/1, trvalý travní porost o výměře 892 m2 v k.ú. Břevenec, žadatel p. Vrba

Ø      odkupu pozemku p.č. 710, trvalý travní porost o výměře 1610 m2 v k.ú. Mostkov od Pozemkového fondu, podání žádosti

Ø      p.č. 454, zahrada o výměře 237 m2 v k.ú. Oskava, žadatelé manželé Navrátilovi

Ø      zakoupení požárního vozidla s cisternou pro potřeby JSDH

 1. Prodej a cenu pozemku:

Ø      p.č. 59/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2 v k.ú. Třemešek za cenu 5,--Kč/m2, žadatelka p. Špičková

Ø      p.č. 283/101, 283/2 ZE-EN dle GP v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2, žadatelé manželé Tokarovi a Lašákovi. GP si hradí žadatelé

Ø      p.č. 429/10 ZE-PK o výměře 135 m2 v k.ú. Václavov za cenu 5,-- Kč/m2 , žadatel p. Cekota

15. Darovací smlouvu mezi Obcí Oskava a LČR, s.p. na pozemek p.č. 816/1 o výměře 1346 m2 v k.ú. Oskava

Zastupitelstvo neschvaluje :

 1. Obnovení spoje o víkendech a svátcích v 06,00 hodin z Bedřichova do Olomouce za 145 tisíc Kč ročně
 2. Prodej části pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Oskava, žadatel p. Ficek. Jde o pozemek  v blízkosti sjezdu z hlavní silnice a při parkování dalších vozidel by došlo ke snížení přehlednosti. Veřejné prostranství zůstává v majetku obce
 3. Prodej p.č. 59/3 v k.ú. Třemešek p. Peřinovi, dle výsledku místního šetření prodej schválen dalšímu zájemci

       Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Slečnu Žampachovou k podání žádosti o odkup pozemku p.č. 710 v k.ú. Mostkov

2.      Finanční výbor  zpracovat rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009

 1. Pana starostu a p. Valoucha k osobnímu jednání o podmínkách odkoupení požárního vozu  s cisternou

 

Způsob hlasování – veřejné a o všech bodech najednou:

Pro:  10                  proti:  0                 zdržel se hlasování: 0 

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                                ………………………………….

místostarosta: Tomáš Matoušek                           ………………………………….

Ověřovatel:   Zatloukal Jiří                                  ………………………………….

Ověřovatel:   Chovaneček Bronislav                     ………………………………….

Zapsala: Cacková

 

Schůze ukončena ve 20,00 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.13(6.11.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)