Usnesení ZO č. 2 (21.12.2010)

Zveřejněno: 10. 1. 2011

 

Usnesení z 2. zastupitelstva obce konaného dne 21.12.2010                               v 17,00 hodin OÚ Oskava

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.           Smlouvu o dílo č.  770/2010 ze dne 21.12.2010 mezi Obcí Oskava a firmou IWWA k zajištění dotací na vytvoření sběrného dvora – opětovně bude projednána po sestavení rozpočtu na rok 2011

2.           Rozhodnutí  ministra ŽP č.10076474-SFŽP o přidělení dotace na likvidaci bioodpadu v obci – kompostér v rámci OPŽP z prostředků SFŽP (č.j. 723/2010 z 26.11.2010)

3.           Rozhodnutí ministra ŽP č. 10073393 –SFŽP o přidělení dotace na ohřev TÚV v ZŠ v rámci OPŽP z prostředků SFŽP

4.           Žádost č.j. 734/2010 z 3.12.2010 ČRS Uničov o finanční příspěvek  k zarybnění vodní nádrže v Mostkově pstruhem duhovým ve výši 15 tisíc Kč. Žádost bude opětovně projednána při sestavování rozpočtu

5.           Pozvánku  FÚ Šumperk na seminář konaný dne 13.1.2011 k přerozdělení daní a nových daňových zákonů

6.           Pravidla pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2011 (KÚOK č.j. 769/2010 ze dne 20.12.2010)

7.           Nabídku Smlouvy o dílo na deratizaci zařízení v majetku obce (č.j. 748/2010 ze dne 7.12.2010)

8.           Informaci Ing. Beránkové o možnosti získávání dotací

9.           Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Oskava (čj. 686/2010 ze dne 4.11.2010)

10.       Usnesení rady obce č. 1/2010 konané dne 22.11.2010

           

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program dnešního jednání zastupitelstva obce

2.    Ověřovatele zápisu: Mgr. Věra Kyselá, František Pluskal

3.    Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o místním poplatku ze psů, OZV č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 3 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, OZV č. 4 o místním poplatku z ubytovací kapacity, OZV č. 5 o místním poplatku ze vstupného, OZV č. 6 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,   OZV č. 7 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

4.      Dodatek č. 2 o provozování vodovodu a kanalizace mezi Obcí Oskava a ŠPVS Šumperk o nájemném a o rozsahu provozování kanalizace v roce 2011 a pověření k zajištění provozní a majetkové evidence (č.j. 738/2010 ze dne 3.12.2010)

5.      Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a p. Němcem o zajištění provozu sběrného místa elektroodpadů

6.      Rozpočtovou změnu pro příspěvkovou organizaci ZŠ Oskava – dorovnání rozpočtu r. 2009 ve výši 250 tisíc Kč

7.      Příspěvková organizace ZŠ Oskava povede od 1.1.2010 účetnictví organizace ve zjednodušené evidenci

8.      Úklid chodníku v rozsahu od budovy bývalého kina až po budovu pohostinství p. Kryl

9.      Informace zastupitelům podávat přes SMS

10.  Rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2011

11.  Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od 1.1.2011:

- na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné velikosti

poplatek 50,-- Kč za 1 díl (plochu) - pro občany obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst)

poplatek 500,-- Kč za 1 díl (plochu) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních míst)

Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, 1 proti

12.  Prodej nemovitého majetku obce:

a)      pozemek p.č. 218 st., zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Třemešek za cenu 4,-- Kč/m2 (žadatel p. Zemánek č.j. 477/2010)

      Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel, 4 proti

b)      pozemek p.č. 243/3 ostatní plocha, jiná komunikace, část dle GP a p.č. 234/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, část dle GP v k.ú. Nemrlov za cenu 3,-- Kč/m2, (žadatelé manželé Bradovi č.j. 507/2010 a Nutilovi č.j. 471/2010)

      Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi, 4 proti

c)      pozemek p.č. 712/14 zahrada o výměře 163 m2 v k.ú. Mostkov za cenu 3,-- Kč/m2 , (žadatelka p. Hlavinková č.j. 543/2010)

      Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi, 3 proti

d)      pozemek p.č. 521/1 zahrada o výměře 2829 m2 (dle GP) v k.ú. Oskava, cena 5,- Kč/ m2, žadatelé jsou vlastníci domu Oskava 12 – Fialovi

Hlasování: 9 pro, 3 se zdrželi, 2 proti

e)      pozemek p.č. 232/1, p.č. 243/2 a p.č. 234/9 ostatní plocha, část dle GP v k.ú. Nemrlov za cenu 5,-- Kč/m2 , (žadatelé manželé Horákovi, č.j. 600/2010)

Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi, 4 proti

 

Zastupitelstvo neschvaluje

1.      Smlouvu o dílo č. na060/10/sm060-1/10 Veřejná zeleň v obci Oskava,vegetační úpravy středu obce mezi Obcí Oskava a fi Cekr CZ s.r.o

2.      Smlouvu o dílo č. na060/10/sm060/10 Revitalizace středu obce Oskava mezi Obcí Oskava a firmou Cekr CZ s.r.o

3.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIWF16/2009 mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o , „Kompostování pro obec Oskava“ ze dne 7.12.2010

4.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIWF36/2009 mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o, „Příprava dotace na projekt: ohřev TUV solárním systémem pro ZŠ a MŠ“ ze dne 7.12.2010

5.      Celkem 11 hlasy - návrh na poplatky za inzerci ve zpravodaji ve výši 30,-- Kč, který byl doporučen radou obce

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p. Charváta k zajištění zasílání SMS členům ZO přes e-mail

2.      Ing. Beránkovou ke zjištění podmínek zveřejňování neplatičů v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů

3.      p. starosta a Ing. Adamce znovu projednání smluv na PD s Ing. Cekrem – revitalizace středu obce, veřejná zeleň

4.      p. starostu a Ing. Adamce ve věci zjištění termínu schválení ÚP obce Oskava v návaznosti a ZUR Olomouckého kraje

 

Způsob hlasování - veřejné, o všech bodech současně kromě bodu poplatky za inzerci ve zpravodaji ( hlasování samostatně) a  bodu prodej pozemků (hlasování samostatně)

 

 

 

Hlasování o ostatních bodech současně:

 

Z celkového počtu 14 přítomných zastupitelů hlasovalo:

 

pro:      14 přítomných členů    

proti:     0

zdržel se hlasování: 0

 

 

 

 

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                             ………………………………..

 

 

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

 

Ověřovatel:      Mgr. Věra Kyselá                                           …..……...……………………

 

 

 

 

Ověřovatel:      František Pluskal                                              ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Miroslav Bartoň, místostarosta

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena ve 22.30 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 2 (21.12.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)