Usnesení ZO č. 3 (31.1.2011)

Zveřejněno: 10. 2. 2011

 

Usnesení z 3. zastupitelstva obce konaného dne 31.1.2011                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.           Kontrolu usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce – všechny body splněny

2.           Upozornění č.j.  66/2011 p. Kryla na  havarijní stav MK za obchodem, pokud bude možno - zapracovat tuto investici do rozpočtu na rok 2011

3.           Usnesení rady č. 2 ze dne 13.1.2011

4.           Cenovou nabídku na opravu střechy Kulturního domu v Mostkově

5.           Dopis Ing. Beránkové ze dne 24.1.2011 a 28.1.2011 o hrubém porušení auditorského výroku v účetní uzávěrce za rok 2009

 

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program dnešního jednání zastupitelstva obce včetně doplnění – schváleno 14 hlasy

2.    Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, Ing. Stanislav Hýbner – schváleno 13 pro

3.    Zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 30.6.2011

4.    Přepracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.7.2011

5.      Zvýšení ceny stočného o 2,-- Kč včetně DPH od 1.7.2011 mimo CNM

6.      Smlouvu o dílo č. 060/10/sm060/10 mezi Obcí Oskava a firmou Cekr CZ s.r.o na projektovou dokumentaci na akci: Revitalizace středu obce

7.      Smlouvu o dílo č. VIWH31/2010 mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o na zřízení sběrného dvora

8.      Změnu rozpočtového provizoria k úhradě nákladů spojených  se smlouvou o dílo (č.j. 104/2011) na sběrný dvůr, etapa - b, c. Schváleno 11 hlasy, 3 se zdrželi hlasování

9.      Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VIWF16/2009 mezi Obcí Oskava a firmou IWWA s.r.o. Kroměříž k zajištění výběrového řízení na projekt „Kompostování pro obec Oskava“

10.  Dodatek č. 1 ke smlouvě VIWF36/2009 k zajištění výběrového řízení na projekt ohřev TUV pro ZŠ  

11.  Podání žádosti z POV v zastoupení Mikroregion Uničovsko na zahradní nábytek (stoly, židle, mobilní WC, stany pro pořádání venkovních kulturních akcí)

12.  Elektroinstalační práce v MŠ (osvětlení 1. oddělení, hlavní vypínač, fotobuňka u vchodových dveří) na základě předložených nabídek. Nabídky musí splňovat hygienické normy (intenzita osvětlení)

13.  Výjimku z vyššího počtu dětí ve třídě MŠ Oskava. Počet dětí v jednotlivých třídách: maximálně 23 dětí ve třídě s dětmi se zdravotním postižením a 28 dětí ve druhé třídě. Celkem 51 dětí (č.j. 58/2011)

14.  Zakoupení 25 ks polštářů pro MŠ za ceny v roce 2010 (č.j. 93/2011)

15.  Bezplatné využívání prostor MŠ pro zájmové kroužky dětí vedené Mgr. Sedlákovou z Klubu Pastelka dle č.j. 100/2011. Odpovědnost za bezpečnost dětí při této činnosti přebírá Mgr. Sedláková

16.  Kupní smlouvu mezi Obcí Oskava a Lesy České republiky, s.p.(č.j. 78/2011)  

17.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a p. Petrem Skopalem na zajištění deratizace obecních objektů včetně kanalizace 2krát ročně za cenu 7.000,-- Kč včetně DPH

18.  Žádost o poskytnutí dotace z KÚOK z programu podpora kulturních aktivit na akci „Noc s Andersenem“ ve výši 8.000,-- Kč

19.  Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2011 na opravu márnice - obec Oskava, místní část Třemešek

20.  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na dofinancování dotací z KÚOK ve výši 40.000,-- Kč pro JSDHO Nemrlov

21.  Blokaci peněžních prostředků na běžném účtu Obce Oskava vedeného u ČSOB, a.s. v celkové výši 183.000,-- Kč bez dalších poplatků k zajištění pohledávek zástavního věřitele ČSOB a.s. vyplývajících ze:

·        Smlouvy o úvěru č. 5149/07/5163 ze dne 22.10.2007

·        Smlouvy o úvěru č. 5060/07/5163 ze dne 22.10.2007

·        Smlouvy o úvěru č. 5272/07/5163 ze dne 22.10.2007

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 59/2011 p. Plevové o odpuštění poplatků za komunální odpad

2.      Žádost č.j. 94/2011 p. Kyselé o odpuštění poplatků za komunální odpad

3.      Žádost č.j. 99/2011 p. Falaštové o odpuštění poplatků za komunální odpad     

Poplatek za komunální odpad  dle novely zákona o odpadech se musí hradit v místě trvalého pobytu. Pokud je hrazen mimo trvalý pobyt, je tento poplatek vybírán neoprávněně                                   

4.   Nabídku č.j. 56/2011 Ing. Hořínka na zajišťování deratizace v obecních objektech

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p. starostu a p. Tokara k zajištění podkladů pro zvýšení BESIP u mateřské školy, základní školy a dalších částí obce dle potřeb

2.      Ing. Hýbnera k zajištění ošetření dvou kaštanů u mateřské školy

3.      p. Minaříka k zajištění dalších nabídek na elektroinstalační práce v mateřské škole (č.j. 58/2011)

4.      Radu obce k vyhodnocení nabídek na elektroinstalační práce v MŠ

5.      p. starostu k podpisu smlouvy na elektroinstalační práce v MŠ (dle vybrané nejvýhodnější nabídky)

6.      p. Tokarovou, aby při zveřejňování záměrů prodeje a pronájmů doplnila toto zveřejnění o snímek pozemkové mapy s vyznačením předmětné parcely

7.      p. starostu a Ing. Hýbnera zpracovat rozpočtový výhled na období 2012-2014

 

Způsob hlasování  mimo body, které byly odhlasovány samostatně v kapitole schvaluje -bod č. 1,2,3 bylo hlasováno o celém usnesení a všech bodech najednou. Hlasování: 12 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování. V 19,00 hodin před hlasování odešel p. František Pluskal

Hlasování o ostatních bodech současně:

Hlasování: 12 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování.

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Dana Martinková                                  …..……...……………………

 

 

 

Ověřovatel:       Ing. Stanislav Hýbner                                    ………………………………..

 

 

Zapsal:  Ing. Miroslav Bartoň, místostarosta

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 3 (31.1.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)