Usnesení ZO č. 15 (10.5.2012)

Zveřejněno: 28. 5. 2012

 

OBOS   352/2012

 

Usnesení z 15. zastupitelstva obce konaného dne 10.5.2012                              v 16,00 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1.      Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání, úkoly splněny.

2.      Bezpečnostní zprávu (Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ol. Kraje, Územní odbor,

           Obvodní oddělení Šumperk) o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve         

            služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1.1. 2012 do 31.12. 2011.

3.      Dopis Ing. Miroslava Kalouska, ministra financí č.j.: MF-41204/2012/12-123

            (č.j. OBOS 327/2012) týkající se hospodaření naší obce.

 

   Zastupitelstvo schvaluje: 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro – Barbořáková, Bartoň,  Brada, Charvát,  Martinková, Minařík, Navrátilová, Tokar           

                     2.   Ověřovatele zápisu: Mgr. Martinková Dana, Jaroslav Minařík.

      Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

       pro – Barbořáková, Bartoň,  Brada, Charvát,  Martinková, Minařík, Navrátilová, Tokar           

3.      Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.

      Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

            pro – Barbořáková, Bartoň,  Brada, Charvát,  Martinková, Minařík, Navrátilová, Tokar       

      4.   Smlouvu o dílo „Energetické úspory pro ZŠ Oskava – 17. výzva“ se společností

            SEPARA-EKO s.r.o., Pražská 156, Brno a zároveň rozhodnutí o výběru nejvhodnější

            nabídky, uchazeče o  dílo Energetické úspory pro ZŠ Oskava – 17 výzva“ společnos

            SEPARA-EKO s.r.o., Pražská 156, Brno     .

            Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (od tohoto bodu přítomen Ing. Hýbner)

       pro – Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner,  Martinková, Minařík, Navrátilová, Tokar

        zdržel se – Charvát

5.      Smlouvu č. P600/2012 a smlouvu č. E600/2012 mezi obcí Nový Malín

      (účastník smlouvy a centrální zadavatel), obcí Oskava (účastník smlouvy a zadavatel)

       a společností Osigeno s.r.o., Petrovská 594, Vikýřovice (vedlejší účastník smlouvy).

       - Smlouva č. P600/2012 - centralizované zadání veřejné zakázky „Veřejná zakázka

      MAS Šumperská venkov – centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich

       příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100 % podíl “

          - Smlouva č. E600/2012 - centralizované zadání veřejné zakázky „Veřejná zakázka

             MAS Šumperská venkov – centrální dodávka elektrické energie pro obce, jejich

             příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100 % podíl “.

          - Mandátní smlouvu č. MAS-ŠPK-P006/2012 mezi obcí Oskava a  společností Osigeno

            s.r.o., Petrovská 594, Vikýřovice na udělení plné moci k zadání veřejné zakázky

           „Veřejná zakázka MAS Šumperská venkov – centrální dodávka silové elektrické

            energie pro obce a centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové

            organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100 % podíl “.

      Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                Navrátilová, Tokar       

      6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování zařízení veřejného osvětlení č. 05/IES/2007

           mezi obcí Oskava a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., Ostrava Vítkovice

           s těmito změnami:

           bod č. 1.2. „Tato smlouva je uzavřena na dobu do 30.6. 2012“

           bod č. 1.3. „Tato smlouva je uzavřena na dobu do 30.6. 2012“

           Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (odešel Tokar)

     pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                 Navrátilová               

7.      Objednávka činnosti napojení AIS IS GINIS SSL fa. ASI informační technologie,

      Mohelnice – varianta č. 1 (předpokládaný rozsah služeb 8 hod.).

            Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                        Navrátilová     

8.      Servisní smlouvu SLA „PARTNER PLUS 2012“ č. 037/04/2012-PS Řízené služby v

      oblasti údržby, správy, provozu a rozvoje ICT Obec Oskava – společnost DESING

      CIS, s.r.o., Šumperk.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                        Navrátilová

       9.  Schvaluje Návrh na vyřazení knihovních fondů z místní knihovny.

            Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

               pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                        Navrátilová

     10.  Komisi pro výběrové řízení na výběr dodavatele pro projekt „Oprava a rozšíření

            veřejného osvětlení v obci Oskava“ ve složení: Ing. Beránková, Ing. Adamec,

            Ing. Hýbner, p. Brada, p. Charvát.

            Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (odešla Mgr. Martinková)

             pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Minařík, Navrátilová,

 

  Zastupitelstvo neschvaluje:

     1.  Žádost TJ Jiskra Oskava k vyplacení 50% příspěvku ve výši 40.000,- Kč (č.j. 319/2012)

          již v průběhu měsíce května.  

           Hlasování: 1 pro, 9 proti, 0 se zdrželo 

            pro -  Brada

              proti – Adamec, Barbořáková, Bartoň,  Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík, Navrátilová,

 

      Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Pana starostu R. Bradu a Ing. Beránkovou k zaslání odpovědi na dopis  Ing. Miroslava Kalouska, ministra financí č.j.: MF-41204/2012/12-123 (č.j. OBOS 327/2012)

            týkající se hospodaření naší obce.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro - Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Martinková, Minařík,

                       Navrátilová

2.      Pana starostu R.Bradu k výzvě p. Josefa Šenka k odstranění závory na pozemku, který není v jeho vlastnictví a to nejpozději do 31.5. 2012. V případě, že v uvedeném termínu nedojde k odstranění této závory, bude odstraněna na náklady p. Šenka.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro - Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Hýbner, Charvát, Kyselá, Minařík, Navrátilová

 

Starosta:            Radomil  Brada                                                ………………………………..

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                        ………………………………..

 Ověřovatel:       Mgr. Martinková Dana                                    …..……...……………………

Ověřovatel:       Jaroslav Minařík                                              ……………………………….

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň.

Schůze ukončena v 19.40 hodin .

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 15 (10.5.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)