Usnesení ZO č. 22 (25.2.2010)

Zveřejněno: 10. 3. 2010

 

Usnesení 22. zastupitelstva obce konaného dne 25.02.2010 v 17,00 hodin

na OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení  z 21. ZO konaného dne 15.12.2009 – úkoly splněny      

2.   Usnesení rady č. 29. konané  dne 14.1.2010 a usnesení rady č. 30 konané dne  

      27.1.2010 

3.   Zprávu o stavu veřejného pořádku v obci Oskava, Mostkov, Nemrlov, Bedřichov,

      Václavov a Třemešek, které se nacházejí ve služebním obvodě Obvodního oddělení

      PČR Šumperk – policejní stanice Libina za období od 1.1.2009 do 31.12.2009

  1. Dopis Osadního výboru Třemešek ze dne 6.2.2010 o stanovení priority projektu

      výstavby komunitního domu Třemešek, č.j.: 71/2010

  1. Zpráva o činnosti místní knihovny Oskava v roce 2009

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva obce  

2.      Ověřovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:                                  Mgr. Dana Martinková , Bc. Pavel Gajdoš          

3.      Dodatek č. 1 mezi obcí Oskava a ŠPVS a.s. Šumperk na provozování  vodovodu                       a kanalizace v obci Oskava  

4.      Dodatek č. 2 s pí. Ing. Arch. Šnyrchovou   - zpracování územního plánu obce Oskava, změna sazby DPH z 19% na 20 %             

5.      Zrušení výplaty odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva obce Oskava s účinností od 1.3.2010

6.      Smlouva o poskytování služeb mezi obcí Oskava a firmou S.E.A.R. Animal Life Rescue, občanské sdružení, Olomouc  - na umístění odchycených psů na katastru obce Oskava za podmínek 3.500,-- Kč za 1 psa. Pokud nebude tato služba během roku poskytnuta, bude poplatek vrácen zpět obci Oskava nebo po prodloužení smlouvy převeden na další období

7.      Rozpočet na rok 2010                                                           

-         příjmy:  16.827.000,-- Kč       

-         výdaje:  16.827.000,-- Kč

8.      Plnění rozpočtu za rok 2009                                   

9.      Pronájem tělocvičny, žádost č.j. 28/2010 ze dne 20.1.2010  – žadatel p. Jiří Petr                     za účelem provozování florbalu za podmínek 50,-- Kč/hodina, termín bude dohodnut se správcem KD Oskava  p. Taláčkem

10.  Podat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Oskava a v místních částech Mostkov a Třemešek, včetně zpracování projektové dokumentace

11.  Podat žádost o dotaci na instalování solárních panelů na objektech v majetku obce – kulturní dům, zdravotní středisko, školní jídelna, mateřská škola, základní škola

12.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s.,                 a obcí Oskava na pozemek p.č. 712/1 v k.ú. Mostkov                                                         

13.  Platební kalendář mezi obcí Oskava  a firmou KARETA a.s. Bruntál

14.  Platební  kalendář mezi obcí Oskava a firmou VHH THERMONT s.r.o. Troubelice   

15.  Odpodej parcely p.č. 1397 v k.ú. Třemešek dle GP, žádost č.j. 950/2009,                               za cenu 2,-- Kč/1 m2, žadatelé manželé Mihovi

16.  Odpodej parcely p.č. 43/3 v k.ú. Mostkov, žádost č.j. 812/2009 ze dne 14.9.2009; odprodej p.č. 712/14 v k.ú. Mostkov, žádost č.j. 813/2009 ze dne 14.9.2009;                    p.č. 712/20 dle GP v k.ú. Mostkov, žádost č.j. 814/2009 ze dne 14.9.2009;                        za cenu  2,-- Kč/1 m2, žadatelé manželé Brožovi

17.  Účetní závěrku za rok 2009 Základní školy a Mateřské školy Oskava, příspěvková organizace

18.  Uspořádání ankety mezi trvale bydlícími občany v obci Oskava a místních částech.  Na základě výsledku ankety bude podána žádost o dotaci na projekt na akci  „Komunitní dům Třemešek“ nebo na akci „Multifunkční hřiště v Oskavě a dětské hřiště v Mostkově“   /anketní list je přílohou dnešního usnesení/

19.  Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti ve výši 272.448,-- Kč uzavřenou mezi obcí Oskava a městem Šumperk, č.j. 74/2010

20.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 6.2.2008 o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně Oskava na r. 2010. Dotace pro rok 2010                   na nákup knihovních fondů pro MK Oskava činí 5.000,-- Kč.

21.  O bodu č. 18 bude hlasováno samostatně

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Odprodej pozemku p.č.  767/3  v k.ú. Bedřichov u Oskavy, žádost č.j.: 1008/09, žadatelé: pí.Vítková a p. Koryčanský
  2. Odprodej pozemku p.č.  1003/4  (část)  v k.ú. Třemešek u Oskavy,                                   žádost č.j.:  46/2010 ze dne 27.1.2010, žadatel: DAVAREST GROUP a.s., Olomouc
  3. Návrh p. ing. Beránkové o bodu č. 18 tohoto usnesení (neuspořádat anketu, ale řešit tento bod losováním)
  4. Návrh p. Holánku o doplnění textu na anketním listu o text, že výstavba komunitního domu na Třemešku je za prodaný kulturní dům a pohostinství na Třemešku
  5. Návrh p. Vrby – výběr projektu uvedených v bodě č. 18 tohoto usnesení, který bude podán na žádost o dotaci, uskutečnit  bez ankety mezi občany a o tom, který projekt bude vybrán rozhodne pouze zastupitelstvo obce hlasováním

 

Zastupitelstvo revokuje:

      1.    Bod č. 10 ze zastupitelstva č. 21 konaného dne 15.12.2009 – Smlouva o poskytování 

              služeb  útulku pro psy

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Starostu a tajemníka k zajištění podkladů možnosti zobchodování  exekučního příkazu č.j.: 065 EX 00199/02-076 ze dne 11.2.2010 proti povinnému Ing. Josefu Mertlíkovi, Šumperk, a exekučního příkazu č.j.: 065 EX 00199/02-077 ze dne 11.2.2010                                proti povinné Jaromíře Mertlíkové, Šumperk,v celkové výši 8.415.891,-- Kč  (oprávněná obec Oskava)

2.      Radu  obce k vyhodnocení ankety uspořádané mezi trvale bydlícími občany obce Oskava a místních částech, která je uvedena pod bodem č. 18 Usnesení zastupitelstva obce konaného dne 25.2.2010.

3.      Na základě vyhodnocení ankety (akce, která získá větší podporu oslovených občanů) bude podána žádost o dotaci

 

 

 

 

 

Usnesení v bodě č. 18 bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   11 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 2 přítomní členové                      

 

 

 

Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem:

pro:   13 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0                      

 

 

 

 

Starosta   Brada Radomil                                  ………………………………..

 

Místarosta  Tomáš Matoušek                            ………………………………..

 

Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková                  ………. ………………………

 

Ověřovatel: Bc. Pavel Gajdoš                           ………………………………..

 

 

 

zapsal: Lysák Petr

 

Schůze ukončena v 19.30  hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 22 (25.2.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)