Usnesení rady č.13(13.3.2008)

Zveřejněno: 20. 3. 2008

 

Usnesení z 13. schůze rady obce konané dne 13.3.2008 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 12. rady-všechny body splněny
 2. Návrh osadního výboru místní části Třemešek 
 3. Vyjádření č.j. 156/08 ze dne 20.2.2008 p. Sedláka a Padalíka k výzvě ze dne 15.2.2008
 4. Zprávu o stavu veřejného pořádku PČR OO Libina za rok 2007
 5. Zprávu finančního výboru včetně příloh
 6. Ukázku multifunkčního hřiště v prostoru za současným hřištěm v Oskavě
 7. Žádost manželů Šumpíkových č.j. 162/08 o zajištění autobusové dopravy na školní docházku z Oskavy do Uničova, zasláno na KÚOK, oddělení veřejné dopravy
 8. Cenový návrh na opravu VO v Mostkově po vichřici
 9. Vyjádření LČR Správa toku k bezplatnému převodu p.č. 847 v k.ú. Oskava
 10. Dopis č.j. 214/08 prevence rizik, oplocení MŠ, ZŠ
 11. Dopis p. Stonové na podporu vybudování dětského hřiště na Třemešku                                 
 12. Žádost p. Suchého č.j. 183/08 o pronájem nebo odkoupení p.č. 870 a 868 v k,.ú. Oskava – nelze řešit, pozemky jsou prodány

Rada obce schvaluje:

 1. Dohodu o pronájmu tělocvičny mezi Obcí Oskava a Penzionem Oskava na období od 10.7.2008 do 17.8.2008 včetně za cenu 500,--Kč/den, platba při podpisu dohody
 2. Pronájem nebytových prostor (garáže) v objektu zdravotního střediska p. Chovanečkovi, Mostkov. K podpisu bude vyzván po vyklizení garáže
 3. Smlouvy o pronájmu hrobového místa na hřbitově Mostkov, Třemešek, Bedřichov, dle přílohy
 4. Záměr prodeje pozemku  p.č. 17, zahrada v k.ú. Václavov, žadatel p. Behro 
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 116/4, 116/3, st.p.č. 120 a budovy č.p. 98 stojící na p.č. st. 120 v k.ú. Třemešek, žadatel p. Mihová   
 6. Záměr prodeje pozemku p.č. 644, ostatní plocha v k.ú. Mostkov
 7. Záměr odkupu části pozemku p.č. 16 v k.ú. Bedřichov od manželů Strakových
 8. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 47/1, nádvoří, v k.ú. Václavov, žadatel p. Behro
 9. Darovací smlouvu mezi Obcí Oskava a Dům dětí a mládeže VILA TEREZA, Uničov ve výši 2.000,-- Kč na účel „Hry bez hranic“ 
 10. Prodloužení  licence Anti-Virus Network 8.10 lic/24m  za 6.900,-- Kč bez DPH

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost p. Krejčíře Jaroslava, Přerov o snížení poplatků za vodné a stočné. Na základě  platné smlouvy mezi Obcí Oskava a ŠPVS Šumperk a směrných čísel  je vypočítán paušální poplatek za vypouštění do kanalizace

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně
 2. Zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2007, vyřazení majetku k 31.12.2007 a  protokoly o způsobu likvidace dle přílohy
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
 4. Závěrečný účet obce za rok 2007, výsledek hospodářské činnosti za rok 2007
 5. Zúčtování finančního toku ze státního rozpočtu za rok 2007, zúčtování finančního toku od zřizovatele za rok 2007, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oskava za rok 2007
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene a vyjádření k výstavbě RD  - p. Metnar, Vyroubal a Děrda pro ČEZ Distribuce, a.s.
 7. Prodej pozemků:

Ø      p.č. 749 a748, ostatní plocha v k.ú. Mostkov, žadatel p. Brada Lukáš

Ø      p.č. 642/2, ostatní plocha v k.ú. Mostkov, žadatel p. Brada Ladislav

Rada pověřuje:

Ø      p. Lysáka k obeslání kandidátů osadního výboru Třemešek k doložení souhlasu s kandidaturou nejpozději do 26.3.2008

Ø      p. starostu oslovit správce konkurzní podstaty Strojírny Bedřichov s.r.o k zajištění havarijního stavu stavby

Ø      p. starostu k oslovení pojišťovny a podání žádosti o náhradu škody na vedení VO po vichřici v Mostkově

Ø      p. Lysáka upozornit dopisem LČR Správa toků k uvedení pozemků po regulaci vodního toku do původního stavu

Ø      p. starostu a Lysáka k zajištění opravy oplocení a způsob spolufinancování opravy ve výši 50 % s firmou CNM textil, a.s

Ø      p. Lysáka k dohodnutí s vedením ZŠ ve věci opravy plotu ZŠ

Ø      p. starostu k zaslání odpovědi občanům Třemešku k podpoře budování na Třemešku

Ø      p. starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci prodeje parcel 429/12,429/11 a 431 v k.ú. Václavov

Ø      p. starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci prodeje parcely č. 404, zahrada v k.ú. Oskava

 

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek                ………………………

Schválil:       Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.13(13.3.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)