Usnesení ZO č.21(15.12.2009)

Zveřejněno: 22. 12. 2009

 

Usnesení 21. zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2009 v 16,30 hodin

na OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.                  Kontrolu usnesení  z 19. ZO konaného dne 17.9.2009 – trvá bod č. 2 odtok povrchových vod ve  Václavově. Z 20. ZO konaného dne 26.11.2009 trvá bod č. 4 – starosta má za úkol vyzvat stavební úřad Šumperk ve věci zídky v k.ú. Václavov, bod č. 5 stromy ohrožující místní hřbitov v Bedřichově - předat Mgr. Vévodové , bod č. 6 – p. Tokarová zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, současná cena dle odhadu je vysoká , bod č. 7 – starostu k místnímu šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Brožovi

2.                  Návrh smlouvy p. Galdy, dojde k upřesnění provizí až po přidělení registračního čísla, pokračovat v dalších přípravách pro multifunkční hřiště Oskava

3.                  Nabídku exekutorského úřadu Brno – město, soudní exekutor JUDr. Karel Urban na spolupráci pro exekuce na naše občany

4.                  Podmínky vzniku a stanov Klubu seniorů Oskava

5.                  Plnění rozpočtu r. 2009 – propad v daňových příjmech DPFO, DPPO proti r. 2008 je cca 2 mil. Kč. Jediná daň z nemovitostí je naplněna, ta připadá celá obci a nelze ji krátit

6.                  Stížnost občanů na stav příkopu u domu p. Moťkové v Bedřichově po opravě místní komunikace, požadují zatrubnění příkopu. V současné době je objednáno zaměření cesty, zda nedošlo k zabrání části vozovky soukromou osobou.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu: p. Jan Taláček, p. Bronislav Chovaneček

2.      Vyúčtování stočného zpracovaného finančním a kontrolním výborem Oskava

3.      Provizorium rozpočtu na I. čtvrtletí 2010 na straně příjmů a výdajů ve výši 3.775 tisíc Kč jako vyrovnaný

4.      Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2010

5.      Rozpočtovou změnu č. 4 ve výdajové části – příspěvek na provoz ZŠ povýšení o 250 tisíc Kč na pol. 3113/5331 a na kap. silnice-budovy, haly, stavby snížení výdajů ve výši 250 tisíc Kč, pol. 2212/6121

6.      Účetnictví příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola ve zjednodušeném rozsahu  stejný způsob jako v roce 2009

7.      Navýšení ceny obědu pro cizí strávníky o 1,-- Kč od 1.1.2010

8.      Navýšení ceny za rozvoz obědu o 1,-- Kč od 1.1.2010

9.      Smlouvu  o dílo na zpracování projektové dokumentace a přípravné práce pro vybudování bezdrátového rozhlasu z projektu „Protipovodňová ochrana obce Oskava“ mezi  Ing. Vohralíkovou a Obcí Oskava

10.  Smlouvu o poskytování služeb pro umísťování psů do útulku pro počet 3 psů ročně, paušální cena 2.600,-- Kč ročně.

11.  Aktualizaci zpracování PD na akci: čištění a obnovení funkce vodní nádrže Mostkov na bezejmenné vodoteči (Vesnický p.) zpracované Ing. Švábem

12.  Záměr odkupu pozemků od České obce sokolské Praha (sportovní fotbalové hřiště), cena maximálně do 100 tisíc Kč.

13.  Pronájem šatny v KD Oskava p. Ondruškovi dle žádosti č.j. 958/09 podmínky, cena a úklid dle stanovených podmínek

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Vyúčtování stočného předložené ŠPVS Šumperk, a.s.
  2. Nabídku firmy na provádění deratizace, poskytovatel Zdeněk Matějovec, Deratizace, dezinfekce, Dezinsekce Tověř
  3. Příspěvek pro podporu. zařízení Hospic na Sv. Kopečku, obec finančně podporuje Domov důchodců v Libině, ve kterém máme umístěny občany obce

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Starostu k podpisu smlouvy o provozování kanalizace a vodovodu se ŠPVS a.s. Šumperk za podmínek stanovených ve výhledu financování a výběru stočného pro rok 2010 zpracovaného FV a KV

 

 

 

 

 

 

Usnesení schváleno všemi  přítomnými členy jednohlasně 12

proti  0

zdržel hlasování  0

 

 

 

 

 

Starosta   Brada Radomil                                  ………………………………..

 

Místarosta  Tomáš Matoušek                            ………………………………..

 

Ověřovatel: Bronislav Chovaneček                  ………. ………………………

 

Ověřovatel: Jan Taláček                                   ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Cacková

 

Usnesení schváleno jednohlasně,  schůze ukončena v 18,30 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.21(15.12.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)