Usnesení ZO č.22 (13.6.2006)

Zveřejněno: 21. 7. 2006

 

Usnesení 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného  dne 13.6.2006

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO

Ø      žádost o prodloužení veřejného osvětlení na Třemešku – trvá

Ø      prověření, napravení a odpověď na dopis MUDr. Pražákovi – trvá

Ø      úklid klestu po kácení a zalesnění  v Nemrlově – trvá

Ø      ostatní úkoly splněny

2.      Usnesení rady obce č. 38 ze dne 18.5.2006 – nesouhlasí však s bodem pronájmy kůlny st.p.č. 10 u domu č.p.27 a 145, zastupitelstvo navrhuje prodej  

3.      Změnu otvíracích hodin na Poště od 1.7.2006, informaci pro občany zveřejní v Oslavském zpravodaji

4.      Výsledek voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

5.      Informaci od JUDr. Nováčka o převodu pohledávky firmě GOTTY s.r.o.

6.      Informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje o přípravě jízdních řádů veřejné osobní dopravy na období 2006/2007

7.      Návrh parametrů budoucí dohody o způsobu úhrady závazků Obce Oskava vůči spol. IV NOVA, a.s.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu – p. Taláček, Ing. Bartoň

2.      Program dnešního jednání  a způsob hlasování: hlasování bude veřejné o bodu audit obce za rok 2005 bude hlasováno samostatně, o ostatních bodech bude hlasováno dohromady

3.      Úhradu dlužné částky firmě GOTTY s.r.o.ve výši 1,8 mil. Kč + 3% úrok s tím, že v letošním ruce dle původní smlouvy zaplatí obec 1,3 mil. Kč + 3% úrok. Splátkový kalendář bude projednán s firmou GOTTY s návrhem obce o splácení dle finančních možností  

4.      Záměr prodeje kůlny st.p.č. 10 u domu č.p. 27 a 145 v Oskavě

5.      Cenu 5,-- Kč/m2 za odprodej pozemku p.č. 409 a 411 v k.ú. Oskava manželům Navrátilovým a Bartošíkovým

6.      Cenu 5,-- Kč/m2 za odprodej p.č. 284/12 v k.ú. Bedřichov o výměře 152 m2 - p. Bartoš

7.      Plnou moc p. Jarkovské ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení včetně projektové dokumentace na akci – vodovodní, kanalizační přípojky, prodloužení vodovodního řádu v k.ú. Mostkov, Oskava

8.      Vypracování PASPORTU – vypracování nabídky veřejného osvětlení Bedřichov, firma EVI ENERGETIKA VÍTKOVICE, p. Raida – provozování VO

9.      Dohodu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Oskava a Svazkem obcí mikroregionu Uničovsko ve výši 16.330,-- Kč na akci „Společný rozvojový projekt mikroregionu“

10.  Zpracování projektové  dokumentace „Program obnovy obce“ Ing. Arch. Filipovou za cenu 25.000,- Kč s tím, že Mikroregion nám poskytne dotaci ve výši 22.936,- Kč  a zároveň schvaluje dohodu o poskytnutí příspěvku a převedení této dokumentace mezi Obcí Oskava a Mirkroregionem Uničovsko ve výši 2.064,- Kč (vlastní zdroje)

11.  Výpověď nájemní smlouvy Gieslová Petra, Bedřichov dle uzavřené nájemní smlouvy

12.  Zprávu nezávislého auditora Ing. Anděla o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2005  - bez nedostatků /12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel/

13.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2003 mezi obcí  a firmou Waler, s r.o.

14.  Zakoupení dárkového koše v hodnotě 500,-- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Břevenec

15.  Pojistnou smlouvu mezi Obcí Oskava a pojišťovnou Kooperativa, a.s.

16.  Smlouvu na projektovou dokumentaci DPS s firmou Arkoprojekt s.r.o. Olomouc

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

  1. Žádost manželů Růžičkových o snížení kupní ceny za odprodávaný pozemek. Pokud s kupní smlouvou nebudou souhlasit a odstoupí, bude veřejně nabídnut dalším zájemcům

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.   Zrušit rozhodnutí  38. rady ze dne 18.5.2006 v bodech 5, 6, 7, 8 ve věci pronájmu kůlny na st. parcele č. 10 v k.ú. Oskava. Stavební pozemek včetně kůlny nebude pronajat, ale prodán zájemcům.

 

Schváleno 12 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

 

zapsal:        Tomáš Matoušek                                            ...........................................

schválil:      Radomil Brada                                               ...........................................

ověřil:         Ing. Miroslav Bartoň                                      ...........................................

ověřil:         Jan Taláček                                                     ...........................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.22 (13.6.2006)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)