Usnesení rady č. 21(26.11.2008)

Zveřejněno: 4. 12. 2008

 

Usnesení z 21. schůze rady obce konané dne 26.11.2008 ve 13,00 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze rady – splněno, z organizačních i ekonomických důvodů nelze službu příspěvání na bazény a solnou jeskyni  poskytovat, starosta již podal tuto informaci na veřejném zasedání ZO

2.      Dopis KÚOK o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 20. listopadu pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi  

3.      Dopis č.j. 913/08 Ing. Beránkové za osadní výbor Třemešek

 

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 6 - snížení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Oskava o 100 tisíc Kč  
 2. Prominutí závazku organizaci Tělovýchová jednota Oskava  ve výši 10 tisíc Kč
 3. Seznam obeslaných firem dle přiloženého seznamu na výstavbu cyklostezky „Mostkov-Václavov“, který je součástí zápisu  
 4. Seznam obeslaných firem dle přiloženého seznamu na zpracování územního plánu, který je součástí zápisu
 5. Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Oskava za 2. pololetí 2008 ve výši 15 tisíc Kč
 6. Příspěvek na úhradu obědů zaměstnancům obce ve výši 20,-- Kč/oběd od r. 2009
 7. Pronájem šatny Kulturního domu Oskava na 31.12.2008  dle žádosti č.j. 857/08 p. Ondruška za podmínek roku 2007
 8. Pronájem prostor školní družiny pro cvičení jógy dle žádosti č.j. 849/08 p. Zapletalové za cenu 50,-- Kč/hodina
 9. Záměr prodeje:

Ø      pozemku p.č. 1423/2, trvalý travní porost o výměře 346 m2, v k.ú. Třemešek

Ø      pozemku p.č. 234/14 o výměře 108 m2,  v k.ú. Nemrlov

Ø      pozemku p.č. 411 v k.ú. Oskava

Ø      části pozemku ve ZE p.č. 658/7 dle GP, v k.ú. Mostkov  ¨

 1. Záměr odkupu:

Ø      pozemku p.č. 792, ostatní plocha o výměře 419 m2, v k.ú. Bedřichov od LČR,s.p.

 

Rada neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 875/08 o finanční podporu služeb Armády spásy –Centrum sociálních služeb

2.      Účast v projektu Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku – firma S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o.

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí r. 2009  ve výši 3.894 tisíc Kč
 2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o regulaci rušení klidu  a hlučných činností
 3. Uzavření smlouvy smlouvě budoucí mezi Obcí Oskava a p. Minaříkem, výměra dle GP v k.ú. Oskava z důvodu zástavní smlouvy (Prodej již byl schválen v ZO)
 4. Návrh financování místní komunikace v k.ú. Mostkov mezi Obcí Oskava a panem Ryšánkem, nutno zapracovat do rozpočtu obce na rok 2009
 5. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ DISTRIBUCE na pozemek p.č. 324/2, ostatní plocha v k.ú. Oskava za částku 50 tisíc Kč po prověření
 6. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ DISTRIBUCE  na pozemek p.č. 867, vodní plocha při realizaci  NN k přípojce k nemovitosti p. Děrdu – po prověření

 

Rada obce ukládá:

 1. Finanční komisi zapracovat v rámci finančních možností do rozpočtu na rok 2009 výdaje na rekonstrukci šaten a sprch – tělocvična
 2. Starostovi obce připravit nájemní smlouvu místní komunikace k bývalému kravínu s p. Ryšánkem a návrh smlouvy zaslat na vědomí firmě Úsovsko a.s.
 3. Starostovi a tajemníkovi prověřit možnost navýšení úhrady za zřízení věcného břemene na p.č. 324/2 ostatní plocha a p.č. 867, vodní plocha smlouvu NN k přípojce pro p. Děrdu

    

 

 

 

 

 

 Zapsal:         Tomáš Matoušek                        ………………………

 

 

Schválil:       Mgr. Dana Martinková               ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 21(26.11.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)