Usnesení rady č. 1 (26.11.2002)

Zveřejněno: 3. 1. 2003

 

Usnesení z 1. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 26.11.2002

Rada obce bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení

2. Informaci p. Petra Lysáka o činnosti Hospodářské činnosti, celkovém hospodaření a

výhledu činnosti do budoucna, dále informaci p. starosty o rozpracovaných akcích a

výhledovém plánu činnosti

3. Informaci p. starosty o stavu ručení k úvěru z roku 1992 - paní Mertlíkové

4. Dopis ze dne 10.10.2002, č.j. 754//02, Krajský úřad Olomouc - rozhodnutí o povolení k

provozování vodovodu Oskava právnické osobě Šumperská provozní vodohospodářská

společnost s.r.o.

5. Dopis ze dne 15.11.2002, č.j. 860/02, Karel a Štefanie Zvonkovi, Oskava - bere na vědomí

dopis manželů Zvonkových České obci Sokolské

Rada obce schvaluje:

1. Pronájem budovy ZŠ, MŠ a ŠJ - přízemí příspěvkové organizaci Základní škola Oskava,

okres Šumperk, dále schvaluje pronájem vybavení a zařízení dle inventárních knih k

řádnému chodu školských zařízení za 1,-- Kč ročně. Majetek zůstává nadále majetkem obce

2. Dopis ze dne 29.10.2002 , č.j. 807/2002 - Mgr. Iva Navrátilová, Oskava - úhrada testů

3. Svozové místo pro oblast chat na Dlouhé Vodě bude v Bedřichově u Vyroubalů. Cena za

systém likvidace odpadů činí pro tuto oblast 200,-- Kč/rok a nemovitost. Svozové místo

pro p. Raaba a Ďuriše na Třemešku je před LS Třemešek - sleva na 200,-- Kč na osobu/rok.

Svozové místo pro p. Frýdla Milana a Lubomíra v Mladoňově je u KD Mladoňov - sleva

200,-- Kč na osobu/rok.

4. Nákup balíčků v ceně cca 150,-- Kč pro občany z Oskavy umístěné v Domově důchodců

Libina a jejich návštěvu před vánočními svátky

5. Nájem honebních pozemků Honebnímu společenstvu Libina-Mladoňov v k.ú. Mladoňov

podle předloženého seznamu parcel.

6. Odvolání ředitelky MŠ Oskava v souvislosti s rušením zálohové organizace

(souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje doložen)

Rada obce neschvaluje:

1. Dopis ze dne 16.10.2002, č.j. 772/02 - Sporina Miroslav, Oskava , žádost o změnu

stočného. Žádosti o změnu nelze vyhovět, pokud není prokázána jiná možnost napojení

na jiný zdroj vody - rozhodnutí ZO

2. Dopis ze dne 17.10.2002, č.j. 773/02, Repáň Josef, Oskava - žádost o pronájem bývalé

požární zbrojnice na parcele č. 324/1 v k.ú. Oskava z důvodu vlastní potřeby obce -

parkování auta OÚ

Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

1. Dodatek č. 2/2002 ke smlouvě o dílo s firmou HORSTAV Olomouc s.r.o.

2. Dodatek č. 2/2002 ke smlouvě o dílo s Ing. Václavem Švábem, projekce pozemkových

úprav Šumperk - prodloužení termínu předání projektu

3. Zřizovací listinu místní knihovny a knihovní řád

4. Slevu ve výši 25 % z dlužné částky nájmu v případě jeho zaplacení do 28.2.2003

nájemníkům domu č. 12 v Oskavě - Fiala Alois, Fiala Vlastimil, Fialová Zdena. Paní

Bartlová má nadále povinnost platit plnou výši nájemného.

6. Odměny zastupietelům za vykonanou práci:

člen zastupitelstva 250,-- Kč/měsíc

předseda komise 600,-- Kč/měsíc

člen rady 1.010,-- Kč/měsíc

místostarosta 7.500,-- Kč/měsíc

Rada obce pověřuje:

1. pana starostu:

- k zajištění opravy linolea v KD Oskava, položit lino ve školní družině

termín: bude upřesněn s dodavatelem

- zahájení jednání k zajištění opravy propadlé komunikace u autobusové zastávky

Oskava-hřbitov

termín: do příštího zasedání rady

- ke jmenování školní, kulturní a sportovní komise

termín: do příští rady

- k jednání se starostou Nového Malína k otázce oddělení místní částiobce Mladoňova

termín: do příští rady

- vyzvat zástupce firmy HORYMAS s.r.o. k předložení cenové nabídky pro odprodej

pozemků v k.ú. Nemrlov (žádost č.j. 784/02 ze dne 21.10.2002)

2. pana místostarostu:

- zajistit ozvučení sálu v kulturním domě na setkání zástupců obce s důchodci

termín: 29.11.2002

3. pana starostu a místostarostu:

- provést místní šetření k žádosti ke kácení stromů čj. 886/02 ze dne 26.11.2002 - žadatel

Struhár Zdeněk, Mladoňov 73

termín: do příští rady

- provést místní šetření k žádosti o odprodej pozemku p.č. 1041 v k.ú. Bedřichov čj. 872/02

ze dne 20.11.2002 - žadatel Spáčilová Jiřina, Olomouc

4. pana Petra Lysáka:

- zjistit rozsah opravy na budově Bedřichov č. 53 - rozpadlý komín. Závadu ohlásil p.

Miroslav Kala pod čj. 758/02 ze dne 11.10.2002

5. paní Tokarovou:

- vyzvat manžele Ludmilu a Miroslava Bartlovy k podpisu kupní smlouvy na základě

žádosti o prodej bytu čj. 806/02 z 29.10.2002

termín: do příští rady

 

Zapsal: Tomáš Matoušek - místostarosta ……………………………….

 

Ověřil: Radomil Brada - starosta ……………………………….

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 1 (26.11.2002)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)