Usnesení rady č. 2 (16.1.2003)

Zveřejněno: 27. 2. 2003

 

Usnesení z 2. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 16.1.2003

Rada obce bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení

2. Návrh rozpočtu na rok 2003, který bude do příští rady doplněn

3. Žádost o nápravu vypouštění odpadů do kanalizace, dopis č.j. 896/02 z 29.11.2002 - Vrána

Karel, jednatel firmy Č.O.V. Libina. RO bere tuto žádost na vědomí a současně bude

zveřejněna ve zpravodaji obce

4. Zprávu p. Jílka o stavu nemovitosti Jednoty Zábřeh v obci Oskava - dopis č.j. 23/2003 z

16.1.2003

5. Způsob umísťování dopravních značek na místních komunikacích ve slastnictví obce -

dopis č.j. 14/2003 z 10.1.2003 - Policie ČR -DI

6. Informaci p. starosty o možnosti financovat plynofikaci obecních bytů p. Břeně a Provázka

za použití prostředků stavební spořitelny

Rada obce schvaluje:

1. Dopis č.j. 3/03 z 6.1.2003 p. Janošťáková Markéta, Oskava - výpověď z pronájmu nebytových prostor. Rada obce souhlasí s ukončení nájemní smlouvy dohodou. Bude provedeno místní šetření, na kterém bude dohodnut termín předání, bude posouzen stav elektroinstalace a poté se stanoví výše doplatku nájmu.

2. Termín konání příští rady obce dne 29.1.2003 v 15.30, pracovní zasedání ZO v 16,00 hod.

a veřejné zasedání v 17,30 hodin

3. Sponzorský příspěvek ve výši cca 500,-- Kč na pořádání plesů obcím, které poskytnou

příspěvek na konání plesu OÚ Oskava

4. Termíny pořádání společenských plesů v Oskavě v roce 2004.

23.1.2004 - Sportovní ples TJ Oskava

6.2.2004 - Myslivecké sdružení Mostkov

20.2.2004 - Obecní úřad Oskava

5.3.2004 - Myslivecké sdružení Oskava

5. Žádost č.j 12/03 z 9.1.2003 o pronájem skleněné vývěsní tabule - žadatel Pořízek Radek.

RO pronajímá tuto tabuli za splnění všech platných právních předpisů na dobu neurčitou, s

okamžitou výpovědní lhůtou. Nájemné 100,-- Kč/rok

6. Žádost o snížení plateb za stočné č.j. 884/02 - žadatelka Jarmila Gogolková, Oskava. V

případě změny počtu členů domácnosti toto neprodleně oznámit.

7. Žádost o vydání povolení ke kácení jednoho stromu - ořešák, č.j. 899/02 z 29.11.2002,

žadatelka Anna Kaňáková, Mladoňov.

8. Žádost o vydání povolení ke kácení dvou stromů-nahlé vrby, č.j. 20/03 z 14.1.2003, žadatel

Obec Oskava.

Rada obce neschvaluje:

1. Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Nemrlov firmě HORYMAS s.r.o.Požadované pozemky nelze v současné době pronajmout z důvodu platné nájemní smlouvy s Libinskou AGRO a.s. V případě dohody mezi firmou Horymas s.r.o a Libinskou Agro a.s. nebude mít rada obce námitek k případnému pronájmu pozemků firmě Horymas, s.r.o. Nové skutečnosti budou projednány v RO.

2. Žádost o zproštění placení za systém shromažďování a likvidaci odpadu č.j. 942/02 ze dne 18.12.2002, žadatel Mičjan Josef. Tuto žádost rada obce zamítá z důvodu platné vyhlášky ZO. Ta stanoví poplatek ve výši 300,-- Kč za objekt určený k rekreaci.

3. Návrh smlouvy o dílo firma VÝTAHY Olomouc s.r.o.Tato smlouva musí být sjednáno na příspěvkovou organizaci.

4. Žádost o snížení placení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu č.j. 920/02 z

9.12.2002, žadatel KappelTomáš, Libina.Tato žádost bude dále prověřena a poté bude

žadateli sděleno rozhodnutí.

5. Žádost o pronájem bývalé požární zbrojnice č.j. 941/02 z 16.12.2002, žadatelka Zdeňka

Repáňová, Oskava. Rada obce zamítá tuto žádost z důvodu vlastního využití těchto prostor

OÚ Oskava

6. Žádost o placení stočného dle vodoměr č.j. 948/02 z 19.12.2002, žadatel František Dofek,

bytem Oskava. Rada obce tuto žádost projednala a neschválila do doby proběhnutí místního

šetření. Rada rozhodla provést místní šetření a poté vydá rozhodnutí.

Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

1. Přehodnotit výši nájemného za pronájem nebytových prostor ve

zdravotním středisku na 100,-- Kč/m2 a rok z důvodu inflace, kvality vytápění, ve výši

nájmu je zahrnuta mzda za obsluhy kotelny

2. Schválit smlouvu o příspěvku na provoz pečovatelské služby

3. Smlouvu o změně hranic mezi obcí Oskava a Nový Malín a majetkovém vypořádání s ním

souvisejícím

4. Schválit darovací smlouvu mezi Nobleslenem a.s. a obcí Oskava. Předmětem smlouvy je

výstroj a výzbroj požární ochrany

5. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 01189921 č.j. 10/03 z 9.1.2003 - SFŽP

6. Smlouvu o provozování obecní kanalizace pro veřejnou potřebu s Ing. Drahomírou

Koutníkovou, bytem Šumperk

7. Na základě rozhodnutí RO bylo provedeno místní šetření k žádosti p. Jiřiny Spáčilové

o odkoupení parcely č.1041 v k.ú. Bedřichov. Rada obce doporučuje ZO pozemek

prodat, je nutno jej po dohodě s žadatelkou zaměřit.

8. Prodat objekt Pohostinství Třemešek p. Jaroslavě Divišové za cenu 300.000,-- Kč

Rada nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu obce:

1. Nedoporučuje schvalovat úhrady neinvestičních nákladů za žáka pro školy, které

navštěvují žáci z obce Oskava

2. Nedoporučuje schválit todatek č. 2 ke smlouvě č. 98 mezi obcí Oskava a ŠPVS Šumperk.

Rada obce projednala tento dodatek a požaduje po ŠPVS předložení přesné kalkulace

jednotlivých položek.

3. Nedoporučuje odsouhlasit stav pohledávek mezi firmou INGSTAV Ostrava a.s.o obcí z

důvodu podání žaloby pro nekvalitu provedení kanalizace - dopis č.j. 879/02 z 22.11.2002

Rada obce pověřuje:

1. paní Hanákovou a sl. Tkadlecovou k přípravě všech nájemních smluv nebytových prostor

termín: do příští rady

2. paní Tokarovou k přípravě podkladů pro možnost převodu parcel 895 a 896 v k.ú. Oskava

na obec termín: do příští rady

3. Rada obce byla seznámena s nabídkou dofinancování DPS od ČMSS a pověřila starostu

oslovit další stavební spořitelny o předložení nabídek. Zástupce stavební spořitelny, která

předloží nejlepší nabídku, pozvat na pracovní zasedání ZO termín:do příštího zasedání ZO

4. p. Hanákovou k přípravě podkladů ve vztahu k dlužníkům pro právního zástupce k řešení

termín: do 12.2.2003

5. Provést místní šetření v souvislost s termínem ukončení pronájmu nebytových prostor,

stavu elektroinstalace a doplatek za pronájem - p.Janošťáková termín: konec února

6. Prověřit způsob likvidace odpadů v řeznictví - Kappel Tomáš termín: konec února

7. Provést místního šetření k placení stočného dle vodoměru - p. Dofek termín: konec února

 

 

 

Zapsal: Tomáš Matoušek - místostarosta ……………………………….

 

Ověřil: Radomil Brada - starosta ……………………………….

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 2 (16.1.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)