Usnesení ZO č. 24 (21.4.2010)

Zveřejněno: 20. 5. 2010

 

Usnesení 24. zastupitelstva obce konaného dne 21.4.2010 v 16,00 hodin

na OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.         Kontrolu usnesení  z 23. ZO konaného dne 11.3.2010 – uložené úkoly splněny

2.         Usnesení rady č. 31 konané dne 15.4.2010 na OÚ Oskava

3.         výsledky rozhodnutí o umístění dětí předškolního věku

Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu: Kaller, Taláček

2.    Smlouvu o půjčce mezi obcí Oskava a Ing. Richardem Matouškem na refinancování ÚP  obce Oskava. Podmínky půjčky:

-         bezúročně, na dobu 60 dnů s možností prodloužení o dalších 30 dnů

-         neprodleně po připsání dotace na ÚP obce vrátit finanční prostředky věřiteli převodem

-         výše půjčky činí 1.414.000,-- Kč

-         do 22.6.2010 + 30 dnů

3.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Oskava a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – přípojka NN pro komunitní dům Třemešek (č.j.: 196/2010 ze dne 7.4.2010)

4.    Prodej pozemku p.č. 393/3 zahrada o výměře 65 m2 v k.ú. Bedřichov, Ing. Paclíkové za cenu  5,-- Kč/m2 

5.    Prodej pozemku p.č. 372 orná půda, p.č. 373 trvalý travní porost, p.č. 374/2 trvalý travní porost  v k.ú. Bedřichov, manželům Brychtovým za cenu  8,-- Kč/m2

6.    Prodej pozemku p.č. 44 zahrada v k.ú. Bedřichov o výměře o výměře 296 m2 , Petru Bartoňkovi za cenu  5,-- Kč/m2 

7.    Prodej pozemku p.č. 605 ZE-PK, v  k.ú. Bedřichov,  žadatel p. Barbořák za cenu 5,-- Kč/m2 

8.    Prodej pozemku p.č. 602 zahrada, 604 ZE-PK, 607 ZE-PK, 608 ZE-PK, p.č.1030 ostatní komunikace, p.č. 1049 ostatní komunikace žadatel p. Vašek za cenu 5,-- Kč/m2

Zastupitelstvo pověřuje:

1.    p. starostu k podpisu smlouvy mezi obcí Oskava a Českou obcí sokolskou na koupi sportovního areálu v Oskavě za odhadní cenu 80.000,-- Kč

2.    p. starostu k podpisu smluv schválených na dnešním zasedání ZO

3.    pověřit pana Gajdoše k zajištění podmínek pro odlesnění stromů v blízkosti hřbitova v k.ú. Bedřichov

 

Usnesení o bodu č. 1, 2 bylo hlasováno samostatně 8 přítomnými členy zastupitelstva. Během jednání usnesení přišli 2 členové ZO a od bodu č. 3  hlasovalo 10 zastupitelů jako o celku

bod č. 1 a 2 schválen s tímto výsledkem:

pro: 8

proti: 0 

zdržel hlasování: 0 

ostatní body schváleny s tímto výsledkem:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

 

Starosta   Brada Radomil                                    ………………………………..

Místostarosta  Pluskal František                          ………………………………..

Ověřovatel:  Kaller Rudolf                                  ………. ………………………

Ověřovatel:  Taláček Jan                                      ………………………………..

Zapsal: Lysák Petr

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 24 (21.4.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)