Usnesení ZO č.11(18.6.2008)

Zveřejněno: 25. 6. 2008

 

Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 18.6.2008 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 10. zasedání ZO:

Ø      výběr pojišťovny pro pojištění majetku – předmětem dnešního jednání

Ø      ostatní body splněny

 1. Usnesení z jednání rady obce č. 14 ze dne 17.4.2008, č.15 ze dne 15.5.2008 a č.16 ze dne 11.6.2008, předáno zastupitelům  v tištěné podobě před jednáním ZO
 2. Odstoupení p.Braunerové (dopis č.j. 498/08) od žádosti o odprodej části poz. p.č. 404 v k.ú. Oskava

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program dnešního veřejného zasedání všemi přítomými a ověřovatele zápisu: p. Minařík Jaroslav, p. Taláček Jan
 2. Nabídku firmy FLOW-GROUP na dodávku měření průtoků odpadních vod za cenu 126.716,90 Kč   
 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene a návrh na vklad v katastru nemovitostí s firmou ČEZ DISTRIBUCE a.s. na p.č. 141/1 v k.ú. Mostkov     
 4. Vyslovení nesouhlasu s výstavbou   vysokého napětí nad zástavbou obce    
 5. Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří HRK      
 6. Zřízení územního plánu, odpovědná osoba - p. Jan Taláček, vyzvat firmy k předložení nabídek                                                            
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve výši koeficientu 3
 8. Smlouvu o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje  – POV2008-1/207 na opravy autobusových zastávek
 9. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Oskava“ z hlavní činnosti do rezervního fondu školy
 10. Prodej budovy bývalého polesí Oskava za cenu 500 tisíc Kč
 11. Zprávu nezávislého auditora Ing. Anděla o přezkoumání hospodaření obce k 31.12. 2007 s výrokem „Bez nedostatků“
 12. Žádost Obce Oskava o provedení auditu hospodaření za rok 2008 - Ing. Anděl
 13. Závěrečný účet obce za rok 2007, výsledek hospodářské činnosti za rok 2007
 14. Smlouvu o zpracování žádosti a podání žádosti o dotace  na rekonstrukci místních komunikací pro Ing. Snopkovou. Žádost bude podána v období 12/08
 15. Komplexní nabídku pro obec Oskava v rámci projektu Czech Point , spisová služba Gordic s vazbou na Czech Point – balíček SSL za cenu 66.340,-- Kč včetně DPH formou ročních splátek ve výši 9.900,-- Kč bez DPH od firmy ASI Mohelnice, 1. splátka od roku 2009
 16. Objednávku služeb produktu Ginis ROB ve variantě Premium s MTK u firmy ASI Mohelnice. Jedná se o program EO, hradí stát
 17. Schvaluje smlouvu na pojištění majetku obce a odpovědnosti mezi Obcí Oskava a Českou pojišťovnou a.s. – jako nejvýhodnější z předložených nabídek
 18. Výstavbu rodinných domků v souladu s novelou stavebního zákona č. 191/2008 v k.ú. Mostkov na p.č. 652/4, /5, /6,/7,/8,/9 a na p.č. 658/5
 19. Nákup programu pro registr oznámení (zákon č. 159/2006 o střetu zájmů s účinností od 1.7.2008)
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace Mostkov č. III/44631 (trojdohoda o financování díla)
 21. Záměr vyvěšení prodeje pozemku p.č. 100, 105 v k.ú. Bedřichov, žadatelé manželé Dudovi
 22. Záměr vyvěšení odkupu s.r.o pozemku p.č. 442/12 o výměře 2361 za cenu 5.—Kč/m2 od firmy Marwood pro příjezd k Raabovým
 23. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Mostkov  p.č. 374, orná půda o výměře 3730 m2 , p.č. 380/4, orná půda o výměře 250 m2 , p.č. 375, orná půda o výměře 7834 m2 , p.č. 378, trvalý travní porost o výměře 6162 m2, p.č. 373 orná půda o výměře 978 m2 , vše v k.ú. Mostkov 
 24. Odkup pozemků od:

Ø      Česká obec sokolská, p.č. 442/101 ZE-EN o výměře 360 m2, p.č. 443/101 ZE-EN, výměra 625 m2 , p.č. 445/101 ZE-EN, výměra 125 m2  p.č. 446/101, ZE-EN, výměra 171 m2 , p.č. 444 ZE-GP, výměra 35 m2 , p.č. 446/2 ZE-GP, výměra 570 m2 , p.č. 446/4 ZE-GP, výměra 660 m2  p.č. 446/5 ZE-GP, výměra 595 m2 , p.č. 447 ZE-GP, výměra 582 m2 , p.č. 891 ZE-GP, výměra 564 m2 , p.č. 892 ZE-GP, výměra 553 m2 , p.č. 893 ZE-GP, výměra 557 m2 , p.č. 894 ZE-GP, výměra 1060 m2 , p.č. 897/3 ZE-GP, výměra 264 m2 , vše v k.ú. Oskava, cenu stanoví ČOS dle znaleckých posudků, jedná se o pozemek pod hřištěm

Ø      Manželé Strakovi – pozemek p.č.16/2, ostatní plocha o výměře 1134 m2 v k.ú. Bedřichov, nabídnutá cena 5,-- Kč/m2  pozemek je nutný vypořádat k rekonstrukci autobusové zastávky

 1. Prodej a cenu pozemků:

Ø      p.č. 17, zahrada o výměře 838 m2  v k.ú. Václavov, cena 10,-- Kč/m2 , žadatelé Behro Bohumil ml. a st.

Ø      p.č. 116/3, trvalý travní porost o výměře 321 m2 cena 5,-- Kč/m2 , p.č. 116/4, zahrada o výměře 116 m2 cena 5,-- Kč/m2, p.č. st. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, cena 5,-- Kč/m2 a budova s č.p. 98, objekt k bydlení, stojící na p.č. st. 120, cena 5,-- Kč/m2 vše v k.ú. Třemešek, žadatel p. Mihová Eva

Ø      p.č. 309, ZE-PK o výměře 2302 m2 v k.ú. Václavov, p.č. 307, ostatní plocha o výměře 86 m2 v k.ú. Václavov, p.č. 446/1, ostatní plocha o výměře 714 m2 v k.ú. Václavov, p.č. 445/2, ostatní plocha o výměře 698 m2 v k.ú. Václavov, p.č. 440/2, ostatní plocha o výměře 8319 m2 v k.ú. Václavov, cena 5,-- Kč/m2 žadatel firma Marwood

Ø      p.č. 880, zahrada, část dle GP v k.ú. Oskava, cena 2,-- Kč/m2 žadatel p. Minařík

Ø      p.č. 765/1, ostatní plocha o výměře  624 m2 v k.ú. Mostkov, p.č 566 ostatní plocha o výměře 2600 m2 v k.ú. Mostkov, cena 2,-- Kč/m2 , žadatel Ing. Bartoň

Ø      p.č. 234/3, zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Nemrlov, cena pozemku 2,-- Kč/m2 žadatelka paní Večeřová

 1. Bezúplatný převod pozemku:

Ø      p.č. 442/2, trvalý travní porost o výměře 1473 m2 v k.ú. Oskava, 442/3, trvalý travní porost o výměře 784 m2 v k.ú. Oskava od Pozemkového fondu ČR za účelem rekonstrukce veřejného sportoviště

 1. Směnu pozemků:

Ø      p.č. 701/2 trvalý travní porost o výměře 7600 m2 v k.ú. Oskava, vlastníkem Obec Oskava za pozemek p.č. 442/1 trvalý travní porost o výměře 1953 m2 v k.ú. Oskava ve vlastnictví Ing. MBA Martina Nováka

Ø      p.č. 1420 ostatní plocha, část dle GP v k.ú. Třemešek ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 149, zahrada, část dle GP v k.ú. Třemešek ve vlastnictví p. Peřiny (posunutí autobusové zastávky na výhodnější polohu)

 1.  Snížení ceny pozemku p.č. 24/2 a 25/2, oba v k.ú. Václavov, žadatelé p. Behro Bohumil ml., st na 10,-- Kč/m2

Zastupitelstvo neschvaluje :

 1. Prodej p.č. 429/11, 429/12 a 431 v k.ú. Václavov, žadatel p. Tomeček, byl by znemožněn přístup k dalším nemovitostem
 2. Prodej pozemků v k.ú. Mostkov, žadatel p. Hodula- nebyla podána cenová nabídka 
 3. Výměnu pozemku p.č. 767/3 trvalý travní porost za pozemek p.č. 767/1 trvalý travní porost, obě v k.ú. Bedřichov z důvodu plánované rekonstrukce cesty, žadatelka sl.Vítková

 

Zastupitelstvo pověřuje:

  1. Radu obce k výběru nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci a opravu místních komunikací v k.ú. Nemrlov (u požární zbrojnice – bývalý obchod), v k.ú. Oskava (od mostu na Mostkov, za školou až po č.p. 12 včetně části komunikace přes řeku Oskavu), místní komunikace Třemešek (ke hřbitovu, k bývalým bytovkám ZD a současně pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy
  2. Radu k výběru dodavatele na rekonstrukci autobusových zastávek na základě předložených nabídek a současně pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy o dílo na předmětnou akci
  3. Radu k výběru nejvýhodnější nabídky na prodej pozemků p.č. 374, orná půda o výměře 3730 m2 , p.č. 380/4, orná půda o výměře 250 m2 , p.č. 375, orná půda o výměře 7834 m2 , p.č. 378, trvalý travní porost o výměře 6162 m2  , p.č. 373 orná půda o výměře 978 m2 , vše v k.ú. Mostkov a současně pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy

 

Způsob hlasování – veřejné a o všech bodech najednou:

Pro:   10              proti:      0             zdržel se hlasování:   0

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                                ………………………………….

 

místostarosta: Tomáš Matoušek                           ………………………………….

 

Ověřovatel: Jaroslav Minařík                               ………………………………….

 

Ověřovatel: Jiří Zatloukal                                     ………………………………….

 

 

Schůze ukončena v 18,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.11(18.6.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)