Usnesení ZO č.16(26.3.2009)

Zveřejněno: 8. 4. 2009

 

Usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení z 15. zasedání  ZO:

Ø      podpis směnné smlouvy mezi LČR a obcí Oskava - splněno

Ø      místní šetření ve věci prodeje p.č.47/1 v k.ú.Václavov – úkol splněn, žádost zamítnuta

Ø      technická prohlídka STK cisterny pro hasiče byla provedena bez vážných závad, na dnešním jednání bude projednán návrh kupní smlouvy

Ø      zatravňovaní tvárnice ke hřbitovu Třemešek – splněno

Ø      vypracování znaleckého posudku na nemovitost č.p. 128 v Oskavě - splněno

Ø      kontrola dodržování vyhlášky ubytovací kapacity probíhá průběžně, dnes

v průběhu jednání bude řešeno

  1. Informaci Ing. Bartoně k vyhlášce č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci              hlučných činností, stanovisko MV
  2. Informaci p. tajemníka o příjmech a výdajích místní části Třemešek
  3. Informační leták firmy ERM s.r.o Šumperk  zabývající se servisem PC a poskytovaných služeb
  4. Diskusní připomínky a informace občanů k dnešnímu jednání

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.            Program dnešního veřejného zasedání a ověřovatele zápisu: Mgr. Lysák a p. Zatloukal

2.            Rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný

3.            Výše stočného od 1.5.2009 na 20,-- Kč včetně DPH

4.            Opravu systému měření průtoků odpadních vod  dle nabídky firmy Flow-group varianta B za částku 82.776,40 včetně DPH

5.            Mobilní měření průtoku odpadní vody dle určených míst v kanalizační síti Oskava-Mostkov od firmy Flow-group za částku 15 tisíc Kč

6.            Vyčlenit z  rozpočtu r. 2009 částku 60 tisíc Kč účelově na zajištění projektové dokumentace k výstavbě komunitního centra na Třemešku, podání žádosti o dotaci až po etapu vyřízení stavebního povolení

7.            Zpracování žádosti a projektové dokumentace zajistí osadní výbor, projekt dodá Ing. Beránková, k vyřízení stavebního povolení bude pověřen obcí Ing. Navrátil

8.            Dodatek č.1 ke smlouvě č. 02/2008 zvýšení stočného mezi obcí Oskava a ČOV Libina

9.            Smlouvu mezi Obcí Oskava a p. Šislerem na odkoupení vozidla cisterny CAS pro hasiče, cena 50 % při podpisu smlouvy v hotovosti, 50 % do 31.5.2009 převodem na účet prodávajícího

10.        Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a Ing. arch. Boženou Šnyrchovou na zpracování dokumentace Územního plánu obce Oskava za sjednanou cenu díla l.663.382,-- Kč včetně DPH na základě výběru nejvýhodnější nabídky

11.        Zakoupení tiskárny pro místní knihovnu typ Brother HL-2140 za cenu 3.047,-- Kč včetně DPH

12.        Prodej domu č.p. 128 v Oskavě za částku 2 mil. Kč, nájemcům domu bude přednostně předložen návrh na jeho odkup na základě prohlášení vlastníků, tito se musí vyjádřit do 31.5.2009, zda koupí dům za těchto podmínek, pokud ne, bude nemovitost odprodána jako celek jedinému zájemci

13.        Snížení poplatků z ubytovací kapacity za rok 2008 na 1,--Kč za 1 neobsazené lůžko dle žádostí majitelů ubytovacích zařízení – Krystal Oskava, Pohostinství Kryl a ADPS Třemešek. Majitelé zařízení, kteří si nepožádali o úlevu a nedostavili se ke kontrole, jsou povinni platit poplatky v plné výši dle OZV.

14.        Snížení poplatků z ubytovací kapacity za 1. pololetí 2009 tj. do 30.6.2009 na 2,-- Kč na 1 neobsazené lůžko

15.        Záměr prodeje pozemku p.č. 10 o výměře 309 m2 k.ú. Nemrlov

16.        Prodej pozemků:

Ø      p.č. 642/101 ZE-PK o výměře 1586 m2 a 642/3 o výměře 343 m2 v k.ú. Mostkov za cenu 2,-- Kč/m2

Ø      p.č. 234/14 zahrada o výměře 108 m2 za 20,-- Kč/m2 , žadatelka  Ing. Šperlichová

Ø      p.č. 1/4 a 1/5, zahrada,o výměře 1134 m2 a 764 m2 v k.ú. Nemrlov za cenu 2,-- Kč/m2

Ø      p.č. 1134/2 a 1465, ostatní plocha o výměře 1354 m2 a 1048 m2 v k.ú. Třemešek za cenu 2,-- Kč/m2

Ø      prodej pozemků dle přiloženého seznamu parcelních čísel za cenu 2,50 Kč/m2

17.        Bezúplatný převod nemovitosti parcely č. 22/5 v k.ú. Nemrlov z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Oskava

18.        Nákup pozemku od p. Bartkové B dle GP 3 m2  za cenu 20,-- Kč/m2

19.        Nákup pozemku od manželů Krátkých 13 m2 za cenu 20,-- Kč/m2

20.        Nákup pozemku od LČR s.p. 792 v k.ú. Bedřichov 419 m2 dle znaleckého posudku (umístění autobusové zastávky a vybudování zálivu)

21.        Pronájem pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Břevenec na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, žadatel p. Vrba Alois

22.        Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č. 853, 410 a 9, vše ZE-PK (přípojka k výstavbě RD p. Metnar, Vyroubal)

23.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Oskava a O2 Telefónica na p.č. 436 a 438 v k.ú. Václavov (Děrda – telefonní přípojka)

24.        Podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas a ústřednu firma Bartek, Rozhlasy s.r.o

25.        Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory 6.2.1. Výzva č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT- kontaktní místa“, Typový projekt – CzechPOIN- Kontaktní místo (Upgrade)

26.        Souhlasí s přijetím finanční podpory v rámci integrovaného operačního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory 6.2.1, Výzva č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT – kontaktní místa“, Typový projekt – CzechPoint – Kontaktní místo (Upgrade)

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.            Prodej pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Břevenec, žadatel p. Vrba

2.            Žádost o změnu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti dle žádosti č.j. 136/09 firmy MARWOOD

3.            Odprodej části p.č st. 47/1 v k.ú. Václavov část dle GP, žadatelům p. Kováříkovi a sl. Světičové dle výsledku místního šetření

4.            Odprodej pozemku p.č. 411 ZE-PK v k.ú. Oskava o výměře 3000 m2

5.            Odprodej pozemku p.č. 1423/2 v k.ú. Třemešek o výměře 346 m2 , žadatel p. Pavůček

6.            Odprodej KD Bedřichov zájemci p. Vaškovi, již prodáno

7.            Odprodej p.č. 1022, ostatní plocha v k.ú. Bedřichov o výměře 299 m2

8.            Odprodej p.č. 1020/2, ostatní plocha  v k.ú. Bedřichov o výměře 704 m2

 

Zastupitelstvo ukládá:

1.            p. Lysákovi projednat výměnu parcel č. 1023/1 v k.ú. Bedřichov o výměře 1.916 m2 ve prospěch p. Vaška Vladimíra a ve prospěch obce od p. Vaška p.č. 323 o výměře 1.058 m2  a p.č. 324 o výměře 583 m 2 v k.ú. Bedřichov

2.            p. starostovi projednat výměnu parcel. č. 1020/2 v k.ú. Bedřichov o výměře 704 m2 ve prospěch STT za parcelu 344/1 (točna) o výměře 1164 m2   v k.ú. Bedřichov, rozdíl výměry obec uhradí 

3.            p. Lysákovi a p.Cackové zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI – poplatek z ubytovací kapacity s platností od 1.7.2009 do dalšího ZO

4.            p. starostu a Lysáka k místnímu šetření ve věci odprodeje pozemku p.č. 582/2 o výměře 4322 m2 a p.č. 585 o výměře 417 m2 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Paciorkovi

5.            p. starostovi upozornit p. Zvonkovou o nadměrném odběru vody z veřejné studny, která slouží občanům Třemešku jako užitková voda a v letním období je nedostačující

6.            p. starostovi a Lysákovi prověřit stav místní komunikace za domem č.p. 12 v Oskavě po dokončené opravě

 

 

 

Návrh způsobu hlasování: veřejné, o všech bodech najednou – schváleno všemi přítomnými členy

 

Z 12 přítomných členů hlasovalo pro: 12

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                               ………………………………….

místostarosta – Tomáš Matoušek                       ………………………………….

ověřovatel:  Mgr. Stanislav Lysák                      ………………………………….

 ověřovatel: Zatloukal Jiří                                    ………………………………….

zapsala: Cacková

 

Schůze ukončena v 18,30 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.16(26.3.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)