Usnesení rady č. 20(23.10.2008)

Zveřejněno: 4. 11. 2008

 

Usnesení z 20. schůze rady obce konané dne 23.10.2008 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrola usnesení z minulé schůze rady – splněno
 2. Žádost č.j. 692/08 p. Bajaníka o navezení přístupové cesty na pozemek p.č. 411/11 s tím, že žádost již byla vyřízena
 3. Informace p. Ing. Beránkové o poskytnutých dotacích v roce 2008, o možnosti získání dotací k opravě hřbitova a k výstavbě komunitního domu v Třemešku

Rada obce schvaluje:

 1. Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Taláček, zapisovatel – Cacková, členové HIK – Tkadlecová, Žampachová a členy jednotlivých inventarizačních komisí pro rok 2008 dle přílohy
 2. Rozpočtovou změnu č. 1 na kap. dlouhodobě přijaté účelové půjčky, krátkodobé přijaté půjčky a kap. uhrazené dlouhodobé půjčky a krátkodobé půjčky

Rozpočtovou změnu č. 2 – prodej budovy bývalého kina, příjmy z projeje majetku byty a nebytové prostory

Rozpočtovou změnu č. 3 – dotace na obnovu kulturních památek

Rozpočtovou změnu č. 4 – dotace na rekonstrukci autobusových zastávek, přeúčtování paragramu

Rozpočtovou změnu č. 5 – příjmy za veřejné prostranství, na straně výdajů doplatek faktury Kareta z r. 2007 – vše dle přílohy

 1. Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce
 2. Žádost o pronájem tělocvičny za platných podmínek p. Martinu Navrátilovi
 3. Zřízení věcného břemene pro přípojku NN pro rodinný dům p. Děrdy – ČEZ Distribuce
 4. Finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na provoz Hospice na Svatém Kopečku
 5. Finanční příspěvek ve výši 15.000,-- Kč na vysazení pstruha duhového do vodní nádrže v k.ú. Mostkov v roce 2009 ČRS MO Uničov
 6. Zrušení dosavadního omezení rybolovu dle rybářského řádu
 7. Konzultaci  s právním zástupcem TJ  ČSTV Šumperk ve věci převodu pozemku mezi Obcí Oskava a Sokol
 8. Zhotovení chodníku do 20 tisíc Kč ke škole, firma Kudela Zdeněk, zednictví 
 9. Zakoupení průtokového ohřívače do Kulturního domu v Oskavě
 10. Zapůjčení depozitáře z Vlastivědného muzea v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici
 11. Záměr prodeje:

Ø      pozemku p.č. 174, zahrada o výměře 338 m2 , p.č. st. 55, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2 , oba v k.ú. Nemrlov, žadatel p. Kellich Tomáš

Ø      p.č. 451 ZE-PK o výměře 235 m2 v k.ú. Václavov, žadatel – Ing. Hýbner Stanislav

Ø      p.č. st. 80/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k.ú. Třemešek, žadatelé manž. Pfofovi

Ø      p.č. 636/3 ostatní plocha v k.ú.Oskava o výměře 1449 m2 , žadatelé p. Sedlák a Padalík

Rada neschvaluje:

 1. Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.000,-- Kč pro Základní školu se specifickými poruchami učení Schola Viva, o.p.s
 2. Proplacení sečení trávy p. Novosadovi na sídlišti v Oskavě dle jeho žádosti č.j. 741/08. Toto prostranství budou příště sekat pracovníci OÚ

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH ve výši 10 tisíc Kč 
 2. Dohodu mezi Obcí Oskava a firmou CASCO INVEST s.r.o zpětvzetí žaloby, zpracoval Mgr. Nedoma
 3. Nákup kopírky  v r.2009 pro potřeby OÚ, nutno zapracovat do rozpočtu na rok 2009    
 4. Vystoupení obce Oskava z „MAS ŚUMPERSKÝ VENKOV“  a vstup do „MAS UNIČOVSKO“   
 5. Uhradit nájemníkovi p. Kalovi za ponechání topného systému v bytě 20 tisíc Kč a to z poskytnutého doplatku  obci ve výši 100 tisíc Kč  
 6. Smlouvu mezi Obcí Oskava a fi Mediatel spol. s.r.o Praha o zveřejnění inzerce obce ve Zlatých stránkách za cenu 1130,-- Kč
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Oskava a firmou Kareta s.r.o Bruntál, rekonstrukce autobusových zastávek v obci Oskava
 8. Možnost p. Ing. Beránkové  účastnit se jednání finančního výboru při sestavování rozpočtu na rok 2009 o možnosti čerpání dotací k podanému návrhu získání dotací k opravě hřbitova a výstavbě komunitního domu na Třemešku
 9. Prodej p.č. 59/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2 v k.ú. Třemešek p. Špičkové dle žádosti a výsledku místního šetření

Rada obce nedoporučuje ZO schválit:

 1. Obnovení spoje o víkendech a svátcích z Bedřichova do Olomouce za 145 tisíc Kč/rok

Rada obce pověřuje:

 1. Starostu  obce ke zjištění podmínek využívání bazénu v Uničově, Šumperku, případně návštěvy Solné jeskyně v Libině pro seniory a poskytnutí příspěvku

 

 

      Zapsal:         Tomáš Matoušek                      ………………………

Schválil:       Radomil  B r a d a                    ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 20(23.10.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)