Usnesení ZO č.20(26.11.2009)

Zveřejněno: 14. 12. 2009

 

Usnesení 20. zastupitelstva obce konaného dne 26.11.2009 v 16,30 hodin

na OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.                  Kontrolu usnesení z 18. ZO – všechny úkoly z 25. 6.2009  a z 19. ZO konaného dne 17.9.2009 – trvá bod č. 2 odtok povrchových vod ve  Václavově – trvá, ostatní body splněny

2.                  Usnesení rady č. 27 konané dne 6.8.2009 a usnesení rady č. 28 konané dne 13.9.2009

3.                  Zprávu o ukončených pracích na MK dle uzavřených smluv ((MK Bedřichov – Goldveš část, MK Václavov, prostranství před prodejnou Jednoty, odstavná plocha pro mateřskou školu, část MK od KD Oskava po hlavní silnici)

4.                  Žádost firmy Energotis o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby vedení 400 kV – obec vyslovuje nesouhlas ke stavbě

5.                  Územní plán 1.12.2009 v 15,30 hodin v Kulturním domě Oskava proběhne prezentace návrhu územního plánu

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jiří Zatloukal

2.      Snížení ceny na odkup nemovitosti nájemníkům č.p. 128 na částku 2.000,-- Kč/m2. Tato cena se týká stavby a stavební parcely pod domem. Cena odprodeje ostatních pozemků bude stanovena samostatně dle užívání a GP. Pokud nedojde k dohodě s nájemníky, bude nemovitost nabídnuta k prodeji dalšímu zájemci

3.      Výměnu otopných těles v místní knihovně a 1 volné místnosti v budově č.p. 30

4.      OZV  č. 3/2009 o místních poplatcích ( s ohledem na využité lůžko)

5.      OZV č. 5/2009 o stanovení koeficientu k výpočtu daně z nemovitosti  

6.      OZV č.4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.      Příspěvek pro Český rybářský svaz Uničov na rok 2010 ve výši 15 tisíc Kč na zarybnění vodní nádrže v majetku obce v k.ú. Mostkov. Tento příspěvek bude poskytnut pouze v případě, pokud nedojde k vypuštění a opravě předmětné vodní nádrže

8.      Rozpočtovou změnu č. 3 na rekonstrukci školní jídelny v příjmové části vyúčtování z využití veřejného prostranství ve výši 681 tisíc, rovněž na straně výdajů ve výši 681 tisíc Kč - složení akontace pro leasingovou společnost Gastrovybavení ŠJ, technické zhodnocení budovy ŠJ + 1763 tisíc Kč, snížení výdajů (zeleň, komunikace, mzdové prostředky) 1763 tisíc Kč

9.      Dodatek  č. 1 ke smlouvě o dílo č. 64/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava na opravu školní jídelny

10.  Smlouva o dílo č. 80/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava – výstavba sociálního zařízení pro místní knihovnu

11.  Smlouva č. 00576051 o bezúplatné výpůjčce sběrné nádoby e-boxu na drobný elektro odpad

12.  Aktualizaci zpracované projektové dokumentace na akci: čištění vodní nádrže Oskava (retenční nádrže) , Ing. Šváb – Projekce pozemkových úprav

13.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu č. IE-12-8001427/04/2009/Zá mezi Obcí Oskava a firmou ČEZ Distribuce

14.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o, předmětem díla je podání a zpracování žádosti o dotace na výstavbu. komunitního domu na Třemešku, instalaci solárních systémů na budovách základní školy, školní jídelny a na budově KD Oskava -tělocvična, rekonstrukci veřejného osvětlení včetně montáže úsporných osvětlovacích. těles regulace, řešení programu kompostování veřejné zeleně, obnova a rekonstrukce místních komunikací a výstavba multifunkčního hřiště

15.  Návrh ceny projektu Komunitního domu Oskava, místní část Třemešek bod č. 1,2  podaný Ing. Maškem

16.  Kancelářský balíček Office Standard 2007 SNGL MVL (Word, Excel, Outlook) za cenu 8554,-- Kč bez DPH od firmy ASI Mohelnice

17.  Prodej pozemku za cenu:

Ø      p.č. 398/2 ostatní plocha, část dle GP v k.ú. Oskava za cenu 50,-- Kč/m2 p. Valentovi

Ø      p.č. 1397 ostatní plocha o výměře části dle GP v k.ú. Třemešek za cenu 2,-- Kč/m2 do spoluvlastnictví p.Miha a Pavůčka

Ø      p.č. 1325/3 ostatní plocha o výměře 186 m2  v k.ú. Třemešek za cenu 2,-- Kč p. Barcuchovi

Ø      p.č. st. 43/3, zastavěná plocha o výměře 385 m2 , žadatelé manželé Brožovi za cenu 10,-- Kč/m2

 Odkup pozemku:

Ø      p.č. 1423/2 v k,ú. Třemešek, 1134/2 v k.ú. Třemešek, 1465 v k.ú. Třemešek, 141/2 v k.ú. Mostkov, 323/1 v k.ú. Oskava od firmy VHH Thermont za cenu  rovnající se prodejní ceně + poplatky spojené se vkladem na katastr

18.  Převod pozemku p.č. 456 komunikace ve Václavově z SSOK na Obec Oskava

19.  Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi obcí Oskava a manž. Taláčkovými, Oskava č. 136 na p.č. st. 9 ZE-PK, p.č. 410 ZE-PK, 895 ZE-GP, 896 ZE-GP výměra dle GP, vše v k.ú. Oskava s podmínkou, že žadatel zrekonstruuje stavbu sloužící k opravě zahradních motorových sekaček

20.  Změnu kupujícího pozemku p.č. 17 v k.ú. Václavov na Bohumil Behro ml.

21.  Pronájem tělocvičny Klubu Pastelka za účelem cvičení dětí a cvičení Pilates a to vždy ve středu od 14,30 do 16,30 hodin a od 18,00 do 19,00 hodin bezúplatně – žádost č.j. 961/2009 ze dne20.11.2009

22.  Pronájem místnosti bývalé Limky vedle knihovny p. Lukáši Bradovi za účelem cvičení pro posilování a Fitnes dle žádosti č.j 969/09 ze dne 29.11.2009  na období od 2.1.2010. Nájemní cena se stanoví 500,-- Kč/rok, na vlastní náklady si sami zajistí úklid, opravu omítek a malování

23.  Pronájem pozemku p.č. 55 st. o výměře 205 m2 a 174 o výměře 338 m2 v k.ú. Nemrlov pro SDH Nemrlov

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Prodej pozemku č.1040/3 v k.ú. Bedřichov dle žádosti 786/2009 manž. Pohajdových. Pozemek slouží k odvodnění rekonstruované MK
  2. Prodej pozemku st. p. č. 55 v a p.č. 174 v k.ú. Nemrlov dle žádosti č.j. 950/09, žadatelé manželé Puhačovi
  3. Prodej pozemku st. p. č. 55 a p.č. 174 v k.ú. Nemrlov SDH Nemrlov
  4. Prodej pozemku st.p.č. 55 a 174 v k.ú. Nemrlov p. Kellichovi
  5. Žádost občanů Oskavy o vyčlenění k.ú. Václavov ze správy obce Oskava
  6. Žádost o zpevnění parkoviště u panelového domu 57 a 58 v Oskavě. V rámci územního plánu je návrh úpravy řešen jinak

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      Starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Oskava a Permon Bukovany víceprací na rekonstrukci MK Bedřichov Véska. na základě naměřených hodnot (400 bm), výměra x sazba dle základní smlouvy dílo

2.      Ing. Bartoně člena zastupitelstva k prověření postupu při osazení místních komunikací dopravními značkami a to omezení rychlosti 20 km/hod. a omezení tonáže max. 15 tun

3.      Vyzvat Policii ČR k šetření ve věci černé skládky v k.ú. Václavov

4.      Starostu - vyzvat stavební úřad Šumperk ve věci zídky v k.ú. Václavov

5.      p. Mgr. Vévodovou ve věci kácení stromů v majetku LČR ohrožujících místní hřbitov v k.ú. Bedřichov

6.      P. Tokarovou zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, současná cena dle odhadu je vysoký

7.      Starostu k místnímu šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Brožovi

 

 

 

 

 

 

Usnesení schváleno všemi 10 přítomnými členy

proti  0

zdržel hlasování  0

 

 

 

 

 

Starosta   Brada Radomil                         ………………………………..

 

Místarosta  Tomáš Matoušek                   ………………………………..

 

Ověřovatel: Jiří Zatloukal                        ………. ………………………

 

Ověřovatel: Mgr. Dana Martinková        ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

zapsal: Matoušek

 

Usnesení schváleno jednohlasně,  schůze ukončena v 19,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.20(26.11.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)