Usnesení ZO č. 5 (12.6.2003)

Zveřejněno: 22. 7. 2003

 

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 12.6.2003 v Kulturním domě Mostkov:

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Informaci firmy BTV Klimkovice - místní televizní vysílání
 2. Stížnost manželů Chmelíčkových, z důvodu oddělení Mladoňova postoupit dopis na OÜ Nový Malín
 3. Výpověď smlouvy z garáže - MUDr. Šotolová, po uvolnění nabídka na pronájem garáže za cenu 100 Kč/m2 a rok
 4. Informaci p. Paciorka SDHOJ Mostkov - z výtěžku sběru nákup hasícího auta
 5. Zápis zasedání RO Libina o zákazu vývozu septiků a žump do kanalizace, doporučuje místo Uničov nebo Šumperk
 6. Parlament ČR, podvýbor pro heraldiku schválil 28.5.2003 udělení znaku a praporu. Rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny bude doručeno
 7. Informaci p. Metnarové v otázce zakoupení keramické pece ve výši 61 tisíc Kč, bezobslužný provoz a dále dovybavení keramické dílny v MŠ regály, prokladové desky apod. Je třeba posoudit stav nepotřebného inventáře MŠ, případné revize MŠ. Dále je třeba zjistit stanovisko hygieny s umístěním keramické dílny a možností výdejny jídla pro MŠ.
 8. Informaci pana starosty v záležitosti případné exekuce a ČKA
 9. Pověření radou obce p. Doubravu ke stanovení výše škod zvěří
 10. Informaci p. Kernové o využití kulturního centra v Oskavě
 11. Úklid parku - začátek měsíce července

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Záměr prodeje plynového zařízení a vodovodu s doporučením kontrolního a finančního výboru
 2. Ujednání o zálohách a ostatních platebních podmínkách za odběr plynu v obecních objektech - příloha č. 3 ke smlouvě č. 1147952 firma Severomoravská plynárenská, a.s.
 3. Cenu 5,-- Kč/m2 za odprodej pozemku p.č. 736/10 v k.ú. Oskava, žadatel p. Šinglovič, žadateli nebude účtován posudek
 4. Cenu 10,-- Kč/m2 za odprodej pozemku p.č. 496/10, žadatelé Ing. Pavel a Jiřina Kotovi
 5. Odprodej hospodářské budovy u domu č. 12, žadatelka Zlatuše Fialová
 6. Výjimku o počtu žáků v jednotlivých třídách mateřské školy-vyhláška č. 35/92 Sb. o MŠ
 7. Záměr prodeje masážního stroje. Po ověření stavu stroje bude stanovena cena
 8. Změnu sazby za svoz komunálního odpadu České poště na 2.000,- Kč ročně
 9. Prodej pouze části parcely č. 78 v k.ú. Třemešek - žadatel p. Zemánek. Místním šetřením bylo zjištěno, že prodejem celé parcely č. 78 by byl znemožněn přístup k sousední nemovitosti. Stanovena cena 5,-- Kč/m2
 10. Prodej části pozemku dle GP p.č. 1041 v k.ú. Bedřichov, žadatelé manželé Skoupilovi, cena 20,-- Kč/m2
 11. Prodej části pozemku dle GP p.č. 493 v k.ú. Mostkov, žadatel p. Lolek, Šumperk za cenu 20,-- Kč/m2
 12. Prodej zemědělských pozemků v k.ú. Bedřichov o výměře cca 5 ha, žadatel p. Vašek Vladimír, Bedřichov, kromě pozemků pod lyžařským vlekem. Dát na vědomí tento záměr současnému nájemci pozemků - Libinská AGRO, a.s. O prodeji pozemků pod vlekem bude rozhodnuto na základě výběrového řízení a výše nabídek
 13. Prodej parcely č. 233/5 o výměře 277 m2 cenu 10,- Kč/m2, žadatelka p. Zerzánová, Oskava
 14. Prodej p. č. 155 o výměře 295 m2 v k.ú. Oskava za cenu 10,- Kč/m2, žadatel p. Děrda.
 15. Prodej parcely č. 54 v k.ú. Bedřichov o výměře 97 m2, žadatel p. Hrabal. Tento prodej již zastupitelstvo schválilo, nebyla stanovena cena. ZO schvaluje prodej pozemku za cenu 10,- Kč/m2
 16. Prodej pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Oskava, žadatel Ing. Radomír Kočíb, Malé Heraltice za cenu 10,- Kč/m2. Rada doporučuje výměnu parcel p.č. 510/2 díl „d“ 98 m2 a p.č. 796/1 díl „g“ 15m2 ve vlastnictví obce výměnou manželům Galíčkovým a Novotným. Pozemek p.č. 511/2 díl „b“ 48 m2 majitelů Galíčkových a Novotných je součástí cesty ve vlastnictví obce - rozdíl výměr pozemků bude doplacen, úhrada geometrického plánu hrazen 1/3 účastníků (Obec, Ing. Kočíb, manželé Novotní a Galíčkovi)
 17. Smlouvu o smlouvě budoucí ke koupi bytu v domě čp. 12 p. Pořízkovi
 18. Rozšířit školskou, kulturní a sportovní komisi o 1 člena - Mgr. Navrátilovou
 19. Zakoupení programu Word 021-04917 Office XP Win 32 CzechMVL ve výši 9.512,- Kč a skartovačky na OÚ
 20. Odměnu pro předsedu školské komise ve výši 600,- Kč měsíčně od 1.4.2003 - Mgr. Stanislavu Lysákovi
 21. Dohodu mezi obcí Oskava a městem Šumperk o dopravní obslužnosti r. 2003 již po úpravě - oddělení Mladoňova
 22. Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 - Ing. Anděl
 23. Nabídka pojištění nemovitostí a odpovědnosti
 24. Kupní smlouvu: Pošta Bedřichov-400 tisíc Kč, Mladoňov, bývalá škola-350 tisíc Kč, Oskava 32 - 400 tisíc Kč, Pohostinství Třemešek - 300 tisíc, Oskava 164 - 190 tisíc Kč
 25. Prodej lesa v k.ú. Mostkov o výměře cca 10 ha za cenu 8,- Kč/m2 - Libinská Agro
 26. Zvýšení ceny vodného od 1.1.2003 na 17,28 Kč/m3+DPH
 27. Projednání přestupků na základě dohody - p. Zatloukalová
 28. Mimořádnou odměnu řediteli ZŠ mgr. Lysákovi za škol. rok 2002/03 ve výši 5.000,- Kč
 29. Dodatek ke smlouvě č. 6-16-013/99 a č. 6-16-018/00 - pronájem plynárenského zařízení na 3 roky. Revokuje rozhodnutí rady č. 6 (období 1 rok)
 30. Dohodu pro FÚ Šumperk - sdělení poměrné části převodů daní na 1 obyvatele nutný k vypořádání daní mezi obcí Oskava a Nový Malín
 31. Zařazení zakoupeného auta SDHOJ Mostkov do integrovaného záchranného systému
 32. Žádost SDHOJ Mostkov o finanční pomoc při organizování has. soutěže (1.000,- Kč)
 33. Smlouvu o dílo na plynofikaci obecního bytu v domě č.p. 30 za cenu 93.660,-- Kč a plynofikaci+ÚT obecního úřadu za cenu 294.849,-- Kč
 34. Smlouvu o spolupráci - mezi obcí Oskava a firmou GATTAKA ohledně čištění vodní plochy v k.ú. Mostkov
 35. Odpuštění rekreačního poplatku za dospělé účastníky dětského letního tábora KRYSTAL v Oskavě

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Odkoupení bytu p. Macečka (ing. Hýbl, správce konkursní podstaty) z důvodu jeho špatného technického stavu a z finančních důvodů
 2. Cenu 50,-- Kč/ha za pronájem honebních pozemků, bude vyvoláno jednání s jednatelem společnosti Ing. Žertem a přípravě nájemní smlouvy
 3. Nabídku na vypracování územního plánu obce z finančních důvodů
 4. Odkoupení pozemku stavební parcely č. 33 v k.ú. Bedřichov o výměře 158 m2 za cenu 15 tisíc Kč. Je nutno do konce podzimu stavbu na tomto pozemku odstranit
 5. Cenovou nabídky firmy F.B.C. TRADING s.r.o. k pokládce zámkové dlažby z finančních důvodů
 6. Žádost firmy TRACT-STAV o prodej lesních pozemků ve výši 1,5 mil. Kč
 7. Prodej lesních pozemků dle nabídky - p. Hampl Radomír
 8. Pojištění právní ochrany motorových vozidel D.A.S.
 9. Návrh p. Hrobařové - grafika diplom
 10. Žádost o pronájem garáže na zdravotním středisku po MUDr. Šotolové, žadatel Bronislav Chovaneček, v případě nezájmu p. Maitnera bude žádost opětovně projednána

 

Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Starostu k obnovení jednání s obcí Sokolskou, otázka pozemkův prostoru u hřiště
 2. Jmenovanou komisi složenou z členů ZO k vyhodnocení nabídek žádostí o funkci

tajemníka obce - schůzka na 19.6.2003 v 18,00 hodin

 1. p. Koryťáka k zajištění podkladů pro řešení stížnosti o stavu příjezdové místní komunikace v Bedřichově - finanční výbor do konce měsíce června
 2. RO rozhodnout o dalším využití inventáře z MŠ
 3. Starostu, místostarostu a p. Gajdoše k vyvolání jednání a přípravě nájemní smlouvy s jednatelem MS ing. Žertem
 4. Pana starostu k zajištění podkladů pro vybudování ČOV Oskava, Mostkov
 5. Pana Lysáka k jednání a zajištění propadliny u autobusové zastávky u háje do konce června 2003
 6. Pana Karla Paciorka k zajištění protipovodňových opatření s vlastníky pozemků
 7. Pana starostu, místostarostu a p. Lysáka k projednání pracovní morálky zaměstnanců OÜ
 8. Pana Lysáka zajištění zavezení díry u mateřské školy
 9. Finanční výbor k zajištění finančních prostředků na opravu místní komunikace Goldveš podle požadavku p. Koryťáka a přeložení autobusové zastávky podle požadavku p. Gajdoše
 10. Pana Gajdoše k jednání se správou toku ve věci poškozeného dvoru

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš M a t o u š e k - místostarosta

 

Schválil: Radomil B r a d a - starosta

 

Ověřil: Lenka P u n č o c h á ř o v á - člen zastupitelstva

 

Ověřil: Pavel G a j d o š - člen zastupitelstva

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 5 (12.6.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)