Usnesení rady č.8 (16.8.2007)

Zveřejněno: 3. 9. 2007

 

Usnesení z 8. schůze rady obce konané dne 16.8.2007 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze 7. rady:

Ø      zjištění podkladů za pohledávkou Ing. Války – předat právnímu zástupci Mgr. Byzovové - trvá

Ø      Nabídka na opravu mostu Horní žleb – trvá, dosud nebyly předloženy žádné nabídky

Ø      Místní šetření ve věci prodeje p.č. 979 a 1019/2 p. Wezdenkovi – trvá

 1. Vyjádření ŠPVS Šumperk ve věci posouzení stanovisek v účtování odpadních vod   
 2. Žádost p. Kryla, bytem Oskava 172 ve věci nesouhlasu s výpočtem množství odpadních vod. ŠPVS a.s. se vyjádřila k této problematice. Rada obce požádá o další informace a k žádosti se vyjádří pravděpodobně v měsíci září 2007
 3. Finanční odhad nákladů opravy silnice přes Mostkov – celková předpokládaná finanční spoluúčast obce na opravu komunikace po kanalizaci činí 2.678.284,-- Kč
 4. Stížnost p. Benešové na neprovedenou opravu okapového svodu na budově č.p. 128, bude zadáno odborné firmě
 5. Podání odporu žalovaného proti platebnímu rozkazu Mgr. Byzovovou, žalobce         IV NOVA
 6. Žádost p. Šenka o prodej pozemku p.č. 807/3 o výměře 158 m2, ostatní plocha, bude provedeno místní šetření
 7. Žádost p. Žídka o prodej p.č. 801/6 o výměře 109 m2 v k.ú. Oskava – bude provedeno místní šetření
 8. Žádost p. Vincourka o vrácení složené zálohy na neuskutečněný odkup nemovitosti ve prospěch exekutorského úřadu. Po vyčíslení  nákladů, nájemného, ostatních poplatků a  škod bude uhrazená záloha ponížena  
 9. Žádost p. Vavrečkové na slevu za komunální odpad – postupovat dle platné OZV

 

Rada schvaluje:

 1. Navýšení pokladního limitu na 300 tisíc Kč                                                      
 2. Důležité upozornění občanům ve věci šetření pitnou vodou
 3. Termín konání veřejného zasedání - středa 20.9.2007 v 17,00 hodin, pracovní jednání v 15,30 hodin
 4. Prodej použitých eternitových dílů z plotu, cena 20,-- Kč za 1 kus
 5. Cenu 1.500,-- Kč za využití 1 zadní stránky Oskavského zpravodaje k reklamě - Karel Stromšík  za jaké období ½ roku
 6. Schvaluje záměr prodeje st. P. č. 136 v k.ú. Bedřichov, žadatelé manželé Vysloužilovi

 

Rada obce nedoporučuje ZO schválit:

 1. Žádost Martina Buxbauma o koupi pozemku na skládku stavebního odpadu – v současné době nemá obec žádné pozemky k dispozici, které se dají využít k účelu žádosti

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

1.      Smlouvu o zprostředkování prodeje č. 233/07 mezi Obcí Oskava a Hanáckou realitní kanceláří s.r.o o  budovy bývalého kina  na st. P.č. 19/2 v k.ú. Oskava

2.      Plnou moc HRK s.r.o k prodeji budovy bývalého kina a okolního pozemku na  stavební p.č. 19/2 

3.      Uznání dluhu Ing. Durdila, CSc. k 31.8.2007ve výši 3.204.015,-- Kč  

4.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení           č. 06/IES/2007 mezi Obcí Oskava a EVI energetické závody     

5.      Zakoupení vyšší verze programu Profidata-Codexis u firmy ATLAS –SOFTWARE.cz za cenu 8.500,-- Kč bez DPH a navýšení stávajících aktualizací za 4.500,-- Kč, aktualizace do 07/2008

6.      Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Mgr Byzovovou Martinou a obcí

7.      Nabídku firmy ASI Mohelnice na server Merkury za cenu 50.695,-- Kč, za instalaci 4.500,-- Kč

8.      Zřízení věcného břemene manželům Kubešovým na pozemek č. …

9.      Prodej pozemku p.č. 67 o výměře 104 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 manželům Kubešovým dle nové žádosti

10.  Prodej pozemku p.č. 221/3  o výměře 260 m2 za cenu 1,-- Kč/m2 dle žádosti p. Kudlové

11.  Prodej p.č. 786 v k.ú. Bedřichov o výměře 734 m2 za cenu 10,- Kč/m2, st. p.č. 136 o výměře 32 m2 za cenu 100,-Kč/m2 - Vysloužilovi

12.  Nákup rýny na vodojem

13.  Snížení  faktury Jana Ryšánka č. 2007093 za zhotovení kanalizační přípojky ke kravínu v Mostkově o částku 26.268,-- Kč, tedy na 50 tisíc Kč.

14.  Nákup nového  křovinořezu z nabídky za současný neopravitelný, který je nutno vyřadit

 

Rada obce pověřuje:

Ø      p. Lysáka stanovit den (čtvrtek nebo pátek)  odvozu komunálního odpadu v Mostkově

Ø      p. starostu a místostarostu k provedení místního šetření ve věci prodeje pozemků žadatelů p. Šenka, Žídka, Wezdenka

 

 

 

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek               ………………………

 

 

Schválil:     Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č.8 (16.8.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)