Usnesení rady č. 23(22.1.2009)

Zveřejněno: 2. 2. 2009

 

Usnesení z 23. schůze rady obce konané dne 22.1.2009 ve 13,00 hodin na OÚ Oskava                         

 

Rada bere na vědomí:

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze rady – splněny všechny uložené úkoly

2.      Informace p. starosty o vyřízení úvěru  

3.      Žádost p. Plachého o možnost zavedení internetu v Bedřichově. Obec zahájila jednání s poskytováním služeb

4.      Zápis z jednání 18. valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Uničovsko

5.      Popis projektu – víceúčelový komunitní dům v Třemešku

6.      Žádost č.j. 958/08 ze dne 15.12.2008 občanů Oskavy – Václavova o vybudování nové místní komunikace ve Václavově

Rada obce schvaluje:

 1. Zrušení nájemní smlouvy  včetně záloh na služby  provozovny kadeřnictví a uzavření nové nájemní smlouvy ve výši 170,-- Kč/m2 ročně. Na služby (voda, stočné, plyn a elektřina) bude uzavřena samostatná smlouva s příspěvkovou organizací ZŠ. 
 2. Zápis hlavní inventarizační komise a souhlasí s návrhem na vyřazení majetku
 3. Pronájem pozemku p.č. 636/3 ostatní plocha v k.ú. Oskava za cenu 1,-- Kč/m2 , žadatelé p. Sedlák, Padalík
 4. Darovací smlouvu ve výši 2.000,-- Kč jako startovné na akci „Hry bez hranic“ ve prospěch DDM Vila Tereza Uničov
 5. Zakoupení daru v hodnotě max. 500,-- Kč do tomboly těm subjektům, kteří poskytnou dar do tomboly na ples Obecního úřadu Oskava
 6. Nabídku besed spojenou s promítáním diapozitivů za cenu 1.000 – 1.500,-- Kč dne 25.2.2009 v základní škole (knihovna?)
 7. Pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku neziskové organizaci dětského kmene Ligy lesní moudrosti od 1.2.2009 za účelem schůzek.  Do smlouvy  zapracovat podmínku okamžitého uvolnění prostor při nutnosti poskytnutí nouzového ubytování ze strany obce. Rada zjistí technickou a finanční možnost vybudování společných WC  pro budovu č.p. 30 a poté by došlo k přemístění a uvolnění těchto prostor  
 8. Příspěvek ve výši 1.000,-- Kč na pohřebné p. Cesneka Miroslava dle žádosti č.j. 946/08 ze dne 10.12.2008 p. Knápkové
 9. Záměr prodeje:

Ø      pozemku  p.č. 1020/2 v k.ú. Bedřichov, ostatní plocha o výměře 704 m2

Ø      pozemku p.č. 642/101 a 642/3ZE-EN, ZE-PK v k.ú. Mostkov

 

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Prodej pozemku p.č. 642/101 a 642/3 v k.ú. Mostkov, žadatel p. Brada Ladislav

Rada obce pověřeje:

 1. p. starostu a místostarostu k provedení místního šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 1020/2 v k.ú. Bedřichov a zjištění vlastníků sousedních pozemků 
 2. p. starostu a místostarostu k zadání změny geometrického plánu a zajištění legalizace stavebních parcel v k.ú. Mostkov pozemku p.č. 163/2 a 163/5                     

 

 

Zapsal:         Tomáš Matoušek                          ………………………

Schválil:       Radomil Brada                             ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 23(22.1.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)