Usnesení ZO č.12 (10.9.2008)

Zveřejněno: 19. 9. 2008

 

Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 10.9.2008 v 17,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 11. zasedání ZO:

Ø      výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci místních komunikací v k.ú. Nemrlov a v Oskavě za školou splněno v 18. radě – KARETA, s.r.o. Bruntál

Ø      výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci autobusových zastávek splněno v 17. radě - KARETA, s.r.o Bruntál

Ø      výběr nejvýhodnější nabídky na prodej pozemků v k.ú. Mostkov splněno v 18. radě  – p. Valentová Hana  

 1. Usnesení z jednání rady obce č. 17 ze dne 1.7.2008 a č.18 ze dne 21.8.2008 předáno zastupitelům  v tištěné podobě před jednáním ZO
 2. Odstoupení p. Voglové od původní žádosti o prodej pozemku p.č. 411/4 v k.ú. Oskava
 3. Informace Krajského úřadu k připomínkovému řízení k jízdním řádům autobusové dopravy - požadavek na možné obnovení spoje o sobotách a nedělích v 05,45 hodin z Bedřichova do Olomouce 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program dnešního veřejného zasedání všemi přítomnými a ověřovatele zápisu Mgr. Dana Martinková, p. Miroslav Šalamoun
 2. Smlouvu o zprostředkování prodeje č.  233/07 mezi HRK s.r.o Olomouc a Obcí Oskava prodeje NP v obci Oskava č.p. 88 (bývalé kino) a st. p.č. 19/2 s novou kupní cenou, slevou provizí a plnou moc k zastupování
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Oskava a firmou KARETA s.r.o. Bruntál na rekonstrukci autobusových zastávek v obci Oskava, k.ú. Oskava, Třemešek a Bedřichov. Dodatek se týká prodloužení termínu předání díla do 30.9.2008
 4. Rekonstrukci výměny tlakových nádob z činnosti a propojení rozvodů za cenu do 10.450,-- Kč+DPH  dle cenové nabídky firmy ŠPVS Šumperk, a.s.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 10 tisíc Kč pro JSDHO, přijetí příspěvku, spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
 6. Udělení plné moci společnosti ŠPVS Šumperk k zastupování obce v řízeních před správním úřadem ve věci vydání povolení k nakládání s vodami, a užívání vodních děl
 7. Smlouvu o dílo mezi firmou KARETA s.r.o. Bruntál a Obcí Oskava na „Opravu místních komunikací Oskava – rok 2008 (Nemrlov pod požární zbrojnicí, Oskava za školou, Třemešek k bytovkám a ke hřbitovu)
 8. Rekonstrukci místní komunikace v Mostkově ke „GDF“ ze cenu 42.840,-- Kč
 9. Smlouvu o přijetí finančního daru od firmy GDF Mostkov ve výši 42.840,-- Kč
 10. Smlouvu o krátkodobé finanční výpomoci mezi Obcí Oskava a firmou Ing. Adamce ve výši 1 mil. Kč na dobu 40 dnů od připsání na účet obce.  Úrok ve výši 150 tisíc Kč s následným darováním zpět do obce a jejich  použití dle určení poskytovatele výpomoci
 11. Vyřízení kontokorentu účtu vedeného u ČSOB ve výši 2 miliony Kč
 12. Uvolnění finančních prostředků na konání oslav založení základní školy do maximální výše 100 tisíc Kč, pověřit finanční výbor k zapracování do rozpočtu na r. 2009, pokusit se zajistit spolufinancování  sponzory
 13. Text dopisu pro energetické závody a to ve smyslu jak protestu proti navrhovanému řešení, tak i návrhu alternativních variant (úplný odklon trasy vedení mezi Nemrlov a Libinu)
 14. Pronájem pozemku p.č. 243/3 v k.ú. Nemrlov manželům Reichelovým za cenu 1,-- Kč/m2
 15. Záměr vyvěšení:

Ø      prodeje pozemku p.č. 283/101, 283/2 ZE-EN dle GP v k.ú. Oskava, žadatelé manželé Tokarovi dle žádosti č.j. 673/08

Ø      prodeje části  pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Oskava, žádost č.j.674/08  p.        Ficek

Ø      prodeje pozemku p.č. 429/10 ZE-Pk o výměře 135 m2 v k.ú. Václavov, žadatel p. Cekota  

Ø      darování pozemku p.č. 816/1 o výměře 1346 m2 ostatní plocha firmě LČR , s.p.

 1. Odkup pozemků od:

Ø      LČR, s.p. pozemek p.č. 352/1 v k.ú. Oskava

Ø      společnosti MARWOOD, s.r.o pozemek p.č. 442/12 o výměře 2361 m2 v k.ú.Třemešek, cena 5,-- Kč/m2

 1. Prodej a cenu pozemku:

Ø      části p.č. 712/24 v k.ú. Mostkov za cenu 5,--Kč/m2 žadatel p. Vykopal dle žádosti č.j. 672/08 ze dne 8.9.2008, GP si zaplatí žadatel

Ø      p.č. 726 v k.ú. Mostkov o výměře 36 m2 za cenu 5,--Kč/m2, žádost č.j. 538/08 manželé Strakovi

Ø      p.č. 373, 374, 375, 378 a 380/4 v k.ú. Mostkov p. Valentové za cenu 18,-- Kč/m2 o celkové výměře 18.954 m2

Ø      p.č. 429/3 v k.ú. Václavov o výměře 286 m2 za cenu 10,-- Kč/m2 p.  Cekotovi

Ø      části p.č. st. 47/1 a pozemku p.č. st. 38 v k.ú. Václavov za cenu 20,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Petrášovi

Ø      části p.č. st. 47/1 v k.ú. Václavov za cenu 20,-- Kč/m2 , žadatelka p. Kubíčková

Ø      p.č. 163/2, trvalý travní porost o výměře 2295 m2 v k.ú. Mostkov za účelem výstavby rodinného domku, cena 35,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Petříkovi

Ø      p.č. 163/3, louka o výměře 2441 m2 v k.ú. Mostkov za účelem výstavby rodinného domku, cena 35,-- Kč/m2 , dle žádosti č.j. 672/2008 p. Světnické

Ø      p.č. 871, 869 v k.ú. Oskava, cena 20,-- Kč/m2 dle žádosti č.j. 553/2008 firmy EnRen s.r.o

Ø      p.č. 411/14, zahrada o výměře 560 m2, cena 5,- Kč/m2 dle žádosti č.j. 644/08 p. Jaroše

Ø      části pozemku p.č. 234/13 dle GP v k.ú. Nemrlov, cena 5,-- Kč/m2, dle žádosti č.j. 501/08 manželů Pluskalových

Ø      p.č. 38/4 v k.ú. Václavov o výměře 44 m2 , cena 20,-- Kč/m2, žadatelé p. Chvojková a Bartošíková

Ø      p.č. 100 zahrada, p.č. 105 orná půda v k.ú. Bedřichov, cena 1,-- Kč/m2, žadatelé manželé Dudovi

 

Zastupitelstvo neschvaluje :

 1. Žádost p. Davida Wezdenko na odprodej pozemků uvedených v žádosti. Rozhodnutí o prodeji parcel uvedených v seznamu bude vydáno až po zpracování územního plánu, kde se předpokládá využití některých parcel k veřejnému zájmu
 2. Smlouvu o půjčce obci Oskava mezi Obcí Oskava a p. Světnickou ve výši 1 mil. Kč, úrok z vypůjčených finančních prostředků v celkové výši 150 tisíc Kč, na dobu 30 dnů od připsání na účet obce a vlastní směnku Obce Oskava ve prospěch p. Lenky   Světnické. Obci byla předložena ještě jedna - výhodnější nabídka půjčky
 3. Žádost p. Kováříka a sl. Svetičové o prodej pozemku p.č. 429/3 v k.ú. Václavov. Odprodej byl schválen 2. zájemci k zajištění přístupu k pozemku.       

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      starostu  p. Bradu a Ing. Adamce k jednání ve věci navrhovaných změn vedení trasy

      VVN 400   KV

2.      Finanční výbor  zapracovat do rozpočtu na rok 2009 výdaje na  školství k oslavě

      výročí založení základní školy

 1. Slečnu Žampachovou k zaslání výzvy s návrhem na společné jednání mezi p. Peřinou a p. Špičkovou ve věci prodeje pozemku p.č. 59/3 v k.ú. Třemešek
 2. p. starostu Bradu k jednání o možnosti posunutí značky autobusové zastávky ke hraně kostela
 3. p. starostu k zaslání oznámení provozovateli VO Nemrlov o nefunkčnosti některých zářivek,  stálé svícení
 4. p. starostu a místostarostu ke svolání místního šetření ve Václavově ve věci požadavku občanů na opravu hřbitova a márnice
 5. p. starostu zpracovat informativní článek o trase VVN 400 KV do Oskavského zpravodaje
 6. p. místostarostu ke zjištění vlastníků pozemků pod zamýšlenou trasou VVN

 

 

Způsob hlasování – veřejné a o všech bodech najednou:

Pro:  13                  proti:  0                 zdržel se hlasování: 0 

 

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                                ………………………………….

místostarosta: Tomáš Matoušek                           ………………………………….

Ověřovatel:  Mgr. Dana Martinková                   ………………………………….

Ověřovatel:   Miroslav Šalamoun                        ………………………………….

 

Schůze ukončena ve 21,00 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.12 (10.9.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)