Usnesení rady č. 8 (11.9.2003)

Zveřejněno: 8. 10. 2003

 

Usnesení z 8. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 11.9.2003

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Informaci pana starosty o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka OÚ. Výběrová komise jmenována ve složení: předseda – p. Koryťák, členové komise- p. Gajdoš, Taláček, Šalamoun, Punčochářová, Provázek, Matoušek, Tkadlecová, Hanáková, Cacková, Tokarová

2.      Zprávu Min. informatiky o zahájení provozu „PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY“

3.      Vzdání se práva nájemníka – p. Bartlová

4.      Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zrušení nařízení exekuce proti J. Janalíkovi

5.      Žádost o podporu vydání knihy Heleny Novákové „Ztracená Oskava“. Po předložení celého výtisku knihy může být žádost posouzena

6.      Informaci ředitele ZŠ Oskava o finančním stavu příspěvkové organizace do konce roku – dorovnání mezd, provozní prostředky, nutné opravy – odvětrání kotelny, škrabky v kuchyni, jednotlivé platby budou upřesňovány s p. Hanákovou.

7.      Vyjádření chatového výboru k odprodeji parcely Ing. Kubíčkovi, p. Tokarová zajistí podklady

 

Rada obce schvaluje:

1.      Prodej dřeva p. Dostálovi, 2-3 m2 za cenu 500,- Kč

2.      Nalezené horské kolo ponechat na obci jako služební, druhé kolo značky Liberta po upřesnění bude prodáno

3.      Pronájem části pozemku p.č. 234/5  v k.ú. Nemrlov – Koulová Petra  s podmínkou zachování vjezdu

4.      Odměnu pro ředitele ZŠ ve výši 10.000,- Kč – na základě úpravy rozpočtu přímých neinvestičních nákladů školských a předškolských zařízení

 

Rada obce neschvaluje:

1.      Žádost o finanční příspěvek Arcidiecézní charitě Olomouc 

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce:

1.      Pověřit p. starostu k zajištění podkladů pro možnost zřízení úvěr u ČSOB

2.      Pověřit p. starostu k podpisu smluv a zajištění stavebního povolení

3.      Projednat na veřejném zasedání situaci s volně pobíhajícími psy a uveřejnit v příštím čísle Oskavského zpravodaje

4.      Schválit:

·        podání žádosti SFŽP na vybudování „KANALIZACE MOSTKOV“

·        podání žádosti Ministru životního prostředí o udělení výjimky na financování akce „KANALIZACE MOSTKOV“

·        návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro umístění kanalizačních odboček a veřejných částí přípojek Mostkov – Ing. Kunert

·        návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro umístění kanalizačních odboček a veřejných částí přípojek v Oskavě od křižovatky na Třemešek po konec Oskavy + STL plynovod po konec Oskavy – Ing. Kunert

·        návrh smlouvy na zpracování realizační dokumentace „Kanalizace Oskava – Mostkov, Ing. Matuška

·        záměr prodeje pozemku p.č. 37, 42/1, 42/2  v k.ú Václavov

·        záměr prodeje pozemku p.č. 521/17, 521/19, část 521/2  v k.ú. Mostkov

·        prodej bytu Oskava 12 p.Radoslavu Pořízkovi

·        možnost výstavby garáží na sídlišti v Oskavě na základě výsledku místního šetření

·        darování řeziva na opravu kostela dle obnovené žádosti na základě výsledku místního šetření lesního hospodáře

·        zaslání vyjádření ČKA:

·        dohodu o provedení práce Mgr. Navrátilová – zpracování Oskavského zpravodaje, odměna za jedno vydání 2.900,- Kč (4x ročně)

·        dohodu o provedení práce Mgr. Sobek – zpracování kroniky včetně roku 2000, 2001, odměna za jeden rok činí 8.800,- Kč. Odměna za rok 2000 a 2001 bude vyplacena v roce 2003

 

      Rada pověřuje:

1.      pana starostu k zjištění informací o možnosti využití SMS INFO KANÁL „MĚSTSKÝ ROZHLAS DO KAPSY“, jako možnost využití pro šíření informací,                     termín: do příští rady

2.      pana starostu a místostarostu k provedení místního šetření k žádosti na opravu strouhy v Nemrlově - zprůchodnění                                                             termín: do příští rady

3.      pana starostu a místostarostu k provedení místního šetření ve věci žádosti o odprodej dílny v domě č. 128, žadatel p. Kaller                                            termín: do příští rady

4.      pana Doubravu k místnímu šetření ve věci povolení kácení stromů, žadatelé manželé Škurkovi a Metnarovi                                                                     termín:  do 30.10.

5.      pana starostu a místostarostu k provedení místního šetření ve věci odprodeje pozemku p.č. 522 v k.ú. Mostkov ing. Kubíčkovi a v kladném případě  doporučí záměr prodeje,    termín: do příští rady

6.      pana starostu k zajištění zadání zpracování nejnutnějších oprav místní komunikace v k.ú. Bedřichov – véska

7.      Předsedu kontrolního a revizního výboru k provedení vnitřního auditu – výzva

8.      p. Tokarovou k zajištění podkladů k odprodeji parcely č. 522 v k.ú. Mostkov, dle vyjádření chatového výboru

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Tomáš Matoušek – místostarosta                   ……………………………………

 

 

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                ……………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 8 (11.9.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)