Usnesení ZO č. 6 (23.6.2011)

Zveřejněno: 27. 7. 2011

 

Usnesení z 6. zastupitelstva obce konaného dne 23.6.2011                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.           Usnesení rady č. 4 ze dne 5.5.2011

2.           Kontrolu usnesení z 3. veřejného zasedání: bezpečnost komunikace u MŠ trvá (Tokar), ošetření kaštanů u MŠ – zatím trvá (Ing. Hýbner), nabídky elektroinstalační práce v MŠ – splněno (p. Minařík), realizace dle finančních možností,  při zveřejnění záměru prodeje přiložit snímky – splněno (p. Tokarová), rozpočtový výhled na r. 2012 – 2014 – splněno, dokončit výběrové řízení na opravu VO Třemešek, Mostkov (Janků J.), realizace dle finančních možností obce, dopis z Města Chlumec nad Cidlinou – splněno

3.           Nabídku na úsporná opatření budovy MŠ od firmy SULKO

4.            Smlouvu o poskytování pravidelného servisu mezi Obcí Oskava a firmou ASI s.r.o Mohelnice s tím, že po zjištění skutečných nákladů na servis softwaru na obci bude o této smlouvě rozhodnuto

5.            Nabídku na dodávku levného zemního plynu, nutno porovnat a vyhodnotit nejvýhodnější

 

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program dnešního jednání zastupitelstva, rozšíření programu o 1 bod – rozpočtové změny. Schváleno: 11 hlasy

2.    Ověřovatele zápisu: Mgr. Věra Kyselá, Ing. Stanislav Hýbner – schváleno: 11 hlasy

3.    Způsob hlasování: veřejné, o všech bodech najednou, schváleno: 11 hlasy, v průběhu jednání se dostavili  zastupitelé p. Tokar, Navrátilová

4.    Účelovou dotaci z KÚOK Olomouc pro JSDHO Nemrlov ve výši 3.120, Kč

5.    Smlouvu č. 10051091 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Obcí Oskava a SFŽP Praha na protipovodňová opatření

6.    Smlouvu o postoupení pohledávky mezi Obcí Oskava a CCF Reality s.r.o. ¨

7.    Oznámení o postoupení pohledávky mezi Obcí Oskava a firmou CCF Reality s.r.o           (Mertlík, Válka)

8.    Dohodu o úplatě ke smlouvě o postoupení pohledávky reg. Číslo: cefreality-7000-2011 ze dne 21.2.2011 mezi Obcí Oskava a firmou CCF Reality s.r.o (Mertlík, Válka)

9.    Závěrečný účet Obce Oskava za rok 2010

10.                 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2010 Krajským úřadem Olomouckého kraje, přijatá nápravná opatření z kontroly hospodaření:

- nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací

Nápravné opatření: Dodržovat důsledné zákon č. 320/2001 Sb., - § 26 odst. l a 5, aby nedocházelo k rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností, provádět rozpočtová opatření.

Termín: průběžně, kontrola za I. pololetí

Odpovídá: příkazce operace a správce operace dle kontrolního řádu obce             

- porušeno ustanovení § 21 odst. l zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech týkající se přijatých záloh a vrácených prostředků - koncem  příslušného  roku  nelze u výdajových položek  na energie mít zápornou hodnotu

Nápravné opatření:  účetní obce byla seznámena s tímto nedostatkem, aby k tomuto již nedocházelo

Termín: průběžně                                      Odpovídá: účetní obce

 

- nebyl dodržen Český účetní standard č. 701, kdy nebyl v případě prodeje pozemků okamžik uskutečnění účetního případu zaúčtován den návrhu na vklad na katastrální úřad.

Nápravné opatření : účetní byla poučena o dodržování účetních postupů v případě prodeje pozemků

Termín:   od června 2011 postupovat  v souladu s  ČÚS č. 701,  bude účtováno o prodeji pozemků  v den návrhu na vklad.

- neoprávněné použití dotace na Volby do zastupitelstvem obce ve dnech  15. a 16. 10. 2011 -    částka 4.284 Kč

Nápravné opatření: částka 4.284 Kč - neoprávněné použití dotace bylo převedeno na účet finančního úřadu a zažádáno o překontrolování čerpání dotace.

Všechny nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny, byla přijata nápravná opatření, aby se již tyto nedostatky neopakovaly

11.  Poskytnutí sponzorského daru pro SDH Nemrlov na pomoc při zajištění uspořádání Velké ceny okresu Šumperk ve výši 5 tisíc Kč

12.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8001427/VB01/Zá mezi Obcí Oskava a firmou ENCO group, s.r.o – přípojka NN u domu p. Köhlera

13.  Objednávku na projektovou studii s firmou IWWA s.r.o na zpevnění povrchu pro kompostování, cena cca 7 tisíc Kč

14.  Smlouvu s advokátní kanceláří Šubrtová a Sršňová do 31.12.2011, paušální odměna ve výši 5 tisíc Kč za měsíc

15.  Rozpočtové opatření č. 1 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domu a bytů v r. 2011 ve výši 7572,- Kč

16.  Rozpočtové opatření č. 2 – neinvestiční dotace na odbornou přípravu sboru dobrovolných hasičů v r. 2011 ve výši 3.120,-- Kč

17.  Rozpočtové opatření č. 3 -  přesun položek z jednotlivých § v rámci výdajů  ve výši 120 tisíc Kč

18.  Rozpočtové opatření č. 4 – čerpání výdajů z kontokorentu dle skutečného stavu ve výši 6.000 tisíc Kč  

19.  Vypovězení a ukončení smlouvy mezi Obcí Oskava a Ing. Kunertem ze dne 11.10.2007

20.  Nabídku firmy ELRAM na elektroinstalační práce v MŠ, realizace bude započata dle finančních možností obce

21.  Zásady pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu obce Oskava (Statut SF)

22.  Investiční příspěvek mikroregionu Uničovsko ve výši 24.750,- Kč jako vlastní podíl obce Oskava (50 %) na zakoupení stanů v rámci projektu financovaného z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje s tím, že mezi obcí a mikroregionem Uničovsko bude uzavřena smlouva o výpůjčce po dobu trvání projektu.    

23.  Záměr odprodeje budovy zdravotního střediska čp. 167 v Oskavě

24.  Omezující podmínky k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 519/5, p.č. 524/4 a p.č. 806 v k.ú. Oskava od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

25.  Odkup pozemků p.č. 10, p.č. 39/2 a p.č. 39/3 v k.ú. Nemrlov od p. Vrbové zpět do vlastnictví obce dle podmínek uvedených v kupní smlouvě

26.  Prodej pozemku p.č. 429/15 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Václavov za cenu 20,- Kč/m2 manželům Cekotovým

27.  Prodej pozemku p.č. 442/1 orná půda o výměře 200 m2  v k.ú. Václavov za cenu 20,- Kč/m2 p. Janálovi (Hotel Václavov)

28.  Směnu pozemku p.č. 429/12 ostatní plocha část o výměře 39 m2 za pozemek p.č. 12/2 zahrada o výměře 39 m2 dle GP v k.ú. Václavov mezi Obcí Oskava a manžely Caldovými

29.  Směnnou smlouvu mezi Obcí Oskava a Olomoucký Kraj Olomouc v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Václavov, v k.ú. Nemrlov  a v k.ú. Oskava  takto: bezúplatný převod pozemku p.č. 456 ostatní plocha o výměře 6963 m2 v k.ú. Václavov z hospodaření Správy silnic do vlastnictví obce Oskava a současně převod p.č. 234/13 ost. Plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Nemrlov, p.č. 803 o výměře 94 m2 a p.č. 802/3 o výměře 4058 m2 z vlastnictví obce Oskava do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Smlouvu o dodání bezdrátového rozhlasu SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením č. 32/2011 mezi Obcí Oskav a firmou Bártek Rozhlasy, s.r.o ve výši 23.616,-- Kč, Účelem smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění rozhlasu

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      radu obce k rozpočtovým změnám v oblasti příjmů neomezeně a v oblasti výdajů do výše 30 tisíc Kč

2.      právníka k sepsání reklamace ve věci instalace bezdrátového rozhlasu

3.      p. Lysáka, Ing. Adamce, Ing. Beránkovou, Mgr. Martinkovou, Pluskala k prověření možnosti vytvořit rezervu v rozpočtu na pokrytí mzdových nákladů speciálního pedagoga v mateřské škole

4.      Ing. Beránkovou, Lysáka, Hanákovou ke zpracování směrnice o účetnictví a předložení na další jednání zastupitelstva k odsouhlasení

5.      p. Pluskala k vyřízení pojistné události na objektech v majetku obce

6.      členy zastupitelstva obce ke kontrole revizních šachet kanalizace v období 07-08/2011

7.      p. starostu k místnímu šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 767/3 trvalý travní porost v k.ú. Bedřichov, žadatelka Mgr. Zemánková

 

 

 

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

 

Tajemník OÚ:   Petr  Lysák                                                   ………………………………..

 

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Věra Kyselá                                          …..……...……………………

 

 

 

Ověřovatel:       Ing. Stanislav  Hýbner                                  ……………………………….

 

 

 

 

 

Zapsal tajemník OÚ:  Petr Lysák, schůze ukončena ve 22,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 6 (23.6.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)