Usnesení ZO č.9(14.2.2008)

Zveřejněno: 6. 3. 2008

 

Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 14.2.2008 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 8. zasedání ZO: trvá úkol porovnání pojištění nemovitostí a majetku mezi pojišťovnami, prodej budovy polesí - za tuto cenu nejsou zájemci, ostatní úkoly splněny
 2. Usnesení z jednání rady č. 11 a 12
 3. Předložené programy pojištění od České pojišťovny a.s.  
 4. Veškerou dokumentaci předanou z rady obce týkající se prodeje náhonu v k.ú Oskava s tím, že prodej je řádně uskutečněn, kupní smlouva uhrazena a jsou připraveny k registraci na KÚ a dále se otázkou již ZO nebude zabývat
 5. Možnost využití právních služeb p. Kozáka - v případě potřeby doplnění smlouvy

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Ověřovatele dnešního jednání: Mgr. Dana Martinková a Mgr. Stanislav Lysák
 2. Rozšíření programu dnešního jednání o  1 bod: kupní smlouva na p.č. 1003/4 v k.ú. Třemešek,  jednohlasně schváleno
 3. Smlouvu č. 6440 o dodávce a odvádění odpadních vod mezi Obcí Oskava a ŠPVS Šumperk, a.s. pro obecní objekty
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 1014/1 ostatní plocha a p.č. 1072/2, vodní plocha v k.ú. Bedřichov mezi Obcí Oskava a ČEZ Distribuce, a.s.
 5. Smlouvu o ošetřování psů mezi Obcí Oskava a firmou S.E.A.R Snímal Life Rescue
 6. Dohodu mezi Obcí Oskava a Městem Šumperk o příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou na rok 2008  ve výši 261.534,-- Kč
 7. Bezúplatný převod pozemku.č. 847 o výměře 33.661 m2 v k.ú. Oskava na LČR (Správa toků)
 8. Projektovou dokumentaci na vybudování víceúčelového hřiště v Oskavě
 9. Záměr bezúplatného převodu nebo prodeje pozemků p.č. 442/2 trvalý travní porost o výměře 1473 m2 v k.ú. Oskava a p.č. 442/3 trvalý travní porost o výměře 784 m2 , oba v k.ú. Oskava od Pozemkového fondu
 10. Záměr směny pozemku p.č. 442/1 trvalý travní porost o výměře 1953 m2 v k.ú. Oskava od Ing. Nováka za pozemek podobné bonity a výměry
 11. Nákup mulčovače pro potřeby obce, nutno zapracovat do rozpočtu na rok 2008
 12. Snížení prodejní ceny budovy bývalého polesí včetně pozemků o 100 tisíc Kč, nová prodejní cena je tedy 600 tisíc Kč
 13. Snížení prodejní ceny budovy bývalého kina č.p. 88 stojící na p.č. st. 19/2 v k.ú. Oskava o 20 tisíc Kč dle žádosti p. Kargerové
 14. Bezúplatný převod p.č. 816/1 ostatní plocha o výměře 1346 m2 v k.ú. Oskava od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Oskava
 15. Kroniku obce Oskava za rok 2006 včetně příloh
 16. Podání žádosti z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2008 v projektu Rekonstrukce doprovodné občanské vybavenosti obce Oskava v podobě autobusových zastávek 
 17. Změnu žadatele v odkupu nemovitosti KD Bedřichov – odstupuje p. Průša, nový žadatel p. Kunický
 18. Změnu žadatele v odkupu pozemku p.č. 411/1 zahrada v k.ú. Oskava po p. Daňkovi (zemřel), žadatelka Voglová Alena (sestra zemřelého)
 19. Smlouvu mezi Obcí Oskava a Městskou knihovnou Šumperk o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně
 20. Instalaci 2 počítačů do knihovny, nákup 1 monitoru
 21. Mandátní smlouvu  mezi Obcí Oskava a firmou Český projekt – poradenství, s.r.o Předmětem smlouvy je projekt realizace úspor energie – zateplení obecních objektů
 22. Strategický plán rozvoje obce Oskava pro období 2008 – 2013 (součást žádosti z programu POV – autobusové zastávky) č.j. 148/08 z 14.2.2008
 23. Nabídku řešení prostoru za hřištěm: „Areál volnočasových aktivit a relaxace“
 24. Prodeje pozemků a kupní ceny:

·                   p.č. 521/2 (část) v k.ú. Mostkov manželům Blaškovým za cenu 30,-- Kč/m2

·                    p.č. 42 a 874 v k.ú. Oskava p. Kubíčkové se souhlasem majitelů domu č.p. 172 o dalším využívání pozemku za cenu 10,-- Kč/m2

·                    pozemku p.č. 88/2 a p.č. st. 161/2 oba v k.ú. Oskava za cenu 5,-- Kč/m2 Janě a Petru Skopalovým

·                    bezúplatný převod pozemku p.č. 485/1 v k.ú. Oskava ve vlastnictví p. Bartkové na Obec Oskava

·                    bezúplatný převod pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Oskava ve vlastnictví p. Zezuly

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Prodej pozemku p.č. 578 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Paciorkovi  

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p. starostu a místostarostu k jednání s p. Sedlákem a Padalíkem o možnosti odstoupení od uzavřené kupní smlouvy na pozemek p.č. 1034 v k.ú. Třemešek a možnost hledání náhradního pozemku

2.      p. tajemníka k porovnání ročních nákladů stavební čety a dopravy

 

Hlasování veřejné:

O bodě č. 2 – kupní smlouva na pozemek p.č. 1003/4 v k.ú. Třemešek bylo hlasování samostatně s výsledkem:

12 členů pro, 0 členů proti, nikdo se nezdržel hlasování

O ostatních bodech rozhodnuto najednou s výsledkem:

12 členů pro, 0 členů proti, nikdo se nezdržel hlasování

 

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                           ………………………………….

 

místostarosta – Tomáš  M a t o u š e k            ………………………………….

 

ověřovatel – Mgr. Dana Martinková               ………………………………….

 

ověřovatel -  Mgr. Stanislav Lysák                 …………………………………..

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.9(14.2.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)