Usnesení ZO č. 5 (22.3.2011)

Zveřejněno: 4. 4. 2011

 

Usnesení z 5. zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2011                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.           Usnesení rady č. 3 ze dne 3.3.2011

2.           Kontrola usnesení 4. veřejného zasedání nebyla provedena, úkoly se přesouvají na příští jednání ZO

3.           Revizní zprávu kontrolního výboru

4.           Nabídku firmy Veolia na přepravu pro TJ Jiskra Oskava

5.           Nabídku dodávek PSV na akci „Rekonstrukce osvětlení třídy a herny v MŠ Oskava“, bude řešeno později po přidělení úvěru

6.           Změnu úlev při neplacení školného z důvodu pobírání sociálního příplatku. Novelou zákona č. 117/1995 Sb. tato úleva zaniká

   Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program dnešního jednání zastupitelstva  – schváleno 15 hlasy, proti 0, zdržel se  0

2.    Ověřovatele zápisu: Mgr. Věra Kyselá, p. Charvát – schváleno 14 pro, proti 0, 1 se zdržel hlasování

3.    Způsob hlasování:

     veřejné – schváleno 15 pro, proti 0, nikdo se nezdržel

     o jednotlivých bodech samostatně – schváleno 14 pro, proti 0, 1 se zdržel

4.    Jednací řád zastupitelstva obce Oskava byl schválen většinou hlasů. Hlasování pro jednotlivé body:

-    čl. 2, odstavec 2 – svolání ZO 14 dnů předem pozvánkou na e-mail a zprávou SMS – hlasování: 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

-         čl. 3, odstavec 3 – hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

-         čl. 7, odstavec 12 – hlasování: 15 pro

-         čl. 12, odstavec 3 – hlasování: 15 pro

-         čl. 12, odstavec 5 – hlasování: 15 pro

5.    Rozpočet obce na rok 2011 na straně příjmů ve výši 15.268.700,- Kč, na straně výdajů ve výši 16.000.700,- Kč a 8. třída financování ve výši 732.000,- Kč.              Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

6.    Odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od  1.4.2011 ve výši

Ing. Adamec Zbyšek 0,- Kč

Mgr. Kyselá Věra 0,- Kč

Ing. Beránková Anna 0,- Kč

p. Barbořáková Hana 0,- Kč

p. Charvát Marek 0,- Kč

p. Navrátilová Vladislava 0,- Kč - tito členové se nároku na odměnu vzdávají ve prospěch obce

Ing. Bartoň Miroslav 5.000,- Kč

Ing. Hýbner Stanislav 1.000,- Kč

p. Janků Jiří 500,- Kč

Mgr. Martinková Dana 1.000,- Kč

p. Minařík Jaroslav 1.000,- Kč

p. Pluskal František 1.000,- Kč

p. Tokar Vladimír 500,- Kč

p. Valouch Jiří 1.000,- Kč

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

7.      Podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 u Krajského úřadu Olomouc. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8.      Navýšení stočného o 2,- Kč s platností od 1.4.2011 mimo CNM. Hlasování: 15 pro

9.      Cenovou nabídku č.j. 117/2011 p. Aloise Vrbu na autobusovou přepravu pro Jiskru Oskava. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

10.  Podání žádosti  MŠ Oskava o dotaci ve výši do 25 tisíc na akci Dětský den pořádaný MŠ Oskava na KÚOK Olomouc. Žádost bude podaná prostřednictvím sdružení „Pastelka“. Hlasování 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11.  Výzvu Města Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání příjmů obcí v rámci rozpočtového určení daní (RUD) č.j. 170/2011 ze dne 3.3.2011) a zároveň pověřuje p. starostu k odpovědi. Hlasování: 15 pro

12.  Dohodu o výpůjčce a převedení informační tabule od Mikroregionu Uničovsko do majetku obce (č.j. 124/2011 ze dne 8.2.2011). Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel

13.  Stanovy „Svazku obcí mikroregionu Uničovsko“ dle č.j. 187/2011. Hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi

14.  Dohodu č.j. 134/2011 o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2011 mezi Městem Šumperk a Obcí Oskava ve výši 284.820,- Kč. Hlasování: 15 pro

15.  Nákup pozemku od Lesů ČR p.č. 352/1 zahrada o výměře 655 m2 v k.ú. Oskava za 33.300,- Kč dle č.j. 182/2011. Hlasování: 9 pro, 6 proti

16.  Směnnou smlouvu S 357/07/104 mezi Obcí Oskava a Lesy ČR. Hlasování: 15 pro

17.  Prodej pozemků: díl „f“o výměře 4 m2, „ch“ o výměře 2 m2 a „x“ o výměře 7 m2 vzniklé rozdělením dle GP z pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Oskava a p.č. 460/12 ostatní plocha o výměře 196 m2 vzniklá oddělením dle GP z pozemku p.č. 460/1 a odkup pozemku dílu „b“ o výměře 12 m2 díl „d“ o výměře 2 m2 a díl „e“  o výměře 3 m2 vzniklé oddělením dle GP za cenu  1,- Kč.  Hlasování: 12 pro, 3 se zdrželi

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Žádost lékařů  č.j.178/2011 o výměnu oken na zdravotním středisku v Oskavě Hlasování: neschváleno 15 hlasy

2.      Návrh smlouvy o dílo č. GHC/2011-02-09 na zpracování projektu obnovy zeleně v centrální části obce pro financování z OP ŽP z priority Zlepšování stavu přírody a krajiny . Hlasování: 4 pro schválení, 6 proti schválení, 5 se zdrželo

Zastupitelstvo revokuje:

1.      Usnesení 3. veřejného zasedání ze dne 31.1.2011 v bodě č. 3, oddíl schvaluje – jedná se o navýšení stočného o 2,- Kč s platností od 1.7.2011 mimo CNM. Hlasování:15 pro

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p.Jiřího Janků k zajištění výběrového řízení na dodávku rekonstrukce veřejného osvětlení na Třemešku a Mostkově

2.      p. starostu k odpovědi na dopis č.j. 170/2011 z Města Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání příjmů obcí v rámci RUD

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Věra Kyselá                                          …..……...……………………

 

 

Ověřovatel:       Marek Charvát                                               ……………………………….

 

 

Zapsal místostarosta:  Ing. Miroslav Bartoň, schůze ukončena ve 23,15 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 5 (22.3.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)