Usnesení ZO č. 14(11.12.2008)

Zveřejněno: 19. 12. 2008

 

Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 11.12.2008 v 15,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 13. zasedání  ZO:

a)                 podání žádosti na PF o odkup pozemku p.č. 710 v k.ú. Mostkov – splněno

b)                 rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009 – splněno

c)                 osobní jednání o podmínkách odkoupení požárního vozu s cisternou – splněno

 1. Usnesení z jednání rady obce č. 21 ze dne 26.11.2008
 2. Odstoupení p. Kellicha od žádosti o odkup pozemků v k.ú. Nemrlov 
 3. Usnesení Okresního soudu Šumperk č.j. 7C119/2002-230 o zastavení sporu mezi CASCO-INVEST CZ s.r.o a obcí

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program dnešního veřejného zasedání a ověřovatele zápisu: p. Taláček, p. Valouch
 2. Pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009 ve výši 3.894 tis. Kč na straně příjmů i výdajů
 3. OZV č. 2/2008 o regulaci hlučných činností
 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Oskava a p. Minaříkem, výměra dle GP v k.ú. Oskava z důvodu zástavní smlouvy (prodej již byl schválen v ZO)
 5. Financování MK v k.ú. Mostkov mezi Obcí Oskava a p. Ryšánkem. Schvaluje výdaje ve výši 45 tisíc Kč (tj. 50 % celkových nákladů) zapracovat do rozpočtu na rok 2009
 6. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ DISTRIBUCE na pozemek p..č. 324/2, ostatní plocha v k.ú. Oskava za úplatu 500,-- Kč dle návrhu ČEZ
 7. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ DISTRIBUCE na pozemek p..č. 867, vodní plocha v k.ú. Oskava při realizaci NN k přípojce k nemovitosti p. Děrdu za úplatu 500,-- Kč dle návrhu ČEZ
 8. Záměr pronájmu poz. p.č. 636/3 v k.ú. Oskava o výměře 1.449 m2 za cenu 1,-- Kč/m2, žadatel p. Sedlák, Padalík
 9. Navýšení stočného pro firmu CNM textil a.s. pro rok 2009 a to části ceny za distribuci vody na ČOV (rozdíl mezi cenou ČOV a cenou účtovanou obcí) o 0,50 Kč/m3 ze současných 1,60 Kč/m3 na 2,10 Kč/m3
 10. Darovací smlouvu České pojišťovny Šumperk ve výši 3.367,-- Kč a.s.
 11. Smlouva o nájmu pozemků č. 1223/2008, 1224/2008, 1225/2008, 1226/2008 mezi Obcí Oskava, firmou Úsovsko a.s. a firmou Libinská AGRO
 12. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 344, 345, 348, 351/2004 mezi Obcí Oskava a firmou Libinská AGRO, a.s. Klopina 33
 13. Prodej a cenu pozemku:

Ø      p.č. st. 80/3 a budovy bez č.p.o výměře 55 m2 v k.ú. Třemešek dle žádosti manželů Pfofových   za cenu 20,-- Kč/m2

Ø      p.č. 451 v k.ú. Václavov o výměře 235 m2 dle podané žádosti Ing. Hýbnera za cenu 10,--Kč/m2

Ø      p.č. 454 zahrada, v k.ú. Oskava o výměře 237 m2 dle žádosti manž. Navrátilových za cenu 10,-- Kč/m2

 1. Záměr výstavby komunitního domu na Třemešku, příprava podkladů, zjištění výše poskytnutí dotací a možnost uvolnění vlastních prostředků obce při sestavování rozpočtu na r. 2009
 2. Záměr získání pozemku  p.č. 22/5 o výměře 9.118  m2, ostatní plocha v k.ú. Nemrlov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 3. Snížení nájemného za užívání bytu č. 112 o částku 450,-- Kč za opravu plynového kotle

Zastupitelstvo neschvaluje :

Ø      záměr prodeje části p.č. st. 47/1 v k.ú. Václavov dle žádosti č.j. 938/08 ze dne 5.12.2008 p. Kováříka a sl. Svetičové

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.                  starostu k podpisu již schválené směnné smlouvy mezi LČR s.p. Hradec Králové a Obcí Oskava – výstavba „Cyklostezka Mostkov-Václavov“

2.                  starostu a p. Lysáka k místnímu šetření ve věci žádosti o prodej p.č. st. 47/1 v k.ú. Václavov – žadatel p. Kovářík a sl. Svetičová

3.                  pana Lysáka a Valoucha k zajištění fyzické technické prohlídky požární cisterny. Kupní smlouva bude předložena ke schválení zastupitelstvu až dle výsledku zjištěných závad

4.                  p. Lysáka k dodání zatravňovacích tvárnic ke hřbitovu na Třemešku

 

 

 

 

 

Způsob hlasování – veřejné:

 

Bod č. 3 OZV hlasování samostatně:   pro:  11              proti: 1           zdržel se hlasování:  0

 

 

Ostatní body najednou:                         pro:  12              proti:   0         zdržel se hlasování: 0

 

 

 

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                                    ………………………………….

 

 

místostarosta: Tomáš Matoušek                               ………………………………….

 

 

ověřovatel:  Jan  Taláček                                         ………………………………….

 

 

ověřovatel:    Jiří Valouch                                        ………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18,00 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 14(11.12.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)