Usnesení ZO č.2(20.12.2006)

Zveřejněno: 28. 12. 2006

 

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 20.12.2006 v 17,00 hodin v budově OÚ Oskava

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis kontrolního výboru ve věci těžby lesa  a úklidu po těžební činnosti v Nemrlově. Úkol není dořešen, nutno doložit smluvní ošetření mezi p. Kokoškou a odborným lesním hospodářem, písemné doložení hospodaření a další s tím spojené úkoly obsažené v zápise. Termín – příští zasedání ZO, zodpovídá předseda kontrolního výboru, finančního výboru a p. Matoušek
 2. Odročení soudu mezi PVL Partner, s.r.o. a Obcí Oskava na 31.1.2007
 3. Nabídky bank k poskytnutí úvěru pro Obec Oskava
 4. Dopis zastupitelstvu od Ing. Durdila ve věci úhradu dluhu, starosta bude pověřen k odpovědi e-mailem, část bude uhrazena z prodeje lesa a část úvěrem
 5. Nabídku firmy EVI na pasportizaci veřejného osvětlení, minimálně 2 roky se nabídkou nebudeme zabývat z finančních důvodů

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Program jednání schválen jednohlasně, ověřovatelé - Mgr. Lysák a Mgr. Martinková
 2. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2007 dle pravidel pro sestavování rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 3.020 tisíc Kč
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek stanoven  na 450,-- Kč/osobu a rok s účinností od 1.1.2007
 4. Návrh notářského zápisu mezi M. Vavrečkou a Obcí Oskava – splátkový kalendář, úhrada dluhu následovně 700 tisíc Kč v roce 2007 a 2 miliony Kč v roce 2008
 5. Právní zastupování Mgr. Byzovové ve věci sporu mezi IV NOVA a Obcí Oskava, udělení plné moci
 6. Žádost p. Vincourka ve věci posunutí splátek na dům č.p. 32 následovně: 100 tisíc Kč do konce února 2007 a 100 tisíc Kč do konce března 2007
 7. Kupní smlouvu speciálního nákladního auta Liaz BOBR mezi firmou AUTOCENTRUM KELICH s.r.o a Obcí Oskava
 8. Splátkový kalendář firmě GOTTY s.r.o ve výši 500 tisíc následovně: 4 měsíce - leden, únor, březen a duben 2007 měsíčně á 50 tisíc Kč, 3 měsíce - květen, červen a červenec á 100 tisíc Kč s tím, že poslední splátka bude uhrazena do 30.7.2007
 9. Nákup nové radlice na sníh za 12 tisíc Kč po posouzení odborníkem, zda vyhovuje našim požadavkům
 10. Dohodu o výpůjčce a převedení projektové dokumentace obnovy venkova (Ing. Remešová) do 31.12.2011 do bezplatného užívání a poté k bezplatném převodu do majetku obce Oskava
 11. Rozpočtovou změnu č. 5 v příjmové části na kapitole prodej pozemků a veřejné prostranství, ve výdajové části na kapitole ZŠ, veřejné osvětlení, právní služby, elektřina KD, kanalizace
 12. Rozpočtovou změnu č. 6 v příjmové části dotace SFŽP, ve výdajové části na kapitole investičních nákladů na kanalizaci
 13. Rozpočtovou změnu č. 7 Mikroregionu Uničovsko na příspěvek a dokumentaci na Program obnovy vesnice, všechny  rozpočtové změny jsou  přílohou dnešního zápisu
 14. Souhlasné prohlášení k přechodu vlastnického práva k nemovitostem mezi Obcí Oskava a Lesy ČR s.p. v k.ú. Oskava a Nemrlov
 15. Záměr k prodeji pozemku p.č. 474/2 o výměře 1029 m2 v k.ú. Oskava a prodat nejvyšší podané nabídce
 16. Záměr prodeje stavební parcely č. 10 v k.ú. Oskava na stavební místo (současná dřevěná kůlna). Zpracovat nabídku pozemku ve středu obce, nejnižší cena 200,-- Kč/m2 a požádat realitní kancelář o prodej
 17. Záměr o odprodej nemovitosti části p.č. 1396,  ostatní plocha v  k.ú. Třemešek, žadatelka p. Windleová
 18. Záměr na odprodej pozemků a kapliček římskokatolické církvi: st.p.č. 3 občanská vybavenost bez čísla popisného a p.č. 255/2 ostatní plocha o výměře 252 m2 v k.ú. Třemešek, p.č. 743/1 trvalý travní porost v k.ú. Bedžichov, st. p.č. 69 + občanská vybavenost bez čísla popisného o výměře 19 m2 v k.ú. Nemrlov a st.pč. 87 + občanská vybavenost bez čísla popisného v k.ú. Mostkov. Současně schváleny podmínky: symbolická cena 1,-- Kč za každou stavbu a za každý pozemek
 19. Zvýšení ceny za 1 oběd pro všechny strávníky o 2,-- Kč
 20. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 403-05 za projektové práce rekonstrukce objektů ZŠ s firmou INREA Pro s.r.o.
 21. Cenu služby za stočné od 1.1.2007:

-    fyzická osoba 15,00 Kč

-    podnikatelé 18,00 Kč

-         dle vodoměru budou zavedeny pouze domácnosti s prokazatelným jediným  

      zdrojem  napojení na obecní vodu (nesmí mít na pozemku studnu)

-         paušální platbu jsou povinny hradit domácnosti s více zdroji (studna na pozemku)

-         paušální platbu jsou povinny hradit domácnosti, které nejsou dosud napojeny na splaškovou kanalizaci a napojení je  techniky možné

-         u chatařů a chalupářů bude počet osob brán v úvahu dle LV vlastníků a upřesněn při uzavření smlouvy formou čestného prohlášení s uvedením následků za nepravdivost údajů, počet m3 vypouštěných odpadních vod je stanoven jako 1/3 paušálu osob s trvalým pobytem tj. 13 m3/rok a osobu, už je přihlédnuto ke skutečnosti, že zde nepobývají celoročně

-         paušální platba je stanovena dle s.č. a stanovena na 37 m3/rok a osobu

Zastupitelstvo neschvaluje:

 1. Žádost p. Ptáčka o odprodej st.p.č. 269 (bývalý sklad Jednoty) z důvodu potřebnosti obce minimálně do konce roku 2008
 2. Žádost p. Josefa Navrátila a Kateřiny o prodej p.č. 712/25, 141/1 ostatní plocha o výměře 658 m2 a 501 m2 v k.ú. Mostkov
 3. Navržené podmínky manželů Růžičkových ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví na pozemku 474/0 v k.ú. Oskava

Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Předsedu kontrolního výboru, finančního výboru a p. Matouška k písemnému doložení hospodaření v obecních lesích, fyzické doložení vyúčtování
 2. Starostu a tajemníka ke zjištění finanční podkladů za práce, které pro naši obec prováděl p. Kokoška k provedení vzájemného zápočtu
 3. Pana tajemníka Lysáka a p. Taláčka k prověření napojení septiků a odpadních vod domácností, kde je napojení na kanál technicky možné. V případě nenapojení doložit ze strany občanů doklad o těsnosti stávajícího septiku
 4. p. starostu, místostarostu, předsedu FV Mgr. Lysáka a předsedu KV p. Taláčka k podpisu notářského zápisu mezi M. Vavrečkou a Obcí Oskava – Dohoda účastníků
 5. Starostu zaslání odpovědi na dopis Ing. Durdilovi, část splátek bude poskytnuta z výtěžku prodaného lesa a část bude pokryta poskytnutým úvěrem
 6. Starostu k prověření důvodu posunutí času z původních 14,30  na současných 14,17 hodin. Čas 14,30 hodin vyhovuje odpolednímu vyučování pro dojíždějící žáky  z okolních vesnic
 7. Starostu a tajemníka  k jednání s firmou CONEX prostřednictvím KÚ Olomouc referátu dopravu o prodloužení stávající konečné stanice zastávky u hotelu Rabštýn  po Horní Moravolen pro autobusy směr od Šumperka

 

 

 

Starosta: Radomil  B r a d a                                            …………………………………

Místostarosta: Tomáš  M a t o u š e k                             ………………………………….

Ověřovatel: Mgr. Dana  M a r t i n k o v á                      ………………………………….

Ověřovatel: Mgr. Stanislav  L y s á k                              ………………………………….

 

Zapsala: Zdeňka  C a c k o v á                                         ………………………………….

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.2(20.12.2006)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)