Usnesení ZO č.10(27.3.2008)

Zveřejněno: 4. 4. 2008

 

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 27.3.2008 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 9. zasedání ZO: trvá úkol porovnání pojištění nemovitostí  a majetku mezi pojišťovnami, ostatní úkoly splněny
 2. Usnesení z jednání rady č. 13  ze dne 13.3.2008
 3. Diskusní příspěvky, nabídku spolupráce podnikatelů, občanů a občanského výboru,  dodání materiálu k opravě střechy cykloodpočívadla v Mostkově
 4. Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2007
 5. Zápis z jednání 15. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uničovsko
 6. Možnost využití volného času v Oskavě a nejbližším okolí formou rozeslání ankety občanům
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Zprávu o rozboru činnosti provozních pracovníků obce za rok 2007
 9. Informaci o ukončení dohody mezi CNM textil a.s. a firmou ČOV Libina s.r.o. o odvádění a čištění odpadních vod
 10. Informaci o uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod z firmy CNM textil a.s. mezi ŠPVS a.s. a ČOV Libina s.r.o

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Ověřovatele dnešního jednání: Jaroslav Minařík, Ing. Milan Zezula
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Oskava a Městskou knihovnou Šumperk o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně – na nákup knih pro rok 2008 ve výši 10 tisíc Kč
 3. Zprávu hlavní inventarizační komise za rok 2007, vyřazení majetku k 31.12.2007 a protokoly o způsobu likvidace dle přílohy  
 4. Rozpočet obce Oskava na rok 2008 ve výši 16.841 tisíc Kč, rozpočet sociálního fondu ve výši 59 tisíc Kč a rozpočtová pravidla obce 
 5. Závěrečný účet obce za rok 2007, výsledek hospodářské činnosti za rok 2007
 6. Zúčtování finančního toku ze SR za rok 2007, zúčtování finančního toku od zřizovatele za rok 2007 a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2007
 7. Přijetí krátkodobého investičního účelového úvěru se splatností 31.7.2008 na úhradu dokončení díla kanalizace Mostkov ve výši úvěrového limitu 2.479.743,-- Kč od Československé obchodní banky, a.s. a jeho zajištění vlastní blankosměnkou obce vystavenou na řad Československé obchodní banky, a.s. s doložkou bez protestu
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Oskava a firmou ČEZ Distribuce a.s.  a vyjádření k výstavbě RD pana Metnara a Vyroubala na pozemkcích obce. A samostatně pro výstavbu RD pana Děrdy
 9. Snížení prodejní ceny budovy bývalého polesí včetně pozemků o 50 tisíc Kč, nová prodejní cena je tedy 550 tisíc Kč
 10. Dohodu o ukončení smlouvy č. 2/2002 ze dne 5.3.2002 o odvádění a čištění odpadních vod z veřejné kanalizace mezi Obcí Oskava a ČOV Libina k 31.3.2008
 11. Smlouvu o odvádění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Oskava mezi Obcí Oskava a firmou ČOV Libina, s.r.o od 1.4.2008
 12. Osadní výbor místní části Třemešek
 13. Členy osadního výboru: p. Beránková Anna, Doubravová Dagmar, Strapek Petr, Kuráč Oto, Pavůček Kamil, Ivan Ďuriš
 14. Předsedkyni osadního výboru ze schváleních členů: p. Beránková Anna
 15. Podání výpovědi z pojištění majetku obce uzavřené u pojišťovny Kooperativa
 16. Ukončení plné moci pro uzavírání pojistných smluv majetku obce p. Moronga
 17. Nákup materiálu na opravu plotu u MŠ od p. Rýšánka maximálně do 380,-- Kč/1bm, z toho 50 % uhradí CNM textil a.s. Současně bude provedena výměna plotu u ZŠ a z části uvnitř areálu MŠ. Výměnu provedou pracovníci OÚ
 18. Účtování stočného dle vodoměru u nemovitosti č.p. 255 p. D.Repáně a 179 p. S. Kryla  v Oskavě - u nemovitostí s úlevou bude prováděna čtvrtletí kontrola stavu vodoměru
 19. Snížení ceny poz. p.č. 736/14, orná půda o výměře 56m2 v k.ú. Oskava na 1,-- Kč/m2, žadatel pan Janeba
 20. Záměr pronájmu p.č. st. 47/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Václavov
 21. Záměr částečné výměny a prodeje pozemků v k.ú. Václavov p.č. 440/2 o výměře 8319 m2 , p.č. 445/2 o výměře 698 m2 , 446/1 o výměře 714 m2 , p.č. 307 o výměře 86 m2 a p.č. 309 o výměře 3202 m2 , vše ostatní plochy
 22. Prodloužení stávající nájemní smlouvy budovy na p.č. 324/2 v k.ú. Oskava na období  20 let p. D. Repáňovi
 23. Převody pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle parcel a výměr uvedených v příloze – jedná se pouze o převody ostatních komunikací
 24. Prodej pozemků:

Ø      p.č. 712/1 ostatní plocha o výměře část dle GP a p.č. st. 154 zastavěná plocha o výměře 22 m2 , obě v k.ú. Mostkov za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatelé manž. Novákovi

Ø      p.č. 370 ostatní plocha o výměře 291 m2 a p.č. 371 orná půda o výměře 191 m2 , obě v k.ú. Bedřichov za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatel p. Krahulec

Ø      p.č. 25/2, zahrada o výměře 222 m2 a p.č. 24/2, zahrada o výměře 263 m2 , oba v k.ú. Václavov, obě za cenu 20,-- Kč/m2 , žadatel p. Behro

Ø      p.č. 642/2 ostatní plocha o výměře 1563 m2  a p.č. 644 ZE-PK o výměře 372 m2 , oba v k.ú. Mostkov za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatel Lad. Brada

Ø      p.č. 749 ostatní plocha o výměře 3215 m2 a p,.č. 748 ostatní plocha o výměře 727 m2 , oba v k.ú. Mostkov za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatel p. Lukáš Brada

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Prodej budovy na pozemku p.č. 324/2, ostatní plocha v k.ú. Oskava, žadatel p. Repáň

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      radu obce k porovnání 4 nabídek pojištění obecního majetku a výsledek podá na dalším jednání zastupitelstva

2.      p. Lysáka k zajištění pravidelných čtvrtletních kontrol stavu vodoměrů u nemovitostí, které platí stočné dle vodoměru

3.      člena zastupitelstva p. Dudu ke zjištění linek od Šumperka a Uničova a č.spojů. Dle jeho výsledku zaslat dopis na KÚOK, odbor dopravy o  možnosti prodloužení těchto spojů o 1 zastávku od kostela k závodu Horní Moravolen. Důvodem je nedostatek místa pro 2 autobusy, nepřehlednost vozovky, ohrožení bezpečnosti při provozu

Hlasování veřejné:

Samostatně, ihned o bodě č. 13,14 a 15 – občanský  výbor v místní části Třemešek, jeho členové a předseda samostatně s výsledkem:

12 členů pro, 0 členů proti, nikdo se nezdržel hlasování

Ve 21,05 hodin odešel 1 člen zastupitelstva, ostatního hlasování se nezúčastnil

O ostatních bodech rozhodnuto najednou s výsledkem:

11 členů pro, 0 členů proti, nikdo se nezdržel hlasování

 

starosta – Radomil  B r a d a                           ………………………………….

Předseda FV – Mgr. L y s á k                          ………………………………….

ověřovatel – Jaroslav Minařík                         ………………………………….

ověřovatel -  Ing. Milan Zezula                       …………………………………..

 

Schůze ukončena ve 23,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.10(27.3.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)