Usnesení rady č. 11(17.1.2008)

Zveřejněno: 31. 1. 2008

 

Usnesení z 11. schůze rady obce konané dne 17.1.2008 ve 13,0 hodin na OÚ Oskava                         

Rada bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z 10. rady:

Ø      místní šetření ve věci prodeje pozemku  Paciorek  - splněno, nedoporučuje                                      

Ø      místní šetření ve věci budování WC na pozemku kolem stánku, žadatelka p. Valentová – splněno, pronájem není možný   

Ø      prodej pozemku p.č. 42 a 847 v k.ú. Oskava p. Kubíčková – splněno, prodej bude uskutečněn bez GP, nutno zajistit souhlasy o dalším užívání

Ø      cenová nabídka na prodej domu Hodulík, splněno prodej zprostředkovává HRK

Ø      bezúplatný převod parcel p.č. 801/2 a GP 485/1 v k.ú. Oskava – ulička u školy, splněno, dopisy zaslány p. Bártkové, Zezulovi

Ø      udržování obecního pozemku před domem č.p. 100 v k.ú. Oskava

 1. Zápis o fyzickém převzetí HIM mezi Obcí Oskava a Lesy ČR – objekt k bydlení č.p. 37 včetně příslušenství st.p.č. 80 v k.ú. Oskava
 2. Účelovou dotaci z KÚOK ve výši 50 tisíc na vybavení pracoviště v souvislosti se zajišťováním služeb CzechPointu, která byla vyčerpána k danému účelu
 3. Dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, obec nemá námitek o převodu pozemku 564/1 v k.ú. Bedřichov
 4. Vyjádření MUDr. Šotolové k našemu dopisu ve věci možnosti vyzvedávání léků prostřednictvím pracovníka úřadu a podání vysvětlení MUDr. Pražákovi   
 5. Přehled výtěžků Tříkrálové sbírku z roku 2007 a 2008 za Oblastní charitu Uničov. V naší obci v letošním roce vybráno 5.809,-- Kč  
 6. Dohodu o prodeji mlýna a domu č.e. 53 na p.č. st. 175/1 a souvisejících parcel v k.ú. Oskava mezi p. Suchým jako prodávajícím a Ivetou a  Miroslavem  Kargerovými na straně druhé. Současně požádá RO firmu EnRen o vyjádření o možnosti odstoupení od kupní smlouvy na náhon v k.ú. Oskava a předá  ZO
 7. Žádost č.j. 1120/07 o odprodej pozemků  v k.ú. Oskava pč.15,870 (náhon) p. Karger a postoupí ZO
 8. Přílohy č.j. 52/08 a 53/08 k žádosti č.j. 1120/07 o odkoupení pozemků p.č. 870, 15, 868, 62 (náhon) - p. Karger, vše bude předáno ZO
 9. Žádost č.j. 60/08 o odprodeji pozemků náhonu k vodnímu mlýnu p. Novák a předá ZO
 10. Majetkovou a provozní evidenci za rok 2007 – ŠPVS Šumperk, a.s.
 11. Nabídky pojištění České pojišťovny, zástupci se na jednání nedostavili

Rada obce schvaluje:

 1. Zakoupení sponzorského daru do tomboly v hodnotě 500,-- Kč všem organizacím, které věnují dar na ples obecního úřadu   
 2. Prodej vyřazeného počítače bez monitoru za cenu 1.500,-- Kč paní Hanákové dle žádosti č.j. 54/08 ze dne 16.1.2008
 3. Záměr  bezúplatného převodu p.č. 485/1 v k.ú. Oskava od p. Bártkové a p.č 801/2 od p. Zezuly (pozemky zasahující do místní komunikace za školou)
 4. Záměr bezúplatného převodu p.č. 816/1 v k.ú. Oskava od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Oskava
 5. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 847 v k.ú. Oskava na Správu toků
 6. Záměr prodeje pozemku p.č. st. 42 a p.č. 874 v k.ú. Oskava
 7. Záměr prodeje pozemku p.č. 88/2 a st.p.č.161/2 v k.ú. Oskava manželům Skopalovým
 8. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 344, 345, 348 a 351/2004 mezi Obcí Oskava a Libinskou AGRO, a.s. Klopina o změně výše nájemného  na 1,5 %z průměrné ceny zemědělské půdy
 9. Žádost p. Bodnárika o kompenzaci vzniklých škod v domě č.p. 32 ve výši 50 %. Odborná firma posoudila a odhadla způsobené škody na 32 tisíc Kč. Částka 16 tisíc Kč bude poukázána výše jmenovanému v jeho prospěch
 10. Pokyn ŠPVS Šumperk k vyřízení žádosti č.j. 1116/07 p. Kryla o přehodnocení výpočtu množství vypouštění odpadních vod a souhlasí s účtování odpadních vod pro dům č.p. 172 v Oskavě dle vodoměru. Vyrovnání r. 2007 po dohodě se ŠPVS
 11. Vyčištění ostatní plochy p.č. 566 a p.č. 578 v k.ú. Mostkov – žadatelé Ing. Bartoň, Lysák, Brada
 12. Nákup mulčovače pro potřeby obce, nutno zapracovat do rozpočtu obce na rok 2008

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost firmy RES-SEF, os. č.j. 1126/07 o finanční příspěvek na činnost terénního programu „streetwork“
 2. Pronájem pozemku o výměře 15 m² za účelem vybudování veřejných WC z důvodu, že pozemek je součástí prodané parcely bývalého kina

Rada obce doporučuje ZO schválit:

 1. Dohodu mezi Obcí Oskava a Městem Šumperk o příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou na rok 2008 ve výši 261.534,-- Kč  
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 1014/1 ostatní plocha a p.č. 1072/2, vodní plocha v k.ú. Bedřichov mezi Obcí Oskava a ČEZ Distribuce, a.s.
 3. Smlouvu o ošetřování psů mezi Obcí Oskava a firmou S.E.A.R Animal Life Rescue    
 4. Smlouvu č. 6440 o dodávce a odvádění odpadních vod mezi Obcí Oskava a ŠPVS Šumperk, a.s. pro obecní objekty  
 5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 847 v k.ú. Oskava na Správu toků  
 6. Samostatný   účet za účelem placení poplatků spojených se službou CZECH POINT (až 4 účty)  
 7. Projektovou dokumentaci na vybudování víceúčelového hřiště v Oskavě
 8. Snížení prodejní ceny budovy bývalého polesí včetně pozemků o 100 tisíc Kč
 9. Prodej pozemku:
  • p.č. 521/2 v k.ú. Mostkov manželům Blaškovým za cenu 30,-- Kč/m²
  • p.č. 42 a 874 v k.ú. Oskava p. Kubíčkové, nutno doložit souhlasy p. Kubíčkové a majitelů domu č.p. 172  v k.ú. Oskava o dalším užívání pozemku

 

 Rada obce nedoporučuje ZO ke schválení:

 1. Prodej pozemku p.č. 578 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé. Paciorkovi

Rada obce pověřuje:

Ø      p. starostu a Lysáka k zaslání žádost firmě EnRen s.r.o o vyjádření o možnosti odstoupení od kupní smlouvy na náhon v k.ú. Oskava

Ø      p. starostu k vyzvání Ing. Navrátila o doplnění vyúčtování pracovních cest o zprávy z pracovní cesty                                                                        

Ø      finanční výbor k přípravě návrhu OZV o změně výběru daně z nemovitosti do příští schůze zastupitelstva                                                                                                    

Ø      sl. Žampachovou  k vyzvání p. Kubíčkové a majitelů domu čp. 172 v Oskavě k doložení souhlasu s prodejem pozemku p.č. st 42

 

Zapsal:       Tomáš Matoušek                ………………………

Schválil:       Radomil B r a d a                ………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 11(17.1.2008)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)