Usnesení ZO č.18(25.6.2009)

Zveřejněno: 16. 7. 2009

 

USNESENÍ z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy

konaného dne 25.6.2009 v 16.30 hodin v budově OÚ

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.            Kontrolu uložených úkolů z usnesení  17. zasedání  ZO:

Ø      p. starosty k  projednání výměny parcel. č. 1020/2 v k.ú. Bedřichov o výměře 704 m2 ve prospěch STT za parcelu 344/1 (točna) o výměře 1164 m2   v k.ú. Bedřichov, rozdíl výměry obec uhradí  - trvá, dosud se nevyjádřili

Ø      ostatní uložené úkoly jsou splněny, prodejem pozemku p.č. 429/3 v k.ú. Václavov neznemožní přístup p. Jaškovi k vlastnímu zařízení. Dle zákona musí nový majitel umožnit vstup na pozemek

2.            Informace p. Němce o odběru elektrozařízení od počátku provozu, služba zdarma

3.            Nabídku nájemníků domu č.p. 128, pozastavuje prodej jednotek domu č.p. 128 do dalšího zasedání ZO, přednost využití prostor pro ZŠ, žadatelé jsou na 1. místě v případě prodeje

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.            Program dnešního veřejného zasedání a ověřovatele zápisu-Mgr. Martinková, p. Taláček

2.            Nákup služebního osobního automobilu dle předložené cenové nabídky za 282.400,-- Kč včetně DPH

3.            Smlouvu mezi Obcí Oskava a Českou pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu veřejné služby, dále havarijní a zákonné pojištění služebního auta

4.            Vyřazení služebního osobního automobilu Škoda FABIA, zůstatková cena 29.000,-- Kč

5.            Cenovou nabídky firmy PODLAS, Neředínská 56, 779 00 Olomouc na vyčištění a monitoring kanalizační stoky Oskava-Nemrlov v celkové délce cca 250 m za cenu 35.000.-- Kč

6.            Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 091 808 745 mezi Ministerstvem obrany a Obcí Oskava přebytečného materiálu

7.            OZV č. 1/2009 Obce Oskavy , kterou se ruší vyhláška č. 3/2005 o místních poplatcích

8.            OZV č. 2/2009 Obce Oskavy, kterou se mění OZV č. 01/2007 o místních poplatcích

9.            Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008 – bez nedostatků – zveřejněno na úřední desce

10.        Závěrečný účet obce za rok 2008 – zveřejněno na úřední desce

11.        Smlouvu o auditorské činnosti mezi Obcí Oskava a Ing. Josefem Andělem za účetní rok

12.        Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (44 tisíc Kč) na činnost JSDH r. 2009

13.        Spolufinancování obce ve  stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (44 tisíc Kč) na činnost JSDH r. 2009

14.        Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Oskava a Olomouckým krajem na činnost JSDH r. 2009

15.        Servisní smlouvu mezi Obcí Oskava a firmou ASI s.r.o Mohelnice na správu počítačové sítě pro roky 2009-2011 za cenu 3.200,-- Kč/měsíc

16.        Smlouvu mezi Obcí Oskava a Českou poštou 516/2009 z 29.4.2009 o poskytnutí služeb Hybridní pošty, dlouhodobá objednávka č. 1

17.        Záměr zpracování zadání dokumentace pro výběrové řízení na projektanta a zpracování žádosti o dotaci na akci: revitalizace vodních nádrží v k.ú. Mostkov z programu OPŽP. K těmto úkolům pověřuje rada společnost LM-ENGIEERING, návrh smlouvy o dílo  na zpracování žádosti o dotace

18.        Dohodu o partnerství mezi ORP a partnerem projektu při budování a provozu technologického centra a provozu SSL s vazbou na Czech Point a datové schránky mezi Obcí Oskava a Městem Šumperk

19.        Objednávku zavedení spisové služby s vazbou na Czech Point a datové schránky mezi Obcí Oskava a firmou ASI s.r.o. Mohelnice. Okamžité náklady po provedení služby jsou 23 tisíc Kč+DPH+hosting do doby vzniku TC ORP 3 tis. Kč

20.        Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Oskava a firmou Telefónica 02 Czech Republic ve výši 45 tisíc Kč

21.        Nákup digitální váhy do výše 15 tisíc Kč pro potřeby p. Němce na Sběrném dvoře elektrozařízení, v říjnu bude částka vrácena obci zpět

22.        Prodej pozemků:

Ø       část p.č. 207 dle GP, zahrada, k.ú. Nemrlov  za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Krylovi, Oskava

Ø       část p.č. 207 dle GP, zahrada v k.ú. Nemrlov, za cenu 2,-- Kč/m2, žadatelé manželé Alexovi, Oskava

Ø      část p.č. 207 dle GP, zahrada v k.ú. Nemrlov, za cenu 2,-- Kč/m2, žadatelka p. Cacková, Oskava

Ø      p.č. st. 123 a budovy bez č.p. v k.ú. Třemešek, za cenu 2,-- Kč/m2, žadatelka p. Mihová, Třemešek

Ø      p.č. 1457 ostatní plocha v k.ú. Třemešek o výměře 1626 m2 , cena 2,-- Kč/m2, žadatelé manželé Doubravovi, Třemešek  

Ø      p.č. 10, ostatní plocha v k.ú. Nemrlov o výměře 309 m2 , cena 10,-- Kč/m2, žadatelka p. Vrbová

Ø      část p.č. 1040/2 dle GP v k.ú. Bedřichov, ostatní plocha, cena 2,-- Kč/m2, žadatel p. Vašek, Bedřichov

23.        Odkup pozemku:

Ø      část pozemku dle GP p.č. 485/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Oskava od paní Bartkové

24.     Směnu pozemku p.č. 1023/1 v k.ú. Bedřichov o výměře 1916 m2 za p.č. 323 a 324,   

          žadatel  p. Vašek

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.            Prodej pozemků:

Ø  p.č.174 zahrada o výměře 338 m2 a st. 55 zastavěná plocha o výměře 205 m2, oba v k.ú. Nemrlov, žadatel p. Puhač

2. Žádosti č.j.  253/2009  firmy MARWOOD a CNM textil č.j. 397/2009 o změnu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a úpravu vyhlášky daně z nemovitosti pro rok 2010 a roky následující

Zastupitelstvo pověřuje:

Ø      radu obce k výběru dodavatele na rekonstrukci místní komunikace Bedřichov Véska na základě nejvýhodnější nabídky a současně pana starostu k podpisu smlouvy na předmětnou rekonstrukci

Ø      p. starostu k podpisu smlouvy s firmou VHH Thermont Uničov na rekonstrukci školní jídelny – havarijní stav

Ø      starostu a tajemníka k přípravě podkladů k prodloužení kanalizačního řadu v horní části Oskavy (č.p. 127 – Krystal)

Ø      radu obce k rozhodnutí o způsobu zajištění oprav v domě č.p. 128 Oskava samotnými nájemníky a způsob vyrovnání (kompenzace nájmu), nájemníci své rozhodnutí sdělí do 20.7.2009

Ø      radu obce k rozhodnutí o financování výměny oken v domě č.p. 128

Ø      p. tajemníka k zajištění opravy zarezlé 4m vodovodní trubky v domě č.p. 128

Ø      p. starostovi vyzvat Energetiku k řešení havarijního stavu NN domu č.p. 128

Ø      p. Cackovou ke zveřejnění článku o třídění odpadů  a informace ke Sběrnému dvoru v příštím vydání Oskavského zpravodaje

 

Návrh způsobu hlasování:  veřejné hlasování o všech bodech najednou, jak bylo předneseno tajemníkem obce – pro 10 členů

pro: 10 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

 

starosta – Radomil  B r a d a                                ………………………………….

místostarosta – Tomáš Matoušek                         ………………………………….

ověřovatel:                                                            ………………………………….

ověřovatel:                                                             ………………………………….

 

zapsala: Žampachová

 

Schůze ukončena v 17.50 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.18(25.6.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)