Usnesení ZO č. 17 (23.8.2012)

Zveřejněno: 30. 8. 2012

 

OBOS  726/2012

Usnesení ze 17. zastupitelstva obce konaného dne 23.8.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

   1.   Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání

   2.   Informace Ing. L. Floriánové, KB Šumperk ohledně dluhu vůči ŠPVS.

      3.   Informace (e-mail) Ing. Tomáše Rýce o výsledku veřejné soutěže na dodavatele

            zemního plynu pro obce Oskava.

      4.   Žádost o spolupráci při odstranění zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 638

            ZE-GP v k.ú. Mostkov žadatelů A. Sehnalík, M.Horká, Z. Bidovská a M. Pelikánová.

        

   Zastupitelstvo schvaluje: 

 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                 Minařík, Valouch

                     2.  Ověřovatele zápisu: Mgr. Kyselá Věra, Mgr. Martiková Dana

                              Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                 Minařík, Valouch               

3.   Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.

      Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

             pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch          

        4.  Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10076474 o poskytování podpory ze SFŽP a dohoda o 

            úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10076474.

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar            

      5.   Smlouvu o odvádění odpadních vod číslo 1/2012  s ČOV Libina s.r.o.

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar  

      6.   Kupní smlouvu na odprodej nemovitosti domu Oskava čp. 128, včetně pozemků

            p.č. 53/2 st. zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 376/2 zahrada všechny k.ú. Oskava,

            kupující p. Nguyên Thi Thùy, kupní cena 1.450.000,- Kč z toho 350.000,- Kč na

            bytové hospodářství (z kterého bude hrazena oprava bytu v domě Oskava čp. 131

            max. do výše 140.000,- Kč).

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar    

       7.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 120607 na opravu veřejného osvětlení

             s fa. ALSICO s.r.o, Velký Újezd (změna termínu zahájení 15.7. 2012, termín

             dokončení 31.10.2012 a místa plnění).      

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                         Minařík, Valouch, Tokar         

        8.  Darovací smlouva mezi CNM textil a.s., se sídlem Baška a obcí Oskava

             (č.j. 695/2012) na částku 92.000,- Kč.

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                         Minařík, Valouch, Tokar      

            9.  Schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč od Krajského úřadu

                 Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,

                 opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných

                 hasičů obcí  Olomouckého kraje na rok 2012 – 2. kolo.

                 Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                     pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                               Minařík, Valouch, Tokar       

            10.  Schvaluje spolufinancování finančního příspěvku od Krajského úřadu

                 Olomouckého  kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup

                 věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje

                 na rok 2012 – 2. kolo ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Ol. Kraje.

                    Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                    pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                              Minařík, Valouch, Tokar        

         11.  Schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč uzavřenou dle

                ustanovení § 269 odst. 2  zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném

                znění od Olomouckého kraje neinvestiční příspěvek  na pořízení, rekonstrukci,

                opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných

                hasičů.

                Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                    pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                              Minařík, Valouch, Tokar        

        12.  Ukončení smluvního vztahu s fa. EDUKA CONSULT s.r.o., v zastoupení Ing. Věry

              Poštulkové, Brníčko 1050  ke dni 31.8. 2012 a zároveň zrušení generální plné moci

              pro Ing. Věru Poštulkovou ve věci zastupování obce Oskava v plném rozsahu bez

              jakéhokoliv omezení před každým správcem daně (uzavřená dne 18.1. 2012).

               Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                   pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                              Minařík, Valouch, Tokar        

      13.  Mandátní smlouvu s fa. Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s., Zábřeh, zastoupenou

             Ing. Lydii Musilovou na poskytování daňového poradenství.

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                 pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                           Minařík, Valouch, Tokar        

     14.  Dodatek ke smlouvám o svozu odpadu pro podnikatele v tomto znění:

            odst. II, bod. 4 se doplňuje následovně:

          - K celkové ceně za poskytování služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné

            sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

            čl. III. Smlouvy – Platební podmínky se ruší a nahrazuje čl. III. Fakturační podmínky:

            Dohodnutou cenu je objednatel povinen hradit dodavateli na základě vystaveného

            daňového dokladu. Za datum uskutečnění plnění se podle §21 odst. 9 zákona

            č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění se považuje patnáctý den

            druhého měsíce kalendářního pololetí daného roku, tj. 15. únor a 15. srpen k.r.

            Splatnost je sjednána 15 dnů od data vystavení daňového dokladu.

            Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Tokar, Valouch nebyl v době hlasování přítomen        

    15.    Rozpočtové opatření č. 4 – neinvestiční dotace pro hasiče na pořízení, opravu požární

             techniky a nákup věcného vybavení JSDH ve výši 19.000,- Kč.

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar         

 

 

 

    16.    Rozpočtové opatření č. 5 -  účelová dotace na realizaci projektu „Oprava a rozšíření

             veřejného osvětlení v obci Oskava“ ve výši 500.000,- Kč.

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar        

    17.   Rozpočtové opatření č. 6 – prodej domu Oskava čp. 128, včetně pozemků ve výši

            1.450.000,- Kč, z toho 350.000,- Kč na bytové hospodářství (z kterého bude hrazena

             oprava bytu v domě Oskava čp. 131 max. do výše 140.000,- Kč).

             Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar     

     18.   Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 obce Oskava o regulaci hlučných činností.

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar    

    19.    Žádost fa. SNAEFELL o.s., Nový Malín (č.j. 581/2012) na pronájem KD Oskava

            dne 12. října 2012 na konání 4. ročníku hudebního festivalu Metalová smršť.

               Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

                pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar     

    20.  Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč  SDH Nemrlov.

              Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                          Minařík, Valouch, Tokar     

    21.  Cenovou nabídku na technický dozor na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ od

           Ing. Svobody.

           Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar         

 

      Zastupitelstvo pověřuje:

 

     1.    Starostu p. Bradu a Ing. Hýbnera k dohodnutí konkrétního termínu zahájení prací na

            rekonstrukci veřejného osvětlení na jednání dne 24.8. 2012. Termín zahájení prací je

            požadován od 27.8.2012.

              Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar            

     2.   Ing. Adamce k jednání s představiteli Úsovsko a.s. ve věci žádosti o spolupráci při 

           odstranění zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 638 ZE-GP v k.ú. Mostkov

           žadatelé A. Sehnalík, M.Horká, Z. Bidovská a M. Pelikánová.

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                        Minařík, Valouch, Tokar                       

     3.  Starostu p. Bradu k vyzvání Aloise Vrby k odstranění černé skládky u hasičské

           zbrojnice  v Nemrlově.

           Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

             pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                       Minařík, Valouch, Tokar            

      4.  Starostu p. Bradu k vyzvání Ing. Cekrta k zajištění projektu a povolení na instalaci

           dopravních zrcadel.

           Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

             pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                       Minařík, Valouch, Tokar            

 

     5.    Pověřuje starostu p. Bradu k vystavení objednávky na technický dozor na akci

            „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ pro Ing. Svobodu  s uvedením jeho povinností.

            Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Kyselá, Martinková, Navrátilová,

                         Minařík, Valouch, Tokar              

 

 

 

Starosta:            Radomil  Brada                                                ………………………………..

Místostarosta:    Ing. Miroslav Bartoň                                        ………………………………..

 Ověřovatel:        Mgr. Kyselá Věra                                             …..……...……………………

Ověřovatel:        Mgr. Martinková Dana                                     ……………………………….

 

Zapsal  Ing. Miroslav Bartoň

Schůze ukončena ve 21.55 hodin.

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 17 (23.8.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)