Usnesení ZO č. 17(23.4.2009)

Zveřejněno: 11. 5. 2009

 

Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 23.4.2009 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Kontrolu uložených úkolů z usnesení  16. zasedání  ZO:

Ø      p. Lysákovi projednat výměnu parcel č. 1023/1 v k.ú. Bedřichov o výměře 1.916 m2 ve prospěch p. Vaška Vladimíra a ve prospěch obce od p. Vaška p.č. 323 o výměře 1.058 m2  a p.č. 324 o výměře 583 m 2 v k.ú. Bedřichov – splněno, p. Vašek předloží návrh na řešení předmětných pozemků  

Ø      p. starostovi projednat výměnu parcel. č. 1020/2 v k.ú. Bedřichov o výměře 704 m2 ve prospěch STT za parcelu 344/1 (točna) o výměře 1164 m2   v k.ú. Bedřichov, rozdíl výměry obec uhradí  - trvá, dosud se nevyjádřili

Ø      p. Lysákovi a p.Cackové zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI – poplatek z ubytovací kapacity s platností od 1.7.2009 do dalšího ZO – trvá, předložit na jednání v červnu

Ø      p. starostu a Lysáka k místnímu šetření ve věci odprodeje pozemku p.č. 582/2 o výměře 4322 m2 a p.č. 585 o výměře 417 m2 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Paciorkovi – splněno, bude předmětem dnešního jednání 

Ø      p. starostovi upozornit p. Zvonkovou o nadměrném odběru vody z veřejné studny, která slouží občanům Třemešku jako užitková voda a v letním období je nedostačující – trvá, dopis bude zaslán v měsíci květnu před letními měsíci

Ø      p. starostovi a Lysákovi prověřit stav místní komunikace za domem č.p. 12 v Oskavě po dokončené opravě – splněno, stav komunikace je dobrý po rekonstrukci upraven zaválcováním recyklátu

  1. Rozdělení pozemku p.č. 1003/4 v k.ú. Třemešek (hřiště) za účelem výstavby komunitního centra
  2. Osobní požadavek p. Vrubela o vyúčtování složené zálohy p. Vincourka na dům č.p. 32 v Oskavě. Zastupitelé doporučili, aby své požadavky zaslal písemně
  3. Diskusní příspěvky přítomných občanů

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.            Program dnešního veřejného zasedání a ověřovatele zápisu: Ing. Zezula, p. Minařík

2.            Úlevu poplatků z ubytovací kapacity pro Hotel Václavov následovně: za rok 2008 ve výši 1,-- Kč za lůžko, 1. pololetí r. 2009 2,-- Kč/lůžko a od 2. pololetí 2009 bude platit nová OZV. Poplatek za rekreační pobyt zůstává 10,-- Kč/lůžko

3.            Záměr prodeje pozemku:

Ø      p.č. 1040/2 v k.ú. Bedřichov p. Vaškovi s tím, že GP si uhradí sám

4.            Prodej pozemků:

Ø      vyvěšeného a zveřejněného seznamu dne 7.4.2009 na úřední desce  jako celek, s výjimkou pozemků: p.č. st. 9, p.č. 410, oba v k.ú. Oskava; p.č. 767 – směna s LČR v k.ú. Oskava; p.č. 748 v k.ú. Mostkov; p.č. 1135/1 a p.č. 1138/3 oba v k.ú. Třemešek; p.č. 33 v k.ú. Václavov; p.č. 39/1, 39/2 a 39/3 v k.ú. Nemrlov, p.č. 10 v k.ú. Nemrlov; p.č. 411 v k.ú Oskava; p.č. 1457 v k.ú. Třemešek; p.č. 242/1 a 243/3 oba v k.ú. Oskava  

Ø      p.č. 44, p.č. 99/2, p.č. 99/1, p.č. 236, p.č. 237, vše ostatní plocha o celkové výměře 11.794 m2, p.č.122 trvalý travní porost o výměře 1.785 m2 a p.č. 238 ZE-PK o výměře 5.301 m2, vše v k.ú. Nemrlov, cena 5,-- Kč/m2 žadatel Tvrdkovská zemědělská farma

Ø      převod pozemku o výměře 15.124 m2, kterou nabude obec od Tvrdkovské a.s. a Ing. Stránského na p. Padalíka a Sedláka (převod pozemku jako náhrada za neuskutečněný prodej hřiště Třemešek)

Ø      p.č. st 9 ZE-PK o výměře 61 m2 a p.č. 410 ZE-PK o výměře 223 m2, oba v k.ú. Oskava, cena 2,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Taláčkovi

Ø      p.č. 1135/1 a 1138/3 oba ZE-GP v k.ú. Třemešek o výměře 4.578 m2 , cena 2,-Kč/m2 , žadatel p. Matoušek

Ø      p.č. 748 ZE-GP  o výměře 2.535 m2 v k.ú. Mostkov za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatel p. Lukáš Brada

Ø      p.č. st. 17 a p.č. 33 ZE-PK o celkové výměře 385 m2 , oba v k.ú. Václavov, cena 2,-- Kč/m2 , žadatel Ing. Hýbner

Ø      p.č. 162/2 zahrada o výměře 205 m2 v k.ú. Oskava za cenu 2,--Kč/m2 , žadatelé manželé Kaštylovi

Ø      p.č. 642/4 a 642/5 lesní pozemek o výměře 5.997 m2 , oba v k.ú. Mostkov, cena 8,30 Kč/m2 , žadatelé manželé Martinkovi (dorovnání na pozemek, složena záloha 50 tis. Kč v prosinci 2008)

Ø      prodej pozemku p.č. 163/6 trvalý travní porost o výměře 108 m2 v k.ú. Mostkov, za cenu 2,-- Kč/m2 , žadatelé manželé Petříkovi

Ø      prodej pozemku p.č. 163/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. Mostkov, cena 2,-- Kč/m2 , žadatel p. Tinka

Ø      prodej pozemku p.č. 242/1 o výměře 78 m2 a p.č. 243/3 v k.ú. Oskava o výměře 17 m2 v k.ú. Oskava, cena 2,-- Kč/m2 , manželé Vaškovi

Ø      prodej pozemků dle přiloženého seznamu firmě VHH Thermont s.r.o Troubelice za cenu 1,50 Kč/m2 dle vyvěšeného a zveřejněného seznamu ze dne 7.4.2009

Ø      p.č. 39/2 a 39/3 zahrady v k.ú. Nemrlov, žadatelka p. Vrbová za podmínek: cena parcely pod stavbou 1,-- Kč/m2 cca 200 m2 dle PD, ostatní pozemek 10,--Kč/m2 . V případě, že nebude zahájena stavba do 2 let, je žadatel povinen vrátit pozemky zpět obci Oskava za stejných podmínek uvedených v kupní smlouvě

5.            Odkup pozemků:

Ø      část p.č. 163/2, 163/3, 163/5 v k.ú. Mostkov od manželů Petříkových a pí Světnické, za cenu původního prodeje tj. 35,-- Kč/m2

Ø      p.č. 32/2 trvalý travní porost o výměře 9.882 m2 v k.ú. Nemrlov, cena 5,-- Kč/m2 , od firmy Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s.r.o

Ø      p.č. 22/11 trvalý travní porost o výměře 1062 m2 a 22/12 trvalý travní porost o výměře 4180 m2, oba  v k.ú. Nemrlov, nabízí p. Stránský, Tvrdkov, cena 5,-- Kč/m2

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.            Prodej pozemků:

Ø      p.č. 582/2 o výměře 4322 m2 a p.č. 585 o výměře 417 m2 v k.ú. Mostkov, žadatelé manželé Paciorkovi

Ø       p.č. 237 v k.ú. Nemrlov dle žádosti č.j. 252/2009 ze dne 8.4.2009  p. Puhačovi

Ø      p.č. 500, p.č. 473 v k.ú. Mostkov dle žádosti č.j. 272/2009 ze dne 15.4.2009, žadatelka p. Vrbová

Ø      p.č. 436/2 v k.ú Mostkov dle žádosti č.j. 236/2009 ze dne 8.4.2009, žadatelka p. Vrbová

Ø      p.č. 39/1 v k.ú. Nemrlov  dle žádosti žadatelky p. Vrbové, parcela zasahuje do místní komunikace

Ø      p.č. 309 PK v k.ú. Václavov a p.č. 411 v k.ú. Oskava p. Musilovi dle žádosti č.j. 247 a 248/2009

Ø      p.č. 411 GP v k.ú. Oskava, žadatelka sl. Krylová dle žádosti č.j. 210/09 ze dne 27.3.2009

Ø      p.č. 1138/3 a 1135/1 ZE-GP v k.ú. Třemešek dle žádosti č.j. 216/2009, žadatelé manželé Fojtíkovi

Ø      p.č. 767 v k.ú. Oskava dle žádosti č.j. 292/09 p. Děrdy, tento pozemek je schválen ke směně mezi Obcí a LČR

Ø      p.č. 867, vodní plocha v k.ú. Oskava dle žádosti č.j. 293/2009 p. Děrdy, obec nesmí vodní plochy převádět

Ø      p.č. 77, ostatní plocha dle žádosti č.j. 294/09 a p.č. 78, ostatní plocha dle žádosti č.j. 295/09 p. Děrdy, oba v k.ú. Oskava – tyto pozemky jsou součástí pozemků prodávaných jako celek

2. Žádost č.j. 276/2009 ze dne 16.4.2009 o vyčlenění pozemku p.č. 436/2 v k.ú. Mostkov ze

seznamu celku, žadatelka p. Vrbová

 

Zastupitelstvo revokuje:

1.            Rozhodnutí z 11. zasedání ZO ze dne  18.6.2008 pod bodem č. 25 - žádost firmy MARWOOD, s.r.o o prodej pozemků p.č. 440/2, p.č. 445/2, p.č. 446/1, p.č. 307 a p.č. 309 ZE-PK vše v k.ú. Václavov

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.            p. starostu a tajemníka provést místní šetření ve věci uskutečněného prodeje p.č. 429/3 v k.ú. Václavov p. Cekotovi  

2.            p. starostu zaslat výzvu jménem zastupitelstva obce přímo na Centrum mobilních operátorů a ověřit možnost zmapování a posílení signálu v Bedřichově a na Třemešku

3.            p. tajemníka zajistit na hřbitov Třemešek ještě 1 nádobu na vodu k zalévání. JSDH budou zajišťovat doplňování cisternou na základě požadavku OV Třemešek

4.            p. starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování územního plánu mezi Obcí Oskava a Ing. Šnyrchlovou – předmětem dodatku je DPH

 

 

 

Návrh způsobu hlasování: veřejné, o všech bodech najednou – schváleno všemi členy.

Z 10 přítomných členů před zahájením hlasování 2 členové odešli.

Z 8 členů hlasovalo pro: 8

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

 

 

 

 

starosta – Radomil  B r a d a                                ………………………………….

 

ověřovatel:  Ing. Milan Zezula                              ………………………………….

 

ověřovatel:  Jaroslav Minařík                                 ………………………………….

 

zapsala: Cacková

Schůze ukončena v 17,55 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 17(23.4.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)