Usnesení ze ZO č. 27 (29.06.2010)

Zveřejněno: 2. 8. 2010

 

Usnesení z 27. zastupitelstva obce konaného dne 29.06.2010                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.         Kontrolu usnesení  z 26. ZO konaného dne 24.5.2010 – uložené úkoly splněny

2.         Jmenování členů výběrové komise a komise pro otevírání obálek  pro akci

              „Protipovodňová ochrana obce Oskava – bezdrátový rozhlas“                                                 

               (č.j.: OBOS/385/2010)

               za obec Oskava: Brada Radomil, Lysák Petr, Pluskal František; dále pak zástupce

               Ministerstva životního prostředí ČR a zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje

                – Hasičského záchranného sboru

3.         Žádost manž. Mertlíkových o zrušení exekučního příkazu č.j.: 065 EX 00199/02-77   

               (č.j.: OBOS/172/2010)

4.         Připomínku  firmy STT SERVIS, s.r.o., Dlouhá Loučka, k územnímu plánu  - žádost

               o změnu územního plánu obce Oskava  (č.j.: OBOS/376/2010)

5.         Odkácení stromů kolem hřbitovní zdi v Bedřichově       

6.         Konání pohárové soutěže v požárním sportu Velká cena HOLBA CUP okresu

              Šumperk -  SDH Nemrlov  (č.j.: OBOS/358/2010)

7.         Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za období 2006 – 2009                       

8.         Možnost podat připomínky k jízdnímu řádu železniční osobní dopravy nejpozději             

              do 10.7.2010  (č.j.: OBOS/375/2010)

9.         Navrženou změnu trasy „VVN 400 kV Krasíkov – Horní Životice“ mimo zastavěné            

              území obce Oskavy (č.j.: OBOS/384/2010)

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.    Program jednání zastupitelstva

2.    Ověřovatele zápisu: Valouch Jiří, Chovaneček Bronislav

3.    Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oskava                    za rok 2009  a závěrečný účet obce za rok 2009

4.    Převedení agendy hospodářské činnosti do činnosti hlavní na základě doporučení nezávislého auditora uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oskava za rok 2009 ze dne 17.5.2010

5.    Počet členů ZO pro volební období 2010 až 2014  -  15 členů

6.    Partnerskou smlouvu na projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ uzavřenou mezi obcí Oskava a  Městem Šumperk (č.j.: OBOS/383/2010)

7.    Finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč na zajištění pohárové soutěže  Velká cena HOLBA CUP – SDH Nemrlov  (č.j.: OBOS/359/2010)                                       

8.    Smlouvu o auditorské činnosti na rok 2010 s Ing. Josefem Andělem                                                 

9.    Nabídku firmy GHC regio s.r.o., Olomouc, na přípravu projektu pro Operační program životní prostředí – Zlepšování stavu přírody a krajiny – obnova zeleně v centrální části obce Oskava (č.j.: OBOS/386/2010)

10. Smlouvu o dílo č. GHC/2010-06-36 uzavřenou mezi obcí Oskava a firmou GHC

       regio s.r.o., Olomouc na zpracování projektu pro financování na akci obnovy zeleně 

       v centrální části obce  z OP životní prostředí z priority Zlepšování stavu přírody a

       krajiny (č.j.: OBOS/387/2010)

11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést

       stavbu č. IV-12-8004371/VB03/Zá uzavřenou mezi obcí Oskava a ČEZ Distribuce,

       a.s., Děčín, zast. ENCO group, s.r.o., Olomouc – přípojka NN v k.ú. Bedřichov

       u Oskavy  (č.j.: OBOS/229/2010)

 

12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést

       stavbu č. IP-12-8006401-2  uzavřenou mezi obcí Oskava a ČEZ Distribuce, a.s.,

       Děčín, zast. p. Pavelkou Miroslavem  – kabelová přípojka NN v k.ú. Václavov

       u Oskavy  (č.j.: OBOS/326/2010)

13. Nájem nebytových prostor v budově č.p. 128 v Oskavě /bývalá sklenářská dílna/,

      nájemné ve výši  200,-- Kč měsíčně; žadatel: Repáň Josef  (č.j.: OBOS/216/2010)

14. Darovací smlouvu na  radiostanice pro potřeby JSDH – JPO III/1 Oskava, uzavřenou 

      mezi obcí Oskava a Olomouckým krajem -  dotace hasiči (č.j.: OBOS/331/2010)

15. Žádost obce Oskava o úplatný převod pozemku p.č. 29 v k.ú. Nemrlov  

      na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  (č.j.: OBOS/341/2010)

16. Záměr prodeje  pozemku p.č. 47/1  v k..ú. Václavov u Oskavy dle GP,

      žadatelé: Svetičová Naděžda, Kovářík Martin     (č.j.: OBOS/363/2010)

17. Žádost obce Oskava o bezúplatný převod pozemku  p.č. 408 ZE- GP o výměře               

      479 m2 v k.ú. Oskava na PF ČR, územní pracoviště Šumperk (č.j.: OBOS/378/2010)

18. Záměr prodeje  pozemků p.č. st. 66/4 o výměře 234 m2 zbořeniště v k.ú. Mostkov,  

      p.č. st. 66/2 o výměře 707 m2 zastavěná plocha pod domem č.p. 83 v k.ú. Mostkov,

      p.č.  163/1 o výměře 883 m2 trvalý travní porost v k.ú. Mostkov, p.č. 162/4 o výměře

      581 m2 zahrada v k.ú. Mostkov, p.č. st. 66/3 o výměře 1626 m2 zastavěná plocha

      v k.ú. Mostkov, p.č. 712/17 o výměře 103 m2 zahrada v k.ú. Mostkov; 

      žadatelé: Navrátil Karel, Navrátilová Ludmila  (č.j.: OBOS/279/2010)

19. Odkup pozemku p.č. 203/4 o výměře 105 m2 zahrada v k.ú. Nemrlov od firmy 

       DAVAREST GROUP a.s., Olomouc, za cenu 2,-- Kč/1 m2 

20. Prodej  pozemku p.č.  1019/3 o výměře 28 m2 ostatní plocha v k.ú.

      Bedřichov u Oskavy a pozemku p.č. část dle GP 1023/1 o výměře 1916 m2 ostatní

      plocha v k.ú. Bedřichov u Oskavy, žádost č.j.: OBOS/317/2010, za cenu 2,-- Kč/1 m2, 

      žadatel: p. Janík Jan

21. Prodej pozemku p.č. st. 70/1 o výměře 660 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.                  

      Bedřichov u Oskavy, pozemek p.č. st. 168 o výměře17 m2 zbořeniště v k.ú.

      Bedřichov u Oskavy, žádost č.j.: OBOS/225/2010,  za cenu 2,-- Kč/1 m2,                   

      žadatel: Barbořák Pavel

22. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 519/5, p.č. 524/4 a p.č. 806 v k.ú. Oskava 

      od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a současně byla schválena

      omezující podmínka tohoto bezúplatného převodu, která bude obsažena v čl. III.                

      o bezúplatném převodu nemovitosti. Omezující podmínka bezúplatného převodu je

      uvedena v zaslané žádosti č.j.: UZSVM/OSU/2720/2010-OSUM ze dne 21.6.2010                      

      (č.j.: OBOS/381/2010)

23. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1354  v k.ú. Třemešek a  p.č. 1048              

       v k.ú. Bedřichov u Oskavy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových           

       a současně byla schválena omezující podmínka tohoto bezúplatného převodu,             

       která bude obsažena v čl. III. o bezúplatném převodu nemovitosti.                                          

       Omezující      podmínka bezúplatného převodu je uvedena v zaslané žádosti                    

       č.j.: UZSVM/OSU/2718/2010-OSUM ze dne 21.6.2010.  č.j.: OBOS/382/2010)

24. Založení společnosti s ručením omezeným – 1. Oskavská -  uzavřená mezi obcí

      Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeňkem Plesníkem s podíly dle společenské  

      Smlouvy ze dne 17.5.2010  (č.j.: OBOS 301/2010)       

25. Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1155/10/5163 uzavřenou mezi

      obcí Oskava a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/397/2010)

26. Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1156/10/5163 uzavřenou mezi

      obcí Oskava a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/398/2010)

27. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 5060/07/5163 uzavřený mezi obcí Oskava                    

      a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/399/2010)

28. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 5149/07/5163 uzavřený mezi obcí Oskava                    

      a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/400/2010)

29. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 5272/07/5163 uzavřený mezi obcí Oskava                    

      a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/401/2010)

30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0191/09/5163 uzavřený mezi obcí Oskava                    

      a ČSOB, a.s., pobočka Šumperk  (č.j.: OBOS/402/2010)

31. Nákup softwaru – programu WinPED /0080/254 – Podání elektronických dat/                     

      od  firmy ASI s.r.o., Mohelnice, pořizovací cena 5.500,-- Kč bez DPH + roční 

      udržovací  poplatek ve výši 20% z ceny modulu   (č.j.: OBOS/411/2010)

 

  

Zastupitelstvo neschvaluje:

 

1.    Nabídku na likvidaci křídlatky od p. Jiřího Pillicha

2.    Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést

     stavbu č. IP-12-8006401-2  uzavřenou mezi obcí Oskava a ČEZ Distribuce, a.s.,

     Děčín, zast. p. Pavelkou Miroslavem  – kabelová přípojka NN v k.ú. Václavov

     u Oskavy  (č.j.: OBOS/138/2010)

3.   Prodej pozemku p.č. 605 ZE-PK o výměře 1268 m2 v k.ú.  Bedřichov u Oskavy, 

      žádost č.j.: OBOS/225/2010, žadatel: Barbořák Pavel

 

 

Zastupitelstvo pověřuje:

 

      1. p. starostu k podpisu smlouvy na akci „Protipovodňová ochrana obce Oskava –

          rozhlas“ na základě výsledku výběrového řízení ze dne 1.7.2010 pro veřejnou zakázku

          malého rozsahu 3. kategorie – smlouva bude podepsána s firmou, která předloží

          nejvýhodnější nabídku

 

Zastupitelstvo ukládá:

      1. Prověřit  rozsah poškození místní komunikace v k.ú. Václavov u Oskavy a sjednat

          nápravu – zodpovídá: p. starosta

      2. Provést rekonstrukci autobusové zastávky v Oskavě, k.ú. Václavov u Oskavy -

          zodpovídá: p. Lysák

      3. Vyzvat ŠPVS a.s, Šumperk k vyznačení hydrantu, ze kterého je možno odebírat vodu

           do cisterny pro činnost SDH Nemrlov  – zodpovídá: p. Lysák

      4. Kontaktovat dopravního inženýra Policie České republiky v Šumperku a řešit

          nepřiměřenou rychlost na místních komunikacích v obci Oskava a jejich místních 

          částech - zodpovídá: p. starosta, p. Lysák

      5. Prověřit volné pobíhání psů a dodržování OZV obce Oskava v obci Oskava,

          k.ú.Václavov u Oskavy – zodpovídá: p. Lysák                                   

         

 

 

 

 

Usnesení v bodě č. 1  bylo schváleno s tímto výsledkem:

 

pro:   10 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0      

 

 

 

 

Usnesení v bodě č. 2  bylo schváleno s tímto výsledkem:

  

pro:   8 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 2 přítomní členové      

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem:

 

pro:   11 přítomných členů

proti:  0            

zdržel hlasování: 0     

 

Starosta:           Brada Radomil                                               ………………………………..

 

 

Místostarosta:   Pluskal František                                           ………………………………..

 

 

Ověřovatel:      Valouch Jiří                                                    ………...……………………

 

 

 

Ověřovatel:      Chovaneček Bronislav                          ………………………………..

 

 

 

zapsal: František Pluskal, místostarosta

 

Schůze ukončena v 18.30  hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ze ZO č. 27 (29.06.2010)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)