Usnesení rady č. 18 (16.9.2004)

Zveřejněno: 13. 10. 2004

 

Usnesení ze 18.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 16.9.2004

Rada obce bere na vědomí:

1.      Žádost č.j. 674/04 z 16.9.2004 p. R. Kallerové o odkoupení garáže. V současné době nelze prodat, je nutno počkat do vyřešení prodeje domu p. Ondíkové.

2.      Ukončení náj. smlouvy p. Kuneše na p.č. 284/1 v k.ú. Bedřichov ke dni 12.7.2004

3.      Informaci č.j. 575/2004 z 18.8.2004 z Olomouckého kraje ohledně územního generelu opravy silnice 2. a 3. třídy na území Olomouckého kraje

4.      Informaci a připomínky p. V. Bartoňka bytem Praha ke knize „Ztracená Oskava“. Po projednání v ZO dát k dispozici autorce H. Novákové.

5.      Informace o oslavách 660.výročí obce dle přílohy,udělení čestných občanství obce

6.      Informaci o stavu kanalizace 

7.      Usnesení Okresního soudu Šumperk č.j. 634/04 z 8.9.2004 o dražební vyhlášce Ing. Válka. JUDr. Nováček je zplnomocněn obcí Oskava k zastupování ve věci dražební vyhlášky pohledávky za Ing. Fr.Válku a věcí s tím souvisejících

8.      Kontrolu usnesení z minulé rady:

-         dodržování vyhlášky poplatků z ubytovací kapacity – trvá

-         kontrola využití veřejného prostranství dle vyhlášky – trvá

-         místní šetření ohledně stížnosti p. Peřiny provedeno, zahájení přestupkového řízení (vyřízeno)

Rada obce schvaluje:

1.      Žádost č.j. 652/04 z 13.9.2004 p. Z. Fialové o umožnění splátek dlužné částky 5.208,- Kč za nájem bytu. Měsíční splátky činí á 1.052,- Kč do konce roku 2004

2.      Rozpočtovou změnu č. 1 na nákup osobního auta ve výši 150 tis. Kč straně výdajů,  § 6171, pol. 6123, proti snížení výdajů ve výši 150 tis. Kč na § 2221, pol. 5171 (opravy komunikací)

3.      Rozpočtovou změnu č. 2 – výdaje na oslavy založení obce na straně výdajů ve výši 150 tis. Kč., § 3999, položka 5139 (materiálové náklady) 30 tisíc Kč, pol. 5175 (občerstvení 10 tisíc Kč, pol. 5169 služby) 110 tisíc Kč proti snížení výdajů na § 2221, pol 5171 150 tisíc Kč. (opravy komunikací)

4.      Žádost č.j. 651/04 z 10.9.2004 o pronájem bytu č. 109 v Bedřichově (bývalá pošta) p. V.Kudlové. Rada upřednostní zájemce, který má zájem o koupi celého objektu. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou, nejpozději do konce června r. 2005

5.      Prodloužení nájemní smlouvy s p. O.Kudlovou za stejných podmínek smlouvy předcházející s tím, že platnost prodloužené smlouvy bude do konce 6/2005

6.      Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 284/1 firmě Kabelový servis o výměře  13.606 m2 á 1,- Kč/m2 ročně na dobu od 2.10.2004 – 1.10.2014

7.      Pronájem p.č. 449 o výměře 200 m2 dle nákresu v k.ú. Oskava, žadatel p. Pávek. V náj. smlouvě určit přesně prostor, popsat polohu a cenu stanovit dle vyhlášky

8.      Požadavek na ŠPVS ohledně sdělení o počtu obyvatel, počet přípojek, počet vodoměrů, délky vodovodní řady, čerpací stanice, počet poruch na vodovodní síti a dalších údajů uvedených v příloze z provozní a majetkové evidence za rok 2003

9.      Vymáhání pohledávek právní cestou, postoupení Mgr. Nedomovi na základně zmocnění obce  - pronájem pozemku - MUDr. Pazdera, Ing. Horák pokud nemá zájem nájem platit, bude mu nájemní smlouva ukončena, ale dlužnou částku nutno uhradit. Poplatek za psa - J. Božík. I. Košťáková

10.  Jmenování kronikáře obce Ing. Pořízek od 1.10.2004 na dohodu o pracovní činnosti, odměna 600,-- Kč měsíčně a dohodu o provedení práce na zpracování kronik za rok 2002, 2003 odměna 7.200,- Kč.

11.  Podmínky prodeje parcely č. 474/1 v k.ú. Oskava. Předloženy 2 nabídky zájemců o odprodej v zapečetěných obálkách, které byly otevřeny před členy rady. Nabídka č. 1 – manželé Zezulovi, navržená cena 21,- Kč/m2 . Nabídka č. 2 – manželé Kubíčkovi, nabídnutá cena 1,- Kč/m2 , navržená cena je nízká, rada nesouhlasí. Dává přednost vyšší nabídce a za navrženou cenu bude parcela prodána. V případě odstoupení manželů Zezulových od smlouvy bude pozemek nabídnut k odprodeji manž. Kubíčkovým za cenu, kterou stanoví zastupitelstvo obce.

12.  Proplacení cestovních náhrad (150 km osobním autem) ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru při zajišťování oslav výročí obce, vstupenky a plakáty – Mgr. I. Navrátilová

      Rada neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 630/04 z 8.9.2004 o pronájem bytu č.p. 109 v Bedřichově, žadatelé p. Dobiáš a Hejlová – pronájem poskytnut jinému zájemci

2.      Žádost č.j. 582/04 z 18.8.2004 o pronájem bytu č.p. 109 v Bedřichově, žadatelé manželé Ostravští – pronájem poskytnut jinému zájemci

3.      Proplacení došlé faktury č. 18/2004 od p. Grepla za kanalizační přípojku pro dům č.p. 39. Práci musí  zajistit odborná firma- zkouška těsnosti, rozpis materiálu, kolaudace. Částka bude proplacena po předložení kolaudačního rozhodnutí.

Rada revokuje své rozhodnutí na 17. schůzi:

1.     Ruší bod č. 5 - schválení kronikáře obce, p.  Kotrlová Jarmila

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

2.      Provedení kontroly hospodaření obecního úřadu za rok 2004 soukromým auditorem – Ing. Anděl

3.      Žádost č.j. 597/04 z 26.8.2004 p. Divišové o prominutí poplatku ze vstupného na zábavu 28/8 na Třemešku

4.      Odkoupení pozemku dle žádosti 291/04 z 3.5.2004 p.č. 518/20, 519/7, 518/19 v k.ú. Oskava manželům Smrčkovým za cenu 3,-- Kč/m2

5.      Novou smlouvu o vypouštění odpadních vod ze závodu CNM textil. a.s. (Nobleslen), cena 2,50 Kč/1m3, na dobu určitou – 2 roky (do konce r. 2006)

6.      Odstoupení od kupní smlouvy p. Ondíkové. Ruší smlouvu- odkup domu, požaduje vrácení složené finanční částky (150 tisíc Kč bez nájmu, manipulačního poplatku spojeného s vyřízením kupní smlouvy). Odkup domu za 400 tisíc Kč. V případě 1 zájemce doporučuje přímý prodej, v případě více zájemců bude prodán vyhlášeno výběrové řízení obálkovým systémem dle nejvyšší nabídky. Pokud se nenajde kupec, bude byt nabídnut do pronájmu.

7.      Prodej pozemku p.č. 1011/1 za cenu 10,- Kč/m2 dle žádosti č.j. 607/04 z 30.8.2004 p. Mikulenky

8.      Prodej pozemku pč. 723, 724/5 v k.ú. Oskava za cenu 2,- Kč/m2 dle žádosti č.j. 659/04 z 14.9.2004 , žadatelé manželé Martinkovi

9.      Žádost č.j. 565/04 z 13.8.2004 MSEM  geodetická skupina Zábřeh.  Uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi SMEZ a.s. a obcí Oskava, nízké napětí Třemešek, pozemek p.č. 187, p.č. 1352 v k.ú. Třemešek. Rada doporučuje návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí

10.  Žádost č.j. 538/04 z 29.7.2004 p. D. Metnara k odkoupení části pozemku p.č. 411 v k.ú. Oskava. Starosta projedná s žadatelem možnost ponechání 1 žádosti nebo zda trvá na 2 žádostech

Rada ukládá:

1.     p. starostovi předat zmocnění Mgr.  Nedomovi ve věci vymáhání pohledávek za pronájmy pozemků a poplatků za psy právní cestou

Usnesení schváleno jednohlasně  

Zapsal:                                                                             ........................................................

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                   ........................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 18 (16.9.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)