Usnesení ZO č.19(17.9.2009)

Zveřejněno: 23. 9. 2009

 

Usnesení 19. zastupitelstva obce konaného dne 17.9.2009 ve 13,00 hodin

na OÚ Oskava

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Písemné odstoupení od kupní smlouvy na KD Bedřichov – p. Paleček

2.      Písemné odstoupení od kupní smlouvy na KD Bedřichov p. Kunický

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu: p. Taláček, p. Minařík

2.      Návrh leasingového financování Deutsche leasing – vybavení školní jídelny za cenu 2.721.815,60 Kč, pojištění u České pojišťovny

3.      Smlouvu o dílo č. 64/2009 mezi Obcí Oskava a firmou VHH THERMONT s.r.o na „Rekonstrukci školní jídelny a vývařovny Oskava“

4.      Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Obcí Oskava a firmou EKOLAMP s.r.o

5.      Smlouvu mezi Obcí Oskava a firmou ELEKTROVIN a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

6.      Pořízení věrnostní servisní smlouvy k právnímu informačnímu systému CODEXIS za cenu 33.000,-- Kč na 3 roky mezi Obcí Oskava a firmou ATLAS software a.s. Zaručena dosavadní cena na 2 roky

7.      Přijetí dotace  z integrovaného operačního programu – E-Government - Czech POINT  ve výši 68.540,-- Kč a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí 

8.      Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu na akci  Územní plán obce Oskava, registrační č. CZ.1.06/5.3.00/05.05924 ve výši 1.414.000,-- Kč a Podmínky Rozhodnutí o

poskytnutí dotace

9.      Smlouva o dočasném užívání pozemku p.č. 826 v k.ú. Bedřichov mezi KATR a.s. a Obcí Oskava za 500,-- Kč na dobu od 7.9. do 25.9.2009 za účelem složení materiálu při opravě MK

10.  Kupní smlouvu na prodej KD Bedřichov za 400 tisíc Kč – manželé Marie a Vladimír Vaškovi

11.  Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace Bedřichov „Véska“ mezi Obcí Oskava a firmou PERMON  za cenu 638.199,-- Kč včetně DPH

12.  Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace Bedřichov za Hájovnou „Goldveš“ mezi Obcí Oskava a firmou PERMON za cenu 393.102,-- Kč včetně DPH

13.  Smlouvu o dílo na opravu komunikace před budovou Jednoty mezi Obcí Oskava a firmou PERMON za cenu 37.513,-- Kč včetně DPH

14.  Smlouvu  o dílo na opravu místní komunikace Václavov – varianta celoplošně, mezi Obcí Oskava a firmou PERMON za cenu 299.973,-- Kč včetně DPH

15.  Smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace ke hřišti v Oskavě mezi Obcí Oskava a firmou PERMON za cenu 42.156,-- Kč včetně DPH

16.  Snížení ceny prodeje bytů v domě č.p. 128 v Oskavě na částku 2.500,--Kč/m2 s tím, že obec si ponechá prostory nutné pro potřebu základní školy

17.  Náhradu ušlé mzdy  p. Šárce Plaché za nedodržení výpovědní lhůty provozovny kadeřnictví ze strany obce.  Z  požadované částky zůstává po odečtení nákladů a se souhlasem obou stran částka 15 tisíc Kč, která bude převedena na účet.

18.  Mulčování cizího pozemku bez fakturace, který je v majetku Pozemkového fondu a to na základě stížnosti občanů

19.  Udělení souhlasu k realizaci přípojky NN na p.č. 456 v k.ú. Václavov pro stavbu RD p. Hýbnera pro uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, v zastoupení ENCO group, s.r.o, Zábřeh

20.  Odpověď k dopisu č.j. 811/09 ředitelce Knihovny Šumperk ve věci opravy sociálního zařízení a tím zlepšení hygienických podmínek pro místní knihovnu

21.  Živelné pojištění GASTRO vybavení v hodnotě 3.300.000,-- Kč, výše pojištění po slevě 8.430,-- Kč u České pojištění Šumperk

22.  Finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč pro TJ Jiskra Oskava k zakoupení sekačky na trávu z celkové ceny 70 tisíc Kč

23.  Nákup kopírky pro základní školu dle finančních možností obce

24.  Předat  materiály ve věci odstranění nebezpečných stromů v blízkosti hřbitova Bedřichov k řešení právnímu zástupci

25.  Udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2009/2010 následovně:  u mateřské školy o zvýšení počtu žáků na jedno oddělení o 4 žáky, u základní školy o výjimku z počtu žáků do mínusu, nejnižší počet dětí již nestanoví zákon 

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a firmou CTS corp s.r.o, Ing. Dvořák zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci k zakoupení nového vozu v rámci OPŽP, zkvalitnění nakládání s odpady.Dle požadavků nelze prokázat efektivnost separování odpadu

 

      Zastupitelstvo revokuje:

1.      Rozhodnutí 13. zasedání zastupitelstva obce v oddílu schvaluje,bod č. 6 - vystoupení z členství z MAS Šumpersko a vstup do MAS Uničovsko

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      starostu k podpisu smlouvy mezi Obcí Oskava a firmou Deutsche leasing k financování GASTRO vybavení školní jídelny

2.      starostu k jednání s ředitelem firmy Úsovsko, a.s  ve věci odtoku povrchových vod v k.ú. Václavov

3.      starostu k místnímu šetření na 18.9. ve Václavově ve věci prasklé zídky,  odstranění černé skládky, způsob financování oprav na hřbitůvku, možnost doinstalování 1 světla VO na poslední sloup na návsi

4.      p. starostu k podpisu smluv schválených na dnešním jednání zastupitelstva

 

 

Usnesení schváleno 9 přítomnými členy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

 

 

Starosta   Brada Radomil                ………………………………..

 

Místarosta  Tomáš Matoušek          ………………………………..

 

Ověřovatel Jaroslav Minařík           ………. ………………………

 

Ověřovatel Jan Taláček                   ………………………………..

 

zapsala: Cacková

Usnesení schváleno jednohlasně, schůze ukončena v 15,15 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.19(17.9.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)