Usnesení ZO č. 18 (4.10. 2012)

Zveřejněno: 11. 10. 2012

 

OBOS 583/2012

Usnesení ze 18. zastupitelstva obce konaného dne 4.10.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1.Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

2.Informaci o výsledku jednání zástupce obce se společenstí Úsovsko a.s. ve věci

            odstranění zápisu duplicitního vlastnictví a zároveň bude rozhodnuto o záležitosti

            duplicitního vlastnictví a o smlouvě a budoucí směnné smlouvě na příštím zasedání

            zastupitelstva.

     

   Zastupitelstvo schvaluje: 

 

  1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                  Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

                     2.  Ověřovatele zápisu: Ing. Beránková Anna, Tokar Vladimír

                              Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                  Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar 

3.   Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.

      Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

       4.   Kupní smlouvu na odprodej nemovitosti domu Oskava čp. 128, včetně pozemků

             p.č. 53/2 st. zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 376/2 zahrada všechny k.ú. Oskava,

             kupující p. Nguyen Thi Thuy.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

      5.    Smlouvu o správě svěřených finančních prostředků mezi JUDr. Šlehoferovou Ivanou,

            p. Nguyen Thi Thuy a obcí Oskava.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

       6.    Zřízení zvláštního účtu u Komerční banky pro tvorbu finanční rezervy dle návrhu

            banky ve vztahu k novému rozpočtovému určení daní.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

       7.     Schvaluje smlouvy o nájmu reklamní plochy mezi obcí Oskava a společností:

             - č. 11/2012 (IWWA s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)

             - č. 12/2012 (IWWAL consulting, s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)

             - č. 13/2012 (IWW engeneering, s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)

             - č. 14/2012 (AGAP CZECH s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž)

             - č. 15/2012 (IWW asap s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž).

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar, Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

 

 

 

        8.  Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

            Oskava, příspěvková organizace.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

 

       9.  Rozpočtové opatření č. 7 – příjem 144.000,- Kč, výdaje 144.000,- Kč. Neinvestiční

            dotace Olomouckého kraje k úhradě výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu

            Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar

    10.  Rozpočtové opatření č. 8 – dotace „Kompostovací stanice Oskava“ příjem

           5.301.954,05 Kč (EU), 311.879,55 Kč (SF), 112.200,- Kč (EU)  6.599,99 Kč (SF) a

           výdaj 5.301.954,05- Kč, 311.879,55 Kč, 112.200,- Kč a 6.599,99 Kč

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar      

11.  Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012 obce Oskava kterou se stanoví systém

             komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově           

             veřejné zeleně na území obce.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar       

     12.  Žádost na pronájem tělocvičky p. Vavrečkovi (č.j. 835/2012), každou sobotu

            od  9.00  do 10.00 hod.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                          Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar    

    13.  Žádost p. Ladislava Bartoňka (č.j. 781/2012) o odkup 20 q uhlí za 7.439,- Kč.

            Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                          Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar    

    14.  Nabídku na provedení a dodávku elektroinstalace na automatické chlorování.

            Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 se zdrželi

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Janků,  Kyselá, Martinková, Pluskal, Valouch, Tokar    

             zdržel se    Beránková, Hýbner, Charvát, Navrátilová

    15.   Zhotovení autobusové zástávky na rozcestí Oskava – Mostkov „U háje“.

            Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                          Navrátilová, Pluskal, Valouch

             proti –  Tokar

16.  Opravu uličky v k.ú. Nemrlov u domu čp. 193 a úpravu ostatní plochy u sídliště

            nad horním závodem.

            Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Charvát, Kyselá, Martinková ,Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar    

             zdržel se    Beránková, Hýbner, Janků

  

 

   Zastupitelstvo pověřuje:

     1.    Mgr. Věru Kyselou k zajištění podkladů pro výrobu kalendářů na r. 2013.

               hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

               pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar         

 

      2.   Paní Tokarovou k vypracování nájemní smlouvy na KD Mostkov, žádost

           Mysliveckého sdružení Mostkov na Zakopanci č.j. 834/2012.

            hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar     

    3.      Starostu p. Bradu k upozornění Správu silnic Olomouckého kraje na havarijní sta

           silnic.

           hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

              pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                         Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar                 

    4.   Paní Tokarovou k upozorňování zastupitelů SMS zprávou o deleslání elektronické

          poště.

          hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

            pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                       Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar     

    5.   Paní Tokarovou ke zveřejňování hlášení rozhlasu na internetových stránkách obce.

           hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

             pro –  Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků,  Kyselá, Martinková,

                       Navrátilová, Pluskal, Valouch, Tokar     

              

         

 

Starosta:            Radomil  Brada                                                ………………………………..

Místostarosta:    Ing. Miroslav Bartoň                                       ………………………………..

 Ověřovatel:       Ing. Beránková Ann                                        …..……...……………………

Ověřovatel:       Tokar Vladimír                                                ……………………………….

 

Zapsal Ing. Miroslav Bartoň

Schůze ukončena ve 20.10 hodin.

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 18 (4.10. 2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)