Usnesení rady č. 9 (22.10.2003)

Zveřejněno: 8. 1. 2004

 

Usnesení z 9. schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 22.10.2003

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Petici na opravu místní komunikace a zídky ve Václavově zaslanou MěÚ Šumperk – č.j. 834/2003 z 15.10.20032, manželé Goldovi

2.      Žádost 849/2003 p. Fialy Martina o náhradu škody – řešeno dohodou, starosta byl nápomocen řešení problému

3.      Žádost 732/2003 p. Windleové z Olomouce o prověření el. vedení a veřejného osvětlení, proběhne místní šetření

4.      Ukončení pracovní činnosti k 30.11.2003 knihovnice z důvodu stěhování

5.      Žádost o uvolnění místo knihovnice – p. Jašková Vladimíra, bude rozhodnuto až na základě výběrového řízení                                  

6.      Usnesení Okresního soudu Šumperk ve věci výkonu rozhodnutí proti povinnému B. Kozákovi

7.      Žádost o schválení otištění článku v Oskavském Zpravodaji – MUDr. Pražák      

8.      Dopis p. Sedláře Jaroslava z Bedřichova ohledně komunikace na Goldveš, odpoví pan starosta

9.      Stížnost pana Švece č.j. 753/2003 na nedostatečné a nedbalé služby České pošty, adresované na ředitelství České pošty s.p.

10.  Vyjádření žalobce INGSTAV Ostrava a.s., nesouhlas se znaleckým posudkem z Advokátní kanceláře Mgr. Nedoma

 

Rada obce schvaluje:

1.      Využívání místní tělocvičny na malou kopanou od 1.10.2003 za   platných podmínek pro využívání tělocvičny, uvedených v nájemní smlouvě. Žadatel Lubomír Ondrušek

2.      Zplnomocnění Mgr. Nedomu k jednání, zápisům, vypracování smluv s ŠPVS k vyřešení pohledávky, využívání vodovodního a kanalizačního řádu

3.      Podmínky uveřejňování příspěvků občanů v Oskavském zpravodaji: maximální velikost formátu A5, maximálně dvakrát vyjádření k 1 tématu. Dále nebudou uveřejňovány články vulgární, urážlivé, nactiutrhačné, články propagující extrémistické hnutí a strany, propagace fašismu

4.      Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Oskava a Českým telecomem, a.s. na p.č. 736/2,  713/3 a 770/1 v k.ú. Mostkov za cenu 1.845,-- Kč

5.      Kácení 3 bříz, které se nacházejí na pozemku obce na základě žádosti č.j. 803/2003, manželé Richterovi, Lašákovi, Tokarovi a p. Černá. Nutno dodržet platné podmínky.

6.      Bezplatný pronájem místnosti bývalé limky od 1.10.2003 za účelem provozování kroužku – za Duhový svět p. Kernová

 

Rada obce neschvaluje:

1.      Žádost č.j. 817/2003 Mgr. Zezulové k pronájmu nebytových prostor v Oskavě č.p. 128. Na tyto prostory je v současné době platná nájemní smlouva. V případě ukončení smlouvy, bude žádost znovu projednána

2.      Žádost č.j. 729/2003 Spolku TREND vozíčkářů Olomouc o finanční příspěvek, neboť obec již podporuje podobné aktivity v Jasněnce Uničov

3.      Žádost č.j. 723/2003 p. Renáty Matýskové o zaměstnání, plný stav zaměstnanců

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce:

1.      Prodej pozemku p.č. 234/22, část 234/5 a část 234/3. Při zaměření hranic geodetem je nutná účast zástupce obce

2.      Odepsat pohledávku za komunální odpad občanů dle přiloženého seznamu z důvodu

nezdržování se v obci

3.   Prodej pozemku p.č. 522 v k.ú. Mostkov – p. Kubíček, Brada

 

 

      Rada pověřuje:

1.      paní Tokarovou k prověření  drobné stavby na základě žádosti č.j. 815/2003 pana Navrátila Břetislav, bytem Oskava                                                 termín: do příští rady

2.      pana starostu a místostarostu k místnímu šetření ve věci prověření elektrického a veřejného osvětlení

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Tomáš Matoušek – místostarosta                   ……………………………………

 

 

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                …………………...........................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 9 (22.10.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)